Publikácia: Sociálna práca v trestnej justícii a probácia

aug 30 2011

Criminal justice social work and probation
Autor: PhDr. Martin Lulei, PhD.

Publikácia obsahuje kapitoly ako napr. probácia v kontexte trestných sankcií, probačné programy, prípadový manažment páchateľa, motivačné interview, návrhy a argumenty zmien v probačnej praxi v SR a i.

ÚVOD

V roku 2002 som si ešte ako študent denného štúdia odboru sociálna práca prečítal stručný text uverejnený v slovenskej dennej tlači, ktorý sa týkal posilnenia právomoci probátorov v Českej republike a ich možnosti legálnej držby zbrane z dôvodu rizikovej práce. Bolo to obdobie, kedy som začínal ako sociálny pracovník s poradenstvom obetiam trestných činov v rámci občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. To bol môj prvý kontakt s „probáciou“. Zároveň to bolo obdobie, kedy sa v rámci rezortu ministerstva spravodlivosti intenzívne pracovalo na pilotných projektoch probácie a mediácie v trestných veciach. V poradenskej práci s obeťami som si uvedomil, čo v praxi znamená byť obeťou nielen trestného činu, ale i trestného konania. Ako výrazne zasahuje do života človeka (obete) primárna, sekundárna a terciárna viktimizácia a tiež nerovnováha právneho pojmu „poškodený/á“ v porovnaní s pojmom „obeť“, ktorý obete trestných činov vnímali mimoriadne citlivo. Práve tieto myšlienky a o pár rokov neskôr poradenská práca s „druhou stranou“, čiže s páchateľmi, potom i s mládežou s poruchami správania, spolu s dopytom študentov a absenciou vedeckých monografií k danej téme, boli pre mňa výrazné podnety k tvorbe tejto monografie.

Ambíciou tejto publikácie je kritická analýza a syntéza poznatkov o sociálnej práci v trestnej justícii a probácii s využitím mojej vedeckej a výskumnej práce od roku 2004. Informácie som čerpal z praxe s obeťami a páchateľmi, z medzinárodných podujatí, konferencií, workshopov a projektov, na ktorých som osobne participoval, a zároveň z odborných článkov a výskumných štúdií publikovaných vo vedeckých databázach akými sú napr. Proquest, Science Direct, Springerlink a i. Úlohou monografie je ponúknuť čitateľom úvodnú alebo iným slovom „vstupnú“ vedecko – praktickú „knowledge base“ v súlade s najnovšími trendmi vo vede a praxi v oblasti probácie a sociálnej práce v trestnej justícii. Predkladaná publikácia nie je široko zameraným povrchným tvorivým kompilátom, akých je v danej oblasti široké spektrum, ale výrazne sa od diel takéhoto charakteru diferencuje svojou úzkou profiláciou jednotlivých kapitol a vedeckými výsledkami výskumnej práce. Nie je štruktúrovaná ako učebnica alebo skriptum, ale ako vedecká monografia, pričom k uchopeniu problematiky a výstupov je nevyhnutné preštudovať ju v celom rozsahu. Túto monografiu vnímam ako prvý krok, ktorý neprinesie odpovede na všetky otázky (mnoho otázok týkajúcich sa teórie sociálnej práce v trestnej justícii ako druhu sociálnej práce práve vytvára), ale prezentuje vedecké a praktické impulzy pre rozvoj sociálnej práce v trestnej justícii a probácie. Už teraz som si vedomý toho, že v ďalších rokoch bude z mojej strany nasledovať séria samostatných publikácii v stručnom rozsahu, ale k jednotlivým špecifickým témam, akými sú napríklad elektronický monitoring, probačné programy, prípadový manažment páchateľa trestnej činnosti, metaanalýza výskumov záverečných prác so zameraním na probáciu a restoratívnu justíciu a i.

