Depaul Ireland a práca s klientmi zneužívajúcimi alkohol

jan 25 2011

Predstavenie zariadenia Sundial House pre alkoholikov

Sundial House bol otvorený v septembri 2008 ako dlhodobý projekt ubytovania pre ľudí, ktorý dlhý čas žijú na ulici a sú závislí na alkohole. Títo ľudia majú zvyčajne ťažkosti nájsť si stabilné ubytovanie, keď sa vďaka požívaniu alkoholu a s tým spojenými zdravotnými a behaviorálnymi problémami sťahujú z jednej ubytovne do druhej. Projekt otvoril svoje brány, aby ponúkol domov ľuďom, ktorí ešte nie sú schopní riešiť svoje problémy s alkoholom, ale u ktorých je viac pravdepodobné, že tak urobia, ak budú žiť v stabilnom domácom prostredí. Jedná sa o prvý projekt svojho druhu v Írsku. Hlavnou myšlienkou projektu je, že ak ľuďom najprv poskytneme domov, potom môžme znížiť riziká vyplývajúce zo života na ulici. Akonáhle sa usadia, môžu sa začať budovať vzťahy a môže im byť poskytnutá patričná podpora a pomoc s ich problémami, vrátane alkoholizmu či zdravotných ťažkostí.

Sundial house sa skladá z 20 jednolôžkových a 5 dvojlôžkových alebo dvojposteľových izieb, ktoré v súčasnosti obýva 30 ľudí, tak muži ako aj ženy, tak páry ako aj jednotlivci.
Od septembra 2008 služby tohto zariadenia využilo 44 ľudí. Zo skúsenosti vieme povedať, že jeho obyvatelia si skutočne vychutnávajú svoj pobyt a oceňujú najmä ubytovací štandard, ktorý poskytujeme. Pri výstavbe Sundial house sa myslelo najmä na veľký počet spoločenských miestností, veľa svetla a priestoru a veľké súkromné izby pre jeho obyvateľov. Niektorí ľudia sa však rozhodli zo zariadenia dobrovoľne odsťahovať. Jedna osoba si našla prechodné bývanie, dvaja boli presťahovaní do nemocnice kvôli vážnym zdravotným problémom, štyria boli vylúčení z dôvodu chronického násilia, dvaja sa rozhodli zo zariadenia odísť a jeden bol presťahovaný do domova sociálnych služieb. Keďže skupina pozostáva prevažne zo starších ľudí, ktorí majú dlhodobo problémy s pitím, päť našich klientov zomrelo. Sme presvedčení, že posledné dni svojho života prežili dôstojne a v kruhu spoločenstva, ktoré ich podporovalo.

Pokiaľ ide o množstvo alkoholu požívaného našimi klientmi, máme dvoch ľudí, ktorí služby zariadenia využívali a nepili žiaden alkohol. Keď budú pripravení, presunieme ich do ďalšieho zariadenia. Ďalej máme 10 ľudí konzumujúcich 30 jednotiek a menej, 7 ľudí so 40 – 50 jednotkami a 6 ľudí po 60 jednotiek a viac. Pod pojmom 1 jednotka si možno predstaviť malý pohár vína. Plechovka piva by sa rovnala 4 jednotkám a fľaša 750 ml vodky 30 jednotiek.

Jednotliví obyvatelia majú viacero zdravotných ťažkostí, ktoré podľa potreby riešime s pomocou nášho zdravotníckeho personálu, praktických lekárov pre dospelých, tímov odborníkov na duševné zdravie a nemocníc. Vyskytujú sa najmä zdravotné ťažkosti ako epilepsia, nedostatočná starostlivosť o rany, gastritída, podvýživa, nedostatočná mobilita následkom pádov, inkontinencia a hepatitída. Práve tento aspekt predstavuje veľkú výzvu v oblasti služieb a manažovania zdravotníckej starostlivosti v skupine.

