Publikácia: Testování v psychologii. Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování

dec 4 2011

Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil

Pojmy téorie odpovede na položku a počítačové adaptívne testovanie sú v posledných rokoch veľmi často zmieňované v súvislosti s modernými trendmi v psychologickej (i inej) diagnostike. Ambíciou tejto knihy je poskytnúť čitateľovi v ucelenej forme popis základných princípov teórie odpovede na položku (Item Response Theory – IRT) a počítačového adaptívneho testovania (Computerizes Adaptive Testing – CAT), ktoré je na nej založené.

Teória odpovede na položku predstavuje komplexný matematický aparát, ktorý sa snaží postihnúť situáciu, keď jedinec odpovedá na testovanú položku. Vďaka tomuto aparátu dokážeme predvídať, ako jedinec s určitou úrovňou schopností odpovie na konkrétnu položku. Základom IRT je matematický model, ktorý udáva pravdepodobnosť určitej odpovede v závislosti na úrovni latentného rysu jedinca a charakteristikách konkrétnej položky. Každá položka je teda popísaná tzv. charakteristické funkcie položky Item Characteristic Function (ICF), ktorá vyjadruje vzťah medzi latentným rysom a pravdepodobnosťou danej odpovedi. Na základe definovaného vzťahu medzi latentným rysom a pravdepodobnosťou danej odpovedi sú odvodené koncepty podmienené chyby merania a informačného prínosu, ktoré sa uplatňujú v celej rade psychometrických aplikácií.

Teória odpovede na položku je alternatívou ku klasickej teórii testov (Clasical Test Theory – CTT). Modelovo zakotvená teória odpovede na položku prináša do procesu merania rad výhod. IRT považuje test za množinu samostatných položiek a základnou jednotkou, pre ktorú sú rôzne modely vytvorené, je jednotlivá položka. Naproti tomu v CTT nie je položka konceptuálne oddeliteľná od celku konkrétneho testu. Najmä vďaka osamostatneniu testovej položky IRT ponúka vhodný aparát pre uplatnenie obecných princípov tzv. adaptívneho testovania. Základná idea adaptívneho testovania je pritom jednoduchá: zadávajte testovanej osobe k riešeniu len také položky, ktoré umožňujú ideálne posúdiť úroveň meraného rysu. V praxi jej uplatnenie vyžaduje buď skúseného administrátora, ktorý je schopný odhadnúť úroveň rysov testovanej osoby, vybrať primerane ťažkú položku a po jej zodpovedaní opäť celý proces opakovať, alebo využitie matematického aparátu, ktorý by v reálnom čase vykonal to isté – obvykle IRT v kombinácií s počítačovou technikou. Adaptívne testovanie je tak v dnešnej dobe prevažne chápané ako počítačové adaptívne testovanie založené na princípoch IRT.


Čitateľ bude postupne zoznámený so základnými IRT modelmi pre položku dichotomného a polytómného formátu, predpoklady týchto modelov, ďalej so spôsobmi, akými možno dospieť k odhadom parametrov položiek a osôb na škále latentného rysu, s možnosťami ich transformácie a posudzovaním vhodnosti IRT modelov vzhľadom k dátumom. Pozornosť je stále venovaná praktickým aplikáciám IRT, ako je rozpoznávanie odlišného fungovania položiek u rôznych skupín respondentov a využitie konceptov informačného prínosu pre konštrukciu testových metód. Teoretický popis aspektov IRT je predbežne doplňovaný o praktické príklady na reálnych dátach, a to vrátane konkrétnych tipov pre prácu s renomovanými IRT software Bilog-MG, Parscale a Multilog. Táto časť knihy navyše doprevádza on-line materiál, ktorý obsahuje výpočtové šablóny implementované v tabuľkovom procesore, ktoré pomôžu lepšiemu pochopeniu výpočtových problémov a predstavujú pre čitateľa užitočnú pomôcku k vykonávaniu vlastných analýz. V texte sú šablóny označené poradovým číslom a QR kódom, v prílohe uvádzame príslušný zoznam internetových adries.

Druhá časť knihy je zameraná na dôkladné zoznámenie s princípmi adaptívneho testovania v historickej perspektíve a na súčasné poňatie adaptívneho testovania, kde je synonymom adaptívneho testovania počítačové adaptívne testovanie založené na IRT. Kapitoly o počítačovom adaptívnom testovaní sú založené na skutočnostiach autorov s vytváraním vlastného CAT software. Tento software je tiež využitý pre demonštráciu výhod i problémov, ktoré adaptívne testovanie prináša do diagnostickej praxe.

Rozmer: 14×21 cm
160 strán
ISBN: 978-80-247-3515-3
Katalóg. č. knihy: 2189