Zborník z konferencie Psychická odolnosť a psychológia zdravia, Bratislava, 2007 (PDF)

mar 25 2015

Zborník z 2. ročníka konferencie venovanej psychológii zdravia s názvom ,,Psychická odolnosť a psychológia zdravia'. Konferencia sa konala 10. mája 2007 v Bratislave.
Spracovateľ: PhDr. Dušan Selko, CSc., MPH

Príhovor editora

Milé kolegyne, kolegovia – záujemcovia o psychológiu zdravia, dostáva sa vám do rúk Zborník z 2. konferencie sekcie PZ SPS pri SAV na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Konala sa 10. mája 2007 v konferenčnej sale Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, za účasti vyše 50 odborníkov zo Slovenska a Českej republiky. K príprave konferencie sme pristupovali s určitými obavami, najmä preto, lebo sme ešte stále nemali dostatok pozitívnych referencií od iných kolegov, okrem okruhu nadšencov, s ktorými sme v pravidelnom kontakte, že by slovenská psychologická obec mala o túto problematiku hlbší záujem.

Ústrednou témou tejto konferencie bola Psychická odolnosť a psychológia zdravia. Koncept psychickej odolnosti ako vmedzerenej premennej medzi stresom, chorobou a zdravím nie je dostatočne prebádaný a nevenuje sa mu primeraná pozornosť. Jedným z najdôležitejších prínosov psychológie zdravia pre psychológiu ako takú, ale aj napr. pre verejné zdravotníctvo je salutogenetický model zdravia a koncept psychickej odolnosti v najširšom ponímaní (či už v zmysle resilience, hardiness, sense of coherence atď..). Zaujímavé, že tento fakt si najviac uvedomujú nepsychológovia. Aktuálny stav zdravia slovenskej populácie, politikmi populisticky vyzdvihovaná a zdravotníkmi smutne konštatovaná, neustála a pretrvávajúca kríza nášho zdravotníctva, ako by nám nahrávali na smeč.

Napriek množstvu iných zaujímavých a atraktívnych tém, pri organizovaní konferencie a tvorbe programu sme cielene vychádzali aj zo skúseností z našej prvej konferencie. „Prekvapilo“ nás spracovanie udalostí a dojmov od účastníkov pomoci obetiam leteckej katastrofy z januára 2006, ako aj dopadu týchto udalostí na členov záchranného tímu. Zároveň pod vplyvom novších informácií – uvedených v zborníku, ako i osobných skúseností z klinickej praxe sme sa rozhodli pre túto „ošúchanú“ tému. Okrem iného aj preto, že sme si vedomí toho, že naša odborná pospolitosť je spoločnosti v oblasti výskumu a aplikácie poznatkov o psychickej odolnosti do praxe veľa dlžná. Vôbec nás neteší, že do obdobia príprav vpadla katastrofa v Novákoch. O naliehavosti a aktuálnosti tejto témy sme boli zajedno aj s kolegami z Česko-moravskej sekcie PZ, ktorí nám svojou aktívnou účasťou v tomto smere výdatne pomohli.

Rôznorodosť prezentovaných tém, záber aj kvalita prednášok nás presvedčili, že problematika psychickej odolnosti je veľmi široká, bohatá a hodná zreteľa a pozornosti nielen psychologickej obce. Po období stagnácie očakávame akceleráciu výskumu i v tejto oblasti. Veríme, že doterajší relatívny nezáujem o túto tému u nás už patrí minulosti. Fakt, že medzi akademickými funkcionármi aj klinikmi – nepsychológmi záujem o PZ je, je potešujúci. Je zároveň výzvou pre novú generáciu, aby sa vyvarovala chýb, ktorými prechádzala a prechádza naša psychológia a poučila sa z možnosti pozitívneho vývoja v tomto smere, ako to vidíme v zahraničí.

Predkladaný zborníček opäť nie je obsiahly, dokladuje však pomerne plasticky aktuálnu snahu, úsilie a orientáciu kolegov a jednotlivých pracovísk z rôznych končín bývalého Česko-Slovenska. Necháme na zvážení a zhodnotení čitateľa, či sa nám zámer vydaril alebo nie.
Jeden z našich cieľov – vytvoriť tradíciu, diskusné fórum na stretávanie sa odborníkov, výmenu skúseností, ktoré majú dopad ako na teóriu tak na prax, vniesť viac svetla a zlepšiť informovanosť záujemcov o problematiku psychológie zdravia sa začína vypĺňať.

Na jubilejných psychologických dňoch v Trenčíne v septembri v jednom z príhovorov sa konečne objavilo prianie, aby sa do programu dostala i tematika psychológie zdravia. Prečo tomu tak nebolo, si môžu odpovedať ako organizátori podujatia, tak aj sami členovia psychologickej obce.

