Zborník príspevkov z druhého ročníka konferencie Sexualities II – Sexuality II

jún 28 2013

MARKOVÁ, DAGMAR (Ed.): Sexualities II. : Collection of Papers From the Second International Conference held on 30 Sept. – 1 Oct. 2008. Under the Patronage of Silvia Gašparovičová, Wife of the President of Slovak Republic. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009.

Zborník z druhého ročníka vedeckej medzinárodnej konferencie Sexualities II – Sexuality II, ktorá sa konala v dňoch 30.9. –1.10. 2008 na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Zameranie vedeckých konferencií

Cieľom vedeckých konferencií je tematizovať ľudskú sexualitu v prepojení so širšími spoločenskými otázkami prezentovaním poznatkov z empirického a kriticko-analytického výskumu rozmanitých vedných disciplín vrátane sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky, filozofie, kulturológie, mediálnych a komunikačných štúdií a i., ako aj podporiť vedecký diskurz o aktuálnych otázkach sexuality a súčasného výskumu sexuality a podnietiť vedecké diskusie o prístupoch, perspektívach a bariérach v skúmaní sexuality v jej najrozmanitejších podobách. Cieľom konferencií je taktiež venovať pozornosť sexualite v marginalizovaných a tabuizovaných kontextoch ako sex biznis, sex a drogy, alternatívne sexuálne subkultúry a pod.

Niektoré problémové okruhy:

  • výskum sexualít v socio-kultúrnych, psychologických, právnych, pedagogických a mnohých ďalších kontextoch,
  • rôzne koncepcie sexuality ako východiská sexuálneho výskumu, diskurzy o sexualitách,
  • výskum sexualít a moc,
  • stret biológie a kultúry vo výskumných kontextoch,
  • rod/gender a výskumné stratégie skúmania sexualít,
  • vzdelávanie a práca v oblasti sexualít v pomáhajúcich profesiách,
  • queer, minoritné sexuality vo svetle výskumov,
  • mládež a sexuálna agresivita a násilie medzi mladými ľuďmi,
  • medializácia sexuality a sexualizácia médií
  • iné.

Dagmar Marková (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa)

OBSAH / CONTENT
HLAVNÉ REFERÁTY
KEYNOTES

Aleksandar Štulhofer – /CRO/ - PORNOGRAPHY, SEXUAL SOCIALIZATION AND SATISFACTION AMONG YOUNG PEOPLE

Anna Temkina - /RU/ - POST-SOVIET SEXUAL BIOGRAPHIES OF WOMEN: NEW CHALLENGES

Mike Sutherland - /UK/ - IN RESIDENCE : SUPPORTING LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER YOUNG PEOPLE IN RESIDENTIAL CARE

HOMOSEXUALITA, BISEXUALITA, TRANSSEXUALITA
HOMOSEXUALITY, BISEXUALITY, TRANSSEXUALITY

Martin Fafejta - /CZ/ - SEXUALITA A INTERSEXUALITA

Zdeněk Sloboda - /CZ/ - AMBIVALENTNOST ČESKÉ HOMOSEXUÁLNÍ KOMUNITY

Sanjay Kumar - /IN/ - IMPERSONATING SEXUALITIES: DOMINANT SEXUAL IDENTITIES AND THE ROLE OF PERFORMING ARTS IN DEFINING AND PERPETUATING NOTIONS OF MASCULINITY, FEMININITY, AND ALTERNATE SEXUALITIES

Anna Kasanová – Milan Tomka - /SK/ - PRIESKUM AKCEPTÁCIE HOMOSEXUÁLNEJ MENŠINY HETEROSEXUÁLNOU VÄČŠINOU

Andrea Lesková - Jarmila Jurová /SK/ - HETEROSEXUALITA A NORMATIVITA

Lívia Nemcová - /SK/ - HOMOSEXUALITA A HOMOFÓBNA SPOLOČNOSŤ

Anna Kasanová - /SK/ COMING OUT – STRATA KULTÚRNYCH A SOCIÁLNYCH VÄZIEB

Milan Tomka- /SK/ - HOMOSEXUÁLNA SUBKULTÚRA VERZUS HETEROSEXUÁLNA VÄČŠINA

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY SEXUALITY
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SEXUALITY

Peter Ďurkovský - /SK/ - ZNEUŽÍVANIE SEXUALITY MECHANIZMAMI DONUCOVACÍCH KULTOV A SIEKT

Lukáš Sedláček - /CZ/ - ASEXUALITA: SOCIÁLNÍ KONSTRUKCE SLASTI

Ivan Lukšík – Dagmar Marková - Zuzana Paíčková - /SK/ - PREMENY SEXUALITY MLADÝCH ĽUDÍ - POROVNANIE SEXUÁLNEHO SPRÁVANIA SA MLADÝCH ĽUDÍ Z BRATISLAVY V ROKOCH 1997 A 2008: TENDENCIA K UNISEXU?

