Úvod do sociálnej pedagogiky

feb 23 2013

Publikácia pod názvom „Úvod do sociálnej pedagogiky“ je súhrnom štúdií, ako pochopiť teoretické východiská, spoznať problémové okruhy, špecifikovať obsahové paralely sociálno-pedagogických, výchovných aspektov, ktoré úzko súvisia so sociálnou pedagogikou. Na stranách tejto publikácie chceme poskytnúť multidimenzionálny historicko-súčasný pohľad na metodologické východiská sociálnej pedagogiky.

PREDHOVOR

Sociálna pedagogika prechádza neustálym vývojom v súvislosti s vývojom celej spoločnosti, ktorá je poznačená spoločenskými zmenami súvisiacimi predovšetkým s rastúcou technikou, automatizáciou
a globalizáciou sveta, ale aj s narastajúcim množstvom sociálno-patologických javov v spoločnosti.

Publikácia pod názvom „Úvod do sociálnej pedagogiky“ je súhrnom štúdií, ako pochopiť teoretické východiská, spoznať problémové okruhy, špecifikovať obsahové paralely sociálno-pedagogických, výchovných aspektov, ktoré úzko súvisia so sociálnou pedagogikou. Na stranách tejto publikácie chceme poskytnúť multidimenzionálny historicko-súčasný pohľad na metodologické východiská sociálnej pedagogiky. Na dosiahnutie uceleného pohľadu je potrebné poukázať na problematiku sociálnej pedagogiky pre sociálnych pracovníkov. Považujeme za prirodzené pomenovať aj jednotlivé oblasti, v ktorých priamo alebo nepriamo pôsobí sociálna pedagogika. A poznanie týchto oblastí je hlavným predpokladom pre úspešné aplikovanie sociálnej pedagogiky v praxi.

Autori

OBJEDNANIE KNIHY
OBSAH

1 ÚVOD DO SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY
1.1 Dejinný prierez sociálnou pedagogikou
1.2 Sociálna pedagogika v Európskych krajinách
1.3 Sociálna pedagogika na a v Čechách

2 SOCIÁLNA PEDAGOGIKA
2.1 Predmet a úlohy sociálnej pedagogiky
2.2 Vzťah sociálnej pedagogiky k iným vedným disciplínam
2.3 Metodologické aspekty sociálnej pedagogiky
2.4 Osobnosť a profesia socialného pedagóga

3 VÝCHOVA A SOCIALIZÁCIA DETÍ A MLÁDEŽE
3.1 Prostredie a výchova
3.2 Rodinné prostredie a výchova
3.3 Školské prostredie a výchova

4 SOCIÁLNO - PATOLOGICKÉ JAVY DETÍ A MLÁDEŽE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
4.1 Syndróm CAN
4.2 Násilie v školskom prostredí
4.3 Šikanovanie v školskom prostredí
4.4 Poruchy správania
4.5 Záškoláctvo
4.6 Možnosti eliminácie sociálno-patologických javov u detí a mládeže

5 SOCIÁLNO - PEDAGOGICKÁ KOMUNIKÁCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
5.1 Verbálna komunikácia
5.2 Neverbálna komunikácia
5.3 Kritika a konflikty v sociálno - pedagogickej komunikácii

Autori:
Doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
ThLic. Peter Laca, PhD.
Názov: Úvod do sociálnej pedagogiky
Recenzenti:
Prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.
Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.
Jazyková úprava: PaedDr. Janette Lišivková
Vydavateľ: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava
Vydanie: prvé vydanie
Rok vydania: 2013
Počet strán: 235
ISBN: 978-80-89392-56-8
EAN: 9788089392568

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!