Zborník príspevkov z piateho ročníka konferencie Sexualities V – Sexuality V

jún 28 2013

MARKOVÁ, DAGMAR – ROVŇANOVÁ, LENKA (Ed.): Sexuality V : Zborník vedeckých príspevkov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2012.

Zborník z piateho ročníka vedeckej medzinárodnej konferencie Sexualities V – Sexuality V, ktorá sa konala v dňoch 19. - 20.10.2011 na Pedagogickej fakulte, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zameranie vedeckých konferencií

Cieľom vedeckých konferencií je tematizovať ľudskú sexualitu v prepojení so širšími spoločenskými otázkami prezentovaním poznatkov z empirického a kriticko-analytického výskumu rozmanitých vedných disciplín vrátane sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky, filozofie, kulturológie, mediálnych a komunikačných štúdií a i., ako aj podporiť vedecký diskurz o aktuálnych otázkach sexuality a súčasného výskumu sexuality a podnietiť vedecké diskusie o prístupoch, perspektívach a bariérach v skúmaní sexuality v jej najrozmanitejších podobách. Cieľom konferencií je taktiež venovať pozornosť sexualite v marginalizovaných a tabuizovaných kontextoch ako sex biznis, sex a drogy, alternatívne sexuálne subkultúry a pod.

Niektoré problémové okruhy:

  • výskum sexualít v socio-kultúrnych, psychologických, právnych, pedagogických a mnohých ďalších kontextoch,
  • rôzne koncepcie sexuality ako východiská sexuálneho výskumu, diskurzy o sexualitách,
  • výskum sexualít a moc,
  • stret biológie a kultúry vo výskumných kontextoch,
  • rod/gender a výskumné stratégie skúmania sexualít,
  • vzdelávanie a práca v oblasti sexualít v pomáhajúcich profesiách,
  • queer, minoritné sexuality vo svetle výskumov,
  • mládež a sexuálna agresivita a násilie medzi mladými ľuďmi,
  • medializácia sexuality a sexualizácia médií
  • iné.

Dagmar Marková (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa)

OBSAH

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. – prorektorka UMB

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. – dekan PF UMB

REPRODUKCIA A RODIČOVSTVO

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Trvalá udržateľnosť reprodukcie na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie: Úvod k sympóziu

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Rodina a rodičovstvo – súčasné prejavy v ČR

Mgr. Magda Petrjánošová, PhD.
Mediálne kontexty reprodukcie na Slovensku

PhDr. Dagmar Marková, PhD. - doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Etické a kultúrne aspekty reprodukcie na Slovensku v kontexte demografických teórií

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Psychologické a sociologické premenné trajektórií rodičovstva a partnerstva

Mgr. Miroslav Popper, CSc.
Partnerské vzťahy, rodičovstvo a reprodukcia: je normou opustenie noriem?

doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. – PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Čo posilňuje ašpirácie mať deti u mužov a žien na Slovensku? Sekundárna analýza dát z výskumu sexuálnych a partnerských životných štýlov

MUDr. Peter Bielik, PhD. – MUDr. Jela Pančíková – MUDr. Janka Fulajtárová – prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
Špecifiká gravidity a pôrodu u dievčat do 15 rokov

Ing. Oľga Pietruchová, M.A.
Plánované rodičovstvo ako účinný prostriedok pre posilňovanie žien a boj proti chudobe

Mgr. Ľubomíra Stanková
Ako sú rodičovské mikrodiskurzy sýtené rodovými stereotypmi

„SEXUALITA ZA MREŽAMI, SEXUALITA NEVIDENÁ A NEVIDITEĽNÁ(?)“

PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. – PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
Problémy sexuálního života žen ve výkonu trestu odnětí
svobody

Mgr. Linda Švrčinová
Povědomí o problematice sexuálního násilí páchaného na dětech – porovnání současného stavu se situací v roce 2000

doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k sexuálnímu obtěžování na vysokých školách

Mgr. Silvia Dončevová, PhD.
Gender a sexuálne násilie: teória a jej praktické využitie v preventívnom programe

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Outing ako forma sexuálneho násilia medzi mladými ľuďmi

TEORETICKÉ A IDEOLOGICKÉ OTÁZKY SEXUALITY

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Láska ako koncept v psychológii

ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD.
Tí dvaja budú jedno telo - Sex a manželstvo z biblickej
perspektívy

PhDr. Peter Ďurkovský
Priebeh náboru do zhubného kultu alebo do sekty so sexuálnym podtónom

SEXUALITA, SEXUÁLNE ZDRAVIE A SEXUÁLNA VÝCHOVA

doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
Rizikové sexuálne správanie žiakov a jeho prevencia v školskom prostredí

PaedDr. Stanislava Mandzáková, PhD.
Vplyv vybraných faktorov na postoje odborných zamestnancov domovov sociálnych služieb k sexualite a sexuálnej výchove klientov s ťažším mentálnym postihnutím

Mgr. Dagmar Moravčíková – Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.– Mgr. Markéta Blažková
Přístup pedagogů základních škol k výuce v oblasti reprodukčního zdraví

PhDr. Jana Vernarcová, PhD.
Sexuálna výchova vo Francúzsku a Veľkej Británii – príklady dobrej praxe (?)

Mgr. Lívia Nemcová, PhD. – Mgr. Lenka Rovňanová
Konfrontácia teórie a praxe výchovy k manželstvu a rodičovstvu v podmienkach strednej školy na Slovensku

PhDr. Michal Chovanec
Sexuálne správanie študentov stredných škôl

Podrobnosti:
Názov: Sexuality V : Zborník vedeckých príspevkov
Editorka: Dagmar Marková – Lenka Rovňanová
Rok vydania: 2012
Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rozsah: 450 strán
ISBN 978-80-557-0379-4

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!