Inovatívny študijný program vysokoškolského vzdelávania Preventívna sociálna práca

máj 5 2014

Autorka: Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.,
autorka konceptu študijného programu a garantka programu,
Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita

Úvod
Koncepcia sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci a v jej rámci i koncepcia preventívnej sociálnej práce, odráža aktuálne požiadavky na inovácie prístupu k riešeniu sociálnych udalostí osôb, sociálnych skupín a komunít. Utváranie nového druhu špecializácie sociálnej práce je vyvolaný významnými spoločenskými zmenami a ich výrazným dopadom na sociálnu oblasť života ľudí a na ich osobné angažovanie sa aj zodpovednosť za svoj život. Preto je žiaduce zohľadniť vo vysokoškolskom odbore sociálna práca potrebu odborného profilovania študentov pre špecializovanú prax sociálnej práce, do ktorej patria aj činnosti preventívnej sociálnej práce.

Profesijná vysokoškolská príprava odborníkov pre vykonávanie preventívnej sociálnej práce na Slovensku zatiaľ absentuje. Preventívna edukačná sociálna práca je nová oblasť teórie sociálnej práce i nový druh praxe sociálnych pracovníkov. Študijný program Preventívna sociálna práca má cieľ formovať profesionalitu a odborný profil študentov, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti ako sociálni pracovníci v rámci preventívnej edukačnej sociálnej práce. Čiže budú poskytovať na odbornej úrovni nový druh sociálnej pomoci a služby pre sociálnych klientov - jednotlivcov, skupiny, komunity.

1 Profil absolventa

Nový druh profesijnej činnosti v sociálnej práci si vyžaduje adekvátnu profesijnú prípravu odborne i osobnostne dobre pripravených profesionálnych sociálnych pracovníkov pôsobiacich v oblasti preventívnej edukačnej sociálnej práce. Vysokoškolský študijný program Preventívna sociálna práca vychádza z interdisciplinárnej poznatkovej a metodologickej bázy a je postavený na inovovaných prístupoch v realizácii výučby. Vysokoškolská príprava študentov, v primárnom stupni profesionalizácie preventívnych edukačných sociálnych pracovníkov, má byť východiskom k ich odbornosti požadovanej pri vykonávaní profesijnej činnosti. Predpokladá sa, že absolventi študijného programu budú pokračovať v rozvíjaní svojej profesijnej kompetencie v magisterskom stupni vzdelávania na domácej fakulte – Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove a po jeho ukončení, aj v procese ďalšieho odborného vzdelávania.

Absolventi majú potenciálnu možnosť uplatniť sa v praxi v rámci platnej legislatívy pre poskytovanie sociálnych služieb - ako sociálni pracovníci, ktorí v systéme poskytovania sociálnej pomoci a služieb vykonávajú špecializovanú profesijnú činnosť- preventívnu edukačnú sociálnu prácu.

Preventívna sociálna práca a preventívni edukační sociálni pracovníci majú dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov, pri tvorbe obsahov, formulovaní postupov a v plnení požiadaviek, ktoré vyplývajú z nasledovných stratégií sociálnej politiky a politiky edukácie (výchovy, vzdelávania, poradenstva), vytýčených pre Európsku Úniu vrátane Slovenskej republiky:

 • zo stratégie celoživotného učenia sa,
 • zo stratégie celoživotného vzdelávania a vzdelávania sa,
 • zo stratégie celoživotného (vrátane sociálneho) poradenstva pre všetkých občanov.

Spomenuté stratégie sa bezprostredne týkajú života jednotlivcov mnohých cieľových skupín, vrátane znevýhodnených a marginalizovaných skupín, na ktoré je sústredený záujem sociálnej práce a v jej systéme tiež záujem preventívnej sociálnej práce. Touto skutočnosťou sú determinované aj požiadavky na profesijný profil absolventa vysokoškolskej prípravy v študijnom programe preventívna sociálna práca.

Študijný program Preventívna sociálna práca je v súlade so vzdelávacími štandardmi sociálnej práce, schválenými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci SR.

V profile absolventa študijného programu preventívna sociálna práca sú obsiahnuté profesijné kompetencie pre činnosti:

 • sociálnej prevencie - socializácie, resocializácie, rehabilitácie;
 • sociálnej edukácie;
 • edukačného sociálneho poradenstva;
 • edukačného duchovného poradenstva;
 • manažmentu v preventívnej edukačnej sociálne práci.

