Sborník z konference ,,VII. Hradecké dny sociální práce - Rizika sociální práce“ (Hradec Králové, 2010) v PDF

máj 31 2012

Předmluva
Otázka rizik v soudobé společnosti je téměř všudypřítomná. Mnozí velcí myslitelé v oblasti společenských věd hovoří přímo o rizikové společnosti (Beck), jiní hovoří o tomtéž nepřímo. Giddens považuje za „riziko“ i současnou rodinu, jež už není tou institucí, ke které bychom se obraceli s důvěrou a s požadavkem na zajištění rizik. Naopak stává se sama rizikem, jež je třeba předem kalkulovat. Dochází tak např. k tomu, že počítáme, kolik nás bude stát výchova vlastního dítěte...

Český přední sociolog Miloslav Petrusek si dal práci a sestavil až encyklopedické dílo „Společnosti pozdní doby“ (2007), v němž uvádí více než sto adjektiv, která se v souvislosti s dnešním stavem společností západní civilizace objevují. Záměrem tvůrců mezinárodní konference VII. Hradecké dny sociální práce, jejíž výstupy v podobě konferenčního sborníku právě držíte v ruce, bylo dát prostor jednotlivým účastníkům vyjádřit se spontánně k jejich subjektivnímu vnímání klíčových pojmů této konference. Např. téma první sekce konference „rizika v sociální práci v pozdně moderní době“ dává prostor k velmi různorodým pojetím toho, co je vlastně onou „pozdní“ dobou. Nechme účastníky konference, aby sami naši soudobou společnost „onálepkovali“ či „etiketizovali“. Soudíme, že kolik hlav, tolik nakonec pojetí „pozdní doby“. Při volbě témat pro všechny sekce konference jsme se snažili postupovat tak, abychom se záměrně vyhnuli termínu „postmoderní“, jelikož v tomto případě může jít o jeden z dílčích projevů „pozdní“ doby.

Otázky rychlých proměn doby nechávají klidným jen málokoho, proto ta přemíra a snad až nadužívání pojmu „riziko“ v dnešní době. A opět, kolik autorů, tolik různých představ o možných rizicích dnešní doby a jejich odrazu v oboru sociální práce. Proto se v dalších sekcích konference vyjadřovali účastníci k tématům týkajícím se „rizik sociální práce jako profese“, ve kterém se snažili pojmout velmi obtížně uchopitelné téma, téma „identity sociální práce jako profese“. V další tématické odnoži konference se pak autoři vyjadřují k tématu „rizik ve vzdělávání v oblasti sociální práce“ a uchopují tak problematiku a pojmenovávají specifika vztahu teorie a praxe v oblasti sociální práce.

Sborník dodržuje zde nastíněnou logiku a je tedy rozdělen do tří hlavních částí, kterým předchází hlavní úvodní stať z pera Libora Musila, která se stává teoretickým uvedením do problematiky možných budoucností oboru sociální práce. Jeho text se vyjadřuje k možnostem a perspektivám sociální práce v soudobé společnosti a identifikuje tři teoretické proudy myšlení, které mohou obor a jeho legitimitu v soudobé společnosti osvětlit. Nechme se však společně inspirovat i řadou dalších pojetí možností i rizik, které pro nás budoucnost nejspíš připravuje.

Martin Smutek, Friedrich W. Seibel, Zuzana Truhlářová (editoři), listopad 2010
Obsah

Předmluva, Foreword

Libor Musil
Tři pohledy na budoucnost sociální práce

I. RIZIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI V POZDNĚ MODERNÍ DOBĚ

Peter Ondrejkovič - Veda alebo intervencia do sociálnej skutočnosti? (Sociálna práca ako akademická disciplína a jej budúcnosť)

Elena Ondrušková, Irena Vitálošová - „Čo sa deje cestou v tuneli ?“ Na „neosvetlenej“ ceste od teórie k praxi sociálnej práce

Martin Smutek - Industrializace služeb

Věra Holasová - Manažerismus v sociální práci

Andrea Bánovčinová, Katarína Levická - Spoplatnenie sociálnych služieb ako potenciálne riziko sociálnej práce

Andrej Mátel, Tibor Roman - Zodpovednosť sociálneho pracovníka voči seba a defenzívna orientácia v sociálnej práci

