Recenzia publikácie: Teórie a metódy sociálne práce

nov 10 2013

Sociálnu prácu zaraďujeme k sociohumanitným vedným odborom. Tento odbor/vedecká disciplína píše v súčasnosti už viac ako 100 rokov svoju históriu. Svoju činnosť začala ako praktická profesia poskytujúca pomoc svojim užívateľom (klientom a klientkám). Po svojom etablovaní v oblasti praktickej pomoci začalo úsilie viacerých autoriek a autorov o jej vymedzenie tiež ako vedy. Prvé takéto činy sa datujú až od druhej polovice druhej dekády 20. storočia. Od tejto doby neustále pretrváva snaha teoretikov/akademikov o jej vymedzenie v tomto duchu. Predkladaný autorský text Andreja Mátela a kol. vnímam ako jeden z týchto príspevkov.

Predkladaný text je zastrešený vedúcim kolektívu Andrejom Mátelom, ktorý slovenským čitateľom nie je neznámy. Jeho texty považujem za nesmierne prínosné pre rozvoj sociálnej práce na Slovensku a preto aj tento konkrétny má túto rovnakú črtu – t.j., že prichádza na trh s ambíciou rozvoja slovenskej sociálnej práce. Môžem konštatovať, že toto sa autorskému kolektívu vedeného Andrejom Mátelom aj podarilo. Text napĺňa rozvojové atribúty pre vedu sociálna práca, čo je nesmierne cenné. Text prináša ucelenú koncepciu teórie a metód sociálnej práce ako ich vnímajú autori.

Samotný text považujem za kompaktný, prinášajúci nielen zhrnutie poznatkov, ale v mnohých kapitolách aj nový pohľad na spracovávanú tému, čo je zaiste aj úlohou takéhoto textu. Tým sa autorom podarilo obohatiť priestor slovenskej sociálnej práce ako už konštatujem vyššie.

Ide o text určený pre študentov/študentky bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia odboru sociálna práca, ktorý sprostredkováva informácie a znalosti z oblasti teórie a metód sociálnej práce na „jednom mieste“. Z hľadiska didaktického prináša publikácia text, ktorý sa stane nenahraditeľným v knižniciach študentov bakalárskeho štúdia. Cieľ stanovený pre tento text je predkladaným dielom naplnený.

Prvú kapitolu považujem za veľmi zaujímavo spracovanú a možno povedať komplexne predostierajúcu sociálnu prácu. V úvode je definovaná prostredníctvom jej definícií, ktorými autor sprostredkováva vymedzenie sociálnej práce čitateľom v logickom kontexte. Následne je priestor venovaný vývoju sociálnej práce ako profesie v jej historickom kontexte ako aj sociálnemu pracovníkovi z rôznych aspektov. Samostatne sa autor venuje vzdelávaniu sociálnych pracovníkov a tzv. objektom sociálnej práce, kde veľmi zaujímavo definuje okrem klientov aj sociálne prostredie ako objekt záujmu sociálnej práce, čo považujem za veľmi prínosné. Rovnaký pohľad zdieľam na podkapitolu o sociálnej práci ako vedy. Ide o text, ktorý je určený pre študentov sociálnej práce, a má im slúžiť ako základ pre štúdium.

Pre stanovený cieľ tejto publikácie, považujem text za postačujúci. Avšak z hľadiska autorových vynikajúcich schopností sprostredkovať znalosti (pozn. recenzeta), odporúčam do budúcnosti autorovi viac text rozpracovať, čo by bolo neoceniteľným príspevkom do oblasti teórie sociálnej práce práve od Andreja Mátela.

Za vynikajúci text považujem svojim obsahom podkapitolu 1.7, v ktorej autor „prekvapil“ a prináša v slovenskom priestore doteraz takto komplexne nepublikované informácie o „previazanosti“ sociálnej práce s inými disciplínami.

V druhej kapitole opäť ako v prvej, nám jej autor sprostredkováva informácie o rozvoji sociálnej práce avšak tento krát z pohľadu jej metód.
Oceňujem hĺbku záujmu na spracovaní témy ako aj prácu autora v oblasti tzv. teoretického výskumu, ktoré touto kapitolou prináša. Z hľadiska „tradičného slovenského“ poňatia tzv. prístupov v sociálnej práci vysoko kladne hodnotím, že sú tu v samostatnej podkapitole spracované prístupy v sociálnej práci. Tento čin autora konečne vnáša čistotu vnímania prístupov v sociálnej práci na Slovensku a nielen ich základného členenia podľa poradenských prístupov. (samozrejme ak autori/ky tzv. „tradičného slovenského“ poňatia budú schopní opustiť koncept „porevolučných deväťdesiatych rokov 20. storočia“ a vnímania prístupov v sociálnej práci z pohľadu poradenského členenia (dynamický; behaviorálny a pod.)).

Text tretej kapitoly sa venuje prípadovej práci. Za výborné považujem, že jej autori sa podujali na vysvetlenie prípadovej práce prostredníctvom niektorých teórií, ktoré ju ovplyvňovali. Podrobné spracovanie etáp sociálnej práce považujem tiež za výborné a nápomocné pre študentov, ktorí im takto porozumejú jednoduchšie. Pre študentov ako zaujímavé a potrebné vnímam zaradenie podkapitoly venujúcej sa vymedzeniu prípadovej štúdie. Študent v jednej podkapitole nájde informácie venujúce sa prípadovej práci.