2 Vedomostí absolventa

Absolvent študijného programu Preventívna sociálna práca, bakalárskeho štúdia - 1.st. vysokoškolského vzdelávania, má základné znalosti a spôsobilosť v týchto oblastiach:

 • Sociálna prevencia

prostredníctvom preventívnej sociálnej práce, vrátane edukačného sociálneho poradenstva, so zameraním na podporu procesu socializácie, resocializácie a sociálnej rehabilitácie ľudí.

 • Edukačné sociálne poradenstvo.
 • Edukačné duchovné poradenstvo.
 • Analýza sociálneho a edukačného prostredia, z hľadiska sociálnej pomoci prostriedkami preventívnej edukačnej sociálnej práce.
 • Identifikácia oblastí pôsobenia preventívnej edukačnej sociálnej práce, z hľadiska poskytovania edukačnej sociálnej služby.
 • Analýza sociálnych, edukačných a duchovných potrieb jednotlivcov a sociálnych skupín, z hľadiska prevencie aj sanácie sociálnych problémov.
 • Sociálna edukácia zameraná na sociálne ohrozené a znevýhodnené cieľové skupiny v spoločnosti a vyhodnotenie použitia metód sociálnej edukácie v rámci preventívnej sociálnej práce.
 • Projektová činnosť a manažment v oblasti preventívnej edukačnej sociálnej práce vrátane prípravy, koordinovania a organizovania aktivít edukačnej sociálnej služby.
 • Absolvent bakalárskeho štúdia študijného odboru Sociálna práca, študijného programu Preventívna sociálna práca okrem vyššie uvedeného tak isto ovláda:

  • Základy teórie a praxe sociálnej práce aj preventívnej edukačnej sociálnej práce.
  • Má znalosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky.
  • Je pripravený pre výkon sociálno - správnych činností.
  • Je pripravený pre výkon sociálneho poradenstva prvého a ďalšieho kontaktu, sociálneho diagnostikovania, sociálnej prevencie.
  • Je pripravený pre výkon sociálno-právnej ochrany a depistáže.
  • Je pripravený pre výkon terénnej práce, resocializácie, vyjednávania a zastupovania klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.
  • Je pripravený pre výkon zriaďovania, koordinovania a organizovania sociálnych služieb.

  3 Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa

  Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu Preventívna sociálna práca sú spôsobilí svojím profesionálnym pôsobením a realizáciou činností v oblasti sociálnej práce, podporovať rozvoj individuálneho potenciálu osôb rozmanitých diverzifikovaných cieľových skupín klientov sociálnej práce, využitím prostriedkov sociálnej edukácie, edukačného sociálneho poradenstva, edukačného duchovného poradenstva.

  Absolventi sú odborníkmi, ktorí sú pripravení na pôsobenie v preventívnej edukačnej sociálnej práci, teda špecifickej oblasti teórie a praxe sociálnej práce. Na základe absolvovaného štúdia sa stávajú nositeľmi takých prístupov k sociálnym klientom, ktorými môžu prevenciou a edukačnými i duchovnými prostriedkami účinne podporiť rozvoj sociálneho a duchovného prostredia v spoločnosti, a tiež podnietiť široký okruh sociálnych klientov k rozvoju a kultivovaniu vlastných sociálnych a duchovných spôsobilostí, potrebných na zvládanie sociálnych udalostí, situácií a ich sociálnych následkov.

  4 Oblasti uplatnenia absolventa

  Absolventi študijného programu Preventívna sociálna práca sú odborníkmi cielene pripravovanými na základe dopytu po rozmanitosti druhov a foriem sociálnej pomoci a sociálnych služieb, zo strany občanov rôznych sociálnych skupín a tiež dopytu zo strany spoločnosti ako celku. Preventívna sociálna práca je v praktickej rovine forma sociálnej pomoci a druh sociálnej práce, ktorú absolventi vykonávajú aj tým spôsobom, že poskytujú sociálnu pomoc edukačnými sociálnymi prostriedkami.

  Môžu profesijne pôsobiť, na základe na Slovensku platnej legislatívy v sociálnej oblasti, ktorá vymedzuje aj pôsobnosť sociálneho poradenstva v príslušných sociálnych zariadeniach, sociálnych organizáciách a sociálnych inštitúciách.

