Monografia Etické kódexy sociálnej práce, 2016

jan 19 2016

Ústrednou témou predloženej monografie sú etické kódexy sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. V užšom a presnejšom význame sú nimi medzinárodné a národné kódexy profesie a disciplíny sociálna práca, s osobitým dôrazom na nový Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v Slovenskej republike. V širšom význame je témou publikácie etika sociálnej práce, ktorej je profesijná etika, vrátane písomne formulovaných etických kódexov, integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou.

Vedeckým východiskom monografie je dlhodobejší výskum autora zameraný na kvalitatívnu analýzu etických kódexov sociálnej práce prostredníctvom hermeneutických metód. Tento výskum sa začal v roku 2010 s koncepčným cieľom revízie Etického kódexu sociálnych pracovníkov v Slovenskej republike z roku 1997, pretože už nespĺňal aktuálne štandardy medzinárodného etického kódexu sociálnych pracovníkov. Výstupom tohto výskumu bolo viacero vedeckých a odborných článkov, publikovanie monografie Etika sociálnej práce (2012), ale aj systémové úsilie a praktické kroky k vytvoreniu nového etického kódexu sociálnej práce. Míľnikmi na tejto praxeologickej ceste bola najskôr práca pracovnej etickej skupiny pod gesciou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku (2011 – 2012), neskôr činnosť expertnej skupiny zloženej z pracovníkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zástupcov vzdelávateľov v sociálnej práci na tvorbe profesijného zákona (2012 – 2014). Tu sa podarilo myšlienku etického kódexu vložiť do návrhu profesijného zákona. Nakoniec to bola činnosť pracovnej etickej skupiny prípravného výboru komory, kde sa zdarne podarilo nový slovenský etický kódex sformulovať do finálnej podoby. Na prvom valnom zhromaždení Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce bol dňa 18. septembra 2015 etický kódex jednohlasne schválený. Z vedeckého hľadiska bol stanovený výskumný cieľ aj praxeologicky splnený. V tom istom roku však schválila Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Vega) výskumný projekt kolektívu pracovníkov pod vedením autora publikácie zameraný na identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce v Slovenskej republike. Ním dostal výskum v oblasti analýzy etických kódexov sociálnej práce nový výskumný cieľ. Predložená publikácia je v zásade zavŕšením prvej fázy tohto výskumného grantu a bude tvoriť východisko pre tvorbu výskumného nástroja na vedecky presnejšie identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky. V tomto zmysle predstavuje monografia výsledky opätovne zrealizovanej komparatívnej analýzy etických kódexov, vrátane tých, ktoré boli schválené v období rokov 2010 – 2015. Prezentované sú najmä výsledky obsahovej analýzy etických kódexov z hľadiska hodnôt, princípov a štandardov etického správania sociálnych pracovníkov v rámci oblastí etickej zodpovednosti voči klientom, sebe, pracovisku, kolegom, profesii a spoločnosti. Výsledky vedeckej analýzy sú v monografii systematizované a prepojené s odbornými komentármi autora a iných odborníkov na profesijnú etiku sociálnej práce.

