Zborník z tretieho ročníka konferencie Sexualities III – Sexuality III

jún 28 2013

MARKOVÁ, DAGMAR (Ed.): Sexuality III : Zborník vedeckých príspevkov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010.

Zborník z tretieho ročníka vedeckej medzinárodnej konferencie Sexualities III – Sexuality III, ktorá sa konala v dňoch 5. - 6.10.2009 na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Zameranie vedeckých konferencií

Cieľom vedeckých konferencií je tematizovať ľudskú sexualitu v prepojení so širšími spoločenskými otázkami prezentovaním poznatkov z empirického a kriticko-analytického výskumu rozmanitých vedných disciplín vrátane sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky, filozofie, kulturológie, mediálnych a komunikačných štúdií a i., ako aj podporiť vedecký diskurz o aktuálnych otázkach sexuality a súčasného výskumu sexuality a podnietiť vedecké diskusie o prístupoch, perspektívach a bariérach v skúmaní sexuality v jej najrozmanitejších podobách. Cieľom konferencií je taktiež venovať pozornosť sexualite v marginalizovaných a tabuizovaných kontextoch ako sex biznis, sex a drogy, alternatívne sexuálne subkultúry a pod.

Niektoré problémové okruhy:

  • výskum sexualít v socio-kultúrnych, psychologických, právnych, pedagogických a mnohých ďalších kontextoch,
  • rôzne koncepcie sexuality ako východiská sexuálneho výskumu, diskurzy o sexualitách,
  • výskum sexualít a moc,
  • stret biológie a kultúry vo výskumných kontextoch,
  • rod/gender a výskumné stratégie skúmania sexualít,
  • vzdelávanie a práca v oblasti sexualít v pomáhajúcich profesiách,
  • queer, minoritné sexuality vo svetle výskumov,
  • mládež a sexuálna agresivita a násilie medzi mladými ľuďmi,
  • medializácia sexuality a sexualizácia médií
  • iné.

Dagmar Marková (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa)

OBSAH / CONTENT
HLAVNÉ REFERÁTY
KEYNOTES

Gabriel Bianchi : O čom je sex medzi mužmi

Wiebke Driemeyer - Aranke Spehr - Dahlnym Yoon - Peer Briken : Evaluation of the Hamburg Project for children and adolescents who are at risk for sexual offending – preliminary results

Oľga Pietruchová : Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF

Radim Uzel : Zdravotní rizika orálního sexu

NORMATÍVNOSŤ A SEXUALITA
NORMATIVENESS AND SEXUALITY

Anna Hricová : Implementácia sexuálnej výchovy v predmete „Výchova k zdraviu“

Dagmar Marková – Anna Šmehilová – Ivan Lukšík : Posunkový jazyk v oblasti sexuality na príklade pohlavného styku

Radomír Masaryk : Keď číslo nestačí: o (ne)uchopiteľnosti sexuality metódou

Petr Matoušek : Zákaz prostituce městskou vyhláškou: kdo, co, jak a kým je zakazováno/regulováno

Tibor Máhrik - Roman Králik : Biblické východiská k porozumeniu erotiky

Miroslav Mitlöhner : Úprava znásilnění v novém trestním zákoníku

Inocent-Mária Vladimír Szaniszló - Daniel Demočko : Teologická a filozofická koncepcia manželskej sexuality : Niekoľko eticko-filozofických poznámok k minuloročnému 40. výročiu encykliky Humanae Vitae o odmietnutí umelej antikoncepcie

ROD/SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE
GENDER/SEXUAL HARASSMENT

Zuzana Birknerová : Gender vo výchovno-vzdelávacom procese

Michal Čerešník - Miroslava Čerešníková : Prečo je jazyk nástrojom rodovej nerovnosti?

Małgorzata Falkiewicz-Szult : Masculine and feminine habitus performed in plays and narratives of children at preschool age in the light of gender pedagogy

Marta Vohlídalová : Zkušenosti studujících se sexuálním obtěžováním na vysoké škole

Monika Zaviš : Gender kritérium v posudzovaní teologickej relevantnosti ordinovaných mužov a žien laickými evanjelikmi na Slovensku

UMENIE, MÉDIÁ A SEXUALITA
ART, MEDIA AND SEXUALITY

Katarína Ihringová : Premena zobrazenia Erosa v modernom umení

Lidia Pawelec : The Role of the Media in the Process of Shaping Children’s Sexual Roles

Zdeněk Sloboda : Homosexualita v současných českých televizních seriálech

FORMY A PROBLÉMY SEXUÁLNEHO SPRÁVANIA
FORMS AND PROBLEMS OF SEXUAL BEHAVIOUR

Monika Gregussová - Mária Balážová - Jarmila Tomková : Virtuálny priestor a sexualita dospievajúcich

Barbora Matejovičová - Alexandra Bezáková - Ivana Krileková : Reprodukčné správanie vysokoškolských dievčat

Ľubica Tornóczyová : Mapovanie sex-biznisu na Slovensku v kontexte celoeurópskeho projektu TAMPEP 8 a identifikácia slabých miest v existujúcom systéme pomoci ľuďom pracujúcim v sex-biznise

Podrobnosti:
Názov: Sexuality III. : Zborník vedeckých príspevkov
Editorka: Dagmar Marková
Rok vydania: 2010
Vydala: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rozsah: 288 strán
ISBN 978-80-8094-745-3

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!