K pojmologickým aspektom je nevyhnutné zdôrazniť, že v predkladanej publikácii využívame pojem páchateľ alebo trestaná osoba, a zároveň miestami i termín rehabilitácia, ktorý je v anglosaských krajinách ekvivalentom pojmu resocializácia. Najväčšiu radosť by mi urobilo to, keby táto publikácia bola o pár rokov neaktuálna a sociálna práca v trestnej justícii a probačná prax u nás by boli na úrovni zodpovedajúcej iným členským štátom v Európskej únii. Osobne som sa zúčastnil na viacerých vedeckých podujatiach, projektoch a workshopoch organizovaných Európskou organizáciou pre probáciu (CEP), prípadne zahraničnými vedeckými inštitúciami (napr. Institute of Criminology – Cambridge, Glasgow School of Social Work - Glasgow, projekt DOMICE - Kodaň a i.). Informácie z týchto podujatí a zároveň rozvoj probácie napr. v Lotyšsku, Litve, Azerbajdžane, Turecku ma prinútili charakterizovať súčasný stav probácie v našich podmienkach ako proces zmien nesmerujúci k efektívnosti, ale ako „status quo“ s menšími zmenami na úrovni aktivít jednotlivých okresných súdov a probačných a mediačných úradníkov. Ako vedec, praktik a vysokoškolský pedagóg si často kladiem v súvislosti s probáciou a sociálnou prácou v trestnej justícii otázky typu: „Z akého dôvodu, resp. načo nám prezentujú informácie o restoratívnej justícii prípadne iných teoretických konceptoch kolegovia zo zahraničia a aký vplyv to bude mať na kvalitu praxe v oblasti sociálnej práce v trestnej justícii a probácie? Nebolo by vhodnejšie zamerať pozornosť napr. na probačný program, ktorý v zahraničí efektívne funguje (a takých programov je mnoho pozn. a.) a priniesť probačným a mediačným úradníkom niečo, čo má priamu reflexiu v ich praxi a tento program realizovať? Alebo prečo nemáme nástroj na meranie miery rizika recidívy, ktorý je v iných systémoch trestných politík samozrejmosťou a prečo sa neinvestujú financie zo štátneho rozpočtu (z našich daní) práve v tejto oblasti? Aká je symbióza vedy a praxe v oblasti sociálnej práce v trestnej justícii a probácii alebo ako sa reflektujú závery z výskumov v praxi? Je probácia a sociálna práca v trestnej justícii v našich podmienkach systematicky koordinovaná?“. Takýchto otázok je mnoho a práve otázky tohto typu považujem za kritickú reflexiu a „umocňovanie“ k zmenám súčasného stavu. Ak táto publikácia akoukoľvek formou pomôže k rozvoju inštitútu probácie v podmienkach SR, splnila svoj účel.

Tvorbu tejto vedeckej monografie som plánoval dva roky. Tu na tomto mieste mám potrebu zdôrazniť výbornú kvalitu študentských záverečných prác, ktoré v tejto problematike z môjho pohľadu výrazne posunuli hranice poznania a nemali by ostať nepovšimnuté (1). Nemožno preto nespomenúť fakt, že ma ako vysokoškolského pedagóga ovplyvnili i témy a anotácie prác, ktoré som študentom zadával, pričom niektoré z nich (predovšetkým kvalitu ich spracovania zo strany výborných študentov) doteraz považujem za prelomové.

Za dlhodobé inšpirácie v oblasti sociálnej práce v trestnej justícii patrí moje osobné poďakovanie Leovi Tiggesovi zo CEP, prof. Mikovi Nellisovi a prof. Fergussovi McNeillovi z Glasgow School of Social Work. V neposlednom rade ďakujem doc. PhDr. Milanovi Tomkovi, PhD., vedúcemu Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa (KSPaSV UKF) v Nitre a doc. PaedDr. Miroslavovi Tvrdoňovi, PhD., prorektorovi UKF, ktorí ma v zámere tvorby tejto vedeckej monografie dlhodobo podporovali. Nemožno tiež poprieť výrazný „posun“ vedeckej kvality monografie vďaka recenzentom prof. PhDr. Petrovi Ondrejkovičovi, DrSc. a doc. PhDr. Gabriele Lubelcovej, PhD., ktorých konštruktívne pripomienky odovzdali tejto publikácii ďalší rozmer. Za pomoc pri technickom spracovaní a jazykovej korektúre ďakujem Ing. Ľudovítovi Terlandayovi, Mgr. Jane Gabrielovej z KSPaSV UKF a Mgr. Bernadette Bubeníkovej.
_____
(1) Napr. Bc. Barbora Bitterová – Forenzná sociálna práca – zahraničné trendy a súčasný stav v Slovenskej republike (2011), Bc. Emil Fábry – Systémy hodnotenia páchateľa (2011), Mgr. Gabriela Moravčíková – Probácia a sociálna práca – historické východiská a súvislosti (2010) a i.
AUTOR

