Edukačné sociálne poradenstvo. Koncept a uplatnenie v sociálnej práci

mar 20 2019

Educational social counselling and guiding –concept and implementation in social work

© Copyright: MÁRIA MACHALOVÁ

Abstrakt: Edukačné sociálne poradenstvo prezentujeme ako inovatívny autorský koncept v sociálnej práci. Je stvárnením prieniku edukácie dospelých klientov sociálnej práce v teórii sociálneho poradenstva a v poradenskej praxi v oblasti sociálnej práce. Koncept je nedeliteľnou súčasťou strešného konceptu Edukačná sociálna práca.
Kľúčové slová: Edukačné sociálne poradenstvo. Sociálna práca.

Abstract: Educational social counselling and guiding we present as an innovative author´s concept in social work. This concept is formulated on the base of impacts the adult education of social clients to the theory and in the areas of practice of social work. Educational social counselling and guiding is a part of the our author´s concept Educational social work.
Key words: Educational social counselling and guiding, Social work.

Úvod

Pre teóriu a prax edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých sú dôležité poznatky o výchove a vzdelávaní dospelých (t.j. o edukácii dospelých) a tiež poznatky sociálnej práce, psychológie, sociológie, duchovných vied, antropológie, filozofie, práva. V edukačnom sociálnom poradenstve, v záujme poskytnutia orientovanom účinnej sociálnej pomoci ľuďom, ide vždy o spoluprácu rôznych odborníkov a o ich interdisciplinárne spolupôsobenie.

Edukačné sociálne poradenstvo je hraničnou oblasťou teórie a praxe, ktorá patrí k menej rozpracovaných teoretickým a aplikovaným systémom poznania. Z praxe riešenia sociálnych rozdielov v spoločnosti je očividné, že zlyhania jednotlivcov či skupín a sociálne problémy ľudí vyplývajú nie z jednej ale z viacerých príčin. Odborníci pôsobiaci v sociálnom poradenstve musia počítať s komplexom determinantov (príčin) vzniku situácií a problémov v spoločnosti. Pritom rešpektovať jedinečnosť v zvládaní sociálnych rizík jednotlivými osobami a skupinami ľudí. Je potrebné upozorniť na doceňovanie konsenzu odborníkov tak v oblasti teoretických prístupov, ako aj v praktických činnostiach v sociálnej práci s klientmi. Ide predovšetkým o integráciu príslušného poznania viacerých vied v záujme a v prospech integrovaného prístupu v sociálnej práci a obzvlášť k poradenskej činnosti so sociálnymi klientmi.

Edukačné sociálne poradenstvo

Sociálne problémy ľudí vznikajú, prejavujú sa a pretrvávajú na princípe dialektickej jednoty vyjadrenej nasledovne: Problém jednotlivca je aj problémom všetkých, čiže spoločenstva ako celku. A problém spoločenstva je aj problémom jednotlivca, konkrétneho člena rozmanitých skupín, v ktorých ľudia plnia svoje sociálne roly a úlohy.

Poznanie psychológie človeka - jednotlivca a psychológie spoločenstiev ľudí - sociálnych skupín, má pre sociálnu poradenskú prax rozhodujúci význam. Ak ide o edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých, tak toto poznanie sa týka predovšetkým prostriedkov edukácie dospelých (tzn. výchovy a vzdelávania dospelých). V edukačnom sociálnom poradenstve zohráva hlavnú rolu sociálna funkcia edukácie dospelých.
Sociálnu funkciu edukácie dospelých (tzn. výchovy a vzdelávania dospelých) považujeme za konštitučný aspekt edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých.

Edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých je z hľadiska sociálnych klientov - účastníkov poradenských aktivít a poradenského procesu, konkrétnou formou sociálnej pomoci a významným druhom sociálnej služby. Edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých sa poskytuje prostredníctvom systému nástrojov sociálnej i vzdelávacej politiky, ktoré sú implementované v konkrétnych zákonoch štátu (zákon o sociálnych službách, zákon o zamestnanosti, zákon o ďalšom vzdelávaní a ďalšie zákony). Z hľadiska poznatkovej a metodologickej základne edukačného sociálneho poradenstva sa v tomto poradenstve uplatňuje interdisciplinárny prienik poznatkov viacerých vied. Vytvárajú sa tým podmienky na účinnosť (synergický efekt) edukačných sociálnych poradenských programov a podujatí (resp. aktivít) v rámci edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých.