Z metodologického hľadiska bola vo výskume použitá výhradne kvalitatívna metodológia čomu zodpovedá aj skutočnosť, že každý etický kódex je svojim spôsobom jedinečným a neopakovateľným dokumentom. Výskumnú vzorku z diachrónneho hľadiska tvorilo 20 etických kódexov sociálnej práce alebo sociálnych pracovníkov, pričom podmienkou bolo, že muselo ísť o dokument medzinárodného alebo národného významu. Súčasťou výskumnej vzorky je 16 aktuálnych kódexov a 4 staršie dokumenty publikované v 8 svetových jazykoch, konkrétne v anglickom (8), nemeckom (4), talianskom (1), rumunskom (1), švédskom (1), hebrejskom (1), ruskom (1), českom (1) a slovenskom (2). Pri dokumentoch v švédskom, hebrejskom a ruskom jazyku bolo prihliadané aj na ich anglický preklad. Medzi aktuálne platné etické kódexy, ktoré boli primárnou výskumnou vzorkou, patrí medzinárodný etický kódex (2004), americký etický kódex (2008), kanadský (2005), austrálsky (2010), britský (2012), portugalský (2007), švajčiarsky (2010), nemecký (2014), rakúsky (2004), taliansky (2009), rumunský (2008), švédsky (1997), izraelský (2007), ruský (2003), český (2006) a slovenský (2015). Medzi staršie kódexy, ktoré tvorili sekundárnu výskumnú vzorku, patria medzinárodný etický kódex (1994), britský (2002), nemecký (1997) a slovenský kódex (1997). Analýza dokumentov bola realizovaná použitím hermeneutických metód, najmä štrukturálnej, jazykovo-syntaktickej, sémantickej a obsahovej analýzy. Najviac bola využívaná obsahová analýza, ktorú chápeme ako pomerne široké spektrum čiastkových metód a postupov slúžiacich k analýze akéhokoľvek textového dokumentu s cieľom objasniť jeho význam, identifikovať jeho štylistické a syntaktické zvláštnosti, prípadne určiť jeho štruktúru. Do procesu komparácie boli použité z hľadiska dokumentov vybrané etické kódexy, ďalej ich štruktúra, veľkosť, pramene, proces vzniku a z hľadiska obsahu hodnoty, etické princípy, normy rozložené v jednotlivých oblastiach etických zodpovedností.

V rámci transparentnosti považujem za dôležité čitateľom otvorene komunikovať, že pri pojednávaní o slovenskom etickom kódexe autor nevystupuje úplne ako nezaujatý výskumník, ale ako osoba, ktorá aktívne participovala vo všetkých fázach jeho vzniku. Spočiatku ako iniciátor a člen etickej pracovnej skupiny v rámci činnosti Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku, neskôr ako člen odbornej komisie MPSVaR SR na prípravu návrhu zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých odborných činností a nakoniec ako člen a editor etickej pracovnej skupiny Prípravného výboru na zriadenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Autor teda v publikácii vychádza z perspektívy hlavného editora dokumentu a člena odborného tímu, ktorý etický kódex pripravoval. Za jeho aktualizáciu a implementáciu nesie spoluzodpovednosť aj ako člen profesijnej rady Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Kapitolu o etickom rozhodovaní spracovala Zuzana Mališková, ktorú považujem za najlepšiu slovenskú expertku v predmetnej téme a jej prínos za obohatenie publikácie. Obohatením publikácie je, ktorú Poďakovanie by som chcel vyjadriť všetkým kolegyniam a kolegom z rád vzdelávateľov, sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce a v neposlednom rade aj svojim študentom, s ktorými som mal možnosť viesť dialóg o ďalšom rozvoji a smerovaní etiky sociálnej práce. Menovite by som spomenul aspoň kolegyňu Evu Grey, prorektorku a vedúcu Ústavu sociálnej práce na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, kolegu Tibora Romana a osobité poďakovanie patrí Petrovi Brnulovi a Miroslavovi Tvrdoňovi za ochotu k recenzovaniu textu.

S vedomím, že žiaden etický kódex a už vonkoncom žiadna publikácia nemôže nahradiť vlastnú, vnútorne motivovanú zodpovednosť sociálneho pracovníka, chce byť predložená monografia vedecko-odborným príspevkom pre vzdelávateľov, sociálnych pracovníkov a študentov sociálnej práce k eticky zodpovednej praxi, pretože od nej závisí jej budúcnosť. Buď bude sociálna práca etická alebo nebude vôbec.

Andrej Mátel

V Bratislave, 11. januára 2016
OBJEDNAŤ KNIHU
OBSAH

1. ETIKA AKO INTEGRÁLNA SÚČASŤ SOCIÁLNEJ PRÁCE

2. ETICKÉ KÓDEXY SOCIÁLNEJ PRÁCE
2.1 VÝZNAM A LIMITY ETICKÝCH KÓDEXOV
2.2 TYPOLÓGIA ETICKÝCH KÓDEXOV
2.3 MEDZINÁRODNÝ ETICKÝ KÓDEX
2.4 NÁRODNÉ KÓDEXY SOCIÁLNEJ PRÁCE / SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
2.5 ZÁVÄZNOSŤ ETICKÝCH KÓDEXOV
2.6 REVÍZIA A AKTUALIZÁCIA ETICKÝCH KÓDEXOV

