Inkluzívne služby na Slovensku v kontexte vylúčených komunít (Analytické pohľady na terénnu a komunitnú sociálnu prácu)

júl 16 2013

Autori publikácie: Mgr. ANASTAZIJ MOMOT a PhDr. BOHUSLAV KUZYŠIN, PhD.
Predhovor
Existencia vylúčených komunít v stredoeurópskom regióne je spojená s najpálčivejšími sociálnymi ťažkosťami. Riešenia kumulovaných sociálnych problémov dlhodobo ostávali v marginálnej rovine pomoci, ako aj odborného záujmu. Na Slovensku bola tzv. rómska problematika hlboko podceňovaná, obmedzovala sa na formalizované podoby teoretických koncepcií a programov bez vecnej aplikácie v praxi.

Publikácia, ktorú predkladáme, vzniká v senzitívnom období početných zmien. Dynamizmus, akým sa táto oblasť sociálnej práce rozvíja, je odrazom vysokej progresivity v oblasti realizácie a financovania prostredníctvom štrukturál¬nych fondov. Naším zámerom je poukázať na niektoré aspekty týchto procesov. Publikácia je cielená na analýzu súčasného stavu terénnej sociálnej práce s vylúčenými komunitami na Slovensku z hľadiska inštitucionálnych a personálnych štruk¬túr a z aspektu fundácie zdrojov a vedeckého záujmu.

Terénna sociálna práca je na Slovensku relatívne novou sférou záujmu odborníkov. Početnosť výskumných aktivít prirodzene odráža túto skutočnosť. Za úlohu sme si stanovili realizovať systematicky prehľad bádateľských výstupov, ktorý sme si modifikovali za účelom hodnotiacej analýzy.Obsah

1. VŠEOBECNÉ TERMINOLOGICKÉ
A TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
1.1. Sociálne vylúčenie a historicko - kulturologický diskurz ako východiská pre terénnu sociálnu prácu
1.2. Cieľová skupina terénnej sociálnej
práce - vylúčená komunita
1.3. Terénna sociálna práca a sociálna práca
1.4. Terénna sociálna práca a komunitná
sociálna práca optikou vylúčených
komunít
1.5. Komunitná sociálna práca
1.5.1. Komunita - vymedzenie a typológia
1.5.2. Komunitná sociálna práca - definícia
a charakteristika
1.5.3. Komunitná sociálna práca na Slovensku - zameraná na prácu
s minoritným (marginalizovaným) spoločenstvom
1.5.4. Financovanie komunitnej sociálnej práce

2. ŠTRUKTURÁLNA REALIZÁCIA TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE S VYLÚČENÝMI KOMUNITAMI NA SLOVENSKU
2.1. Komparatívne aspekty dopytovo orientovaných projektov a národného projektu Terénna sociálna práca v obciach
2.2. Inštitucionálne a personálne zabezpečenie terénnej sociálnej práce
2.2.1. Zabezpečenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov
2.2.2. Zabezpečenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom národného projektu Terénna sociálna práca
v obciach
2.3. Financovanie terénnej sociálnej práce
2.4. Niektoré limity a vízie národného projektu Terénna sociálna práca
v obciach

3. IDENTIFIKÁCIA A ANALÝZA VEDECKO - VÝSKUMNÝCH AKTIVÍT V OBLASTI TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE S EXKLUDOVANÝMI KOMUNITAMI NA SLOVENSKU
3.1. Ciele kvalitatívneho skúmania
3.2. Metodológia realizovaného skúmania
3.3. Formulácia výskumného problému
3.4. Zber dát
3.5. Prezentácia výsledkov
3.6. Analýza a interpretácia (SWOT analýza)

Záver

Medzi najviac rozpracované oblasti výskumu vylúčených komunít patrí sféra odlišností so širším majorit¬ným prostredím. V tejto súvislosti vzniká nová možnosť interdisciplinárnej participácie a aplikácie poznatkov sociálnej a kultúrnej antropológie v praxi prostredníctvom metód aplikovanej sociál¬nej práce. Vynárajú sa nové výzvy pre vzdelávanie a utváranie profesijného profilu TSP/ATSP, ktoré nutne musia vychádzať z výskumného pozadia.

Merateľnosť a efektivita realizácie terénnej sociálnej práce je relatívna. Chýbajú relevantne modifikované ukazovatele sociálnej inklúzie pre oblasť terénnej sociálnej práce, na ktoré sa musí viazať metodika a ich celková činnosť. Je potrebné prekonať problém percepcie - homogénnosti vylúčených komunít a explicitne definovať a štandardizovať aktivity TSP/ATSP.

Efektivitu štrukturálnych zmien v celkovom fungovaní terénnej práce bude možné relevantne hodnotiť o niekoľko rokov, možno až desaťročí. Cieľom našej publikácie bolo vytvoriť syntetizujúci celok, ktorý vytvára podnet pre hlbšie pochopenie skutočnosti, že počiatok inkluzívnej činnosti vyžaduje nastaviť parametre čo najlepšie. V spleti čísiel
a formulácií sa skrýva človek a ľudská bytosť. Tieto výzvy gradujú predovšetkým na pozadí negatívnych a rezignujúcich nálad v spoločnosti.

Recenzenti:
Doc. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc
PhDr. Jozef VOROBEL, PhD.

Vydavateľstvo: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov 2012
Počet strán: 73
ISBN 978-80-555-0684-5