Edukačné sociálne poradenstvo považujeme, z hľadiska sociálnej práce, za edukačné, tzn. výchovno-vzdelávacie sociálne poradenské vedenie dospelých ľudí v nasledujúcom duchu:

 • Aby sa rozhodli učiť sa a vzdelávať sa, v záujme dosiahnutia svojej psychickej zmeny a životnej zmeny, aj riešenia a zlepšenia svojej sociálnej životnej situácie.
 • Aby zotrvali v edukácii, tzn. výchovno-vzdelávacom procese a aktívne sa na ňom podieľali vo vlastnom záujme zvyšovania, prehlbovania a rozširovania si nielen svojej profesijnej kompetencie, ale rovnako tak aj svojej sociálnej kompetencie a psychologickej kompetencie k žitiu.
 • Aby sa naučili efektívne a systematicky sa učiť a rozširovali aj prehlbovali si svoje životné spôsobilosti. Pretože tie sa od nich vyžadujú v súvislosti s ich uplatnením sa na trhu práce, aj v súvislosti so životnou spôsobilosťou konštruktívne zvládať sociálne životné úlohy a sociálne role v spoločenstve ľudí.

Edukačné sociálne poradenstvo má zohrať dôležitú úlohu v primárnej, v sekundárnej a v terciárnej prevencii psychicky záťažových sociálnych problémov, sociálnych životných situácií, sociálnych udalostí osôb a skupín ľudí.

Ciele edukačného sociálneho poradenstva

Ukazuje sa, že aktuálnou vedeckou i praktickou úlohou je identifikovanie a formulovanie cieľov, obsahov a metód edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých. Otvorenou je tiež úloha identifikovania a uplatnenia transferov cieľov, obsahov a metód edukačného sociálneho poradenstva do nasledujúcich úrovní:

 • Úroveň implementácie edukačného sociálneho poradenstva do celospoločenskej stratégie sociálnej práce a systému sociálnej práce v spoločnosti.
 • Úroveň implementácie teoretického poznania edukačného sociálneho poradenstva do teórie sociálnej práce ako systému vedeckého poznania.
 • Úroveň aplikovania poznatkov edukačného sociálneho poradenstva v praktickej poradenskej činnosti, vykonávanej odborníkmi v rámci poskytovania sociálnej pomoci poskytovaním sociálnej služby v systéme sociálnej práce.

Pre orientáciu uvádzame vymedzenie úloh v slovenskom i európskom spoločenskom priestore v rámci stratégie celoživotného učenia sa, celoživotného vzdelávania sa ľudí a celoživotného poradenstva pre všetkých občanov. Stratégiu vypracovali experti EÚ a spoločenstvu ju predložila Európska komisia. Následne ju prijali aj vlády jednotlivých členských štátov EU, vrátane Vlády Slovenskej republiky (2007), (2010). V dokumente Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (2010) sa zdôrazňuje požiadavka dostupnosti a podpora vzdelávania ľudí, v záujme kvality života obyvateľstva SR a to prostredníctvom plnenia týchto úloh:

 1. „Vytvoriť multimediálnu platformu s voľne dostupným vzdelávacím obsahom pre rozvoj kľúčových a iných dôležitých kompetencií...“
 2. „Podporiť aktivity ďalšieho vzdelávania zameraného na rozvoj osobnosti a zvýšenie kvality života s osobitným dôrazom na vzdelávanie seniorov.“

Súhlasíme s tvrdením vo vládnom dokumente, že „Výsledky výskumu a vývoja splnia svoj cieľ z hľadiska zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti len v prípade, že sa uskutoční ich transfer do praktického života. Na podporu tohto transferu sa štandardne používajú špecializované typy organizácií a pracovísk. Úlohou ministerstva v tejto oblasti bude podpora týchto nástrojov.“ Predpokladáme, že sa bude podporovať rozvoj výskumno-vývojových centier, ktorými sa otvára šanca aj pre podporu transferu koncepcie edukačného sociálneho poradenstva, ako významného interdisciplinárneho druhu poradenstva pre dospelých, do spoločenskej praxe (vrátane jej dôležitej súčasti - sociálnej práce).

Na tomto mieste formulujeme ciele edukačného sociálneho poradenstva, ktoré súvisia s vyššie vytýčenými úlohami. Aj my sami sme pred časom spomenuté úlohy formulovali v skorších vedeckých príspevkoch na konferenciách a v publikáciách. Edukačné sociálne poradenstvo je úzko späté s politikou ďalšieho vzdelávania a rovnako tak so sociálnou politikou. Edukačné sociálne poradenstvo je výsledkom teoretického prieniku vedeckej i odbornej artikulácie sociálnej práce s edukáciou dospelých, v kontexte sociálnej pomoci a sociálnej služby dospelým.