Náš personál sa skladá z 22 zamestnancov, vrátane manažérov, zdravotných pracovníkov, zdravotných sestier, pracovníkov pre riadenie poskytovania starostlivosti jednotlivých prípadov, pracovníkov nočných služieb, šéfkuchárov a kuchynského a upratovacieho personálu. Rôznorodosť požadovaných pracovných úloh znamená, že vo všeobecnosti platí pravidlo o uprednostňovaní najdôležitejších úloh. Projekt si vyžaduje väčší počet zamestnancov, ktorí by poskytli obyvateľom plnú podporu a odpovedali na ich potreby.
Zistili sme, že je potrebné zabezpečiť mnoho rôznych druhov intervencií a podpory pre našich obyvateľov. Pri častej intoxikácii, nehodách, zakopnutiach a pádoch spôsobených alkoholom sa vyžaduje vysoká úroveň v oblasti riešenia konfliktov. Taktiež sme prišli na to, že mnohí obyvatelia vyžadujú oveľa väčšiu starostlivosť ako sme pôvodne predpokladali. Mnohí z nich potrebujú pomôcť pri umývaní či obliekaní, niektorí dokonca ešte aj s ďalšími činnosťami. Odhadujeme, že každodenných 42 hodín projektového pracovníka možno rozdeliť na 3 hodiny venované problematike potláčania závislosti na alkohole (alcohol management), 7 hodín zvládaniu porúch správania (managing behaviour), 1 na rozpočet, 12 na osobnú starostlivosť, 4 na špecifickú zdravotnícku starostlivosť ako napríklad podávanie liekov a 2 hodiny na návštevy. Zvyšok času je potrebné stráviť pri manažovaní projektu, pri plnení hlavných pracovných úloh, vedení jednotlivých prípadov, príprave a podávaniu jedál či upratovaniu alebo bežnej administratíve. Podľa našich odhadov, ak by sme chceli dosiahnuť poskytovanie kompletnej starostlivosti, potrebovali by sme na to 53 hodín denne.
Pri poskytovaní domáceho prostredia je dôležité, aby sme vytvárali kultúru, ktorá myslí aj na hodnoty klientov. Teda nie len poskytnúť domov, ale aj snažiť sa vytvoriť spoločenstvo, do ktorého bude patriť každý obyvateľ. Zamestnancom ponúkame rôzne školenia, uskutočňujeme supervíziu a snažíme sa o ich osobné nasmerovanie, ktoré potrebujú, aby sa pri vykonávaní intervencií cítili sebaisto. Keďže mnohí z klientov boli často zo svojej komunity vylúčení a mali negatívne skúsenosti v oblastiach verejnej sféry akou je napríklad zdravotníctvo či už pri návšteve doktora alebo nemocnice, pracujeme na ich začleňovaní do pôvodnej komunity . Snažíme sa tiež, aby hlavnou náplňou nášho projektu bolo venovanie sa riešeniu problematiky závislosti od alkoholu. Obyvatelia síce môžu požívať alkohol na projekte, no majú na výber aj množstvo terapeutických aktivít zameraných najmä na odvrátenie pozornosti ako napríklad umelecké workshopy či práca v záhrade, ktoré realizujeme s cieľom vytvoriť kvalitnejšiu životnú skúsenosť a znížiť škody.