Robert Máthé - /SK/ - PSYCHOLOGICKÁ SEXUOLÓGIA V KONTEXTE PSYCHOLOGICKÝCH VIED A MEDICÍNSKEHO ODBORU
SEXUOLÓGIA

Ľudovít Višňovský - Peter Bielik - /SK/ - NÁZORY VYSOKOŠKOLÁKOV NA SEXUÁLNE SPRÁVANIE MLADÝCH ĽUDÍ, ANTIKONCEPCIU A PRIPRAVENOSŤ NA ZALOŽENIE SI RODINY

Aleksandra Siedlaczek – Szwed - /PL/ - BEHAVIOUR OF SEXUAL ORIGIN OF THE INTELLECTUALLY HANDICAPPED

Daniela Kováčiková - Monika Gregussová - /SK/ - POSTOJE A PRESVEDČENIA DOSPIEVAJÚCICH O PARTNERSKÝCH VZŤAHOCH A SEXUALITE

PRÁVO A SOCIÁLNA „PATOLÓGIA“
LAW AND SOCIAL „PATHOLOGY“

Jan Sochůrek - Květa Sluková - /CZ/ - VYBRANÉ PROBLÉMY PENITENCIÁRNÍHO ZACHÁZENÍ S PACHATELI SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ

Iztok Šori - /SLO/ - CLIENTS OF PROSTITUTION: CRIMINALISING THE OVERLOOKED

Eva Mamojková - Alena Horváthová - /SK/ - SEXUOLOGICKÉ OCHRANNÉ LIEČENIE POČAS VÝKONU TRESTU ODŇATIA SLOBODY - KRIMINOLOGICKO-PENOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ODSÚDENÉHO

SEXUÁLNA VÝCHOVA
SEXUAL EDUCATION

Ewa Piwowarska - /PL/ - ILLUSTRATIONS IN BOOKS AS IMPORTANT MEASURE IN SEXUAL EDUCATION OF CHILDREN

Oľga Pietruchová - /SK/ - O DÔLEŽITOSTI SEXUÁLNYCH A REPRODUKČNÝCH PRÁV PRE ROVNOPRÁVNE POSTAVENIE ŽIEN V SPOLOČNOSTI

Lidia Pawelec - /PL/ - THE PARTICIPATION OF THE ELEMENTARY SCHOOL IN SEXUAL EDUCATION OF STUDENTS

Kamil Janiš - /CZ/ - SEXUÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ OMYLY

Urszula Ordon - /PL/ - TEACHER’S ROLE IN SEXUAL EDUCATION OF THE CHILDREN AT KINDERGARTEN AGE

Edita Ondřejová - Marta Kolaříková - /CZ/ - METODICKÉ LISTY PRO RODINNOU A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU

Aleksandra Skowrońska - /PL/ - SOCIAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AND MATURITY OF SIX– AND SEVEN-YEAR-OLD CHILDREN ENTERING SCHOOL

RODOVÉ OTÁZKY
GENDER ISSUES

Gabriel Bianchi – /SK/ - SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE V ZDRAVOTNÍCKOM PROSTREDÍ

Jana Javorčíková - /SK/ - LINGVISTICKÁ ANALÝZA GENDEROVÉHO DISKURZU UNIVERZITNÝCH ŠTUDENTIEK A ŠTUDENTOV

Miroslav Popper - /SK/ - ZOSÚLADENIE PRÁCE S RODINOU V ZDRAVOTNÍCTVE

Rado Masaryk - /SK/ - PSYCHOLOGICKÉ ROZDIELY MEDZI MUŽMI A ŽENAMI: EXPERTNÉ VS. LAICKÉ POZNANIE

Magdaléna Nedelová - /SK/ - PERCEPCIA UMELECKÉHO PORTRÉTU V SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKOM A GENDEROVOM KONTEXTE - VPLYV RODOVEJ PRÍSLUŠNOSTI NA VYTVÁRANIE DOJMU O OSOBE

Agnieszka Lenartowicz – Podbielska - /PL/ - ANDROGYNE, AMBIWALENCJA I KOMUNIKACJA

Martina Straková - /SK/ - K STEREOTYPIZÁCII ŽENSKEJ SEXUALITY - VYVLASTNENÁ SEXUALITA, VYVLASTNENÉ ŽENSTVO

Ivana Marksfeldová – Martina Straková - /SK/ - K PROBLEMATIKE ŽENSKEJ OBRIEZKY

FILOZOFICKÉ A ETICKÉ KONCEPCIE SEXUALITY
PHILOSOPHICAL AND ETHICAL CONCEPTS OF SEXUALITY

Jana Kotrusová - /SK/ - SEBAOVLÁDANIE PUDOVEJ STRÁNKY ČLOVEKA Z POHĽADU BUDHISTICKÝCH MORÁLNYCH ZÁSAD

Edyta Skoczylas-Krotla - /PL/ - PŁEĆ I CIAŁO W TWORZYWIE JĘZYKOWYM TEKSTÓW DLA DZIECI

Dariusz Rymar - /PL/ - DIALEKTYKA ATENY Z DIONIZOSEM. EROTYKA I SZTUKA A ŹRÓDŁA SAMOPOZNANIA

Miroslav Lyko - /SK/ - POSLANIE ĽUDSKEJ SEXUALITY VYJADRENÉ INTERPRETÁCIOU DEKALÓGU MAGISTÉRIOM KATOLÍCKEJ CIRKVI

Jerzy Dylag - /PL/ - WYCHOWANIE MUZYCZNE A EDUKACJA EMOCJONALNA I ETYCZNO-MORALNA DZIECKA

Podrobnosti:
Názov: Sexualities II. : Collection of Papers From the Second International Conference held on 30 Sept. – 1 Oct. 2008 Under the Patronage of Silvia Gašparovičová, Wife of the President of Slovak Republic
Editorka: Dagmar Marková
Rok vydania: 2009
Vydala: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rozsah: 477 strán
ISBN 978-80-8094-555-8

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!