Edukačné sociálne poradenstvo je novotvarom, v rámci sociálnej práce ako sociálnej vedy a sociálnej praxe. Radi by sme upozornili, že zatiaľ ide o autorské spracovanie konceptu, pričom predpokladáme jeho následnú operacionalizáciu, čiže formulovanie a vymedzenie cieľov a obsahov poradenských programov aj konkrétnych metód praktickej realizácie edukačného sociálneho poradenstva v praktickej sociálnej práci.

 1. Prvotným cieľom

edukačného sociálneho poradenstva je sociálna pomoc ako druh sociálnej služby, poskytnutá v etape riešenia sociálnych problémov (v rámci sekundárnej a terciárnej prevencie). Sociálne problémy sú rozpoznateľné na základe rôznych foriem sociálneho zlyhania osôb a sociálnych skupín.

 • Druhotným cieľom
 • edukačného sociálneho poradenstva je sociálna pomoc poskytnutá v primárnej prevencii sociálnych problémov vo forme edukačného vedenia ľudí k zvyšovaniu ich sociálnej a psychologickej kompetencie k žitiu, s cieľom zvyšovania kvality života v oblasti rodiny, pracovného uplatnenia sa, sociálnej mimopracovnej sebarealizácie.

  Edukačné sociálne poradenstvo ako sociálna služba a sociálna pomoc môže byť poskytnuté formou:

  • individuálneho edukačného sociálneho poradenstva prostredníctvom edukačného poradenského vzťahu v poradca - klient;
  • skupinového edukačného sociálneho poradenstva, prostredníctvom edukačných poradenských činností zameraných na skupinu a edukačným poradenským vedením skupiny;
  • hromadného edukačného sociálneho poradenstva, prostredníctvom edukačných poradenských aktivít zameraných na väčšie skupiny - komunity, prostredníctvom sprostredkujúcich osôb, masmédií, prieskumu a poradenským vedením komunity.

  Úlohy edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých

  V procese kontinuálnej tvorby poznatkovej a metodologickej základne, ktorá je teoretickým východiskom k edukačnému sociálnemu poradenstvu, sa záujem sústreďuje na vymedzenie cieľa, na špecifikovanie obsahu, na formulovanie prístupu, na konštrukciu metód aplikovania poradenských programov a činností. Vychádzame z nasledovnej sociálnej skutočnosti:

  1. Sociálny problém je zapríčinený rôznymi faktormi jeho vzniku a trvania. Z povahy sociálneho problému vyplývajú spôsoby jeho riešenia. Identifikovanie determinácie sociálneho problému je prvotnou úlohou praktického významu pre edukačnú sociálnu poradenskú pomoc.
  2. Prostredníctvom edukačného sociálneho poradenstva sa klientom poskytuje edukačná sociálna pomoc a zároveň aj vedenie k svojpomoci, ak sú v sociálne záťažových situáciách. Klienti sú odborne vedení k rozpoznaniu a rozvoju ich vlastného individuálneho potenciálu.
  3. Edukačná sociálna pomoc sa realizuje prostredníctvom edukačných sociálnych poradenských programov, činností, aktivít v rámci sociálnej služby, ktorá má za cieľ podporiť celoživotný rozvoj osobnosti dospelých klientov sociálnej práce (v kontexte ich vlastných rozvojových životných úloh.
  4. Koncept edukačného sociálneho poradenstva predpokladá netradičné využitie obsahov, foriem a metód edukácie dospelých (t.j. vzdelávania a výchovy dospelých). Dôraz sa kladie na zvyšovanie duchovnej, psychologickej a sociálnej kompetencie a vyspelosti klientov sociálnej práce (sociálne znevýhodnených a marginalizovaných občanov). Vplyv edukačného sociálneho poradenstva je možné docieliť inovatívnymi edukačnými sociálnymi poradenskými podujatiami pre dospelých.
  5. Odkrýva sa sociálny rozvojový potenciál sociálnej edukácie dospelých v rámci edukačného sociálneho poradenstva ako prostriedku sociálnej prevencie. Sociálne udalosti a problémy osôb sa môžu stať podnetom k ich psychickej zmene a k aktívnej participácii na zvládaní sociálne záťažovej situácie. Nóvum pohľadu na edukačné aktivity spočíva v zámere sociálnej edukácie dospelých, ktorým je dosahovanie sociálnej a psychickej vyspelosti ľudí.

