Synteticky o analýze (Aplikačné možnosti vybraných analytických postupov vo výskumnom a diagnostickom procese sociálnej práce)

júl 16 2013

Autor publikácie: PhDr. Bohuslav KUZYŠIN, PhD.
ÚVOD

Publikácia Synteticky o analýze reaguje na čiastočný metodologický deficit vo výskumnom a diagnostickom procese sociálnej práce. V týchto oblastiach sa použité techniky často obmedzujú a zovšeobecňujú, čím sa znehodnocuje možnosť spätnej verifikácie, ako aj sledovania postupu hodnotenia dát. Metodologický proces sociálnej diagnostiky je taktiež charakteristický chronicky známymi definíciami a využívaním obmedzeného množstva postupov. Z uvedených dôvodov je predkladaná publikácia v širšom kontexte orientovaná na spektrum spoločenskovedných disciplín, a v užšom kontexte na metodologické portfólio sociálnej práce. Obsahovo sa zoberá deskripciou analytických postupov s vyobrazením ich aplikačných možností.

Na získanie relevantných informácií sme použili techniku systematického prehľadu, kombinovanú so sekundárnou analýzou.(1) V jeho prvej fáze sme vykonali samotný zber vymedzených dát. Boli definované procedúry vyhľadávania primárnych štúdií a určené zdroje potenciálne relevantných informácií. Vytvorila sa neformálna databáza publikácií so spoločenskovednou metodologickou tematikou.

Druha fáza bola zameraná na evaluáciu kvality a aplikačnej úrovne získaných dát. Potenciál zhromaždených zdrojov bol vyhodnocovaný na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych markerov: počet ohlasov zaznamenaných na jednotlivé publikácie,(2) poradie vydania, sledovanie prítomnosti diferencovaného prístupu k analytickým postupom, aplikačná využiteľnosť v oblastiach sociálnej práce a pod. Týmto spôsobom sa stanovila definitívna verzia prehľadu a prebehla verifikácia zaistenia validných informácií na základe zaznamenaných citačných väzieb. Našou snahou bolo opierať sa prevažne o pramenné a overené zdroje.

Tretia a štvrtá fáza bola vymedzená ako analyticko-interpretačná a prezentačná. Prebehla syntéza získaných dát, ktorá sa neobmedzila len na elementárne konštatovania o prítomnosti jednotlivých postupov, ale podľa možností zobrazila ich aplikáciu v konkrétnych príkladoch fiktívnej, ale prevažne reálnej výskumnej a diagnostickej praxe. Prebehla taktiež didaktická úprava, ktorej cieľom bolo zefektívnenie transferu praktických zručností. Finálna verifikácia sa vykonala metódou recenzie. Vypracované modely boli zaslané na posúdenie renomovaným odborníkom v spoločenskovedných oblastiach.

Prvá kapitola publikácie vymedzuje terminologickú deskripciu pojmu analýza, jej dejinný vývoj a elementárne paradigmy. Druhá je zameraná na všeobecné formy analytického procesu, ktoré sú v nasledujúcej, tretej kapitole rozoberané z pohľadu na ich aplikačný potenciál. Publikácia je uzatvorená kapitolou o využití vybraných prvkov štatistickej analýzy v sociálnej práci.

Ako sme už uviedli, zámerom realizovaného a prezentovaného skúmania bolo zobraziť analytické možnosti prístupu k výskumnému problému prevažne vo fáze generovania a hodnotenia dát. Predsavzatím publikácie je reagovať na vedecko-pedagogické potreby sociálnej práce, pri ktorej bol zaznamenaný deficit podobne orientovanej literatúry, čo sa čiastočne odzrkadľuje na kvalite spracovávaných výstupov. Metodologická literatúra je v týchto súvislostiach formulovaná všeobecne, zaoberá sa celým spektrom výskumných techník a zovšeobecňuje analytický prístup. Veríme, že publikácia svojou snahou o čiastočné vyplnenie tejto medzery prispeje ku kvalite výskumného potenciálu spoločenskovedných disciplín.OBSAH

1. ANALÝZA
1.1. Terminologický exkurz
1.2. Náčrt dejín analytických postupov
1.3. Kvantitatívne a kvalitatívne paradigmy

2. VŠEOBECNÉ FORMY VEDECKEJ ANALÝZY
2.1. Klasifikačná analýza
2.2. Vzťahová analýza
2.3. Kauzálna analýza
2.4. Systémovo-genetická analýza

3. NAJEFEKTÍVNEJŠIE ANALYTICKÉ POSTUPY VO VÝSKUMNOM PROCESE SOCIÁLNEJ PRÁCE
3.1. Komparatívna analýza
3.2. Obsahová analýza
3.3. Sociometrická analýza
3.4. Kazustická analýza
3.5. Konverzačná analýza
3.6. Metaanalýza
3.7. SWOT analýza
3.8. Sekundárna analýza

4. VYBRANÉ ZLOŽKY KVANTITATÍVNEJ ANALÝZY DÁT
4.1. V úvode kvantitatívnej analýzy
4.2. Výber prvkov do výskumných vzoriek
4.3. Interval spoľahlivosti
4.4. Chí-kvadrát test dobrej zhody
4.5. Test nezávislosti chí-kvadrát pre kontingenčnú tabuľku
4.6. Studentov t-test
4.7. F-test
4.8. Párový t-test

Názov publikácie: SYNTETICKY O ANALÝZE
Aplikačné možnosti vybraných analytických postupov vo výskumnom a diagnostickom procese sociálnej práce

Autor: PhDr. Bohuslav KUZYŠIN, PhD.

Recenzenti:
doc. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc.
doc. PhDr. Lenka HABURAJOVÁ ILAVSKÁ, PhD.
PhDr. Jozef VOROBEL, PhD.

Vydavateľstvo: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta
ISBN: 978-80-555-0673-9


(1) Pozri COOPER, H. M.: Integrating resarch: A guide for literature reviews. 2. vyd. Newbury Park, 1989. In: HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: Základní metody
a aplikace. Praha 2005, s. 349-358.
(2) V tomto prípade bola využitá tzv. citačná analýza, štandardne využívaná bibliometrická metóda vhodná na posúdenie kvality publikácie, teórie, potenciálu nových modelov, alebo ako čiastočné kritérium existencie vedeckých revolúcií. Pozri napríklad FRIMAN, P. C. a kol.: Changes in modern psychology: A citation analysis of the Kuhnian displacement thesis. In: American Psychologist. Vol. 48 (6). 1993, s. 658-664.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!