  Môžu sa uplatniť aj v iných a nových prostrediach realizácie preventívnej edukačnej sociálnej práce na základe legislatívy vymedzujúcej pôsobenie vo sfére politiky zamestnanosti, politiky vzdelávania, politiky regionálneho rozvoja, politiky trvalo udržateľného rozvoja ľudských zdrojov a to spôsobom vykonávania nasledujúcich profesijných rol a z nich vyplývajúcich úloh sociálneho pracovníka ako: preventívny sociálny pracovník, preventívny sociálny poradca, preventívny sociálny pedagóg, preventívny edukačný sociálny terapeut, preventívny edukačný sociálny lektor, preventívny edukačný sociálny metodik, preventívny edukačný sociálny projektant, preventívny edukačný sociálny manažér.

  Sociálni pracovníci špeciálne pripravení pre výkon preventívnej edukačnej sociálnej práce - čiže absolventi bakalárskeho štúdia programu Preventívna sociálna práca, sa môžu uplatniť na trhu práce ako profesionáli v rámci rezortov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo vnútra SR; Ministerstvo spravodlivosti SR; Ministerstvo kultúry SR; Ministerstvo životného prostredia SR; Ministerstvo zdravotníctva SR. Absolventi majú možnosť uplatniť sa tiež v zariadeniach, ktoré sú v správe príslušnej cirkvi. A rovnako vo verejných, mimovládnych a súkromných organizáciách, inštitúciách a zariadeniach pôsobiacich v sociálnej oblasti.

  5 Úroveň študentov a absolventov študijného programu Preventívna sociálna práca

  Vzhľadom na skutočnosť, že ide o nový študijný program, predpokladáme nasledujúcu úroveň študentov a absolventov bakalárskeho študijného programu Preventívna sociálna práca:
  Absolvent bakalárskeho štúdia odboru Sociálna práca študijného programu Preventívna sociálna práca, ktorý sa po prvý raz na Slovensku vôbec, realizuje od školského roku 2014/2015 na Pravoslávnej bohosloveckej Fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, môže pokračovať:
  v magisterskom štúdiu odboru Sociálna práca na domovskej fakulte, tzn. Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Pokračuje v magisterskom študijnom programe Charitatívna sociálna služba. Povinne absolvuje diferenčné študijné jednotky Bc. štúdia študijného programu Charitatívna sociálna služba. A pokračuje v magisterskom štúdiu v tomto programe. Na bakalársky stupeň tak nadväzuje plynule magisterský stupeň štúdia odboru 3.1.14 Sociálna práca.

  Tým sa umožní študentom utvárať si svoju odbornosť získanú pre výkon sociálnej práce, ako preventívnej sociálnej práce a zároveň odbornosť pre výkon sociálnej práce ako charitatívnej sociálnej služby. Čím sa rozšíria profesijné kompetencie absolventov študijného odboru 3.1.14 Sociálna práca na PBF PU a zväčší sa aj ich možnosť úspešne sa uplatniť na trhu práce po absolvovaní vysokoškolského štúdia. Môže sa tak prípadne predísť možnému problému (ne)zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl a zvlášť odboru sociálna práca.

  6 Absolvent študijného odboru 3.1.14 Sociálna práca, študijného programu Preventívna sociálna práca, je spôsobilý:

  Svojou činnosťou v rámci preventívnej sociálnej práce podieľať sa na príprave spoločenskej ponuky nového druhu sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

  V súlade s dopytom po rozmanitosti druhov a foriem sociálnej pomoci angažovať sa v realizovaní preventívnych edukačných sociálnych služieb.

  Podieľať sa preventívnou edukačnou sociálnou činnosťou v medziach svojej pracovnej kompetencie a dosiahnutej úrovne odbornej spôsobilosti, teda iba vo vymedzenom rámci, priamo alebo sprostredkovane, na riešení celostných sociálnych problémov síce všeobecnej povahy, ale s konkrétnym citeľným sociálnym dopadom na jednotlivé osoby a sociálne skupiny. Týka sa to:

  • Intersociálnych problémov, ktoré vznikajú na základe zásadných stretov záujmov rôznych spoločenských a ekonomických skupín a následne sa týkajú sociálnej situácie občanov - jednotlivcov a sociálnych skupín.
  • Prírodných sociálnych problémov, ktoré vznikajú na základe narušenia väzieb medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou, napríklad populačný problém, ekologický problém a s ním súvisiace problémy jednotlivcov a sociálnych skupín.
  • Antroposociálnych problémov, ktoré vznikajú na základe všeľudských sociálnych, humanitárnych a kultúrnych problémov, napríklad problém chudoby, závislostí, migrácie, politických a národnostných konfliktov.

