Zborník z konferencie ,,Politiky a paradigmata sociální práce. Co jsme zdědili a co s tím uděláme?" v PDF (Zlín, 2010)

feb 2 2011

Politiky a paradigmata sociální práce. Co jsme zdědili a co s tím uděláme? – zborník príspevkov z konferencie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2011. ISBN 978-80-7318-994-5.

Ústav pedagogických vied Fakulty humanitných štúdií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne v spolupráci s Katedrou sociálnej práce, sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj Katedrou sociálnej práce Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Politiky a paradigmata sociální práce. Co jsme zdědili a co s tím uděláme?“. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 24.-25.11.2010 ako 4. Dny sociální práce a naviazala na tradíciu založenú Katedrou sociálnej práce a sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dni sociálnej práce sa tak stali putovnou konferenciou medzi univerzitami v Nitre, Zlíne a v Prahe.

Dvojdňové pracovno-vedecké medzinárodné stretnutie bolo organizované za účelom rozvíjania vzájomnej spolupráce a odovzdania skúseností a poznatkov z danej oblasti. Hlavným cieľom konferencie bolo prezentovať politiky a paradigmy sociálnej práce s akcentom na reflexiu historického pohľadu a súčasnej vízie do ďalších rokov. Pracovno-vedecké stretnutie pozostávalo z prednášok kvalifikovaných odborníkov, pracovníkov univerzít zo Slovenska a Čiech na spomínanú tému. Prednesené príspevky popisovali a reflektovali zmeny na rôznych úrovniach a z rôznych pohľadov. Akademická obec a širšia odborná verejnosť tak mala príležitosť sa zoznámiť s reformnými paradigmami sociálnej práce v celej jej šírke. Poznatky a skúsenosti odborníkov boli rozdelené do troch čiastkových oblastí:

 1. Reformná paradigma v sociálnej práci.
 2. Medzinárodné trendy a tendencie sociálnej práce a sociálnych služieb v nadväznosti na chápanie ľudskej dôstojnosti.
 3. Klinická sociálna práca s obeťami domáceho násilia – skúsenosti z praxe a nové výzvy.

Sociálna práca je širokým oborom a dôraz kladie nielen na oblasť sociálnu, ale tiež na oblasť školstva, zdravotníctva, výkon trestu a podobne. Rozmanitosť príspevkov na konferencii túto šírku potvrdila. Konferencia poskytla akademickej obci aj ďalším odborníkom z verejnosti významný priestor pre diskusiu v oblasti teoretických východísk sociálnej práce v náväznosti na jej realizáciu v praxi. Uvádzame zoznam jednotlivých prezentovaných príspevkov zoradený podľa sekcií:

ÚVOD

 1. Sociální pracovníci dnes a zítra: Igor Tomeš
 2. Ľudské práva – rovnosť, spravodlivosť a solidarita v sociálnej práci Vojtech Tkáč
 3. Paradigmata, teorie a přístupy v sociální práci: Oldřich Matoušek
 4. Sociální práce a paradigmata sociální pedagogiky: Blahoslav Kraus
 5. Hodnocení psychosociálních intervencí: Eva Dragomirecká
 6. Návaznost zdravotní a sociální péče v teorii a praxi: Martina Cichá, Zlatica Dorková
 7. Filozofie, etika a sociální práce: Jaroslav Balvín, Lucia Schwarczová

I. REFORMNÁ PARADIGMA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

 1. Kritika relativizmu T. S. Kuhna: Alena Minárová
 2. Reformní paradigma v praxi české sociální práce: Pavla Kodymová
 3. Cesta z chudoby: Peter Ďurkovský
 4. Terapeutická paradigma v práci so staršími ľuďmi závislými od alkoholu: Ľuba Pavelová, Martina Hrozenská
 5. Systém sociálnych služieb v Altavilla Centro Polivalente: Ľuba Pavelová, Martina Hrozenská
 6. Transfer skúseností z centra pre znevýhodnených ľudí Polis Nova, Padova. Taliansko pri modelovaní prístupov zamestnávania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím: Andrea Juhásová
 7. Pracovná záťaž vo vybranej skupine sociálnych pracovníkov v súvislosti so syndrómom vyhorenia: Anna Bérešová
 8. Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce v historickom priereze i v súčasnosti: Eva Cisariková

II. MEDZINÁRODNÉ TRENDY A TENDENCIE SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V NADVÄZNOSTI NA CHÁPANIE ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI

 1. Ľudská dôstojnosť v sociálnej práci: Jana Gabrielová
 2. Členovia rodiny ako objekt preventívnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky: Markéta Rusnáková
 3. Chudoba a etnicita (výskum osád hornádskej doliny): Michal Kozubík, Katarína Vanková
 4. História sociálnych služieb v rokoch 1918 – 1945: Daniela Baková
 5. Problematika práv dětských uživatelu v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež: Eva Raková, Hana Toncrová
 6. Okolnosti a podmienky sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie: Dagmar Marková, Lenka Haburajová-Ilavská, Denisa Juhásová
 7. Paliatívna a hospicová starostlivosť v systéme sociálnych a zdravotných služieb na Slovensku a v Európe: Katarína Krellová

III. KLINICKÁ SOCIÁLNA PRÁCA S OBEŤAMI DOMÁCEHO NÁSILIA – SKÚSENOSTI Z PRAXE A NOVÉ VÝZVY

 1. Sociálnoprávna ochrana a sociálna prevencia rizikových detí v Slovenskej republike: Michal Oláh, Ivana Mrázková, Jozef Bozik
 2. Dítě jako svědek a oběť domácího násilí: Daniela Květenská
 3. Zásadné princípy pomoci osobám preţivším domáce násilie: Andrej Mátel, Ladislav Roman, Martina Štepanovská
 4. Občianske združenie Náruč – poskytovanie komplexnej starostlivosti rodinám ohrozeným domácim násilím: Ľubica Malíková, Eleonóra Nekorancová
 5. Agresívne správanie manželov z aspektu prístupu zameraného na človeka: Zuzana Ďurčeková, Richard Tekel
 6. Násilie partnera ako jeden z motivačných faktorov pri liečbe závislosti od alkoholu: Michaela Šavrnochová
 7. Problematika týraných odsúdených žien: Ivan Rác
 8. Trendy ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov v kontexte EÚ: Emília Janigová, Angela Almašiová

Posudzované práce sú súčasťou zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Politiky a paradigmata sociální práce. Co jsme zdědili a co s tím uděláme?“, ktorá sa stala putovnou konferenciou medzi univerzitami v Nitre, Zlíne a v Prahe. Každoročne sa realizuje za účelom rozvíjania vzájomnej spolupráce a odovzdania skúseností a poznatkov z danej oblasti. Príspevky sú tematicky venované danej problematike a autori sa v nich venujú veľmi aktuálnym problematikám. Ich spracovanie, ako aj individualistický a precízny prístup k skúmaným témam je dôsledný. Prínosné sú tiež závery jednotlivých výskumov pre teóriu a prax. Pozrieť si ich bude možné v zborníku, ktorý je k dispozícii v tlačenej aj elektronickej forme.

PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD.
FM PU v Prešove

PrílohaVeľkosť
Politiky_a_paradigmata_sociálni_prace_2010.pdf3.07 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!