Problémy a výzvy pri poskytovaní služieb

Ako pri každom projekte, aj v prípade zabezpečenia chodu a rozvoja zariadenia Sundial house sa priebežne vyskytujú problémy a výzvy, ktoré sa snažíme starostlivo a kreatívne riešiť. V Írsku je v súčasnosti zložitá finančná situácia najmä kvôli ekonomickým ťažkostiam, ktorým musí krajina čeliť, čo spôsobilo, že sektor zaoberajúci sa problematikou bezdomovcov je značne pod tlakom. Príspevky na Sundial house dostávame z Fondov určených na bývanie a zdravotnícke služby, no pravda je, že by sme pre našu prácu potrebovali oveľa viac prostriedkov. Okrem toho mnoho našich obyvateľov potrebuje domácu opatrovateľskú starostlivosť, no pre ich pretrvávajúce problémy s alkoholom je veľmi ťažké umiestniť ich do takýchto domovov. Mnohí z klientov tiež vyžadujú starostlivosť, ktorá im môže byť poskytnutá iba v našom zariadení. Ide často o osobnú a zdravotnú starostlivosť, s ktorou sme pri spustení projektu pôvodne nepočítali. Na odstránení týchto problémov však neustále pracujeme. Ďalším problémom, ktorému čelíme, je zvládanie domáceho násilia hlavne v prípade párov, ktoré bývajú v našom zariadení. Máme niekoľko párov, u ktorých prevláda tento problém. Zistili sme, že ak obviníme jedného z partnerov z násilia a prepustíme ho z nášho zariadenia , druhý partner vždy dobrovoľne odíde spolu so svojím partnerom alebo partnerkou, čo znamená, že nakoniec prídeme o obidvoch partnerov. A nakoniec pracujeme v prostredí, kde sú obyvatelia povzbudzovaní k tomu, aby prevzali zodpovednosť za svoj životný štýl. Klientov sa snažíme zapájať do rôznych pomocných služieb. Avšak niekedy to znamená aj zmenu zmýšľania jednotlivých obyvateľov, ktorí boli zvyknutí, že v rámci projektu bolo všetko pre nich prichystané a urobené. Často preto potrebujú povzbudiť v ich úsilí o prevzatie zodpovednosti za svoj životný štýl.

Okrem problémov a výziev, ktorým čelíme, aby sme zabezpečili prevádzku zariadenia, sa v našej praxi stretávame aj s pozitívnymi aspektmi, ktoré nám pomáhajú úspešne viesť celý projekt. Súčasné vonkajšie prostredie pôsobí pozitívne na našich klientov, keďže naším zámerom je stavať budovy, kde je možné cítiť sa bezpečne a ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali potreby skupiny. Skutočnosť, že touto službou boli spoločne poverení Odborom zdravotných služieb a Dublinským mestským úradom znamenala, že obidve strany sa aktívne podieľali na tom, že projekt je úspešný. Trvalo 6 rokov, kým sa myšlienka založiť Sundial house premenila na skutočnosť najmä vďaka senior manažmentu a príslušnej organizácii, ktorí sa zaviazali zaistiť, aby prekážky boli prekonané, aby sa budovali vzťahy s hlavnými predstaviteľmi, ktorí majú hlavné slovo pri rozhodovaní a aby sa projekt nakoniec otvoril. Personál a dobrovoľníci, ktorým vyhovuje práca v nízkoprahovom zariadení s cieľom znížiť škody, sú tiež dôležitým prvkom pre dosiahnutie úspechu. Prostredie a spôsob práce môžu značne motivovať personál. Ďalším dôležitým faktorom pri formovaní týchto druhov služieb je zabezpečiť zásady a postupy, ktoré pomáhajú viesť a vytvárajú operačný manažment projektu v rámci nízkoprahového modelu. Napokon služby budú fungovať dobre, ak sa opierajú o hodnoty a étos a sú jasné formulované a zrozumiteľné pre všetkých zamestnancov.

Práca s personálom v nízkoprahových zariadeniach

V zariadení, kde si mnoho jeho obyvateľov môže so sebou priniesť veľmi chaotický predchádzajúci životný štýl a kde sa tiež riešia problémy vrátane rôznych závislostí či telesných alebo duševných zdravotných problémov, je veľmi dôležité, aby projekt disponoval veľkou mierou tolerancie voči správaniu jeho obyvateľov. Avšak, aby bol splnený tento cieľ, zamestnanecká štruktúra musí byť prísne dodržaná. Zamestnanci potrebujú najmä jasné pokyny, čo sa týka ich úloh, požadujú vedieť, čo sa od nich očakáva zo strany organizácie. Okrem toho by pre zamestnancov mal byť vytvorený dostatočný systém podpory vo forme supervízie, pracovných porád, porád o jednotlivých prípadoch či rôznych školení podporujúcich ich profesionálny rast. Toto všetko vedie k potrebe rozvíjania mnohých kľúčových zásad a postupov, ktoré by podporovali model nízkoprahovej práce so zameraním na zníženie škôd.