  7 Uplatnenie absolventa bakalárskeho študijného programu Preventívna sociálna práca

  Absolvent študijného programu Preventívna sociálna práca pôsobí v nasledujúcich oblastiach sociálnej práce:
  - sociálne poradenstvo, sociálna terapia, sociálna kuratela, resocializácia, sociálna rehabilitácia, sociálna edukácia v svojpomocných sociálnych skupinách, komunitná sociálna edukácia a ďalšie oblasti.

  (Poznámka: Nižšie uvedenú klasifikáciu inštitúcií a právnych dokumentov zostavila PhDr. Lea Šírová, PhD. - Filozofická fakulta UK v Bratislave.)

  Absolvent má možnosť uplatniť sa v týchto inštitúciách: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: napr. akadémia tretieho veku, univerzita tretieho veku.
  - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: napr. domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, denné centrum, útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie podporovaného bývania, krízové stredisko, resocializačné stredisko, odbor sociálnych vecí a rodiny pri úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor služieb zamestnanosti pri úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
  - Ministerstvo zdravotníctva SR: napr. ambulancia paliatívnej starostlivosti, ambulancia pre liečbu bolesti, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, stacionár paliatívnej starostlivosti, hospic, oddelenie pre liečbu drogových závislostí v psychiatrickej nemocnici, oddelenie pre liečbu závislostí (od alkoholu, od patologického hráčstva a i.) na psychiatrickej klinike a v psychiatrickej liečebni.
  - Ministerstvo vnútra SR: napr. pobytový tábor pre cudzincov, ubytovacie zariadenie pre cudzincov, integračné stredisko, záchytný tábor.
  - Ministerstvo spravodlivosti SR: napr.ústav na výkon trestu odňatia slobody.

  8 Legislatívny rámec činností absolventa

  Absolvent študijného programu Preventívna sociálna práca realizuje svoju špecializáciu v profesijnej činnosti v rámci legislatívneho rámca inštitucionalizácie sociálnej pomoci, ktorú upravujú právne dokumenty:
  Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
  Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti.
  Zákon č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
  Zákon č. 457/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody.
  Absolvent študijného programu Preventívna sociálna práca vykonáva profesijnú činnosť v týchto typoch inštitúcií: inštitúcie a orgány štátnej správy;
  - subjekty územnej samosprávy, organizačné zložky a organizácie územnej samosprávy obcí a vyšších územných celkov;
  - neštátne, mimovládne, neziskové inštitúcie, cirkevné inštitúcie a zariadenia;
  - súkromný sektor.

  Záver

  Absolvent študijného odboru Sociálna práca, ktorý absolvuje bakalársky stupeň študijného programu Preventívna sociálna práca:
  - Je spôsobilý vykonávať povolanie „všeobecného“ sociálneho pracovníka v praxi a tiež sociálneho pracovníka so špecifickým zameraním svojej profesijnej činnosti na preventívnu sociálnu prácu - zvlášť na preventívnu edukačnú sociálnu prácu.
  V pracovnom tíme sociálnych pracovníkov môže vykonávať pracovné činnosti ako:
  - preventívny sociálny pracovník; preventívny sociálny poradca; preventívny sociálny manažér; edukačný sociálny terapeut; sociálny edukátor (vychovávateľ a vzdelávateľ); lektor edukačných sociálnych podujatí; edukačný sociálny metodik; edukačný sociálny projektant.

  Autorka: Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.,
  autorka konceptu študijného programu a garantka programu, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita
  Literatúra

  MACHALOVÁ,M. 2013. Preventívna sociálna práca – Edukačná paradigma v sociálnej práci. 1.vyd. Prešov: Prešovská univerzita. ISBN 978-80-555-0932-7

  Ponuka vzdelávania


  Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!