Ivan Rác - Význam a postavenie sociálneho pracovníka pri práci s „týranými“ ženami

Ivan Malík - Absence zpětné vazby při poskytování sociálního poradenství jako jedno z rizik vzniku syndromu vyhoření

Eva Halušková, Michal Oláh - Sociálna práca s prijímateľmi dávky a príspevkov v hmotnej núdzi predstavuje možné riziká
Michal Kozubík - Chudoba verzus kultúra (obyvatelia osád hornádskej doliny (SR))

Tibor Roman, Andrej Mátel - Administratívna práca pedagóga ako riziko formálnej práce v penitenciárnom zaobchádzaní

Janka Bursová - Rizikový klient a sociálna práca

Beáta Balogová - Rodina s členom s poruchou autistického spektra – reflexívne posúdenie životnej situácie klienta

Olga Sovová - Sociální stát a jeho odraz v judikatorní praxi

Slavomír Laca - Identita sociálnej práce v súčasnej spoločnosti

David Bouma - Několik poznámek k rizikům sociální práce duchovních

Renata Iľašová - Rizikové faktory pri práci s rodinou

Štefánia Derevjaníková - Riziká sociálnej práce s rodinami detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou

Monika Ulrichová - Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích a možnosti logoterapie v jeho prevenci a překonání

Katarína Vanková - Možnosti eliminácie neetického prístupu sociálneho pracovníka – pracovníka sociálnej prevencie v roly poradcu ku klientovi

Martina Hrozenská - Riziká vnímania a prezentovania starnutia a v postmodernej dobe

Miroslav Kappl - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež na rozcestí

Josef Kasal - Fotbaloví fanoušci z hlediska kulturní odlišnosti
Andrea Odlerová - Riziká sociálnej práce s umierajúcimi

II. RIZIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO PROFESE (NEUJASNĚNÁ
IDENTITA SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO PROFESE)

Eva Mydlíková - Riziká sociálnej práce s dysfunkčnou rodinou

Kvetoslava Repková - Sociálna práca ako tichá a nenápadná profesia – diverzita interpretačných perspektív

Štefánia Kövérová - Sociálny pracovník ako spolutvorca sociálnej reality?

Katarzyna Kosno - Model pracownika socjalnego wobec współczesnych wyzwań polskiej rzeczywistości

Libor Klenovský - Identita profese jakožto identita profesionálů

Lýdia Lehoczká - Nedostatočná sociálna ochrana v našej spoločnosti

Edyta Galas - Methodical actions in social work in the social worker’s opinion

Martina Macková - Reflexe sociální práce jako profese

Denisa Selická, Monika Štrbová - Spoločné a rozdielne znaky profesie sociálneho pracovníka a sociálneho pedagóga

Irena Motow - Dylematy pracownika socjalnego w kwestii sprawowania funkcji opiekuna usamodzielnienia wychowanka instytucji resocjalizacyjnej

Lenka Holá - Rizika vstupu mediátora do konfliktního systému

Iva Burianová - Je sociální práce realizovaná sociálními službami v rámci zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce legitimní?

Ivana Půlpánová, Zdeněk Mlčák - Vybrané aspekty motivace k dobrovolnictví

Vlasta Janská - Moc jazyka a jeho vliv na konstrukci profesní identity pomáhajícího pracovníka v oblasti péče o duševní zdraví

Lenka Vavrinčíková - Riziká sociálnej práce s užívatelmi a užívatelkami drog

Beáta Balogová - Kľúčové kompetencie sociálneho pracovníka a reflexivita v posudzovaní životnej situácie

Miroslav Mitlöhner - Právní hlediska přípustnosti rizika při poskytování sociálních služeb

Jan Syrový - Nevolnost sociální práce

Jiří Staníček - Impérium vrací úder – česká terénní práce na prahu 21. století

Dušan Demčák - Sociálny pracovník v samospráve – teória a prax

Josef Zita - Mechanismy inerce v transgenerační (re) produkci profese sociální pracovník/ pracovnice, jejich možná rizika

Daniela Květenská - Rizika sociální práce jako profese

Zoja Koscurová - Prečo profesia sociálneho pracovníka v školskom systéme na Slovensku dodnes absentuje