3. HODNOTY SOCIÁLNEJ PRÁCE
3.1 FILOZOFICKÉ, SOCIOLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ CHÁPANIE HODNOTY
3.2 HODNOTY OVPLYVŇUJÚCE PROFESIJNÚ ČINNOSŤ
3.3 KĽÚČOVÉ HODNOTY SOCIÁLNEJ PRÁCE
3.4 INTERIORIZÁCIA HODNÔT A NORIEM

4. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI KLIENTOM
5. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI SEBE
6. ZODPOVEDNOSŤ VOČI PRACOVISKU
7. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI KOLEGOM
8. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI PROFESII
9. ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI SPOLOČNOSTI
10. ETICKÉ ROZHODOVANIE
11. ETICKÉ ASPEKTY VÝSKUMU V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Prílohy
MEDZINÁRODNÝ ETICKÝ KÓDEX 202
ETICKÝ KÓDEX SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA A ASISTENTA SOCIÁLNEJ PRÁCE V SR
ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

ZHRNUTIE

Tak ako Michael Bayles (1989, In Gluchman, 2012) konštatoval, že niektorí ľudia redukujú profesionálnu etiku iba na etické dilemy, iní ju môžu redukovať len na etické kódexy. Cieľom monografie istotne nebola takáto redukcia. Viac krát sme v texte uviedli, že etický kódex nemôže nahradiť vlastnú, vnútorne motivovanú zodpovednosť sociálneho pracovníka. Predstavuje však minimálne štandardy eticky zodpovedného konania pri výkone sociálnej práce a sociálnemu pracovníkovi môže napomáhať k realizácii eticky citlivej praxe, ako aj pri zvládaní etických konfliktov, problémov a dilem s ktorými sa môže stretnúť vo svojej odbornej praxi.

Prvá kapitola sa venuje konceptuálnym východiskám chápania etiky ako integrálnej zložky sociálnej práce. S vedomím, že samotný etický kódex nemôže garantovať etické správanie, ktoré vychádza z individuálnej zodpovednosti sociálnych pracovníkov, má jeho formulovanie veľký význam pre profesiu a disciplínu sociálna práca, profesionálov pracujúcich v nej, užívateľov služieb ako aj spoločnosť. Teoretickým východiskám formulovanie etického kódexu sa venuje druhá kapitola. Predstavený je význam formulovania deontologického kódexu, jeho limity, rozlíšenie a predstavenie viacerých typov etických kódexov, ich záväznosť a proces revízie. Prezentovaný je medzinárodný etický kódex a všetkých 15 aktuálnych národných etických kódexov sociálnej práce, ktoré zároveň tvoria primárnu výskumnú vzorku.

Tretia kapitola sa venuje hodnotám. Zo sémantického hľadiska sa zdôrazňuje terminologické a obsahové rozlíšenie hodnôt od princípov a noriem (štandardov, zásad) správania. Jadrom kapitoly je analýza identifikovaných kľúčových hodnôt v tých kódexoch, kde sú explicitne sformulované. Tieto sú doplnené o teoretické chápanie hodnôt vo vybraných disciplínach a predstavenie kategórií hodnôt, ktoré ovplyvňujú profesijnú činnosť. Nový slovenský etický kódex zdôrazňuje, že sociálna práca je dynamicky sa rozvíjajúcou profesiou, založenou na hodnotách, akými sú sociálna spravodlivosť, ľudská dôstojnosť a dôležitosť medziľudských vzťahov.

Etické kódexy sa v oblasti zodpovednosti voči klientom zaoberajú viacerými etickými princípmi a princípmi profesionálnej praxe, ktorým sa podrobne venuje štvrtá kapitola. Patria medzi ne rešpektovanie dôstojnosti osoby, dodržiavanie ľudských práv, prvoradosť záujmu o klienta, úsilie o najlepší záujem klienta, rešpektovanie profesionálnych hraníc, rovnaké zaobchádzanie, antidiskriminácia, rešpektovanie rôznorodosti, sebaurčenie užívateľov služieb a autonómia, participácia, zmocňovanie užívateľov služieb a dôraz na ich silné stránky, individuálny prístup ku klientovi, rešpektovanie súkromia a dôvernosti informácií, holistický prístup, náležitý spôsob komunikácie, primerané prerušenie a ukončenie služieb.

