Zborník z konferencie Psychológia zdravia - Zdravie a múdrosť. Psychológa zdravia a syndróm vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví. Bratislava, 2009 (PDF)

feb 23 2011

Prinášame vám zborník z konferencie s názvom ,,Psychológia zdravia - Zdravie a múdrosť. Psychológia zdravia a syndróm vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví“, ktorá sa konala v roku 2009 v Bratislave.
Spracovateľ: PhDr. Dušan Selko, CSc., MPH, Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

Príhovor k publikácii

Vážené kolegyne, kolegovia
máte v rukách zborník zo 4. celoštátnej konferencie PZ, ktorá sa konala dňa 13. 5. 2009 v Bratislave. V zborníku sú aj vybrané príspevky, ktoré odozneli na konferencii SAVEZ, ktorá sa konala v dňoch 28. – 29. 5. 2009 v Košiciach. Vzhľadom k tomu, že r. 2009 bol považovaný za krízový, ale najmä kvôli ekonomickej náročnosti spojenej s účasťou na odborných podujatiach, po vzájomnej dohode sme akceptovali, že ide o satelitné podujatia so spoločným ideovým zameraním. Vzhľadom ku kvalite príspevkov by bolo škoda, keby nedostali priestor v tomto zborníku.
Pri organizovaní tohto stretnutia bola, ako vždy, snaha realizačného tímu účastníkom zabezpečiť kvalitný program. Ústrednú tému sme si nevybrali náhodne. Osobne ma inšpirovala prednáška nestora československej PZ, profesora Jara Křivohlavého „Múdrosť a zdravie“ na konferencii SPZ ČMPS vo Vernířoviciach v r. 2008.
Dominovala snaha viac zaangažovať psychologickú obec a vzbudiť väčší záujem „intelektuálnych snobov a ignorantov“ o problematiku.

V zborníku je aj príspevok doc. PhDr. Václava Břicháčka, ktorému zdravotné problémy nedovolili osobne prísť na konferenciu, ale veľmi ochotne zaslal zaujímavý a podnetný príspevok. Žiaľ, Václav Břicháček, veľký milovník a priateľ Slovenska, slovenskej prírody a psychológie sa vydania zborníka nedožil. Je pre nás cťou, že jedny z posledných (slov a) myšlienok „skauta“ českej a československej psychológie v posledných rokoch, najmä psychológie zdravia, môžeme odpublikovať práve v našom zborníku...
Rok 2009 bol podľa ekonómov a finančníkov rokom krízovým. Kríza, ktorá nepochybne postihla celú spoločnosť, zdravotníctvo a psychologickú obec ako také, nevynímajúc. Pre záujemcov o PZ u nás bol rokom v pozitívnom zmysle prelomovým. Napriek ekonomickým problémom, nepriazni osudu Sekcia PZ krízu prekonala. Ex post, keď hodnotím rok 2009 aj bohatú aktívnu účasť mladých kolegov, najmä z VS na zahraničných podujatiach – výročná konferencia EPHS v talianskej Pise – je toho dôkazom.

Za realizačný tím tlmočím prianie, aby sme sa v budúcnosti stretávali častejšie a v hojnejšom počte, najneskôr opäť v máji 2010.

Dušan Selko

Obsah

ZDRAVIE – MÚDROSŤ – CHARAKTER
Ivan Štúr

PRAKTICKÁ MOUDROST – ANEB CTNOSTI V PSYCHOLOGII ZDRAVÍ

Václav Břicháček
MÚDROSŤ A ZDRAVIE
Imrich Ruisel

MIESTO POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE V PSYCHOLÓGII ZDRAVIA1
Jana Kordačová

