Monografia: Stačilo! Učiteľ a vzdelávanie žiakov s ADHD

jan 9 2019

Všetci sme sa už stretli s deťmi, ktoré na prvý pohľad vyzerajú nevychovane, akoby ich rodičia nezvládali výchovu alebo sa im vôbec nevenovali. Deti, ktoré sú stále v pohybe, aj keby mali sedieť, deti, ktoré skáču do reči dospelým aj tie, ktoré „neustále“ plačú. Aj takto sa prejavuje porucha ADHD. Rodičia a učitelia vedia, že výchova týchto detí je ťažkým orieškom.

Kniha je určená najmä učiteľom, no cenné informácie v nej nájdu všetci rodičia hyperaktívnych detí a detí s poruchou pozornosti.

Čo sa dozviete v knihe?
• Ako riešiť agresívne správanie žiaka?
• Aké postupy zvoliť pri hyperaktívnych žiakoch?
• Ako byť oporou žiakovi s ADHD?
• Ako usporiadať triedu?
• Ako učiť v triede, kde sú žiaci s poruchou pozornosti?
• Ako sa vyrovnať s negatívnou kritikou rodičov?
• Ako vytvoriť účinnú spoluprácu s rodičmi?
• Ako nezabiť žiaka kritikou?

Úvod

Všetci sme sa už stretli s deťmi, ktoré na prvý pohľad vyzerajú nevychovane, akoby ich rodičia nezvládali výchovu, alebo sa im vôbec nevenovali. Deti, ktoré sú stále v pohybe, aj keby mali sedieť, deti, ktoré skáču do reči dospelým, aj tie, ktoré „neustále“ plačú. Aj takto sa prejavuje porucha ADHD. Rodičia a učitelia vedia, že výchova týchto detí je ťažkým orieškom.

Vzhľadom na častý výskyt tejto poruchy chceme v monografii poukázať na jej prejavy u detí mladšieho školského veku a tiež na dôležitosť pozitívneho prístupu učiteľov k týmto deťom. Zameriame sa na výchovné prostredie školy. Poukazujeme na dôležitosť oceňovania a pochvál v priebehu vyučovacieho procesu, ako aj na potrebu poskytovania pedagogickej opory žiakom. Ak máme eliminovať nežiaduce prejavy poruchy ADHD u detí, musia vzájomne spolupracovať rodičia, učitelia a viacerí odborníci.

Cieľom monografie je ponúknuť učiteľom účinné postupy vo vzdelávaní žiakov s ADHD. V empirickej časti je cieľom overiť prejavy daného syndrómu na základe výpovedí učiteľov a navrhnúť odporúčania smerujúce k vzdelávaniu týchto detí.

Prínosom monografie sú rozhovory s odborníkmi, prieskum medzi študentami o dopade negatívneho hodnotenia učiteľov na ich sebavedomie, ale najmä kvalitatívny výskum, uskutočnený pomocou rozhovorov s učiteľmi. Dotazník pre učiteľov môže pomôcť pri rozoznaní poruchy ADHD u žiaka a následne k nastaveniu individuálneho plánu v školskom prostredí.

Adresátmi sú predovšetkým učitelia, vychovávatelia, pedagogickí asistenti, tréneri, ale aj odborníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (školský psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg, asistent, sociálny pedagóg).

Obsah

1 PORUCHA ADHD
1.1 VYSVETLENIE POJMU ADHD
1.2 VÝSKYT ADHD
1.3 PREJAVY ADHD
1.4 ZHRNUTIE

2 ŠKOLA
2.1 ŽIAK S ADHD
2.1.1 Ako ovplyvňuje ADHD učenie na základnej škole
2.1.2 Prieskum u žiakov
2.1.3 Prípadová štúdia
2.2 UČITEĽ
2.2.1 Osobnosť učiteľa
2.2.2 Dopad postojov učiteľa na žiaka s ADHD
2.2.3 Cesta k úspechu – spolupráca
2.2.4 Vzdelávanie žiakov s ADHD
2.2.5 Programy na školách
2.3 POMÔCKY PRE UČITEĽOV
2.3.1 Impulzívne spory v triede
2.3.2 Pochvala, pozitívne povzbudzovanie a odmeňovanie
2.3.3 Poskytnutie opory a pedagogickej pomoci žiakom
2.3.4 Priebeh vyučovacej hodiny zameraný na žiakov s ADHD
2.3.5 Odporúčania pre učiteľov detí s ADHD
2.4 ZHRNUTIE