Obrátenie pozornosti profesijnej etiky aj na práva samotného pracovníka patrí medzi jej oprávnené novšie trendy. Etickej zodpovednosti sociálneho pracovníka voči seba sa venuje piata kapitola. Pojednáva sa v nej najmä o profesijnom a osobnom raste sociálnych pracovníkov, zodpovednom zaobchádzaní s mocou a potrebe pomoci sociálnym pracovníkom s vážnymi ťažkosťami.

Šiesta kapitola sa venuje zodpovednosti voči pracovisku. Dôraz sa kladie na reciprocitu etických požiadaviek v tejto oblasti, pretože etickú zodpovednosť nenesú len zamestnanci, ale aj zamestnávatelia. Na ňu úzko nadväzuje siedma kapitola pojednávajúca o etickej zodpovednosti voči kolegom, či už v rámci odboru sociálna práca alebo kolegom z iných profesií. Táto je predstavená v duchu spolupráce, konzultácie, ale aj vyhýbania sa negatívnemu kritizovaniu a hraniciam kolegiality.

Sociálna pracovníčka alebo sociálny pracovník pri výkone svojho povolania reprezentujú nielen seba, ale zároveň aj svoju profesiu. Povinnosti profesie berú na seba ľudia vtedy, keď sa rozhodnú stať sociálnymi pracovníkmi. Ostatní potom od nich môžu legitímne očakávať, že budú svoje povinnosti plniť. Ôsma kapitola pojednáva o etickej zodpovednosti voči profesii, najmä vzhľadom na profesionálne vystupovanie, hranice kompetencie, ochranu sociálnej práce, nekorupčné správanie a požiadavky etickej zodpovednosti voči školám sociálnej práce. Deviata kapitola sa zaoberá zodpovednosťou voči spoločnosti. Pozornosť je upriamená najmä na princíp rešpektovania sociálnej spravodlivosti. Dôležité je aj to, aby spoločnosť o sociálnej práci vedela a bola náležite informovaná.

Náplň práce sociálnych pracovníkov deň čo deň stavia pred situácie, kedy musia rozhodovať o etických otázkach, a tým často aj ovplyvňovať osudy ľudí. Desiata kapitola sa venuje procesu etického rozhodovania v problémových a dilematických situáciách, a to nielen z hľadiska etických kódexov, ale aj teoretických východísk a vybraných modelov rozhodovania. Jedenásta kapitola obracia pozornosť na etickú senzitívnosť sociálnej práce pri vedeckej, a najmä výskumnej práci.

V rámci monografie je zvýšená pozornosť venovaná novému Etickému kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v SR, ktorý predstavuje významný míľnik v profesijnej etike tejto profesie, ale zároveň má svoje limity. Sám o sebe je otvoreným dokumentom, ktorý si bude vyžadovať pravidelnú aktualizáciu. Limitovaným je aj vzhľadom na svoj charakter, nakoľko nezahŕňa sociálnu prácu v celom jej rozsahu. Prikláňame sa preto k myšlienke, aby sociálni pracovníci, vzdelávatelia a výskumníci v sociálnej práci sformulovali aj širšie chápaný etický kódex sociálnej práce, kde budú reflektované z pohľadu etiky všetky jej aspekty nielen ako profesie, ale aj ako akademickej a vednej disciplíny.

Vzhľadom na výskumný grant Vega je predložená publikácia v zásade zavŕšením prvej fázy výskumu zameraného na vedecky presnejšie identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky.


Názov diela: Etické kódexy sociálnej práce

Autori:
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof. (kapitoly 1-9, 11)
Mgr. Zuzana Mališková, PhD. (kapitola 10)

Recenzenti:
doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vydavateľ: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce , 2016

Vydanie: Prvé
Počet strán: 226
Tlač: Art AIR Center s. r. o., Dolný Kubín
Náklad: 200 ks
ISBN 978-80-971445-8-6

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!