Publikácia: Problémové chování dětí a mládeže

dec 4 2011

Stanislav Navrátil, Jan Mattioli

V súčasnej dobe sa stretávame u predstaviteľov detí a mládeže v rodinách, v školách a na verejnosti stále častejšie a intenzívnejšie s prejavmi drzosti, vulgarizmami, vzdorom, zlosťou, neochotou, agresiou, vydieraním, klamaním, podvádzaním atď., ktoré sťažujú, alebo dokonca znemožňujú dosiahnutie vzájomného porozumenia, pochopenia, tolerancie, spolupráce a vzájomnej pomoci medzi deťmi, mládežou a dospelými. Dôsledkom popisovaného stavu, ktorý nie je limitovaný krajom ani hranicami jednotlivých štátov, je nárast jednostranných alebo obojstranných negatívnych osobne výberových vzťahov antipatie a antiautority, rozporov a z nich vyplývajúcich konfliktov medzi menovanými skupinami a zhoršovanie klímy rodinného a školského prostredia.

Už v roku 2004 sme sa pýtali 228 učiteľov ZŠ v Ústeckom kraji na to, čo im spôsobuje najväčšie problémy v ich pedagogickej práci. Odpovede boli jednoznačné. Všetci oslovení vyučujúci sa zhodli na tom, že kľúčovým faktorom, ktorý im neuľahčuje riadenie učenia a dosahovanie očakávaných edukačných výstupov a plnenie povinností pri organizácii mimo triednej a mimoškolskej činnosti, je nevhodné chovanie žiakov. Jeho eliminácii sa musí venovať čas a úsilie, ktoré im potom nutne chýba pri riešení úloh, ktoré od nich spoločnosť očakáva v priebehu školskej prípravy žiakov v 21. storočí. Výpovede učiteľov v roku 2008 korešpondovali so závermi z roku 2004. Zároveň v nich bolo zdôraznené permanentné zvyšovanie frekvencie a intenzity nevhodného správania detí a mládeže ako pri ich vzájomnom kontakte, tak pri kontakte s učiteľmi a vychovávateľmi.

Problémové chovanie detí k rodičom sa stáva takmer každodenným sprievodným javom súčasného spoločenského života, ktorý môžeme registrovať v nákupných centrách, divadlách, kinách atď., keď synovia a dcéry neuposlúchnu ani niekoľkokrát dôrazne opakové príkazy a zákazy, vynucujú si nátlakom presadenie svojich prianí, vyrušujú, sú vulgárny, ničia zariadenia, atď., i napriek tomu, že sú pod dohľadom rodičov. Z prejavov nevhodného chovania detí k rodičom na verejnosti možno odvodiť záver, že obdobný stav možno očakávať i v súkromnom živote rady rodín.


Problematické chovanie mladej generácie začína byť chápané ako fenomén, ktorý svojou narastajúcou intenzitou negatívne ovplyvňuje spoločenský život, a stáva sa tak jedným z kľúčových objektov pozornosti verejnosti. Predovšetkým rodičia, učitelia a vychovávatelia, ktorý sú najčastejšie v kontakte s deťmi a mládežou, sú nútený každodenne riešiť problém, ako odstrániť alebo čo najviac eliminovať ich prejavy nevhodného správania. Sami však v mnohých prípadoch konštatujú, že výsledky nezodpovedajú vynaloženému úsiliu. Získané osobné skúsenosti tak nútia stále väčší počet z nich hľadať odpovede na otázky: „Čo robíme zle?“, „Čo by sme mali robiť inak?“ buď priamo u odborníkov, alebo v odborných monografiách.

Predloženou publikáciou chceme i my pomôcť rodičom, učiteľom a vychovávateľom nájsť odpovede na vyslovené otázky.

Rozmer: 14×21 cm
120 strán
ISBN: 978-80-247-3672-3
Katalóg. č. knihy: 27003