Gabriela Čásarová - Školská sociálna práca v USA a na Slovensku

Miroslav Lyko - Instituce Katolícke charity na Slovensku jako spůsop realizace sociální práce v sekulárne společnosti

III. RIZIKA VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI (SPECIFIKA VZTAHU TEORIE A PRAXE)

Jana Levická - Pregraduálna príprava ako jedno z možných rizík sociálnej práce

Zuzana Truhlářová - Rizika aplikace kompetenčního modelu učení v kontextu vzdělávání studentů bakalářských oborů sociální práce

Wiesław Sikorski - Kompetencje komunikacyjne pracownika socjalnego a jakość jego interakcji z klientami

Jana Pružinská - Prístup sociálneho pracovníka ku klientovi z pohľadu teórie a praxe

Jindra Novotná, Jan Lašek - Rizika a strategie studijního stylu studentů sociálních oborů, jejich srovnání se studenty FIM UHK a mírou autonomie

Szabó Béla - Motivation of the elderly unemployed – a partnership for positive change

Ľuba Pavelová, Milan Tomka - Aké sú požiadavky na profesionálny profil absolventa študijného programu sociálna práca?

Lýdia Lešková - Využití teoretických poznatků v praxi sociálního kurátora pro děti v slovenské republice

Miriam Hlinková - Postoj nezamestnaného k sociálnemu pracovníkovi

Alena Kajanová - Specifika sociální práce s romskými dětmi v SaSM-DDM ČB – teorie a praxe

Peter Jusko - Teória a prax sociálnej politiky vo vysokoškolskom vzdelávaní sociálnych pracovníkov

Adéla Zrzavá - Profesionalita a/nebo spojenectví

Alina Kubicová - Fenomén spirituality a jeho integrace do osnov sociální práce

Petra Balážiová, Ľuba Pavelová - Vplyv sociálnej práce na kvalitu života odliečených závislých v procese resocializácie

Miloš Votoupal - Způsob chápání identity osob s mentálním handicapem jako zdroj specifického přístupu při práci s touto cílovou skupinou

Katarína Levická, Andrea Bánovčinová - Možnosti uplatnenia získaných teoretických poznatkov očami absolventov

Marta Vaverčáková, Ľubica Gergelová - Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Lenka Kvašňáková, Beáta Balogová - Prípadová štúdia ako výskumná metóda v sociálnej práci – Výber prístupu ku kvalitatívnej prípadovej štúdii

Martin Chadima - Nepostradatelnost prvků charitativní péče v sociální práci – styčné body charitativní péče a sociální práce

Jana Machová, Tereza Kocurová - Sociálně právní ochrana dětí z pohledu sociálních dávek – někde je chyba!

Zuzana Hloušková, Jan Hloušek - Víme, kde je hranice dobrovolnictví a odborné studentské praxe?

Kamil Janiš - Volný čas seniorů pohledem studentů sociálních oborů

Agáta Vlachovičová - Mihaľová, Otto Csámpai - Rizikové dôsledky súčasných koncepcií a prístupov k riešeniu rómskej problematiky

Iveta Dolejší, Martin Kaliba, Martina Syrová - Rizika v pomáhajících profesích-rizikové chování studentů pomáhajících oborů se zaměřením na užívání návykových látek

Jana Topoliová - Profesionálna zodpovednosť vo vzťahu k základnej legitímnosti sociálnej práce

Olena Bykovska - Non-formal education system in Ukraine: state and perfection of its contents and methodics

Dagmar Marková, Alica Žabková - Miera homofóbie u sociálnych pracovníkov/čok a študentov/tiek sociálnej práce ako možné riziko v ich vzdelávaní

Přílohy:

Královéhradecký kraj - Individuální projekt: Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj - Individuální projekt: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji
________________________

Název: Rizika sociální práce
Editoři:
PhDr. Martin Smutek, Ph.D.; prof. Friedrich W. Seibel;
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Obálka a sazba: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Rok a místo vydání: 2010, Hradec Králové
Vydání: první
Náklad: 250

Vydalo nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové jako svou 1027. publikaci.
ISBN 978-80-7435-086-3

PrílohaVeľkosť
2010_sbornik_UHK_Rizika_socialni_prace.pdf4.63 MB