Monografia Záujmová umelecká činnosť ako prostriedok výchovy vo voľnom čase - Výchova k národným tradíciám - Požitavie I

okt 3 2012

Náročnej učiteľskej profesii je potrebná odborná pedagogická literatúra, ktorá napomáha vychovávať a formovať deti a mládež. Odborná recenzovaná monografia „Záujmová umelecká činnosť ako prostriedok výchovy vo voľnom čase - Výchova k národným tradíciám - Požitavie I chce svojím obsahom oblasť práce s deťmi a mládežou podporiť v predmete regionálnej výchovy, v školských kluboch, v umeleckých a mimoškolských zariadeniach.

Naším cieľom je poskytnúť odbornú literatúru, ktorej obsah môže byť využívaný ako vhodný didakticko-metodický materiál, ktorý v rámci daných možností sa snaží objasniť podstatu a význam voľného času v živote detí a mládeže, v ktorom je potrebné vytvárať vhodný sociálny priestor na výchovu k národným tradíciám aj v školskom aj mimoškolskom prostredí, ktoré bude podnetným pre rozvoj záujmov detí predovšetkým v mladšom a strednom školskom veku k regionálnej výchove.

Najdôležitejšie pedagogické poznatky a skúsenosti autora týkajúce sa výchovy k národným tradíciám, folklóru vo výchove, v hudbe a hudobnom prejave spevákov - sólistov a súborov, potvrdzujú, že záujmová umelecká činnosť detí a mládeže je dôležitým prostriedkom výchovy a sebavýchovy detí, mládeže, ale i dospelých. Aby sa tieto tradície zachovali, je potrebné zakladať folklórne súbory v školských, umeleckých a mimoškolských zariadeniach, ako aj vytvárať vhodné podmienky na zmysluplné a plnohodnotné využívanie voľného času najmä po skončení vyučovania.

Predkladaná monografia má za cieľ podporiť regionálnu výchovu a výchovu k národným tradíciám vo voľnom čase detí a mládeže i dospelých. Vychádza zo súčasného stavu a snaží sa navrhnúť prístupy vychádzajúce z teórie, ale aj vlastných praktických skúseností a dlhoročnej pedagogickej praxe autora. Opiera sa o poznatky zo slovenskej a zahraničnej odbornej literatúry, kde poukazuje na rôzne teoretické analýzy a terénne výskumy, inovačné zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese a organizáciu práce súčasných pedagógov. V prílohách nájdete rôzne spôsoby a možnosti konkrétnej implementácie overených projektových prvkov tradičnej a ľudovej kultúry v inovatívnej metodike výchovnej práce s deťmi a mládežou.

Poskytujeme zozbierané ľudové piesne Požitavia: Nové Zámky, Palárikovo, Úľany nad Žitavou, Vráble, Bánov. Kmeťovo, Mojzesovo, Maňa, Michal nad Žitavou, Tajná, Melek, Dolný Ohaj, Radava, Šurany, Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok, Trávnica, Bešeňov, Černík, Branovo, Veľké Lovce, Semerovo, Kolta, Čechy, Jasová, Komjatice, ktoré môžu poslúžiť v príprave začínajúcich pedagógov pri zakladaní umeleckých súborov, kde dôležitú úlohu v inováciách tradičnej a ľudovej kultúry zohráva motivácia pedagóga a aktívna participácia detí a mládeže v školských a mimoškolských zariadeniach.

Zachovanie identity je najvýznamnejšou úlohou výchovy k národným tradíciám pri formovaní osobnosti, ktorá je zastúpená aj v záujmovej umeleckej činnosti, ktorú si nevieme predstaviť bez odborníkov v pedagogike, umelcov a nositeľov tradícií ľudovej kultúry. Všetkým tým, ktorí túto činnosť vykonávajú a všetkým tým, ktorí sú do tejto činnosti zapojení a zapoja prajem veľa zdravia, elánu a veľa úspechov.

PhDr. Ladislav Dráfi

Po prečítaní monografia motivuje všetkých pedagógov, alebo študentov ku kreativite a bádaniu v histórii vo svojej obci a meste a k založeniu rôznych súborov a krúžkov, v školskom, umeleckom a mimoškolskom prostredí.

O autorovi: LADISLAV DRÁFI
umelec, pedagóg, publicista, organizátor

študoval na Konzervatóriu Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem - Česká republika, na Bratislavskom konzervatóriu, Tolstého 11, na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Univerzite Komenského v Bratislave. Titul doctor phlisophiae získal na Trnavskej univerzite v Trnave.

V súčasnosti pracuje v Základnej umeleckej škole Nové Zámky. Jeho práca je pozoruhodná pri zakladaní záujmových súborov vo voľnom čase detí a mládeže. Významnou kapitolou jeho umeleckej aktivity je práca so slovenským detským folklórnym súborom Zlatý levík s ktorým absolvuje rad vystúpení a koncertov na rôznych festivaloch, prehliadkach a súťažiach na Slovensku a v zahraničí.

V roku 1994 sa stal iniciátorom a zakladateľom Novozámockého folklórneho festivalu detských folklórnych súborov s medzinárodnou účasťou, je jeho režisérom a riaditeľom. Je aj scenáristom a režisérom hudobných programov Dialógy s hudbou, Novoročný - trojkráľový koncert, Všade vonia mamou a pod.

Je štatutárnym zástupcom – predsedom Združenia pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v Nových Zámkoch. Je predsedom výboru Občianskeho parlamentu Slovenska pre školstvo, šport, kultúru, mládež a médiá. Je členom Európskej asociácie voľného času v Prahe. Publikuje v odborných časopisoch Vychovávateľ, Pedagogické rozhľady, Učiteľské noviny, Národná osveta, Mládež a spoločnosť, Mládež Európy. Spolupracuje s rôznymi kultúrnymi organizáciami. Je upravovateľom a zberateľom ľudových piesní, ktoré upravuje pre detské a mládežnícke súbory. Je šéfredaktorom detského časopisu Školáčik. Významné sú jeho pedagogické a hudobné publikácie, ktoré napomáhajú k rozvoju aktivít voľného času detí a mládeže.

Je držiteľom Ceny primátora mesta Nové Zámky za dlhoročnú aktívnu činnosť a prínos v rozvoji miestnej kultúry a za šírenie dobrého mena mesta Nové Zámky doma i v zahraničí. Pôsobí na rôznych pódiách Slovenska a v zahraničí, ako koncertný umelec, interpretuje diela rôznych štýlových období, na rôznych hudobných nástrojoch.