Zásady z oblasti personálnych zdrojov (HR), ktoré podľa našej skúsenosti z Írska môžu podporovať nízkoprahovú prácu sú nasledujúce:

 • Etický kódex – ktorý jasne uvádza druh postoja, správania a hodnôt, ktoré organizácia očakáva od svojich zamestnancov
 • Dodržiavanie hraníc– uistiť sa, aby personál chránil sám seba a užívateľov služieb profesionálnou prácou v tíme a nie jednotlivo
 • Zásady prijímania a výberu zamestnancov – ktoré by mali byť navrhnuté tak, aby organizácia pritiahla hlavne ľudí, ktorí rozumejú tomuto typu práce, do ktorej sa neustále zapájajú a zdieľajú spoločné hodnoty organizácie.
 • Pravidlá podávania sťažností – ktorá dovoľuje užívateľom služieb vyjadriť svoj názor ak si myslia, že sa s nim nezachádzalo s rešpektom a dôstojnosťou.
 • Zásady supervízie– ktoré zabezpečujú, že personál má priestor na zamyslenie sa nad tlakom, ktorý je na nich v práci kladený, učiť sa zo svojich praktických skúseností a že s im neustále pripomína nízkoprahový charakter projektu.
 • CCTV zásady (snímanie priemyselnými kamerami) – boli pre nás veľmi dôležité, keď sme školili personál pri používaní nenásilných metód pri práci s užívateľmi služieb. Tu však vyvstáva otázka, ako boli ľudia liečení, kde a kedy došlo k násilným situáciám, ktoré môže manažment objektívne posúdiť. Aj v oblasti služieb, kde je vysoký výskyt rôznych incidentov a konfliktov, nám zásady CCTV pomohli zamerať sa najmä pri riešenie sporných otázok, ktoré nás lepšie sprevádzajú pri rozhodovaní a riadení konfliktov.

