Sociálne poradenstvo a komunikácia

sep 30 2013

Štvrté doplnené vydanie vybraných textov zo sociálneho poradenstva pre sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, psychológov a iných odborníkov v pomáhajúcich profesiách.

ÚVOD
„Dobrý deň“, pozdravil chorý malý princ.
„Dobrý deň“, povedal počítač.
Bol to moderný počítač naprogramovaný na stanovenie kompletnej diagnózy.
„Prečo sa ma pýtaš ty namiesto lekára?“ spýtal sa chorý malý princ.
„Pretože vďaka mne doktor ušetrí veľa času. Znalci to vypočítali. Ušetrím doktorovi stopäťdesiattri minút za deň.“
„A čo doktor urobí s týmito stopäťdesiatimi troma minútami?“
„Čokoľvek bude chcieť…“
Keby mal môj doktor stopäťdesiattri minút nazvyš, povedal si chorý malý princ, chcel by som, aby sa so mnou chvíľu rozprával.

(R. Beerová: Malý princ a počítač)

Máte pred sebou štvrté doplnené vydanie vybraných textov zo sociálneho poradenstva pre sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, psychológov a iných odborníkov v pomáhajúcich profesiách.

Toto vydanie je ďalším, myslíme si, že koncentrovanejším príspevkom pre oblasť práce so sociálnym klientom. Druhé doplnené vydanie je obohatené aj o niekoľko myšlienok, ktoré sme získali pri diskusii so svojimi kolegami ale najmä so študentmi v odbore sociálna práca spolu s poukázaním na ich praktické skúsenosti v oblasti poradenstva a práce s klientom.

Sú určené na to, aby pomohli najmä sociálnym pracovníkom pri orientácii v zložitej problematike sociálnych problémov a ukázali cesty, ako pomôcť v riešení, alebo aspoň v zmierňovaní problémov a utrpenia našich klientov. Aj pre sociálnych pracovníkov a iných odborníkov, ktorí sa nebudú špecializovať na sociálne poradenstvo, je dôležité poznať hlavné metódy sociálneho poradenstva, typy klientov, skupiny sociálnych problémov, pretože sa môžu objaviť pri riešení problémov na akejkoľvek pozícii práce pomáhajúceho. Snažili sme sa o kompromis, ktorý v sebe zahŕňa dostatok informácií, stručnosť a zrozumiteľnosť. Okrem teoretického vymedzenia sociálneho poradenstva uvádzame i niekoľko prípadov klientov, čo umožňuje prekonať bežné teoretické vymedzenie sociálneho poradenstva.

Chceme vzbudiť u všetkých budúcich sociálnych poradcov osobný záujem o sociálne problémy ľudí, medziľudské vzťahy a riešenie problémov v živote. Klient v sociálnom poradenstve nie je len pasívnym objektom poradenstva, ale stáva sa partnerom v poradenskom procese. Skúste to mať na pamäti počas štúdia sociálneho poradenstva. Je dôležité si uvedomiť, nakoľko bývajú ľudia so sociálnymi problémami v našej verejnosti stigmatizovaní. Akoby nezamestnaný, bezdomovec, či narkoman bol menej hodnotný, ako iný bezproblémový jedinec. Aj „sociálne stigmatizovaný“ jedinec má nevyjadriteľnú hodnotu, a tak ho nie je možné redukovať iba na problémy, ktorými sa trápi. Nevyhnutným faktorom je tu porozumenie.

