Sociálni pracovníci majú svoje práva

nov 13 2013

Social Workers Have Its Own Rights
Abstrakt: V súčasnosti neustále narastá podiel sociálnej práce na celkovej zamestnanosti v Európe. Uskutočnené národné aj medzinárodné prieskumy preukázali vysokú mieru zamestnateľnosť absolventov sociálnej práce spojenú s nedostatkom reálne disponibilných pracovných možností. Význam sociálnej práce v súvislosti so starnúcim a globalizujúcim svetom narastá. Postaveniu sociálnej práce by mohlo napomôcť koordinované konanie na národnej aj svetovej úrovni v spoločných profesijných organizáciách. Potrebné je chrániť základné práva sociálnych pracovníkov a zvýšiť vedomie o význame sociálnej práce pre budúcnosť života v dôstojnej spoločnosti
Kľúčové slová: Práva sociálnych pracovníkov, zamestnateľnosť, združovanie.

Abstract: At present time is continually grows social work share on the whole employment in Europe. Realized national and international survey showed high employability of social work graduates interconnected with real shortage of available job possibilities. Importance of social work in connection with ageing of globalized the world is growing. The position of social work could be improved by coordinated activity on national and world levels in associated professional organizations. It is necessary to protect rights of social workers and to raise awareness of social work significance for future life in decent society.
Keywords: Rights of Social Workers. Employability. Association.

Úvod

Súčasné zmeny v európskej spoločnosti poukazujú na potreby posilnenia postavenia ľudských práv a na význam sociálneho investovania. Sociálni pracovníci v úsilí o novú definíciu sociálnej práce sa usilujú byť v súlade s týmito trendmi. Ľudia mali a budú mať záujem byť platnými a užitočným členmi celku (spoločnosti), chcú tvoriť, pomáhať a byť milovanými. Slovensku podobne ako okolitému svetu hrozí markantný úbytok obyvateľstva a zásadná kríza z dôvodu nedostatku ľudských zdrojov. Sociálna práca bude musieť reagovať na zmenenú situáciu a riešiť aj prekvapujúci problém skorého nedostatku jej odborníkov v súvislosti so starnutím a s tým prepojeným úbytkom obyvateľov miestne i globálne. (s. 44, Hetteš, 2013)

Sociálna práca v súčasnosti patrí nielen medzi žiaduce a rýchlo rastúce povolania. Mnohé krajiny riešia nedostatok sociálnych pracovníkov na úkor ostatných štátov, čo ale je to z globálneho pohľadu iba krátkozraká politika. Mnohé povolania zanikajú, resp. klesá ich význam. Avšak napriek finančnej kríze a z nej vyplývajúceho nárastu nezamestnanosti, napodiv počet ľudí v tejto profesii v Európe neklesol. (s. 56, EU Unemployment Rate, 2013)

Obrázok č. 1: Podiel zdravotníctva a sociálnej práce na celkovej zamestnanosti

Zdroj: EU Unemployment Rate (2013), s. 55
1. Sociálni pracovníci v spoločnosti

Po mnoho rokoch usilovnej práce v celej Európe, Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov v Európe (IFSW Europe) so zadosťučinením predložila chartu práv sociálnych pracovníkov. Sociálni pracovníci vykonávajú rad významných úloh menom ostatnej spoločnosti, vrátane ochrany detí a ohrozených dospelých ľudí pred zneužívaním. Bojujú za práva jednotlivcov a skupín, ktorí sú na okraji a ktorí sú ohrozovaná nespravodlivosťou. Napriek tomu nie všetci z nich dostávajú primeranú podporu od svojich zamestnávateľov a od spoločnosti vo všeobecnosti, ktorá je nutná na vykonávanie tak pre spoločnosť významných a potrebných úloh.

Je potrebné si znova pripomenúť že hoci sme rôzny, nemôžeme si myslieť že rozdielnosť je bez solidarity. Deklarácia práv človeka a občana, ktorú francúzske Národné zhromaždenie prijalo v roku 1789 uznáva a vyhlasuje, za prítomnosti a pod záštitou Najvyššej Bytosti, práva človeka a občana v podobe, že ľudia sa rodia a zostávajú slobodnými a rovnými vo svojich právach, a že spoločenské rozdiely sa môžu zakladať iba na prospešnosti pre celok. Kapitalizmus, súkromný majetok, rozdiely áno, ale nie na škodu celku. V našich srdciach a mestách máme mnohé stigmy a ruiny, ktoré treba riešiť v prospech spoločnosti a dôstojného života všetkých.

