Aj kvalitné zážitky pomáhajú prekonať traumu spôsobenú násilím...

aug 30 2014

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. realizuje v období od júla 2014 do júna 2015 projekt pod názvom 'Využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN'. Projekt je realizovaný v Krízovom stredisku Centra Slniečko, ktoré je špecializovaným zariadením pre týrané, zneužívané, zanedbávané deti, deti v krízových životných situáciách a pre obete domáceho násilia.

Zámerom projektu je predovšetkým prispieť k zmysluplnému využívaniu voľného času detí, ktoré potrebujú priestor na vyjadrenie svojich emócií a názorov. Osvojenie si nových zručností, rozvoj kreativity, fantázie, možnosť ventilácie negatívnych emócií bez akéhokoľvek odcudzovania a hodnotenia, a to prostredníctvom tvorivých aktivít a muzikoterapie. Zámerom je taktiež realizovanie vzdelávaco- poznávacích aktivít, ktoré poskytnú deťom možnosť učiť sa, zažiť nové zážitky, zabaviť sa.

Projekt tak prispeje k zníženiu odlišností detí od svojich rovesníkov, k vytvoreniu nového pohľadu na svet a k osvojeniu si pozitívnych reakcií na dianie okolo nich.

Hlavným cieľom projektu je napomôcť deťom a mládeži prekonať ich ťažkú životnú situáciu, ventilovať svoje emócie, zamedziť sociálnemu vylúčeniu a vzniku sociálno-patologických javov. Ale taktiež ponúknuť deťom možnosť zabudnúť na ich trápenia, prežiť zábavné dni plné nových zážitkov a vedomostí prostredníctvom vzdelávaco-poznávacích aktivít mimo krízového strediska a tým ponúknuť cieľovej skupine rovnaké šance ako majú ostatné deti.

Cieľovou skupinou projektu sú deti a mládež, ktorí sa nachádzajú v krízovej situácii a boli umiestnené do krízového strediska. Boli nútené opustiť svoj domov, pretože ich rodinné zázemie nebolo vhodné pre ich zdravý vývoj a bežne sa v ich prostredí vyskytovalo týranie, zneužívanie alebo zanedbávanie zo strany rodiča, rodičov, blízkych osôb.

Krízové stredisko ktoré prevádzkuje Centrum Slniečko, n. o. poskytuje komplexnú odbornú pomoc deťom so syndrómom CAN (syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa), deťom v krízových životných situáciách a obetiam domáceho násilia. V rámci komplexnej odbornej pomoci poskytuje podporu vrátane ubytovania, stravovania , špeciálneho sociálneho poradenstva, výchovného , špeciálno-pedagogického a psychologického poradenstva ako aj odbornej diagnostiky a terapie.

Viac informácií o neziskovej organizácii Centrum Slniečko, n. o., o krízovom stredisku a o projekte „Využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN“ nájdete na www.centrumslniecko.sk

„Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.“

DSC 0384
DSC 0079
24082014821