Možnosti sociálnopsychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií (recenzia)

júl 24 2017

Autorka: Lucia Drotárová
Vydavateľ: Nakladatelství Epocha, Praha
Rok vydania: 2016
Rozsah: 166 s.
ISBN: 978-80-7557-003-1.Na úvod štruktúra monografie

  1. Možnosti sociálno-psychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií.
  2. Problémy merania efektivity aktivít určených na rozvoj osobnosti študentov.
  3. Osobnostný rozvoj v rámci svojho vysokoškolského štúdia – čo si prajú študenti?
  4. Čo študenti skutočne potrebujú?
  5. Overenie možností sociálno-psychologickej podpory rozvoja tvorivosti študentov sociálnej práce.
  6. Metodické listy.
  7. Príklady kurzov.
  8. Zoznam bibliografických odkazov.
  9. Informácia o autorke.

Sú vo svete ľudia, ktorí vo svojich publikáciách preukazujú nadanie k tvorbe tým, že nielen dokážu prezentovať vlastné jedinečné videnie a pochopenie skúmanej reality, ale myslia predovšetkým na blaho druhých ľudí. Píšu pre povznesenie a úžitok mysle a ducha mnohých.

Takouto autorkou je v našich očiach aj Mgr, Lucia Drotárová, PhD. z Katedry kresťanskej antropológie a sociálnej práce, Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity. Čokoľvek robí v rámci vysokoškolskej pedagogickej, výskumnej a vedeckej činnosti, robí tak spontánne a nezištne pre rozvoj študentov. Vo svojich publikáciách vyjadruje vlastnú odbornú i vedeckú úroveň a ľudskú žičlivosť a spontánnosť. Aj preto celkom prirodzene svojimi publikáciami oslovuje mnohých čitateľov z radov odborníkov i laikov. Autorka recenzovanej knihy disponuje spôsobilosťou k tvorivej a účinnej praktickej poradenskej a terapeutickej činnosti, ktorú aj zúročuje v sociálnom a psychologickom poradenstve pre študentov študijného odboru Sociálna práca.

Knihou, ktorá je predmetom tejto recenzie, autorka vytvorila dôležité portfólio pre vedecký výskum v oblasti sociálnej práce a rovnako tak aj pre vysokoškolskú prípravu pracovníkov pre oblasť pomáhajúcich profesií, predovšetkým sociálnej práce. Autorský a pedagogický podiel na príprave, realizovaní a vyhodnotení početných hodín praktických cvičení pre študentov je neoceniteľný. Cieľom edukačných aktivít autorky, ktoré sú analyzované v publikácii, je formovať profesijné kompetencie študentov. Systematická a cielená vysokoškolská profesionalizácia študentov, ktorej nedeliteľnou súčasťou je rozvoj ich osobnosti, vyplýva z požiadaviek pracovnej činnosti v oblasti sociálnej práce a ďalších pomáhajúcich profesií.

Vedecký, výskumný, pedagogický a spoločenský význam monografie vyjadríme slovami samotnej autorky publikácie, ktorá hneď v Úvode výstižne konštatuje: “Stať sa učiteľom či sociálnym pracovníkom je ľahké. Vzdelávať učiteľov či sociálnych pracovníkov tiež. Stať sa dobrým pracovníkom v pomáhajúcej profesii znamená spĺňať a ďalej celoživotne rozvíjať ťažko merateľné nároky na osobnosť. Byť takýmto dobrým pracovníkom je veľká námaha, snaha i dar. Vzdelávať, kreovať dobrých sociálnych pracovníkov tiež.“ Stotožňujeme sa s týmto názorom.

Monografiu Mgr. Lucie Drotárovej, PhD. možno zaradiť medzi nanajvýš potrebné, sofistikované a erudované práce v oblasti sociálnej práce aj vysokoškolskej pedagogiky. Text je empatický k vysokoškolským pedagógom pôsobiacich v oblasti prípravy na pomáhajúce profesie a predovšetkým k študentom ako budúcim odborníkom. Autorka výskumnými výsledkami dokazuje, „že študenti majú záujem o aktivity zamerané na rozvoj osobnosti - od nepovinných úloh v rámci riadnych hodín až po dlhotrvajúce cielené kurzy.“ Za týmto účelom vytvorila jedinečné metodické listy a kreovala aj dlhodobo realizovala sociálne edukačné a psychologické kurzy pre študentov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity, so zameraním na rozvoj profesijných spôsobilostí pre odbor sociálna práca. Koncepcia kurzov je vhodná aj pre prípravu odborníkov v ďalších pomáhajúcich profesiách.

Tvorivá činnosť Mgr. Lucie Drotárovej, PhD. , ktorá je zreteľná z obsahu a spôsobu spracovania recenzovanej monografie, je svedectvom výnimočného nadania autorky k príprave a realizácii inovatívnych a originálnych obsahov a metód výučby a vedeckovýskumnej činnosti na vysokej škole. Rovnako treba vyzdvihnúť profesijný pracovný a edukačný kontext vzniku recenzovanej publikácie. Nepochybujeme o tom, že sa v jej obsahu a forme odzrkadľuje nielen vedeckovýskumná, výchovnovzdelávacia činnosť autorky, ale tiež jej skúsenosti s poskytovaním sociálno-psychologickej poradenskej služby v rámci Psychologického laboratória na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Monografiu Mgr. Lucie Drotárovej, PhD. považujeme za významný inovatívny autorský vklad do portfólia vedy, výskumu, vysokoškolskej pedagogickej činnosti a praktického vyučovania študentov odboru sociálna práca a tiež iných odborníkov pomáhajúcich profesií. Aktivity sú študentmi vyhľadávané a majú u nich veľký ohlas.

Autorka prezentuje originálne vedeckovýskumné zdôvodnenie, obsahy, postupy, metódy realizácie a vyhodnotenia psychologických edukačných podujatí v rámci vysokoškolskej profesijnej prípravy pre pomáhajúce profesie. Autorka výskumne overila sociálno-psychologickú podporu rozvoja tvorivosti na súbore vysokoškolských študentov odboru sociálna práca a zdôvodnila, kreovala a použila vo vyučovaní tvorivé metódy i obsahy. Následne výskumne vyhodnotila a analyzovala ich dopad na osobnostnú aj sociálno-psychologickú kompetenciu vysokoškolských študentov. Spomenuté kompetencie sú významné pre kvalifikovaný výkon činností v pomáhajúcich profesiách.

Monografia Mgr. Lucie Drotárovej, PhD. je mimoriadne tvorivým a erudovaným stvárnením zjednotenia teoretického, výskumného a edukačného modelu prípravy študentov pre výkon povolania v pomáhajúcich profesiách. Prináša originálne inovácie do vysokoškolskej prípravy a profesionalizácie odborníkov pre pomáhajúce profesie.

Autor: Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!