Zborník príspevkov z prvej konferencie Sexuality

jún 28 2013

MARKOVÁ, DAGMAR (Ed.): Sexuality : Zborník príspevkov z prvej medzinárodnej konferencie realizovanej v dňoch 20. – 21.9.2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.

Zborník z prvého ročníka vedeckej medzinárodnej konferencie Sexualities I – Sexuality I, ktorá sa konala v dňoch 20. – 21. 9. 2007 na Katedre sociálnej práce, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Zameranie vedeckých konferencií

Cieľom vedeckých konferencií je tematizovať ľudskú sexualitu v prepojení so širšími spoločenskými otázkami prezentovaním poznatkov z empirického a kriticko-analytického výskumu rozmanitých vedných disciplín vrátane sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky, filozofie, kulturológie, mediálnych a komunikačných štúdií a i., ako aj podporiť vedecký diskurz o aktuálnych otázkach sexuality a súčasného výskumu sexuality a podnietiť vedecké diskusie o prístupoch, perspektívach a bariérach v skúmaní sexuality v jej najrozmanitejších podobách. Cieľom konferencií je taktiež venovať pozornosť sexualite v marginalizovaných a tabuizovaných kontextoch ako sex biznis, sex a drogy, alternatívne sexuálne subkultúry a pod.

Niektoré problémové okruhy:

  • výskum sexualít v socio-kultúrnych, psychologických, právnych, pedagogických a mnohých ďalších kontextoch,
  • rôzne koncepcie sexuality ako východiská sexuálneho výskumu, diskurzy o sexualitách,
  • výskum sexualít a moc,
  • stret biológie a kultúry vo výskumných kontextoch,
  • rod/gender a výskumné stratégie skúmania sexualít,
  • vzdelávanie a práca v oblasti sexualít v pomáhajúcich profesiách,
  • queer, minoritné sexuality vo svetle výskumov,
  • mládež a sexuálna agresivita a násilie medzi mladými ľuďmi,
  • medializácia sexuality a sexualizácia médií
  • iné.

Dagmar Marková (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa)

OBSAH

PRÍHOVOR PRODĚKANA PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXI PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ doc. PhDr. PaedDr. KAMILA JANIŠA, CSc

PRÍHOVOR VEDÚCEHO KATEDRY SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNYCH VIED FSVAZ UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA PhDr. MILANA TOMKU, PhD.

Mgr. Alexandra Bezáková – RNDr. Barbora Matejovičová, PhD. - Biologické aspekty dospievania

PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. - Sexualita – medzi biologickou a kultúrnou evolúciou (kritický pohľad cez prizmu štúdií D. T. Schmitta a spol.)

Mgr. Martin Fafejta, PhD. – Ke konceptu sexuálních práv

PhDr. Lenka Haburajová-Ilavská, PhD. – PhDr. Lýdia Lehoczká, PhD. - Koncepcia rovnosti príležitosti žien a mužov

Mgr. Barbora Holubová - Sexuálne obťažovanie na pracovisku (výsledky reprezentatívneho výskumu)

Vladislava Chytrá - Sex, láska a alkohol mezi bezdomovci

Mgr. Radka Janebová - Mgr. Miroslav Kappl - Lesbická feministická teorie v sociální práci

PaedDr. Peter Jusko, PhD. - Cybersex ako forma sexuálneho vyjadrenia pomocou elektronickej komunikácie

PhDr. Martina Justová - Sexualita verzus kriminalita

PhDr. Anna Kasanová, PhD. – PhDr. Dagmar Marková, PhD. - PhDr. Milan Tomka, PhD. - Bezdomovectvo a sexualita

Mgr. Monika Knezovičová - Essentia – občianske združenie lektorov sexuálnej výchovy mentálne postihnutých

PhDr. Štefánia Kövérová, CSc. - Tvárime sa, že nie sú. Heterosexizmus vo výchove

PhDr. Lýdia Lehoczká, PhD. - PhDr. Lenka Haburajová-Ilavská, PhD. - Rodová rovnosť v EÚ

Mgr. Loudová Irena - doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. – Škola – rodina a sexuální výchova

doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. - PhDr. Dagmar Marková, PhD. - Generačné prenosy v slovenskej rodine na príklade rodových a sexuálnych posolstiev

PhDr. Martin Lulei - Viktimológia a gender – vybrané aspekty z prieskumov realizovaných v zahraničí

PaedDr. Eva Marádová, CSc. - Sexuální výchova v proměnách současné školy v České republice

PhDr. Dagmar Marková, PhD. – PhDr. Martina Hrozenská, PhD. - Konštrukcie sexuálnej výchovy u budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. - Ochrana lidské důstojnosti v sexuální oblasti v návrhu rekodifikace českého trestního práva

prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD. – Ľudská sexualita, normy a scientia sexualis

PhDr. Elena Ondrušková - Rodové hľadisko v sociálnej práci

Mgr. Peter Papšo - Swingers ako subkultúra

Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. - Závislí od návykových látok a ich sexuálny život

Mgr. Miroslava Páleníková – Bc. Andrea Hugáňová - Terénna sociálna práca so ženami pracujúcimi v sexbiznise

PhDr. Eva Števková - Výchova k partnerstvu a sexuálna výchova osôb s mentálnym postihnutím

Mgr. Zuzana Truhlářová - Odraz mýtů o sexualitě seniorů v ústavní péči

MUDR. Radim Uzel - Aktuální problémy sexuální výchovy v České republice

PhDr. Tibor Vojtko, PhD. - Výchova k rodičovství a péče o děti a mládež pohledem genetika Jaroslava Kříženeckého (1896 – 1964)

JUDr. Eva Vondráková, PhD. - Právne aspekty týrania, zneužívania a zanedbávania detí

Podrobnosti:
Názov: Sexuality : Zborník príspevkov z prvej medzinárodnej konferencie realizovanej v dňoch 20. – 21. 9. 2007
Editorka: Dagmar Marková (Univerzita Konštantína Filozofa)
Počet strán: 195 strán
ISBN: 978-80-7041-035-6
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!