Dúfame, že sa nám zámer, ktorý touto monografiou sledujeme, aspoň trochu podarí. Prajeme všetkým, ktorí budú čítať tieto texty, aby im bola hodnotným a pritom príjemným a zrozumiteľným sprievodcom pri štúdiu i v praxi.

autori

OBSAH

1 PORADENSTVO A JEHO ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE
1.2 VYBRANÉ PORADENSKÉ SYSTÉMY
1.1.1 PORADENSTVO V ZDRAVOTNÍCTVE
1.1.2 PORADENSTVO V ŠKOLSTVE
1.1.3 PORADENSTVO V SOCIÁLNOM SYSTÉME
1.1.4 PORADENSTVO V CIRKVI

2 SOCIÁLNE PORADENSTVO
2.1 VYBRANÉ DEFINÍCIE SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
2.2 VÝVOJ SOCIÁLNEHO PORADENSTVA VO SVETE A NA SLOVENSKU
2.3 ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
2.4 ÚROVNE SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
2.4.1 ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
2.4.2 ŠPECIALIZOVANÉ (ODBORNÉ) SOCIÁLNE PORADENSTVO
2.5 ODBORNÉ A KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY PRE VÝKON SOCIÁLNEHO PORADENSTVA

3 POSKYTOVANIE SOCIÁLNEHO PORADENSTVA V INŠTITÚCIÁCH
3.1 ŠTÁTNA SPRÁVA
3.1.1 PORADENSTVO NA ODBOROCH SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI
3.1.2 PORADENSTVO POSKYTOVANÉ NA ODBOROCH SOCIÁLNYCH VECÍ
3.2 SAMOSPRÁVA
3.2.1 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
3.3 VEREJNOPRÁVNE INŠTITÚCIE - SOCIÁLNA POISŤOVŇA
3.4 NEŠTÁTNE SUBJEKTY

4 OBSAHOVÉ ZAMERANIE SOCIÁLNEH PORADENSTVA VO VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH SKUPINÁCH
4.1 SOCIÁLNE PORADENSTVO POSKYTOVANÉ RODINE
4.1.1 PORADENSTVO PRE RODINY SO SOCIÁLNO – EKONOMICKÝMI PROBLÉMAMI
4.1.2 OBSAH SOCIÁLNEHO PORADENSTVA PRE RODINY SO SOCIÁLNO–EKONOMICKÝMI PROBLÉMAMI
4.2 SOCIÁLNE PORADENSTVO PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
4.2.1 STUPNE SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
4.2.2 OBSAH SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
4.2.3 POŽIADAVKY KLADENÉ NA SOCIÁLNEHO PORADCU
4.3 SOCIÁLNE PORADENSTVO PRE PRÍSLUŠNÍKOV MARGINÁLNYCH SKUPÍN
4.4 SOCIÁLNE PORADENSTVO PRE NEZAMESTNANÝCH
4.4.1 ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A FORMY PORADENSTVA
4.4.3 PORADENSKÉ AKTIVITY ÚRADOV PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

5 PREDPOKLADY KVALIFIKOVANÉHO VÝKONU SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
5.1 SOCIÁLNY PRACOVNÍK – PORADCA
5.1.1 OSOBNOSŤ SOCIÁLNEHO PORADCU
5.1.2 KVALIFIKAČNÉ A ODBORNÉ PREDPOKLADY PRE VÝKON SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
5.1.3 SOCIÁLNY PRACOVNÍK A JEHO MIESTO V PSYCHOTERAPII
5.2 SOCIÁLNY KLIENT
5.2.1 TYPY SOCIÁLNYCH KLIENTOV
5.3 METÓDY SOCIÁLNO–PORADENSKEJ INTERVENCIE
5.3.1 METÓDA ROZHOVORU
5.3.1.1 CIEĽ A PODMIENKY METÓDY ROZHOVORU
5.3.2 ŠTRUKTÚRA KOGNITÍVNO-BEHAVIORÁLNEHO ROZHOVORU
5.3.3 VYTVÁRANIE PORADENSKÉHO VZŤAHU
5.3.4 NÁCVIK SOCIÁLNEHO PORADENSTVA V PRAXI
5.4 VONKAJŠIE PODMIENKY PRE VÝKON SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
5.4.1 VÝZNAM PROSTREDIA V SOCIÁLNOM PORADENSTVE
5.4.2 MÉDIÁ A POMÔCKY V SOCIÁLNOM PORADENSTVE
5.4.3 ČAS V SOCIÁLNOM PORADENSTVE