PhDr. Martin Lulei, Ph.D. - vysokoškolský pedagóg v súčasnosti pôsobiaci na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Profilovo sa orientuje na teóriu sociálnej práce a sociálnu prácu v trestnej justícii. Publikoval viac ako 30 odborných a vedeckých prác v SR a v zahraničí (Francúzsko, Rumunsko, Česká republika, Holandsko, Poľsko). V roku 2010 bol členom expertnej skupiny Ministerstva vnútra SR pri Rade vlády pre prevenciu kriminality, ktorá sa zameriavala na kriminalitu mládeže. Od roku 2005 doteraz sa zúčastnil viacerých odborných podujatí a zahraničných mobilít a stáží (Glasgow School of Social Work, Criminology Institute in Cambridge atď.). Zároveň je absolventom krátkodobého psychoterapeutického výcviku a ďalšieho certifikovaného vzdelávania v rôznych oblastiach s cieľovými skupinami sociálnej práce v rozsahu viac ako 400 hodín. V predchádzajúcom období sa prakticky orientoval na prácu s obeťami trestných činov (občianske združenie Pomoc obetiam násilia), sociálne poradenstvo a prácu s mládežou s poruchami správania (občianske združenie Maják). V rokoch 1998 – 2001 pôsobil ako dobrovoľník v organizácii Leonard Cheshire Homes (Anglicko), kde pracoval s klientmi s rôznymi druhmi postihnutí (napr. sclerosis multiplex). V súčasnosti participuje na 3 slovenských (UGA, VEGA) a 3 nadnárodných projektoch (ISRD-3, GRUNTVIG, DOMICE).

Za najvýznamnejšie z jeho publikácií možno považovať:
Martin Lulei : Current Developments of Probation and Social Work in Slovakia - Theoretical Enthusiasm and Practical Scepticism, 2010.
In. Revista de Asistenta Sociala. - ISSN 1584-5397, Vol. 9, no. 3 (2010), p. 59-68.
Martin Lulei : Prevention in the family, 2010.
In. Transnational Criminology Manual. - Nijmegen : Wolg Legal Publishers, 2010. - ISBN 9789-90-5850-5590, Vol. 3. - p. 155-168.
Martin Lulei, Ľudovít Galbavý : Slovakia, 2008.
In. Probation in Europe. - Nijmegen : Ministry of justice of the Netherlands, 2008. - ISBN 978-90-5850-450-0, p. 937-966.


OBSAH

1 SOCIÁLNA PRÁCA V TRESTNEJ JUSTÍCII
1.1 Náčrt teoretických východísk a akčného pola sociálnej práce v trestnej justícii
1.2 Sociálna práca v trestnej justícii – sieťovanie a synergia
1.3 Čo funguje (What Works) a výskumom riadená prax (Evidence Based Practise) v kontexte sociálnej práce v trestnej justícii

2 PROBÁCIA V KONTEXTE TRESTNÝCH SANKCIÍ
2.1 Historické východiská a modifikácie trestných sankcií
2.2 Restoratívna justícia a probácia
2.3 Interdisciplinárna dimenzia probácie, prevencie kriminality a sociálnej práce v trestnej justícii

3 TRENDY A PERSPEKTÍVY PROBÁCIE
3.1 Probačné programy a evaluácia probačnej praxe
3.2 Alternatívne tresty
3.3 Elektronický monitoring
3.4 Špecializované formy probácie so zameraním na špecifické cieľové skupiny
3.5 Prípadový manažment páchateľa

4 SYSTÉMY, ORGANIZÁCIA A ČINNOSŤ PROBAČNÝCH SLUŽIEB
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V ZAHRANIČÍ
4.1 Vybrané aspekty strategických cieľov, úloh, systémov a determinantov efektívnosti probačných služieb
4.2 Legislatíva a súčasná prax probácie v Slovenskej republike
4.3 Predpoklady k výkonu profesie probačného pracovníka

5 METÓDY A TECHNIKY PROBAČNEJ PRÁCE S PÁCHATEĽMI TRESTNÝCH ČINOV
5.1 Nástroje predikcie recidívy páchateľov trestnej činnosti a kriminologické profilovanie
5.2 Motivačné interview

6 PROBÁCIA A REALIZOVANÉ VÝSKUMY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V ZAHRANIČÍ
6.1 Závery výskumov a štúdií

7 NÁVRHY A ARGUMENTY ZMIEN V PROBAČNEJ PRAXI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
7.1 Etický kódex a štandardy
7.2 Pracovné podmienky a evaluácia
7.3 Asociácia probačných a mediačných úradníkov alebo Slovenský inštitút probácie a sociálnej práce v trestnej justícii
7.4 Tematizácia potrieb výskumu teórie a praxe sociálnej práce v trestnej justícii

____________________________

Názov:
SOCIÁLNA PRÁCA V TRESTNEJ JUSTÍCII A PROBÁCIA
CRIMINAL JUSTICE SOCIAL WORK AND PROBATION
Autor: PhDr. Martin Lulei, PhD.
Fotografia na obale: Mgr. Erik Papp (LNMS)
Formát: A5
Rozsah: 136 strán
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8094-945-5

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!