POZNÁMKY KU CHARAKTERISTIKÁM SEBAAKTUALIZUJÚCICH OSOBNOSTÍ
Ľudovít Juráš

HUMOR V ZDRAVÍ A V CHOROBE 2 (ČO SA NEDOSTALO DO PREDCHÁDZAJÚCEJ ČASTI A EŠTE NIEČO INÉ)
Róbert Ďurka

EMÓCIE, MÚDROSŤ TELA A CESTA LIEČENIA
Viera Diešková

SYNDRÓM VYHORENIA A ZDRAVOTNÉ RIZIKO
Dušan Selko

MOŽNOSTI PREVENCIE SYNDRÓMU VYHORENIA (BURNOUT)V ZDRAVOTNÍCKOM PROSTREDÍ
Ľuboslav Kmeť

VÝSLEDKY EMPIRICKEJ ANALÝZY PROFESIONÁLNEJ KOMUNIKÁCIE SESTRY A NÁZOROV NA SYNDRÓM VYHORENIA
Renáta Knezović, Darina Brukkerová

EMERGENTNÁ POMOC DUŠEVNÉMU ZDRAVIU V PRÍPADE KRÍZY, NEŠŤASTÍ, NEHÔD A TERORISTICKÝCH ÚTOKOV – SME DOSTATOČNE PRIPRAVENÍ?
Hana Ščibranyová

ZNALOSTI INDIKÁTORŮ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU U RŮZNÝCH SKUPIN VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ
Jitka Šimíčková-Čížková, Jaroslav Šimíček

K RODOVÝM ROZDIELOM V KARDIOVASKULÁRNOM ZDRAVÍ – NA ČO SA V PRAXI ZABÚDA
Dušan Selko

POKLES RODOVÝCH ROZDIELOV V RIZIKOVOM SPRÁVANÍ SLOVENSKÝCH ADOLESCENTOV MEDZI ROKMI 1998 A 2006
Lukáš Pitel a kol.

VNÍMANIE TVARU TELA, HMOTNOSŤ A FYZICKÉ CVIČENIE AKO DETERMINANTY SEBAÚCTY
Monika Vavricová

PREŽÍVANIE ŽIEN S BENÍGNYM NÁDOROM PRSNÍKA
Gabriela Kvasničková

KVALITATÍVNY POHĽAD NA ŽIVOT S REAUMATOIDNOU ARTRITÍDOU
Viera Cviková, Jana Kočanová

AKTIVITA OCHORENIA, FUNKČNÁ DISABILITA, BOLESŤ A SOCIÁLNA OPORA AKO PREDIKUJÚCE PREMENNÉ PSYCHOLOGICKÉHO DISTRESU U PACIENTOV S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU
Jozef Benka a kol.

HODNOTENIE EFEKTIVITY PREVENTÍVNEHO ROVESNÍCKEHO PROJEKTU VYUŽÍVAJÚCEHO STRATÉGIU ROZVOJA KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ
Lucia Demešová

ČO SÚVISÍ SO SEXUÁLNOU SKÚSENOSŤOU SLOVENSKÝCH 15-ROČNÝCH ŠKOLÁKOV?
Peter Kolarčik, Andrea Madarasová Gecková, Jitse P. van Dijk

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI V ZDRAVÍ NA SLOVENSKU
– VÝBER Z VÝSKUMNÝCH ZISTENÍ KISH
Andrea Madarasová Gecková

KOMUNIKÁCIA ADOLESCENTA S RODIČMI, ŠTRUKTÚRA RODINY A SKÚSENOSŤ S OPITOSŤOU – PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU HBSC
Zuzana Tomčíková a kol.

SEBAÚCTA A SEBAÚČINNOSŤ U FYZICKY AKTÍVNYCH A PASÍVNYCH ADOLESCENTOV
Zuzana Veselská a kol.

MONITORING HOSTILITY A D TYPU SPRÁVANIA U SESTIER V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
Martina Filická

VÝROČNÁ KONFERENCIA EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA, 23. – 26. september 2009, Pisa, Taliansko
Peter Kolarčík

Vydavateľ: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava vo Vydavateľstve MAURO Slovakia s.r.o., Bratislava 2010, ISBN 978-80-968092-6-4

Zborník bol vydaný s finančným príspevkom Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava.

PrílohaVeľkosť
psychologia_zdravia 2009.pdf4.14 MB