Okrem toho existuje množstvo kľúčových zásad a postupov z hľadiska prevádzky služieb, ktoré sa môžu byť zavedené, aby pomohli zamestnancom pri ich rozhodovaní o záležitostiach týkajúcich sa manažmentu nízkoprahových služieb. Zistili sme, že hlavné zásady, ktoré prinášajú zlepšenie v tejto oblasti sú nasledovné:
Zásady odporúčania - jasný súbor usmernení ohľadom toho, kto bude prijatý na projekt a aké budú určené hranice. Okrem toho, uistiť sa, že výber vhodných užívateľov služieb je založený na dôležitosti potrieb.
Posudzovanie a riadenie rizík – kvalitné zásady a postupy v tomto bode znamenajú, že treba brať do úvahy a posudzovať fakt, že obyvatelia môžu mať vysoké nároky a všetky riziká s tým spojené. Obyvatelia sú tí, ktorí znášajú riziko, no keďže sa jedná sa o riadne naplánovaný a štruktúrovaný program, môžme pracovať na minimalizácii týchto rizík.
Zapájanie obyvateľov do aktivít projektu – keďže obyvatelia sa nesmú podieľať na prevádzke projektu a majú mnoho predchádzajúcich skúsenosti týkajúcich sa sociálnej exklúzie z dôvodu násilia a pitia, zistili sme, že ich postupné zapájanie do rôznych aktivít znamená, že sa cítia viac istejší v novom prostredí a rozumejú, čo sa od nich očakáva. Všetky tieto aspekty znižujú ich chaotické správanie
Hlavná náplň práce a riadenie jednotlivých prípadov – tvoria hlavnú súčasť práce s touto skupinou užívateľov služieb. Dôraz sa kladie najmä na ich zapájanie do rozvíjania podporných plánov určených na zlepšenie ich životnej situácie. Jedná sa najmä o oblasť požívania alkoholu a užívania drog či o ich telesné a duševné zdravie. Takisto sa snažíme zlepšovať vzťahy obyvateľov s ich rodinami a ďalšie kľúčové otázky týkajúce sa ich života. Mať jasné očakávania, čo sa týka intervencií personálu a ich právomocí, nám pomáha poskytovať služby so zameraním sa na intervencie s cieľom znížiť škody. Varovania a vylúčenia – zachovať si status nízkoprahovosti znamená tiež hľadať spôsoby ako na projekte nemať príliš veľa pravidiel a znížiť počet varovaní a vylúčení na minimum. V praxi to však môže byť ťažké, keďže môže nastať veľa incidentov a problémov, ktoré vedúci personál považuje ako dôvod na vylúčenie. V prípade odsúhlasenia postupov, podľa ktorých môže dôjsť k varovaniu alebo vylúčeniu iba pri závažných konfliktoch a problémoch a systém vysokej tolerancie pri manažmente správania by sa mohlo mnohým vylúčeniam predísť. Ďalšie metódy ako napríklad čas na premýšľanie a schladenie hlavy v izbe alebo vonku - môžu tiež zamedziť potrebe vylúčiť jednotlivca.
Manažment konfliktov a násilia – V Írsku naši zamestnanci absolvujú rôzne školenia zamerané na metódy intervencie konfliktných situácii, ktoré súborne nazývame Intervencia krízovej prevencie. Znamená to, že zamestnanci dokážu vyriešiť krízovú situáciu a v prípadoch násilia nebudú fyzicky zasahovať. Existuje mnoho prípadov, ktoré môžu nastať, no je oveľa ľahšie ich riešiť, ak zamestnanci poznajú a dodržiavajú vopred určené dané pravidlá.
Aktívna participácia užívateľov služby – uistiť sa, že aj obyvatelia sú čo najviac zapojení do jednotlivých aktivít projektu ako napr. vzájomné stretávanie sa alebo vyplnenie dotazníkov o spokojnosti. Fakt, že si obyvatelia vedú niektoré aktivity aj sami, prispieva k tomu, že zodpovedajú ich aktuálnym potrebám, čo následne znižuje stres a projekt sa premieňa na miesto, kde sa cítia oveľa zodpovednejšie s vedomím, že prispievajú k väčšej miere solidarity medzi sebou.
Užívanie drog- spôsob, akým sa na projekte rieši problematika užívania drog je dôležitou súčasťou práce z hľadiska nízkoprahového prístupu. Likvidácia použitých ihiel predstavuje nebezpečenstvo pre zamestnancov a vyžaduje závažné sankcie, no osoba, ktorá užíva drogy zodpovedným spôsobom môže byť ubytovaná. Rozhodnutia, týkajúce sa riešenia drogovej závislosti a sankcií spojených s ich nezodpovedným užívaním môžu byť zaradené medzi zásady, ktoré by mali byť jasné všetkým zamestnancom. Je potrebné vždy uvažovať nad výmenou ihiel, no zároveň by bolo dobré spísať pokyny ako pri ich vymieňaní postupovať. Toto je jedna z najzložitejších zásad, pri ktorej je potrebné riadiť sa legislatívnymi požiadavkami danej krajiny.
Usmernenia pre zvládanie problémov s alkoholom – tak ako aj pri drogovej závislosti je veľmi dôležité stanoviť pravidlá pre obyvateľov ohľadom užívania alkoholu, ak je to možné vylepšiť ich zdravotný stav a zároveň rešpektovať ich voľbu. Alkoholizmus predstavuje komplexný problém, ktorý, ako sme zistili, možno tiež riešiť určením súboru pokynov, ktoré zachytávajú mnoho otázok a problémov a tiež tvoria kľúčovú metódu, vďaka ktorej sa zamestnanci a vedúci personál môžu uistiť, že konajú na základe najlepších vypracovaných noriem z tejto oblasti.

