Zborník príspevkov zo šiesteho ročníka konferencie Sexualities VI – Sexuality VI

jún 28 2013

MARKOVÁ, DAGMAR – ROVŇANOVÁ, LENKA (Ed.): Sexuality VI : Zborník vedeckých príspevkov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2013.

Zborník zo šiesteho ročníka vedeckej medzinárodnej konferencie Sexualities VI – Sexuality VI, ktorá sa konala v dňoch 10. - 11.10.2012 na Slovenskej akadémii vied, Ústav výskumu sociálnej komunikácie v Bratislave.

Zameranie vedeckých konferencií

Cieľom vedeckých konferencií je tematizovať ľudskú sexualitu v prepojení so širšími spoločenskými otázkami prezentovaním poznatkov z empirického a kriticko-analytického výskumu rozmanitých vedných disciplín vrátane sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky, filozofie, kulturológie, mediálnych a komunikačných štúdií a i., ako aj podporiť vedecký diskurz o aktuálnych otázkach sexuality a súčasného výskumu sexuality a podnietiť vedecké diskusie o prístupoch, perspektívach a bariérach v skúmaní sexuality v jej najrozmanitejších podobách. Cieľom konferencií je taktiež venovať pozornosť sexualite v marginalizovaných a tabuizovaných kontextoch ako sex biznis, sex a drogy, alternatívne sexuálne subkultúry a pod.

Niektoré problémové okruhy:

  • výskum sexualít v socio-kultúrnych, psychologických, právnych, pedagogických a mnohých ďalších kontextoch,
  • rôzne koncepcie sexuality ako východiská sexuálneho výskumu, diskurzy o sexualitách,
  • výskum sexualít a moc,
  • stret biológie a kultúry vo výskumných kontextoch,
  • rod/gender a výskumné stratégie skúmania sexualít,
  • vzdelávanie a práca v oblasti sexualít v pomáhajúcich profesiách,
  • queer, minoritné sexuality vo svetle výskumov,
  • mládež a sexuálna agresivita a násilie medzi mladými ľuďmi,
  • medializácia sexuality a sexualizácia médií
  • iné.

Dagmar Marková (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa)

OBSAH
Reprodukcia a sexualita

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (CZ)
Mateřská a otcovská role v rámci rané interakce dítěte s rodiči

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Mgr. Miroslav Popper, CSc., doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (SK)
Ambivalencia v rodičovských rolách a reprodukcia

Mgr. Erika Polgáriová (SK)
Maloleté mamičky?

Mgr. Magda Petrjánošová, PhD. (SK)
Explicitné a implicitné posolstvá o otcovstve v slovenských médiách (a čo z nich môže vyplývať)

Spoločnosť, normy, politiky a sexuality

Mgr. Zdeněk Sloboda, Bc. Mirka Dobešová (CZ)
Travesti show v Česku

PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková (CZ)
Sexuální orientace jedince ve světle osobnostních práv

doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD., doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (SK)
Významy pripisované sexualite v kontexte súčasnej sexuálnej morálky

MUDr. Michal Kliment, CSc. (SK)
Sexuálne a reprodukčné zdravie v kontexte akčného programu populačnej konferencie Organizácie spojených národov

Z tmy na svetlo

PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. – Mgr. Gabriela Slováková (CZ)
Homosexualita jako fenomén sexuálního života u žen ve výkonu trestu odnětí svobody?

PhDr. Antónia Solárová (SK)
Poruchy sexuálnej túžby, sexuálna averzia u ženy a dĺžka trvania jej heterosexuálneho partnerského vzťahu

PhDr. Michal Chovanec, prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., MUDr. Igor Regász (SR, CZ)
Názor žien na vlastný genitál

Sexualita na hrane

doc. PhDr. Ingrid Emmerová , PhD. (SK)
Mládež a sexuálne agresívne správanie - súčasný stav a možnosti prevencie

Mgr. Karel Žák, Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D. (CZ)
Pedofilie

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. (SK)
Mládež ako potencionálna obeť sextingu

PhDr. Peter Ďurkovský (SK)
Symbioticky incestná fixácia a jej dôsledky na sexualitu jedinca

PhDr. Alena Plšková (CZ)
Demonstrační pomůcky „JÁJA A PÁJA“ v kriminalistické, sexuologické, pedagogické a psychologické praxi

Sexuálna výchova

doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. (CZ)
Sexuální výchova v edukaci současné české primární školy

doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (CZ)
Stávající limity sexuální výchovy

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. (CZ)
Sexuální výchova v českém školství jako nedílná součást výuky Výchovy ke zdraví na základních školách

Drª. Joana Sousa (PT)
Sexuality Education in Portugal

PaedDr. Lenka Rovňanová (SK)
Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv – príklad dobrej praxe

PhDr. Jana Vernarcová, PhD. (SK)
Rodovosť a sexualita v škole

Podrobnosti:
Názov: Sexuality VI : Zborník vedeckých príspevkov
Editorka: Dagmar Marková – Lenka Rovňanová
Rok vydania: 2013
Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rozsah: 354 strán
ISBN 978-80-557-0479-1

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!