Zborník príspevkov zo štvrtého ročníka konferencie Sexualities IV – Sexuality IV

jún 28 2013

MARKOVÁ, DAGMAR (Ed.): Sexuality IV : Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010.

Zborník zo štvrtého ročníka vedeckej medzinárodnej konferencie Sexualities IV – Sexuality IV, ktorá sa konala v dňoch 29. - 30.9.2010 na Pedagogickej fakulte, Univerzita Komenského v Bratislave.

Zameranie vedeckých konferencií

Cieľom vedeckých konferencií je tematizovať ľudskú sexualitu v prepojení so širšími spoločenskými otázkami prezentovaním poznatkov z empirického a kriticko-analytického výskumu rozmanitých vedných disciplín vrátane sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky, filozofie, kulturológie, mediálnych a komunikačných štúdií a i., ako aj podporiť vedecký diskurz o aktuálnych otázkach sexuality a súčasného výskumu sexuality a podnietiť vedecké diskusie o prístupoch, perspektívach a bariérach v skúmaní sexuality v jej najrozmanitejších podobách. Cieľom konferencií je taktiež venovať pozornosť sexualite v marginalizovaných a tabuizovaných kontextoch ako sex biznis, sex a drogy, alternatívne sexuálne subkultúry a pod.

Niektoré problémové okruhy:

  • výskum sexualít v socio-kultúrnych, psychologických, právnych, pedagogických a mnohých ďalších kontextoch,
  • rôzne koncepcie sexuality ako východiská sexuálneho výskumu, diskurzy o sexualitách,
  • výskum sexualít a moc,
  • stret biológie a kultúry vo výskumných kontextoch,
  • rod/gender a výskumné stratégie skúmania sexualít,
  • vzdelávanie a práca v oblasti sexualít v pomáhajúcich profesiách,
  • queer, minoritné sexuality vo svetle výskumov,
  • mládež a sexuálna agresivita a násilie medzi mladými ľuďmi,
  • medializácia sexuality a sexualizácia médií
  • iné.


OBSAH

SEXUALITA V SPOLOČNOSTI

Katarína Jirešová - Katarína Čavojská - Katarína Sokolová
Sexuálne správanie a informovanosť mladých ľudí na Slovensku : Realita generácie bez komplexnej sexuálnej výchovy

Ivan Lukšík – Dagmar Marková
Sexuálne životné štýly mladých žien a mužov na Slovensku

Linda Lörincová - Olga Pechová
Identita lesbických žien v Holandsku

Monika Gregussová - Jarmila Tomková - Mária Balážová
Úloha internetu vo formovaní vzťahov a sexuality súčasných adolescentov

Ľudovít Višňovský
Názory respondentov na sexuálne a reprodukčné správanie žien a ich informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom zdraví

Jana Topoliová
Sexuálne zdravie

Lenka Drobková
Sociálna podmienenosť diskurzu o HIV

KULTÚRA, HODNOTY A SEXUALITA

Gabriel Bianchi
Intimita – od transformácie k transmutácii

Martin Fafejta
Diskurzivní (ne)možnost identity

Miroslava Žilinská
Masmediálny stereotyp žien pracujúcich v sex-biznise: analýza dát zo slovenských printových médií

Paweł Czarnecki
Ethics of Sexuality

Lukáš Motyčka
Proč není Venkovský učitel přelomový v tematizaci homosexuality v dějinách českého filmu aneb Venkovský učitel revidivus

Peter Ďurkovský
Rozvod a nerozlučnosť manželstva : Otázky teológie a politiky

SEXUALITA V ŠKOLE

Oľga Pietruchová
Sexuálna výchova v kontexte reformy školstva : dobré praxe zo zahraničia

Jana Vernarcová
Vplyv programu sexuálnej výchovy na štýly identity adolescentov/adolescentiek

Lenka Rovňanová
Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) v kontexte školskej reformy

Lívia Nemcová
Sexuálne správanie stredoškolákov

OSOBNOSTNÉ DIMENZIE A SEXUALITA

Gabriela Rozvadský Gugová - Andrej Kovalev
E.M.B.U. ako klinický nástroj na určovanie modelov sexuálnej výchovy v rodinách na Slovensku a v Čechách

Andrzej Lipczyński
Sexuálna agresivita

Eva Mamojková
Kriminologicko - penologická charakteristika deviantného sexuálneho delikventa

Andrzej Lipczyński - Zbigniew Wróblewski
Sérioví vrahovia a vraždy so sexuálnym motívom

Podrobnosti:
Názov: Sexuality IV. : Zborník vedeckých príspevkov
Editorka: Dagmar Marková
Rok vydania: 2010
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave
Rozsah: 377 strán
ISBN 978-80-223-2960-6

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!