3 PROCES SKÚMANIA
3.1 CHARAKTERISTIKA KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU
Výskumná metóda
3.2 TECHNIKY ZBERU DÁT A SPRACOVANIE DÁT

4 VZDELÁVANIE ŽIAKOV S ADHD
4.1 ŽIAK S ADHD VO VYUČOVACOM PROCESE
4.1.1 Charakteristika problémov žiaka s ADHD
4.1.2 Charakteristika vzťahov v triede
4.2 UČITEĽ ŽIAKA S ADHD
4.2.1 Charakteristika situácie učiteľa
4.2.2 Najväčšie problémy učiteľa vo vyučovacom procese
4.2.3 Postoje učiteľa
4.2.4 Odporúčania pri zvládaní prejavov žiaka s ADHD
4.3 VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA
4.3.1 Spolupráca s rodičmi
4.3.2 Spolupráca s odborníkmi
4.4 ZMENA PO ZAVEDENÍ INDIVIDUÁLNEHO PLÁNU
4.4.1 Zmena v prístupe učiteľov k žiakovi s ADHD
4.4.2 Zmena v správaní žiaka s ADHD
4.4.3 Zmena u spolužiakov
4.5 ZHRNUTIE

5 DISKUSIA
5.1 INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV
5.2 ODPORÚČANIA PRE PRAX

Záver

Cieľom predkladanej monografie bolo analyzovať poruchu ADHD a možné spôsoby zmiernenia prejavov tejto poruchy u žiakov, cez spoluprácu učiteľov, rodičov a odborníkov. Našou snahou, v rámci výskumu, bolo taktiež zdokumentovať, či v praxi funguje spolupráca učiteľov s rodičmi a vzájomná komunikácia aj s odborníkmi v oblasti ADHD.

Otvorenosť a dôvera, akú nám všetky participantky – učiteľky, počas rozhovorov poskytli, považujeme za mimoriadne cenné atribúty. Umožnili nám pochopiť snahu učiteľov pomôcť žiakom s ADHD, vytvárať vhodné prostredie počas výučby a zároveň poukázali, že učiteľky sú vystavené náročnému tlaku pri práci s týmito žiakmi.

Osobitným prínosom je uskutočnený prieskum medzi študentami, ktorý poukazuje na dopad negatívneho správania učiteľov na ich sebavedomie, ako aj prípadová štúdia, kde je opísaná vlastná skúsenosť muža s ADHD v kontakte s učiteľmi.

Uskutočnené rozhovory s riaditeľkou základnej školy, s detskou psychologičkou a špeciálnym pedagógom, týkajúce sa skúseností s ADHD poukazujú na snahu čo najefektívnejšie pomôcť žiakom s touto poruchou.

Prístup k zahraničnej odbornej literatúre nám umožnil porovnať situáciu v Poľsku, v Rusku, v Amerike, v Čechách a na Slovensku.

Význam monografie spočíva v poukázaní na dôležitosť vzájomnej spolupráce učiteľov s rodičmi a odborníkmi, taktiež v odporúčaniach, ako pracovať so žiakmi s poruchou ADHD.

V roku 2018 vyšla aj kniha pre rodičov detí s poruchou ADHD („Ja sa z teba zbláznim! Rodičia a výchova detí s ADHD). Pre správne pochopenie náročnej úlohy vo výchove detí s poruchou ADHD – u rodičov, ale aj učiteľov, odporúčame prečítať obidve monografie. Každá z nich prináša výskum v podobe rozhovorov. Našou snahou je vytvoriť ochotu pre spoluprácu a pochopenie, že rodičia a učitelia sú na jednej lodi. Ide im predsa o dobro detí, ktorým porucha ADHD život značne komplikuje.

Publikácia môže byť prínosom nielen pre učiteľov, asistentov a vychovávateľov, ale aj pre študentov pedagogických smerov.


Názov: STAČILO! Učiteľ a vzdelávanie žiakov s ADHD
Autor: PaedDr. Soňa Vancáková, PhD.

Recenzenti:
ks. prof. dr hab. Piotr Miorciniec
Doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.

Typografická úprava textu: Monika Hrušková
Grafický návrh obálky: Diana Matláková
Vydavateľ: EQUILIBRIA, s.r.o., www.equilibria.sk, www.IQknihy.sk
Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o., 040 01 Košice
ISBN 978-80-8143-237-8