Ovocie už aj pre slovenskú psychologickú obec u nás doma začína prinášať iniciatíva mladých kolegov doktorandov z východného Slovenska. Veľmi pozitívna je snaha v spolupráci so Slovenskou asociáciou verejného zdravotníctva (SAVEZ) a univerzitnými pracoviskami v Holandsku a u nás zriadiť Centrum excelencie, kde by sa vytvorila reálna personálna, intelektuálna aj materiálna báza na rozvoj PZ. Ďalším pozitívom je, že Mgr. Andrea Madarásová – Gecková, PhD., je prvým riadnym slovenským členom EPHS a zároveň aj zástupcom Slovenska v tejto medzinárodnej inštitúcii.
Za veľký prínos tejto konferencie považujem aj fakt, že konečne na druhý raz sa nám podarilo vytvoriť pracovný výbor Sekcie. Verím, že príslovie: „čím viac hláv, tým viac rozumu“ by sa malo pozitívne prejaviť aj na práci našej sekcie v blízkej budúcnosti.

Za organizačný tím opäť tlmočím prianie, aby sme sa v budúcnosti stretávali častejšie a v hojnejšom počte, najneskôr opäť v máji 2008.

Dušan Selko

Obsah

PRÍHOVOR EDITORA
Dušan Selko

SVET JE OHROMNÉ MIESTO
Ivan Štúr

TRI PSYCHOLOGICKÉ VSTUPY DO PROBLEMATIKY ZDRAVIA
Damián Kováč

SVEDOMIE AKO SALUTOPROTEKTOR DUŠEVNÉHO ZDRAVIA
Iveta Schusterová

VZTAH MEZI HARDINESS A RŮZNÝMI ZDROJI ODOLNOSTI
Iva Šolcová, Vladimír Kebza

STRES, JEHO ZVLÁDANÍ, PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY A IMUNITNÍ FAKTORY
Iva Šolcová, Vladimír Kebza

PSYCHICKÁ ODOLNOSŤ VO VYBRANÝCH VZORKÁCH POPULÁCIE SLOVENSKA
Dušan Selko

RACIONÁLNE A IRACIONÁLNE KOGNÍCIE V KONTEXTE STRESU, PSYCHICKEJ ODOLNOSTI A ZDRAVIA
Jana Kordačová

SALUTOGENÉZA – RECENZIA
Marta Horňáková

SALUTOGENETICKÁ KONCEPCIA ZDRAVIA V KOMPLEXNEJ STAROSTLIVOSTI O ČLOVEKA
Monika Stupková

ZMYSEL PRE INTEGRITU: VÝSADA BOHATÝCH ALEBO MILOVANÝCH?
Andrea Madarasová Gecková a kol.

KOINCIDENCE RIZIKOVÝCH A PROTEKTIVNÍCH FAKTORŮ A ÚROVEŇ PREDIKCE
Bohumil Vašina

KONFERENCIA
„Citizens and Resilience the Balance between awareness and fear“
Dušan Selko, Vladimír Kebza, Miroslav Harvan, Miroslav Vicen

KRÍZOVÁ INTERVENCIA A PSYCHOSOCIÁLNA PODPORA AKO SÚČASŤ NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRI UDALOSTIACH S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSÔB – skúsenosti z Novák
Karin Brániková, Andrea Beňušková,
Katarína Čajkovičová, Karol Kálig

OSOBNOSŤ TYPU D U PEDAGÓGOV
Róbert Ďurka

ODRAZ NIEKTORÝCH ZDRAVOTNÝCH DYSFUNKCIÍ VO VÝVINE OSOBNOSTI U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU
Milada Harineková

ZODPOVEDNOSŤ DOSPIEVAJÚCICH ZA SVOJE ZDRAVIE
V PREVENCII KARDIOVASKULÁRNYCH CHORÔB
Milada Harineková

PSYCHICKÉ ZDRAVIE A JEHO VÝZNAM U TEHOTNÝCH ŽIEN
Lucia Haváčová, Jarmila Pekarčíková

VYBRANÉ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY DIAGNÓZY „SYNDRÓM DRÁŽDIVÉHO ČREVA“ (COLON IRRITABILE)
Mária Tomeková

BIOPSYCHOSOCIÁLNE FAKTORY BEZDOMOVCOV
Monika Bošňáková, Margaréta Kačmariková

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A TÉMA ZDRAVÍ JAKO ASPEKT KVALITY ŽIVOTA UNIVERZITNÍCH STUDENTŮ
Jitka Šimíčková Čížková, Bohumil Vašina, Petr Šišák

COMPLIANCE – ANALÝZA PRIENIKU OPTIKY PACIENTA A OPTIKY LEKÁRA
Darina Brukkerová, Ján Gajdošík

© Kolektív autorov, Bratislava 2007
Spracovateľ: PhDr. Dušan Selko, CSc., MPH
Vydáva: Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV
vo Vydavateľstve MAURO Slovakia s.r.o., Bratislava 2007
Grafické spracovanie: ELO – Eduard Lošonský, Jana Satková
Tlač: Zuzana HEDEROVÁ – COLORPRINT, Bratislava
ISBN 978–80–968092–4–0

PrílohaVeľkosť
Psychicka_odolnost_a_psychologia_zdravia_2007.pdf1013.32 KB