6 ÚSKALIA A NÁSTROJE POMOCI V SOCIÁLNOM PORADENSTVE
6.1 SOCIÁLNE PORADENSTVO A SYNDRÓM VYHORENIA
6.2 PREVENCIA SYNDRÓMU VYHORENIA
6.3 SUPERVÍZIA V SOCIÁLNOM PORADENSTVE
6.3.1 KOLEGIÁLNE PORADENSTVO AKO ALTERNATÍVA SUPERVÍZNEJ POMOCI
6.4 MEDIÁCIA A SOCIÁLNE PORADENSTVO
6.4.1 PRINCÍPY MEDIÁCIE
6.4.2 PREDMET MEDIÁCIE
6.4.3 MEDIÁCIA A SOCIÁLNA PRÁCA
6.4.4 MEDIAČNÝ PRACOVNÍK
6.4.5 ZÁKON O MEDIÁCII Č. 420/2004 Z. Z.
6.4.6 ZÁKON O PROBAČNÝCH A MEDIAČNÝCH ÚRADNÍKOCH Č. 550/2003 Z. Z.
6.5 VÝZNAM TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV KLIENTOV
6.6 ETIKA V SOCIÁLNOM PORADENSTVE

6.7 ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCE AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
6.7.1 INŠTITÚT ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
6.7.2 ASOCIÁCIA SUPERVÍZOROV A SOCIÁLNYCH PORADCOV

ZÁVER

Práve ste dočítali monografiu autorov Schavel – Oláh, ktorá sa vám snažila podať pomocnú ruku pri štúdiu a praxi sociálneho poradcu. Pravdepodobne po jej prečítaní sa z vás okamžite nestane dobrý sociálny poradca. Tento cieľ však môžete dosiahnuť najmä praxou. Žiadna publikácia nemôže vyčerpať celú problematiku a tiež nemôže nahradiť osobnú skúsenosť. Môže však byť pomôckou pri štúdiu a príprave na prax. Dúfame, že ste v nej našli niečo z toho, čo ste hľadali, alebo chceli sa dozvedieť. Je možné, že vaša skúsenosť s klientmi je trochu iná, ako sme popísali. Napriek tomu budeme radi, keď sa k publikácii vrátite opakovane a budete s ňou pracovať. Snažili sme sa v nej zhrnúť na základe našich dlhoročných teoretických a praktických skúseností odporučenia, ktoré môžu pomôcť väčšine súčasných, alebo budúcich sociálnych poradcov.

V prílohe vám ponúkame na niekoľkých stránkach stručne popísané komunikačné spôsobilosti v klinickej praxi.

Čo vám popriať nakoniec?

Skúste byť trpezliví. Nechcite od seba všetko hneď. Pokračujte radšej postupnými krokmi. Profesionalita a zručnosť rastie pomaly, ale iste. Keď sa niečo nepodarí, nehnevajte sa na seba. Nikto nie je stopercentný. Skúste to znovu. Chyby slúžia pre vaše učenie. Svoj čas si riaďte sami tak, aby bol rozdelený medzi príjemné veci a povinnosti, aby ste rýchlo nevyhoreli. Nenechajte sa zavaliť starosťami. Doprajte si čo najviac najpríjemnejších aktivít. Stanú sa tak z vás profesionáli, ktorých budú klienti radi navštevovať.


Názov: Sociálne poradenstvo a komunikácia

© Autori:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. a kol.

Recenzenti:
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Mgr. Ján Hučík, PhD.

Vydavateľ: PROHU s.r.o.
Vydanie: štvrté doplnené vydanie
Rok vydania: 2012
Náklad: 350 kusov
Počet strán: 218
Tlač: BEKI design, s.r.o.
ISBN: 978-80-89535-08-8
EAN: 9788089535088