Predstavenie Depaul Slovensko a Depaul International

jan 21 2011

Skupina Depaul International
Skupina Depaul bola vytvorená v roku 1989 ako iniciatíva Jeho Eminencie kardinála Basila Huma, neskoršieho arcibiskupa Westminsteru, aby poskytovala služby tým, ktorí spali na uliciach v centrálnom Londýne a pomohla vyjsť v ústrety miestnym potrebám. Táto práca bola zverená členom rodiny charít sv. Vincenta de Paul - odtiaľ meno našej charity - a zakladajúcimi správcami charity sa stali Dcéry lásky sv. Vincenta de Paul, Spoločnosť sv. Vincenta de Paul a Pasáž - Denné centrum. Tieto organizácie pokračujú v zohrávaní aktívnej úlohy v riadení Skupiny Depaul, a to tak doma, ako aj v medzinárodnom meradle.

Od malých začiatkov, pracuje teraz Skupina Depaul na viac ako 50 projektoch s bezdomovcami po Veľkej Británii a Írsku. Pracujeme tiež vo väzniciach, s rodinami v ťažkostiach, s drogovo a alkoholovo závislými a vykonávame tréningové cvičenia, aby sme pomohli ľuďom nájsť prácu a zvýšiť si vzdelanie. Zamestnávame viac ako 400 ľudí na plný úväzok a podobný počet dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú každoročne viac ako 5000 ľuďom.
Počas obdobia hľadania a diskusie sa členovia Správnej rady Depaul Foundation dohodli, že rozvinú prácu skupiny medzinárodne so zameraním na strednú a východnú Európu - presnejšie - prístupové štáty a ich susediace krajiny, v ktorých cesta k trhovému hospodárstvu nebola nasledovaná podobnou transformáciou v sociálnej oblasti. Začali sme takúto prácu na Slovensku a na Ukrajine.

Organizácia Depaul Charkov na Ukrajine vznikla v apríli 2007. Prevádzkuje zariadenie vyhľadávacej služby a denného centra pre deti vo veku 7-18 rokov na uliciach v Charkovskej oblasti hraničiacej s Ruskom, kde pracujeme s viac než 100 deťmi z ulice. Plánuje aj rozšírenie služieb o nočný prístrešok. Najmladším prírastkom v rodine Depaul je projekt v USA, zameraný na pomoc bezdomovcom v meste Philadelphia.

Skupina Depaul sa zaviazala zbierať peniaze požadované na podporu projektov na Slovensku a na Ukrajine počas prvých piatich rokov ich fungovania. Služby pomáha rozvíjať aj poradenstvom so staršími manažérmi, ako aj stážami vo Veľkej Británii a Írsku.
Okrem našej práce, ktorú vykonávajú individuálne domáce charity skupiny Depaul, pracujeme spolu aj v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v Európe. Zamýšľame podporiť a nájsť spôsoby pre tých, ktorí cestujú proti svojej vôli, a vrátiť sa do svojej krajiny pôvodu, ak je toto žiaduce a bezpečné.

Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Naša nezisková organizácia prevádzkuje v Bratislave dve zariadenia, v ktorých sa stará o ľudí bez domova. Vznikla v roku 2006 s cieľom spustiť prevádzku nízkoprahovej nocľahárne
a ochrániť tak pred nízkymi teplotami v zimnom období ľudí bez domova. Bola to predovšetkým reakcia na krízovú situáciu zo zimy 2005/2006, kedy na následky podchladenia v tuhých mrazoch zomrelo v Bratislave najmenej 19 bezdomovcov a bolo zriadené núdzové stanové mestečko.

Po niekoľkomesačnom neúspešnom hľadaní priestorov na prevádzku nocľahárne nám v polovici decembra 2006 ponúkol priestory Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Osobnú iniciatívu vtedy prejavil primátor Andrej Ďurkovský, ktorý sa nebál kontroverzných reakcií a predsudkov voči skupine závislých bezdomovcov u väčšiny verejnosti. Vďaka priestorom na Ivanskej ceste v mestskej časti Bratislava-Ružinov sme 21. decembra 2006 otvorili nízkoprahovú nocľaháreň, ktorá funguje dodnes a poskytla svoje služby už vyše 2200 núdznym v Bratislave.

Ďalším míľnikom našej činnosti bol október 2008, kedy sme otvorili Útulok sv. Lujzy de Marillac s kapacitou 30 lôžok. Zriadili sme ho predovšetkým za účelom poskytnutia prístrešia a celodennej opatery tým ľuďom bez domova, ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným stavom. Podmienkou prijatia je skutočnosť, že klient nemá kam ísť, je chorý, a zároveň chce na zlepšení svojho zdravotného stavu pracovať, čo potvrdzuje aj jeho snaha a rozhodnutie vyhýbať sa požívaniu alkoholu, či iných návykových látok.

Naše zariadenia na Slovensku
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul

 • denne ju využíva približne 130 ľudí bez prístrešia z Bratislavy a okolia;
 • poskytujeme v nej stravu, ošatenie, realizáciu základnej hygieny;
 • sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia a liečenia zo závislostí, sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce;
 • uplatňujeme nízkoprahový prístup, preto je pomoc dostupná aj sociálne vylúčeným skupinám ľudí bez prístrešia, ktorí nie sú schopní splniť podmienky pre vstup do iných zariadení;
 • od otvorenia našu pomoc a prístrešie hľadalo už vyše 2600 ľudí bez domova

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul
Ivánska cesta 32, 821 01 Bratislava
Tel: 0911 447 577
noclaharen.vincent@depaulslovensko.org

 • pomoc ľuďom na ulici,
 • zber šatstva a hmotných darov,
 • dobrovoľníctvo

Útulok sv. Lujzy de Marillac

 • poskytuje prístrešie a celodennú opateru ľuďom bez domova, ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným stavom;
 • zameriavame sa najmä na bezdomovcov prepustených z hospitalizácie, ktorí nemajú kam ísť a potrebujú sa doliečiť;
 • útulok prevádzkujeme od roku 2008, má kapacitu 30 lôžok;
 • okrem osobnej hygieny, stravy a ošatenia poskytujeme aj sociálnu asistenciu, sociálne poradenstvo, sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia a liečenia zo závislostí.

Útulok sv. Lujzy de Marillac
Krčméryho 8-10, 811 04 Bratislava
Tel: 0904 738 749
utulok.lujza@depaulslovensko.org

 • pomoc chorým ľuďom na ulici,
 • zber šatstva a hmotných darov,
 • dobrovoľníctvo

Autor: Ing. Mgr. Juraj Barát / Depaul Slovensko, n.o.

______________________________________
Príspevok bol publikovaný v zborníku z konferencie ,,Inklúzia sociálne vylúčených a modely fungovania nízkoprahových zariadení na Slovensku', ktorú zorganizovala Depaul Slovensko, nezisková organizácia v Bratislave dňa 26.októbra 2010.
Recenzenti zborníka: Ing. Mgr. Juraj Barát, Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.
Vydavateľ: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Bratislava 2010
ISBN: 978-80-970578-2-4

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!