Nevidiacich a slabozrakých znepokojuje nezamestnanosť

nov 2 2012

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si uplynulý víkend volila predstaviteľov a schválila stratégiu svojho rozvoja na nasledujúce štyri roky. Jedným z bodov programu bola tiež novela zákona o službách zamestnanosti.

Delegáti 7. zjazdu ÚNSS, ktorý sa konal 26. a 27. októbra v Bratislave, si na čelo svojej organizácie opäť vybrali Branislava Mamojku. Prvým podpredsedom sa stal Milan Měchura, stoličku podpredsedov obsadia Renata Olahová a Josef Zbranek. Schválili tiež stratégiu rozvoja ÚNSS na roky 2012 – 2016.

„Našou prvoradou úlohou bude naďalej obhajoba a podpora uplatňovania práv nevidiacich a slabozrakých ľudí a intenzívnejšie zapájať členov ÚNSS do aktivít, zameraných na uplatňovanie ich práv súvisiacich s prekonávaním a prevenciou dôsledkov zrakového postihnutia vo všetkých oblastiach života. Chceme tiež rozširovať podmienky na aktívnu diskusiu členov organizácie o špecifických a odborných otázkach a tak zvyšovať ich účasť na objektivizácii stanovísk a postojov organizácie k problémom súvisiacim so zrakovým postihnutím,' hovorí B. Mamojka.

„Jedným zo strategických cieľov na ďalšie obdobie bude zvyšovanie povedomia verejnosti o všeobecnej užitočnosti opatrení, ktoré uľahčujú začleňovanie ľudí so zrakovým postihnutím do spoločnosti. V súlade s princípom ,Pre nás nevyhnutné, pre vás užitočné´ budeme trpezlivo vysvetľovať, že opatrenia zabezpečujúce architektonickú či informačnú prístupnosť ľuďom so zrakovým postihnutím nemajú byť špeciálnymi opatreniami, ale súčasťou štandardných politík,' vysvetľuje riaditeľka ÚNSS Ivana Potočňáková.

Diskusiu rozvírila pripravovaná novela zákona o službách zamestnanosti, ku ktorej delegáti prijali vyhlásenie (tvorí prílohu tlačovej správy), adresované predsedovi vlády Róbertovi Ficovi, predsedovi Národnej rady SR Pavlovi Paškovi a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi. V ňom nesúhlasia s viacerými návrhmi, ktorých zavedenie do praxe môže pripraviť o zamestnanie mnoho ľudí so zrakovým postihnutím.

Vyhlásenie delegátov 7. zjazdu ÚNSS k pripravovanej novele zákona o službách zamestnanosti

My, delegáti 7. zjazdu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, konaného v Bratislave v dňoch 26. a 27. októbra 2012, sme sa oboznámili s pripravovanou novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a prijímame nasledovné vyhlásenie:

Nesúhlasíme s viacerými návrhmi predloženými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, najmä:
- so zastavením poskytovania príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránených pracovísk zriadených zamestnávateľmi,
- so zrušením diferenciácie výšky príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránených dielní a chránených pracovísk v závislosti od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podporovaného občana so zdravotným postihnutím,
- s radikálnym znížením výšky príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím na chránenom pracovisku,
- so zmenou podmienok pre poskytovanie príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní a s radikálnym znížením jeho výšky,
- so zrušením príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre uchádzačov o zamestnanie.

Sme presvedčení, že prijatie navrhovaných zmien povedie k strate zamestnania veľkého percenta nevidiacich a slabozrakých občanov a k sťaženiu ich uplatnenia na trhu práce.

Stotožňujeme sa so zásadnými pripomienkami vypracovanými Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím k uvedenému návrhu zákona. Pevne veríme, že predložené pripomienky budú predkladateľom návrhu zákona akceptované a nedôjde k zníženiu súčasnej úrovne podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Za 66 delegátov 7. zjazdu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

RNDr. Branislav Mamojka, CSc.
predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 500 členov združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla 2010 oslávila 20. výročie svojho založenia.

PrílohaVeľkosť
Vyhlasenie-zjazdu-UNSS.pdf152.31 KB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!