Činnosti Občianskeho parlamentu, o.z.

jún 14 2012

Občiansky parlament, o.z. je celoslovenská platforma aktivistov, nepolitické združenie odborníkov a organizácii. Pôsobí na celom území Slovenska prostredníctvom svojich občianskych poslancov. V každom okrese Slovenska je jeden občiansky poslanec, ktorý sa zaoberá problémami a charakteristikami daného regiónu. Občiansky poslanec je fyzická osoba, ktorá má mandát od minimálne desiatich organizácii, občianskych združení, neziskových organizácii, klubov alebo miestnych samospráv. Po svojom prvom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 21. apríla 2012 kooperujú poslanci občianskeho parlamentu s organizáciami a aktivistami v regiónoch a tvoria a postupne rozbiehajú Program morálnej, hospodárskej, kultúrnej a vzdelanostnej obnovy krajiny.

Dňa 16. Júna 2012 sa bude vo Zvolene konať druhé valné zhromaždenie, ktoré sa bude zaoberať predovšetkým Programom morálnej, hospodárskej, kultúrnej a vzdelanostnej obnovy krajiny a činnosťou svojich poradných orgánov ktorými sú Odborné výbory občianskeho parlamentu.

Program morálnej, hospodárskej, kultúrnej a vzdelanostnej obnovy krajiny. Je dlhodobý program, tvorený konkrétnymi projektmi, ktoré začínajú tvoriť a napĺňať organizácie a aktivisti v regiónoch. Zámerom projektov je zasiahnuť tieto cieľové skupiny:

 • Deti do ukončenia povinnej školskej dochádzky
 • Študenti Vysokoškoláci
 • Mladé rodiny
 • Produktívna skupina (živnostníci – zamestnanci – nezamestnaní)
 • Dôchodcovia

Výsledkom programu je iná demografická krivka obyvateľstva na Slovensku.
Podľa prognóz Infostatu obdobie najbližších rokov bude charakterizované kontinuálnym pokračovaním populačného starnutia pri zachovaní relatívne stabilného počtu obyvateľov. Po roku 2025, sa procesy úbytku a starnutia obyvateľstva začnú výrazne zrýchľovať. Isté je tiež, že takýto vývoj počtu a štruktúry obyvateľstva bude mať ďalekosiahle dopady na fungovanie spoločnosti.
Preto je záujmom nás všetkých uskutočňovať projekty, ktorý prienik a celonárodné pôsobenie zmení rozhodovanie o prioritách, spoločenských a morálnych hodnotách ľudí. Zmena očakávanej demografickej krivky je podmienkou trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a jeho pôvodného obyvateľstva s tradičnými morálnymi a kultúrnymi hodnotami.

V súčasnosti máme rozpracované nasledujúce projekty:

 • Projekt Rodina, ako základ fungovania občianskej spoločnosti
 • Projekt sociálnej a ekonomickej solidarity mládeže, strednej generácie a najstaršej generácie
 • Projekt zamestnávania nezamestnaných stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj vekových skupín medzi 55. – 65. rokom života
 • Projekt získavania finančných prostriedkov pre malých a stredných podnikateľov (Rodinné podniky) z Európskeho sociálneho fondu (pomoc nášmu štátu zo strany Bruselu vo výške cca 320 miliónov eur)
 • Projekt rozvoja zamestnanosti a vytvárania pracovných miest v mimovládnych organizáciách III. sektora
 • Projekt pre rómsku národnostnú menšinu – UNIVERZITA V OSADE
 • Projekt na upevnenie a pozdvihnutie národného povedomia a trvalého zachovania národného kultúrneho dedičstva (skvalitnenie súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných, stredných a vysokých školách k výchove k národným tradíciám ako aj rozvoj komunikácie v štátnom jazyku, memorovania a zvýšenie motivácie žiakov k učeniu, rozvoj ich tvorivosti a samostatnosti, osvojenie si myšlienky celoživotného vzdelávania.) SOČ a ŠVOČ na stredných a vysokých školách
 • Inovatívny projekt zameraný na novú sociálnu sieť v rámci rozvoja občianskej spoločnosti uplatňovaním priamej demokracie v praxi, prostredníctvom špeciálneho internetového vysielania
 • Projekt dopracovania legislatívy a novelizácie zákonov v prospech mimovládnych organizácií III. Sektora
 • Projekt zvyšovania finančnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a osvety všetkých cieľových skupín
 • Projekt ochrany obyvateľstva v súvislosti s podnikaním nebankových finančných inštitúcii a individuálnych finančných poradcov
 • Projekt budovania zdravých stravovacích návykov v skupinách: deti do ukončenia povinnej školskej dochádzky, študenti vysokoškoláci a mladé rodiny zameraný na predchádzanie pandémie obezity, hypertenzie a iných civilizačných chorôb

K uvedeným projektom sa so záujmom zapájajú Slovenské občianske združenia, miestne samosprávy, profesijné združenia a občiansky aktivisti z radov odborníkov z výskumu a vedy.
Všetky projekty sú po odbornej stránke koordinované štruktúrou poradných orgánov Občianskeho parlamentu ktorými sú odborné výbory občianskeho parlamentu. Doteraz sú zriadené nasledujúce odborné výbory:

 • Výbor OP pre zdravotníctvo, sociálnu oblasť a rodinu, ktorému predsedá Ing. Dobrotková Milada, MPH
 • Výbor OP pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ktorému predsedá Ing. Lukáč Zsolt
 • Legislatívno – právny výbor OP, ktorému predsedá JuDr. Stanislav Valovič
 • Výbor OP pre financie, rozpočet, verejnú správu a regióny, ktorému predsedá Ing. Ján Pitoňák
 • Branno – bezpečnostný výbor OP, ktorému predsedá Mgr. Matejík Fridrich
 • Výbor OP pre školstvo, šport, kultúru, mládež a médiá, ktorému predsedá PhDr. Drafi Ladislav
 • Výbor OP pre zahraničie a európske záležitosti, ktorému predsedá RNDr. Hetteš Miloslav, CSc.
 • Výbor OP pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, ktorému predsedá Mgr. Peržo Juraj
 • Výbor OP pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorému predsedá PhDr. Magdolenová Kristína

Zámerom na nasledujúce obdobia je pokračovať v získavaní podpory pre realizáciu projektov zo strany exekutívy na ministerstvách a ešte rozširovať súčasnú podporu niektorých projektov poslancami Národnej rady slovenskej republiky.
Aktivity Občianskeho parlamentu, o.z. budú podporované spoločensko-športovými podujatiami, jednou z nich bude rodinný výstup na Sitno v rámci dňa Slovenského rodostromu, ktorí plánujeme uskutočniť 1. Septembra 2012. Na tento výstup sú pozvané slovenské rodiny s deťmi všetkých vekových kategórií.
Vzhľadom na súčasnú podporu Občianskeho parlamentu, o.z. zo strany MVO, profesných organizácii, nezávislých poslancov a starostov, odborníkov z mimoparlamentných politických strán má rozhodujúca úloha Občianskeho parlamentu, o.z. pri budovaní občianskej spoločnosti a konsolidácii priamej demokracie veľmi silný mandát.

Viac informácií: www.obcianskyparlament.sk
_________________________________________________

Nové fórum kde radí Ombudsman Občianskeho parlamentu o.z.
V tomto fóre radí Ombudsman Občianskeho parlamentu o.z. vo veciach financovania, práv národnostných menšín, sociálnej práce, sociálnej a rodinnej politiky, činnosti občianskych združení aj iných neziskových organizácií a pod.