Vo štvrtej kapitole je venovaný priestor poradenstvu ako metóde sociálneho pracovníka. Táto je spracovaná veľmi vhodným spôsobom nielen z hľadiska samotného zadefinovania sociálneho poradenstva, ale je tu tiež definovaná sféra pre poradenstvo v oblasti sociálnej a následne sociálneho poradenstva. Považujem za cenné, že je venovaný aj priestor pre samotný vývoj sociálneho poradenstva, čo môže študentom pomôcť v porozumení pre jeho výkon.

V kapitole venovanej mediácii, ju autori rozoberajú ako prostriedok sociálnej prevencie, čím jej zaradenie dokladujú do metód sociálnej práce, resp. jej znalosť potrebnú pre výkon sociálnej práce najmä v oblasti prevencie. V tejto podkapitole sú teda sprostredkované študentom/študentkám sociálnej práce informácie o zmysle mediácie pre ich prácu s klientom/klientkou.

V poradí šiesta kapitola je prehľadne spracovaná a zameraná na tému o krízovej intervencii. Táto ponúka študentom/študentkám práve poznanie (vedomosti), ktoré sú pre nich potrebné. Autori spracovali potrebnosť krízovej intervencie zaujímavým spôsobom. Oceňujem samostatné spracovanie krízovej intervencie ako teórie sociálnej práce, čím ju jednoznačne napojili na metódy sociálnej práce, keďže vychádzajú z jej teoretického konceptu.

Siedma kapitola je zameraná na manažment v sociálnej práci, ktorý je spracovaný na teoretickej úrovni. Avšak je veľmi zaujímavá aj aplikácia manažmentu na sociálnu prácu, ktorú autori predkladajú. Práve tieto časti umožnia študentom/študentkám porozumieť téme samotnej. Pripomienku mám len k zaradeniu manažmentu k metódam sociálnej práce. Ten nevnímam ako súčasť metód sociálnej práce.

V ôsmej kapitole je vyčerpávajúcim spôsobom podaná téma projektovania v sociálnej práci. V tejto kapitole jej autorka približuje projektovanie nielen z praktického pohľadu, ale najmä z pohľadu teórie. Toto vnímam ako veľmi prínosné. Študent/ka dostávajú do rúk jasne vymedzené projektovanie v sociálnej práci.

Ako deviata kapitola je zaradená téma supervízie. Zaradenie supervízie medzi metódy sociálnej práce by mohlo byť vnímané rozporne, to však autor kapitoly na jej začiatku jednoznačne vysvetľuje, čím sa podarilo prepojiť supervíziu s metódami sociálnej práce. Kapitola je spracovaná na veľmi dobrej úrovni a opäť sa autorovi podarilo zrozumiteľne priblížiť tému študentom/študentkám sociálnej práce. Za zaujímavú a podrobne spracovanú považujem časť o historickom vývoji supervízie. Toto považujem za potrebné oceniť, a to najmä z dôvodu, že autor sa venoval téme, ktorá v slovenských literárnych zdrojoch sociálnej práce nie je takto zadefinovaná.

V nasledujúcej, desiatej kapitole, sa autori venujú administratíve v sociálnej práci. Táto téma je tu zrozumiteľne vysvetľovaná. Oceňujem fakt, že táto téma je súčasťou predkladaného autorského textu, pretože študent/študentka sociálnej práce si musí byť vedomá aj toho, že v sociálnej práci je pomerne široko zastúpená aj administratívna činnosť. Aj toto poznanie prináša uvedená kapitola.

V poslednej kapitole publikácie sa autori venujú komunikácii v sociálnej práci. Z pohľadu metód sociálne práce táto podkapitola tu pôsobí trochu nesúrodo, avšak z hľadiska informácií, ktoré prináša študentom/študentkám bakalárskeho štúdia je nesmierne potrebná. Považujem ju z odborného hľadiska za veľmi dobre spracovanú.

V texte navrhujem aj záver publikácie, v ktorej by bol jej prínos zhodnotený ako aj samotná publikácia uzatvorená ako predkladaná téma.

Všetci zúčastnený/é autori/autorky predkladanej publikácie nie sú slovenskému čitateľovi neznámi v oblasti sociálnej práce. Ich autorské aktivity sú odbornej verejnosti v oblasti sociálnej práce isto známe. Vydanie spoločnej publikácie pod vedením Andreja Mátela vnímam ako veľmi dobrý čin.

Publikácia autorského kolektívu Andreja Mátela je napísaná dobrým a zrozumiteľným spôsobom pre cieľovú skupinu, ktorú si zvolili. Publikácia má všetky predpoklady na to, aby bola využívaná nielen študentmi a študentkami sociálnej práce, ale aj v praxi pôsobiacimi odborníkmi a odborníčkami ako základná literatúra v oblasti teórií a metód sociálnej práce.

Recenzent: doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej prácedoc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof., prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.: Teória a metódy sociálnej práce I., Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2013, 446 s., ISBN: 978-80-971445-1-7

OBJEDNAŤ KNIHU

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!