Monografia Etika v adlerovskej teórii

apr 29 2013

MARKOVÁ, Dagmar: Etika v adlerovskej teórii. Nitra: Garmond, 2012.

Cieľom vedeckej monografie je priblížiť koncept individuálnej psychológie v jeho etických implikáciách, nakoľko teória Alfreda Adlera je označovaná aj za aplikovanú etiku.

Časť z úvodu

... Monografia je zameraná na vedecké analýzy jednej z ústredných teórií – adlerovskej teórie, resp. v európskom priestore – a aj podľa jej zakladateľa Alfreda Adlera – nazývanej individuálnej psychológie. Prepájame také teoretické koncepty individuálno-psychologického prístupu v rámci filozofickej a psychologickej vedeckej paradigmy, ktoré umožňujú naše analýzy sústreďovať na oblasť etiky. Práve takéto zameranie monografie nadväzuje na potrebu vedeckého rozvíjania doposiaľ suspektnej oblasti, čo podčiarkuje aj fakt, že filozofický (príp. aj etický) základný výskum individuálnej psychológie sotva začal.

Adlerovská teória bola napriek jej nespornému vedeckému prínosu nielen v rámci psychológie, ale aj filozofie a etiky vo vedeckých kruhoch na okraji záujmu, príp. nebola táto teória reflektovaná v jej komplexnosti. Celkovo bol jej vedecký, ale aj praktický prínos podceňovaný. Aktuálnosť a inšpiratívnosť tohto prístupu podčiarkuje fakt, že v súčasnosti možno pozorovať jej určité vedecké oživenie, ktoré sa parciálne premietlo aj v slovenských (a českých) podmienkach.

Avšak rozvíjanie adlerovskej teórie na Slovensku je stále suspektné v porovnaní s inými psychologickými smermi. ...

V rámci filozofických a etických prístupov bývajú často tematizované psychologické koncepcie napr. Sigmunda Freuda, Viktora Frankla, Ericha Fromma a pod. avšak opäť len okrajovo Alfreda Adlera, i keď Adler viedol nielen psychologické a vzdelávacie prednášky, ale aj filozofické. Práve v adlerovskom prístupe sa psychológia stala vedeckým poznaním človeka ako takého.

Alfred Adler je považovaný za humanistického mysliteľa, jeho koncept individuálnej psychológie je označovaný za aplikovanú etiku a jeho teoretické nazeranie ponúka množstvo etických implikácií. ....

Adler zdôrazňoval aj individuálnu voľbu a jeho koncept človeka vychádza z tézy, že ľudia sú proaktívni, sebaurčujúci a kreatívni. Zároveň jadrom jeho etiky je tzv. „cit pre spolupatričnosť“. Adler zdôrazňoval, že ľudia sú sociálne začlenení – sme celostnou osobnosťou, ktorá funguje v sociálnom kontexte. Základnou potrebou človeka je „patriť k ľudskej komunite“ a nájsť si v nej svoje miesto, mať význam a cítiť vlastnú hodnotu. Adler poukazoval na právo chápať seba samých a ostatných ako rovnocenných.

Z uvedeného je zrejmé, že Alfred Adler vo svojich prácach nereflektuje len psychologické prístupy, ale aj filozofické (Nietzscheho, Kantov a iných) a mnohé ďalšie a jeho teória je presiaknutá etickými implikáciami. Adler bol nielen lekárom, psychológom a vedcom, ale aj etikom.

Napriek uvedenému však špecificky na etické aspekty zameranú publikáciu z oblasti adlerovskej teórie v našom slovenskom priestore nenájdeme vôbec.

Práve táto monografia sa zameriava na analýzy adlerovskej teórie z tohto špecifického - etického - hľadiska. V predloženej monografii reflektujeme tie aspekty adlerovskej teórie, ktoré sú relevantné z hľadiska etiky a to cez reflexívnu optiku deskriptívnej etiky. Tým sú tematizované také aspekty, ktoré v ucelenej podobe na Slovensku neboli na vedeckej úrovni analyzované. Takéto zameranie prináša v monografii nové podnety pre etickú teóriu a výskum.

