Publikácia: Aplikovaná etika v sociální práci

feb 10 2011

MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. – MÜHLPACHR, P. – ROMAN, T. 2010. Aplikovaná etika v sociální práci. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2010. 236 s.
ISBN 978-80-87182-13-0.Editoři
PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.
PhDr. Tibor Roman, PhD.

Recenzenti
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Prešovská univerzita v Prešově
prof. MUDr. František Mateička, PhD., Trnavská univerzita v Trnavě
Ing. Miroslav Bargel, CSc., Dipl. EBS, Institut mezioborových studií Brno

Předmluva

Počátek třetího tisíciletí je obdobím, kdy dochází k prudkému rozvoji sociálních věd. Ani sociální práce není výjimkou. Dochází k rozvoji oboru jak studijního tak vědeckého. Neoddělitelnou součástí sociální práce je i otázka etiky v sociální práci. Etické otázky nabývají významného rozměru v podmínkách postmoderní společnosti, ve které jsou patrné momenty krize hodnot.

Sociální práce je jednou z nejmladších sociálních věd, která se modifikovala v mnoha sociálních situacích a v mnoha společenských režimech. Za poslední dvě desetiletí je rozvoj tohoto oboru natolik expandující, že zasahuje do mnoha sociálních oblastí společnosti. Sociální práce se koncipuje jako interdisciplinární a multidisciplinární vědní disciplína.

Odborná vědecká monografie je dílem autorů, kteří intenzívně rozvijí sociální práci v nelehkých podmínkách Slovenska, ale nejen tam. Zároveň na mnoha detašovaných pracovištích po celém světě. Nejde však jen o autory publikace, ale o autory všech prezentovaných příspěvků. Jsou to lidé, kterým záleží na rozvoji sociální práce a obětují tomu skutečně velmi mnoho. Jim patří dík za jejich snažení, za jejich píli, nadšení, entuziasmus a neutuchající energii. Jen tak se každá věda posune o další kroky dopředu a bude o to více k užitku potřebným.

Publikace je výsledkem mezinárodní vědecké konference, která se konala na podzim roku 2010 na půdě detašovaného pracoviště Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě, a to na pracovišti v Ústavu sociální práce sv. Pátra Pia v Piešťanech. Jako spolupořadatelé této konference vystupují Institut A. Radlinského v Dolním Kubíně, který je integrální součástí Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku. Dále zde významně vystupuje rakouský partner, a to Collegium Elizabethinum Vienna. V neposlední řadě se jako významným spolupořadatel konference stal Institut mezioborových studií Brno, Česká republika. Toto pracoviště patří k prestižním vědeckým a vzdělávacím institucím v oboru sociální pedagogika ve středoevropském prostředí.
Nechť publikace přispěje k rozvoji vědního odboru, studijního oboru a oblasti této praxe.

Brno, listopad 2010
autoři

Obsah

Místo úvodu – Desiderata jako kategorický imperativ sociální práce
Pavel Mühlpachr

Popoluška, alebo etika slovenskej sociálnej práce
Jana Levická, Katarína Levická

Etické hodnoty a dôstojnosť v sociálnej práci
Mária Dávideková

Filozofické a etické východiská sociálnej spravodlivosti
Ľudovít Hajduk

Etický kódex sociálnych pracovníkov. Reálna potreba praxe alebo len nevyhnutnosť?
Peter Brnula

Aktualizácia etického kódexu sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky
Mátel Andrej

Kompetencie a zodpovednosť sociálneho pracovníka vo vybraných etických kódexoch
Emília Janigová

Etika v práci sociálneho pracovníka
Daniela Baková

Zodpovednosť sociálneho pracovníka voči seba a defenzívna orientácia v sociálnej práci
Andrej Mátel, Tibor Roman

Systematický postup řešení etických dilemat v sociální práci
Andrej Mátel

Etika v supervízii
Milan Schavel

Niekoľko poznámok k etickým aspektom výskumu
Libuša Radková, Anna Pavlovičová

Etika penitenciárnej starostlivosti
Tibor Roman, Ladislav Roman

Morálne princípy učiteľa a terénneho sociálneho pracovníka
Jozef Facuna

Etika v inštitucionalizovaných sociálnych službách
Irena Kamanová

Vybrané etické aspekty sociální práce se seniory
Zuzana Truhlářová, Daniela Květenská

Prieniky etiky v sociálnej práci, zdravotníctve a v ošetrovateľstve u vybraných skupín dospelých občanov a seniorov
Jana Kollárčiková

Paliatívna a hospicová starostlivosť ako súčasť etiky života Slavomír Laca

Od Hippokrata k bioetike. (Bio) etické princípy a modely s dôrazom na sociálnu prácu
Daniela Kovaľová

Etika v komunikácii s onkologickým pacientom
Viera Bencová

Etika rozvoja v encyklike Caritas in veritate
Anton Fabian, Martina Drobňáková

Vydal: Institut mezioborových studií Brno, 2010, Vydání první
Tisk: BEKI Desing
ISBN 978-80-87182-13-0

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!