Recenzia: Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie „Perspektívy ochrany detí a mládeže na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách“

nov 14 2016

PAPŠO, P. (Eds.), Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016, 153 s., ISBN 978-80-557-1142-3

V dňoch 13. a 14. apríla 2016 Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Lillehammer University College v Nórsku zrealizovala v Banskej Bystrici medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Perspektívy ochrany detí a mládeže na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách.“ Jedným z výstupov tohto vedeckého podujatia medzinárodného charakteru je rovnomenný zborník príspevkov, ktorého editorom je Peter Papšo, člen Katedry sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici.

Zborník sa na svojich 153 stranách primárne tematicky zameriava na ochranu detí a mládeže vo vybraných krajinách. Je koncipovaný z dvanástich jazykovo rôznorodých príspevkov od šestnástich autorov – sedem z nich je v slovenskom jazyku, tri sú v anglickom a dva v poľskom jazyku. Príspevky majú prehľadový i empirický charakter.

Autorky D. Baková, A. Jankurová a L. Ludvigh Cintulová so vo svojom prehľadovom príspevku zameriavajú na význam komunikácie a pozitívneho sprevádzania dieťaťa zvereného do starostlivosti. Ďalší príspevok autorky A. Bania je zameraný na rodinu a sociálnu prácu s rodinou, no autorka neopomína ani súčasné hrozby rodiny.

J. Bartoszewski v anglickom jazyku predkladá inšpirujúci model práce s páchateľmi domáceho násilia, ktorý vznikol na základe desaťročného výskumu a praktických skúseností autora pri práci s marginalizovanou skupinou osôb s poruchami správania a antisociálnou osobnosťou. V poradí štvrtom, empirickom príspevku, N. Benecová a B. Barabasová predstavujú problematiku hodnôt rodičovstva z pohľadu slovenskej mládeže. Okrem teoretických východísk autorky prezentujú i výsledky výskumu zameraného na zisťovanie postojov mladých ľudí vo veku 20-24 rokov na manželstvo a rodičovstvo s využitím metódy neštandardizovaného dotazníka vlastnej proveniencie. Ďalšia zaujímavá empirická štúdia, príspevok autoriek M. Dávidovej a M. Hardy, je zameraná na rodičovské správanie a jeho vplyv na osobnosť dieťaťa. Autorky nastolenú problematiku skúmali prostredníctvom metódy dotazníka E.M.B.U., konkrétne jeho skrátenej verzie. S. Krzyśka sa v prehľadovom príspevku písanom v anglickom jazyku venuje arteterapii v sociálnej práci ako jednej z facilitačných metód. D. Nincová v poradí v siedmom príspevku zamerala svoju pozornosť na deinštitucionalizáciu ako cestu k systémovej zmene sociálnych služieb pre deti so zdravotným znevýhodnením, a to v biodromálnom kontexte. Ďalší autor M. Olejniczak sa v rozsiahlom prehľadovom príspevku v anglickom jazyku venuje zaujímavej téme sociálnych nerovností v informačnej (vzdelanostnej) spoločnosti v kontexte edukačnej perspektívy.

Z. Petrincová nastoľuje závažnú multiodborovú tému fetálneho alkoholového syndrómu ako neviditeľného telesného znevýhodnenia. Okrem teoretických východísk autorka do príspevku zahrnula i popis aktivít občianskeho združenia v tejto oblasti, v ktorom sama pôsobí. Ďalšia autorka D. Rušinová prináša praktické skúsenosti a odporúčania mimovládnych neziskových organizácii z praxe sociálnej práce s deťmi a mladými ľuďmi, pričom upozorňuje na konkrétne príklady z praxe, ktoré sa ukázali ako efektívne, ale aj na tie, ktoré zlyhali. Autorkou v poradí jedenásteho príspevku, ktorý má prehľadový charakter, je M. Styczyńska. V ňom je venovaná pozornosť pedagogizácii ako forme podpory rodinného prostredia. V poradí posledný, dvanásty príspevok, ktorého autorkou je D. Žilinčíková, je venovaný téme sociálnej práce s deťmi v systéme ochrany detí a sociálnej kurately. V prehľadovom príspevku autorka prináša námety na podporu cieľových skupín detí a mladých ľudí v systéme ochrany, ako aj charakteristiku a poskytované služby jedného z občianskych združení, v ktorom aktívne pôsobí.

Záverom možno konštatovať, že predkladané dielo svojou multitematickosťou (od systémových otázok teoretického charakteru až po metodické odporúčania pre prax) prispieva k rozvoji teórie i praxe mnohých vied a vedných disciplín. Považujeme za potrebné oceniť i rôznorodosť skladby autorov príspevkov, ktorá je tvorená nielen akademickými pracovníkmi, ale i odborníkmi z praxe. Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie „Perspektívy ochrany detí a mládeže na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách“ prináša množstvo cenných informácií ako pre pomáhajúcu profesiu sociálneho pracovníka, tak i pre ďalšie pomáhajúce profesie (psychológov, pedagógov i andragógov).

PhDr. Dominika Kadlubeková, PhD.
recenzentka zborníka

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!