Zvládanie požívania alkoholu a budovanie interných štandardov

Vyvinuli sme aj štandardy ako zvládať požívanie alkoholu. Tieto štandardy sme zaviedli počas minulého roka, aby sme zabezpečili, že projekty budú pracovať v súlade s filozofiou znižovania rizík. Bolo zistené, že niekedy prijať klienta v takom stave v akom je a akceptovať jeho pitie počas pobytu na projekte, znamená, že sme sa škode iba prizerali, no nie vždy sme zasahovali a pobádali klienta, aby prehodnotil svoje návyky. Bolo pre nás dôležité uistiť sa vo viere, že vďaka našim intervenciám sa klienti môžu zmeniť.
Keď sme sa spätne pozreli na všetky situácie, zistili sme tiež, že niektoré naše služby nepracujú podľa už spomínaných štandardov zvládania alkoholizmu a že práva našich klientov neboli vždy dodržané. Zamestnanci potrebovali oveľa jasnejšiu teóriu, ktorú by mohli uviesť do praxe a v každej službe sa nie rovnako usilovali o zvládnutie konzumácie alkoholu. Bolo veľmi dôležité vytvoriť jednotnú víziu spoločnú pre celú organizáciu, ktorá by popisovala ako zakročiť pri problémoch s alkoholom a následne vytvoriť model osvedčených postupov platný na úrovni organizácie.

Aby sme splnili tento cieľ, zvolali sme zástupcov všetkých projektov v Severnom Írsku a Írsku, aby sme spolu prediskutovali sporné otázky týkajúce sa problematickej konzumácie alkoholu u klientov. Počas minulého leta sme sa viackrát stretli, aby sme si prešli všetky ťažkosti a problémy, s ktorými sa vo svojej práci stretávame. Aby sme poznali aj názor našich klientov, jednotlivé otázky sme s nimi prekonzultovali a pýtali sa ich ako by podľa nich mala vyzerať adekvátna podpora a v čom si myslia, že by sa mali zlepšiť služby. Názory našich klientov značne prispeli k rozvoju hlavných pravidiel.

Čerpali sme tiež z osvedčených postupov zavedených v Írsku a zámorí a jednotlivé otázky konzultovali s ďalšími organizáciami, od ktorých sme sa mohli naučiť vždy niečo nové. Vďaka týmto faktorom sme zachytili všetky zásady, ktoré bolo podľa nás potrebnú zahrnúť do hlavných pravidiel organizácie. A pretože nie všetky projekty sú identické, pokiaľ ide o služby pre určené pre klientov, bolo veľmi dôležité, aby si každý projekt spísal svoj vlastný plán založený na už spomínaných hlavných pravidlách. Jedným z hlavných prínosov tejto metódy je najmä fakt, že všetci klienti majúci problém s alkoholom, sa mohli podieľať na vytváraní tohto plánu spolu s hlavnými projektovými pracovníkmi a uistiť sa, že v oblasti redukcie alkoholu by mohlo dôjsť k zlepšeniu prípadne aspoň k zníženiu škôd. V prípade, že klient zvykne piť vodku, môžme mu navrhnúť, aby prešiel na mušt alebo pivo, ktoré sú menej škodlivé. Ak si klient želá, aby jeho spotreba alkoholu bola kontrolovaná druhou osobou, môže sa obrátiť na nás so žiadosťou o dávkovanie alkoholu.