V monografii sa nezameriavame na psychologicky významné tézy adlerovskej teórie (ako napr. rodinné a súrodenecké konštelácie, apercepcia, psychoterapia a poradenstvo a pod.), ale na také, ktoré sú relevantné z etického hľadiska. Vzhľadom k tomu je potrebné, aby mal/a čitateľ alebo čitateľka určitú vedeckú orientáciu v teoretickom koncepte adlerovskej teórie, nakoľko táto monografia síce operuje s niektorými vedeckými tézami a pojmami adlerovskej psychológie, ale tematizuje špecificky ich etické, príp. filozofické kontexty.

V publikácii sa opierame nielen o originálne diela Alfreda Adlera, ktoré neboli z nemeckého alebo anglického jazyka do slovenčiny (alebo češtiny) preložené, ale aj o jeho nasledovníkov a nasledovníčky, žiakov a žiačky, neo-individuálno-psychologické prístupy a pod. Z konkrétnych autorov a autoriek vychádzame z diel napr. Ansbachera a Ansbacherovej, ktorí sú považovaní za tzv. systematikov Adlerovej teórie. Taktiež sa opierame o práce: napr. Dreikursa, Dreikursovej-Fergusonovej, Rattnera a Danzera a iných autorov a autoriek, ktorí/é adlerovskú teóriu deskribujú, interpretujú a rozvíjajú na vedeckej úrovni.
V monografii tak prispievanie k syntéze výskumných smerovaní, ktorá vyplýva z prelínania odborov etiky a psychológie.

Dagmar Marková (FF UKF)

OBSAH

1 INDIVIDUÁLNA PSYCHOLÓGIA AKO ETICKÝ KONCEPT

2 CIT PRE SPOLUPATRIČNOSŤ AKO JADRO ADLEROVSKEJ ETIKY
2.1 Etické smerovanie človeka a duševné zdravie

3 KONCEPCIA ČLOVEKA AKO NA CIEĽ ORIENTOVANEJ TOTALITY
3.1 Filozofia životného štýlu
3.2 Kam smeruje človek? Otázka cieľov a zmyslu
3.2.1 Teleologický princíp
3.2.2 Svedomie a city viny v adlerovskom teleologickom ponímaní
3.2.3 Kultúrny utilitarizmus
3.2.4 Ciele človeka v etických kontextoch potreby „patriť do komunity“
3.2.5 Zmysel a úlohy života

4 ROVNOCENNOSŤ AKO FUNDAMENTÁLNA ETICKÁ POŽIADAVKA
4.1 Úsilie o moc ako základná axiologická téza?
4.2 Vplyv citov menejcennosti v kontexte chybných cieľov
4.3 Rodová rovnosť ako etické východisko adlerovskej teórie

5 ETICKÉ, FILOZOFICKÉ A INÉ INŠPIRÁCIE A KONTEXTY ADLEROVEJ TEÓRIE
5.1 Darvinizmus a koncept individuálnej psychológie
5.2 Individuálna psychológia Alfreda Adlera a psychoanalýza Sigmunda Freuda
5.3 Alfred Adler ako sokratovský človek
5.4 Morálne povinnosti v diele Immanuela Kanta a Adlerova teória
5.5 „Vôľa k moci“ u Friedricha Nietzscheho a koncepcia Alfreda Adlera
5.6 Vplyv marxizmu na teóriu Alfreda Adlera
5.7 Náboženstvo a svetská etika Alfreda Adlera

6 ALFRED ADLER AKO ETICKÝ VZOR A INŠPIRÁCIA

Podrobnosti:

Názov: Etika v adlerovskej teórii
Autorka: Dagmar Marková (FF UKF)

Počet strán: 128 strán
ISBN: 978-80-89148-77-6
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Garmond, Nitra

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!