  V praktickej sociálnej práci sa žiada cielene pôsobiť na mienku verejnosti a viesť ľudí k akceptovaniu edukačného sociálneho poradenstva a sociálnej edukácie. To preto, lebo sa nimi môže navodiť zmena osobou vžitého a neosožného prežívania reality, napr. naučenej bezmocnosti v sociálne i osobne záťažovej situácii. Zmyslom edukačného sociálneho poradenstva je podpora sociálnych klientov v tom, aby vyvinuli úsilie k zmene postoja a konania aj úsilie k osobnej zmene v životnej situácii.

  Zdôrazňuje sa sociálne preventívna a rozvojová úloha edukačného sociálneho poradenstva.
  Následky sociálneho ohrozenia sa prejavujú ako poruchy sociálnej adaptácie a oslabenie zdravia osôb - ich duchovného, psychického a somatického zdravia. V prevencii individuálnych a skupinových sociálnych problémov možno využiť premyslene a kompetentne pripravené a realizované edukačné sociálne poradenské programy pre dospelých. Programy majú vychádzať nielen z poznania sociálnych klientoch, ale aj z poznania vplyvov prostredia, v ktorom žijú. Máme na mysli vplyv:

  • Sociálneho prostredia

  človeka, to znamená vplyv sociálneho usporiadania, v ktorom ľudia žijú. Sociálne prostredie možno chápať ako systém a spôsob vzťahov a komunikácie medzi ľuďmi - jednotlivcami navzájom, jednotlivcami a skupinami, skupinami navzájom.

 • Psychologického prostredia a duchovného prostredia
 • človeka, to znamená vplyv toho, ako ľudia subjektívne vnímajú, chápu, prežívajú prostredie, v ktorom žijú z aspektu ich myslenia, emócií a citov, motivácií, hodnôt, dodržiavania sociálnych noriem a pravidiel, zvykov a návykov. Účinky vplyvu tohto prostredia sú viditeľné v psychickej a sociálnej adaptácii a integrácii ľudí v danom prostredí - čiže v ich duchovnom, psychickom, sociálnom a somatickom zdraví, v ich správaní sa a v ich konaní.

 • Edukačného prostredia
 • , to znamená vplyvu prostredia, ktoré tvorí história, kultúra, tradície, hodnoty danej spoločnosti. Edukačné prostredie sa odzrkadľuje vo verejnej mienke, v postojoch obyvateľstva k výchove a vzdelávaniu ako k spoločenským a individuálnym hodnotám. Edukačné prostredie je charakterizované spoločenskou atmosférou v súvislosti so vzdelanosťou ľudí. Edukačné prostredie sa posudzuje podľa materiálneho zabezpečenia infraštruktúry výchovno-vzdelávacích činností v konkrétnej krajine.

  V nami predloženom náčrte konceptu edukačného sociálneho poradenstva sa odzrkadľuje stratégia celoživotného učenia sa a celoživotného vzdelávania sa ľudí. Nosnou myšlienkou stratégie je, že dospelý človek má potenciál psychickému a sociálnemu rozvoju v priebehu celého svojho života. Zdôrazňuje sa, že ľudia v každom životnom období, vplyvom prekonávania životných udalostí a životných tranzitov majú nadanie potrebné k permanentnému osobnostnému a sociálnemu rozvoju.

  K práci na koncepte edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých nás viedlo presvedčenie, že sa mnohí ľudia v súčasnosti nachádzajú v patovej sociálnej a osobnej situácii a nie sú schopní orientovať sa v zložitých a ťažko predvídateľných aj sociálne neúnosných životných situáciách. Potrebnosť nového druhu sociálnej pomoci a služby - edukačného sociálneho poradenstva vyviera z náročných sociálnych podmienok skupín obyvateľstva. Týka sa to predovšetkým rodinného a pracovného života.

  Dá sa reálne predpokladať, že ľudí oberá o ich o energiu aj stres z očakávania (nazvali sme ho anticipačným stresom) rôzneho sociálneho ohrozenia. Tento anticipačný stres sa neraz podpisuje pod zdravotný stav obyvateľstva. V súčasnej postmodernej spoločnosti sa mnohí dospelí dostávajú do záťažových sociálnych situácií a pozícií v rámci zamestnanosti a rodinného života. Možnosť aj skutočnosť ohrozenia sociálnym vylúčením mnohých osôb, nás vedie k presvedčeniu, že je nanajvýš potrebné poskytovať edukačnú sociálnu poradenskú pomoc dospelým v rámci systému sociálnych služieb obyvateľstvu.