Dohodli sme sa na súbore princípov, ktoré by organizácia chcela presadzovať v oblasti práce spojenej s riešením alkoholizmu. Tieto princípy budú vytvárať základ, od ktorého sa bude vyvíjať práca na všetkých projektoch. Jedná sa o nasledujúce princípy:

 • Pri uplatňovaní pravidiel riadenia konzumácie alkoholu každý jednotlivec bude posudzovaný na základe hodnôt uznávaných v Depaul Írsko, najmä čo sa týka práv a povinností jednotlivých klientov a oslavy ľudského potenciálu.
 • Depaul Írsko chce ubytovávať a podporovať jednotlivcov v ich súčasnej životnej situácii. Toto prijatie však nie je bezvýhradné, a platí len za predpokladu, že bude dochádzať k intervenciám za účelom znížiť škody a k zlepšovaniu reálnej pomoci v oblasti fyzického, sociálneho a duševného zdravia našich klientov.
 • Výsledky jednotlivcov nebudú záväzne založené na používaní látok, ale pri ich meraní sa bude uplatňovať holistický prístup.
 • Pri implementácii riadenia problémov s alkoholom je potrebné byť informovaný o zásadách vychádzajúcich z medicínskej, farmaceutickej a psychologickej praxe a vždy mať na zreteli práva jednotlivca ohľadom jeho budúcnosti a zdravia.
 • Organizácia Depaul Írsko si je vedomá etických dilem, ktoré môžu nastať pri práci s ohrozenými jednotlivcami, ktorí užívajú návykové látky, a bude sa snažiť rokovať na túto tému so svojimi zamestnancami, dobrovoľníkmi a klientmi. Toto všetko môže alebo nemusí zahŕňať úpravu užívania látok jednotlivcom.
 • Organizácia Depaul Írsko je povinná postarať sa o to, aby si klienti osvojili štruktúrovaný prístup v rámci riadenia starostlivosti a jednotlivých prípadov, aby sa čo najviac predišlo škodám a súčasne sa podporil potenciál jednotlivcov.
 • Každý individuálny projekt je povinný si osvojiť štruktúrovaný prístup k riadeniu konzumácie alkoholu v súvislosti s ich službami, miestnym prostredím, komunitou a potrebami jeho obyvateľov.

V rámci Štandardov pre riadenie problémov s alkoholom sme sa zamerali na nasledujúce oblasti:

 1. Práva jednotlivých klientov – ako zabezpečiť právo klientov na voľbu koľko alkoholu vypijú, ich prijatie s dôstojnosťou a rešpektom, ale zároveň robiť všetko preto, aby sme zaistili čo najväčšiu redukciu škôd v rámci ich výberu.
 2. Smernice jednotlivých služieb – ako zabezpečiť podávanie menších dávok alkoholu, jeho riedenie, nakupovanie či výmenu za hotovosť.
 3. Zdravie jednotlivých klientov – ako zabezpečiť pre klientov, ktorí majú problém s alkoholom adekvátnu výživu a zdravotnú starostlivosť.
 4. Správa liekov a alkoholu – ako zariadiť, aby klienti nepili alkohol, keď berú lieky alebo čo robiť, keď klienti odmietajú brať lieky.
 5. Stabilizácia a Detox – ako poskytovať porozumenie zo strany zamestnancov, ak sa niektorý z klientov rozhodne detoxikovať a ako sa správať ku klientovi, ktorý sa po detoxikácii opäť vráti
 6. Plánovanie starostlivosti a riadenia konzumácie alkoholu – ako si stanoviť očakávania, ktoré majú klienti spĺňať, aby sme ich mohli podporovať a do plánu zaradiť rôzne intervencie zo strany organizácie.

Autor: Wendy Crampton, Senior Services Manager / Depaul Ireland

______________________________________
Príspevok bol publikovaný v zborníku z konferencie ,,Inklúzia sociálne vylúčených a modely fungovania nízkoprahových zariadení na Slovensku', ktorú zorganizovala Depaul Slovensko, nezisková organizácia v Bratislave dňa 26.októbra 2010.
Recenzenti zborníka: Ing. Mgr. Juraj Barát, Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.
Vydavateľ: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Bratislava 2010
ISBN: 978-80-970578-2-4