Monografia Potreby detí a mládeže súčasnosti, 2022 (PDF)

okt 28 2022

Monografia vydaná v roku 2022 popisuje aktuálne potreby mladých ľudí. Obsahuje aj kapitolu, v ktorej autor popisuje jednotlivé generácie. Pohľad prináša nové poznatky v problematike práce s deťmi, hlavne v odhaľovaní potrieb detí. Dôležitou témou je aj systém súčasného vzdelávania. Jedným z najdôležitejších bodov, na ktorý by sa súčasný školský systém mal zamerať je podpora dieťaťa v predmetoch a aktivitách, v ktorých majú nadanie.

Názory recenzentov

Monografia Mgr. Rolanda Sivoka popisuje aktuálne potreby mladých ľudí. V monografii je veľmi cenná a výnimočná kapitola v ktorej autor popisuje jednotlivé generácie. Takýto pohľad je neštandardným a prináša nové poznatky v problematike práce s deťmi, hlavne v odhaľovaní potrieb detí. Aj výskumná časť, ktorej autor prezentuje problémy a potreby súčasnej mládež má svoju vedeckú kvalitu, predovšetkým v častiach, kde sa autor venuje nedostatku pracovných príležitostí a nedostatku voľnočasových a spoločenských akcií. Zároveň výnimočnosť danej monografie vnímam nielen v určení sociálnych potrieb detí, ale aj podrobnom popise problémov a spôsobov riešenia. Niektoré riešenia sa snažia o motiváciu a aktivizáciu detí a mládeže pri uspokojovaní sociálnych potrieb. V rámci monografie rovnako za dôležité vnímam, že autor v rámci metodológie sa zameral na jeden región, ktorom realizuje výskum. V rámci výskumu sa zameriava na aktuálne problémy detí a mládeže. V rámci potrieb sa autor snaží o celostný pohľad.

doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.

Autor odbornej monografie sa zameral nielen na teoretické poznatky potrieb detí a mládeže súčasnosti, ale aj na empirickú časť, ktorá prináša mnoho nových a zaujímavých podnetných otázok na diskusiu a podnetov smerujúcich k riešeniu problémov, ktoré sa vynárajú pri skupine detí a mládeže. V dobe, ktorú žijeme sa neustále ukazujú nové potreby u detí a mládeže, ktoré je nutné nielen si všímať, ale aj citlivo k nim pristupovať a snažiť sa zamerať na ich riešenie. Súčasná doba tiež ukazuje aj nutnosť využívania internetu, a z toho vyplývajúcu potrebu vedieť pracovať aj so sociálnymi sieťami. Autor sa vo svojej práci zameral aj na riešenie tejto potreby u detí a mládeže, v ktorej nastávajú pre nás otázky, či rodičia vedia, čo ich dieťa robí na internete. Ďalšia potreba, ktorú autor vo svojej odbornej monografii uviedol je aj vzťah medzi rodičom a dieťaťom a ich vzájomná otvorená komunikácia. Je nevyhnutné, aby sa nielen rodičia ale aj odborní zamestnanci, ktorí sa venujú vo svojej práci otázkam riešenia súvisiacim s deťmi a mládežou boli vzdelávaní v teóriách vzťahovej väzby. Dôležitou témou, na ktorú sa autor vo svojej práci zameral je aj systém súčasného vzdelávania. Jedným z najdôležitejších bodov, na ktorý by sa súčasný školský systém mal zamerať je podpora dieťaťa v predmetoch a aktivitách, v ktorých majú nadanie. Pozitívne hodnotím, že sa autor vo svojej empirickej časti zameral na potreby detí a mládeže v konkrétnom regióne, a to v meste Rimavská Sobota, ktorá je dlhodobo označovaná za mesto s nedostatočnými pracovnými príležitosťami a vysokou nezamestnanosťou. Autor v tejto kapitole predkladá podnetné a kvalitné výsledky svojej práce, ktoré môžu byť vedené k ďalšej realizácii odborných výskumov a následne použití aj na zlepšenie podmienok v danom meste. Autor sa dostatočne venoval vo svojej práci danej problematike, zameral sa na potreby detí a mládeže, ktoré je v súčasnosti najpotrebnejšie riešiť. Odbornú monografiu hodnotím ako prínosnú a využiteľnú nielen pre študentov humanitárnych vied a odborných zamestnancov venujúcim sa potrebám detí a mládeže ale aj pre laickú verejnosť.

Mgr. Romana Čačková

OBSAH

1. Teoretické východiská potrieb detí a mládeže súčasnosti
1.1 Potreby detí v školskom veku a v procese dospievania
1.2 Generácie X, Y, Z a Alfa
1.3 Novovynárajúce sa potreby detí a mládeže

2. Empirické výsledky prieskumov zameraných na potreby detí a mládeže a aktuálne otázky potrieb detí a mládeže súčasnosti
2.1 Súčasné potreby detí a mládeže z perspektívy pracovníka s deťmi a mládežou

3. Potreby detí a mládeže v meste Rimavská Sobota
3.1 Metódy
3.1.1 Postup realizácie výskumu
3.1.2 Analýza dát
3.1.3 Zaistenie kvality
3.2 Nedostatok pracovných príležitostí a vysoká nezamestnanosť
3.3 Nedostatok voľnočasových príležitostí a spoločenských akcií
3.4 Užívanie drog deťmi a mládežou
3.5 Rozvoj technológií
3.6 Rasizmus
3.7 Nedostatočná individualizácia výučby
3.8 Znečisťovanie životného prostredia
3.9 Ostatné problémy

4 Potreby detí a mládeže v multidisciplinárnej percepcii

5 Vybrané myšlienky a riešenia v záujme saturácie potrieb detí a mládeže
5.1 Podmienky v prostredí
5.2 IT svet
5.3 Znečisťovanie životného prostredia


Názov: Potreby detí a mládeže súčasnosti
Autor: PhDr. Roland Sivok

Recenzenti:
doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.
Mgr. Romana Čačková

Formát publikácie: A4
Rozsah: 128 strán
Rok vydania: 2022
Vydanie: prvé
Vydavateľ: Business Intelligence Club, o. z.
ISBN: 978-80-971388-7-5

PrílohaVeľkosť
Roland-Sivok-Monografia-2022.pdf1.56 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!