  Záverom

  Prepojenie edukácie dospelých so sociálnym poradenstvom pre dospelých, v rámci sociálnej práce, sa nám javí ako jedinečný spôsob spojiť sociálnu pomoc so sociálnym rozvojom ľudí. Edukačné sociálne poradenstvo je druh, forma a prostriedok sociálnej prevencie v spoločnosti. Ľudia disponujú potenciálom pre psychický a sociálny rozvoj. Sú schopní rozširovať a obohacovať svoje psychologické a sociálne spôsobilosti v každom veku. Človek je za normálnych okolností schopný permanentného rozvoja v oblasti profesijnej sebarealizácie a materiálneho zabezpečenia sa; v sociálnej oblasti vzťahov, komunikácie, združovania sa ľudí, rodiny, partnerstva; v oblasti mimo profesijnej, resp. mimo pracovnej sebarealizácie, záľub, záujmov.

  Edukačným sociálnym poradenstvom sa poskytuje sociálna pomoc dospelým v prípade, ak sú okolnosťami donútení riešiť sociálny problém a zároveň zvyčajne aj psychický problém.
  Edukačné sociálne poradenstvo je forma sociálnej pomoci, ktorou sa podporuje iniciatíva, samostatnosť, aktivita, zodpovednosť a zúčastnenosť dospelých osôb - sociálnych klientov v prevencii a riešení sociálneho znevýhodnenia, ohrozenia, sociálnej núdze.

  Posilňuje sa uvedomelosť ľudí a ich schopnosť sociálne sa adaptovať a integrovať tak, aby sa nenarušila ich psychická integrita a ich „fungovanie“ v sociálnych skupinách. S tým zámerom, aby si aj napriek sociálnym udalostiam, situáciám a problémom zachovali psychickú rovnováhu a tým aj zdravie.

  Múdrosť na záver:
  „ Nikoho nemožno postrčiť po rebríku, keď nelezie aspoň trochu sám.“ A. Carnegie
  „Kríza je šanca.“ Čínske príslovie

  Autorka: Prof. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
  Inštitút výchovy a športu – IVŠ
  Zoznam literatúry:

  MACHALOVÁ,M.2008. Andragogické a sociálno-andragogické poradenstvo v kontexte celoživotného učenia sa a vzdelávania. In: Acta andragogica. Roč.1, s.63-70. Bratislava : FFUK, 2008. ISBN 978-80-89142-14-9.

  MACHALOVÁ,M.2009a. Vzdelávanie dospelých a rozvoj psychologickej spôsobilosti k žitiu. In: Sociálna a ekonomická núdza-bezpečnosť jedinca a spoločnosti. s.429-438. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2009 a. ISBN 978-80-89271-63-4.

  MACHALOVÁ,M.2009b. Sociálno-andragogické poradenstvo v kontexte kvality života. In: Sociální pedagogika ve střední Evropě. Současný stav a perspektivy. s.378-384. Brno : IMS, 2009 b. ISBN 978-80-87182-08-6.

  MACHALOVÁ,M.2009c. Sociálno-andragogické poradenstvo a rozvoj individuálneho potenciálu. In: Technológia vzdelávania. Vol. 17, No. 9., s.2-8. 2009 c.

  BAKOŠOVÁ,Z. – MACHALOVÁ,M.2010. Cele poradnictwa społeczno-pedagogicznego dla dzieci, mlodzieźy i doroslych. In: Edukacja społeczna wobec problemów wspóplczesnego czlowieka i społeczeństwa. s. 633-642. Łódź : Unywersytet Łódźski,2010. ISBN 978-83-
  7525-451-8.

  MACHALOVÁ,M. 2013. Preventívna sociálna práca -Edukačná paradigma v sociálnej práci. Prešov: Prešovská univerzita, 2013. 272 s. ISBN 978-80-555-0932-7.

  MACHALOVÁ,M.2014. Edukačná sociálna práca. Prešov: Prešovská univerzita, 2014.
  326 s. ISBN 978-80-555-1118-4.
  Návrh stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva. Bratislava,2007.
  (online). (Cit.2010-22-02)
  Dostupné na inernete: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/6A847EE226025333...

  Rozpracovanie úloh vyplývajúcich pre ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014. Bratislava : MŠVaV SR, november 2010.

  Ponuka vzdelávania


  Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!