Obrázok č. 2: Charta práv sociálnych pracovníkov

Zdroj: IFSW

Sociálni pracovníci majú právo na zdravé a bezpečné pracovisko, kde sa neobjavuje zneužívanie a diskriminácia v každej forme. Na Slovensku v najbežnejšej podobe z dôvodu veku, rodu a rasy. Sociálni pracovníci majú napomáhať posilňovať práva svojich klientov. Majú mať možnosť vyjadrovať sa k svojim problémom a podieľať sa aj na spoločných sociálnych akciách, teda vyjadrovať sa aj k problémom spoločnosti. Sociálni pracovníci musia mať právo rozvíjať svoju profesionalitu a mať zabezpečený kariérny rast na zlepšenie poskytovaných služieb. K tomu prispeje celoživotné vzdelávanie a možnosť vhodnej supervízie. V práci musia existovať jednoznačné pravidlá a kompetencie.

Na sociálnych pracovníkov môže byť naložené primerané množstvo práce, ktoré predíde nežiaducej prepracovanosti a vyhoreniu. Majú mať podmienky na zodpovednú, účinnú prácu s uplatňovaním zhodnocovania a zlepšovania doterajších postupov. Musí im byť umožnené pomáhať klientom v ich právach. Všetci sociálni pracovníci majú právo na združovanie sa a na primeranú pomoc a ochranu. Nutná je existencia profesionálnej organizácie, reprezentujúca ich záujmy a záujmy slušných postupov. V pracovných vzťahoch musia byť adekvátne pomery a primerané dôstojné odmeňovanie. Sociálni pracovníci musia mať právo vystupovať a radiť pri sociálnom rozvoji spoločnosti. Morálka (etické zásady) a ľudské práva musia byť chránené. Sociálni pracovníci konajúci v najlepšom záujme svojho klienta musia nájsť oporu a ochranu i za okolností, ktoré nie sú plne v súlade s platným zákonom, či so záujmami nadriadených, blízkych, alebo verejnej správy a miestnej politiky v danom čase a mieste.

2. Uplatnenia absolventov na Slovensku

V rámci poznávania uplatnenia absolventov sociálnej práce bol na Slovensku vykonaný prieskum na troch významných univerzitách. Väčšina absolventov denného magisterského štúdia sa zamestnala do 2 mesiacov od ukončenia štúdia, rovnako najväčší podiel respondentov absolvovalo iba do 5 pohovorov pred získaním prvej práce. Boli však aj absolventi ktorí museli absolvovať viac ako 21 pohovorov, kým si našli svoje prvé zamestnanie a to niekedy až po jednom roku. Táto skutočnosť nie je neznáma aj v iných profesiách.

Najčastejšie uplatnenie našli sociálni pracovníci v práci s nezamestnanými. Nedávne odporúčanie Európskej rady sa týkalo aj paradoxného neúplného zamestnania na úradoch práce. Existuje výrazný potenciál v súvislosti s nedostatočnou prácou v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti. Napr. otázka získania informácie o voľnom pracovnom mieste nie je riešená prioritne pomocou verejnej služby zamestnanosti, ale neformálne a závisí predovšetkým od aktivity nezamestnaného. Slovensko sa trvalo výrazne nízko venuje otázkam ľudí, ktorí nie sú poberatelia dávky v nezamestnanosti a v tom aj mladým ľuďom a absolventom.

Absolventi, ktorí v súčasnej dobe nepracujú v sociálnej oblasti ako hlavný dôvod uvádzajú nedostatok pracovných ponúk a nedostatočné finančné ohodnotenie. Ľudské potreby najmä v sociálnej sfére sú takmer bez limitov. Keďže Slovenská republika má v rámci EÚ postavenie krajiny s najnižším sociálnym investovaním (merané cez podiel na HDP), nevytvára potrebné pracovné miesta, i keď reálna spoločenská potreba tu je. Z toho následne vyplýva aj nízke ohodnocovanie a slabý tlak na zlepšenie miezd z dôvodu umelého prebytku voľnej pracovnej sily.

Ďalší prieskum (v rámci PROGRESS projektu), ktorý autor vykonal spolu s kolektívom riešiacim zamestnanosť absolventov sociálnej práce v piatich členských krajinách EÚ v roku 2013 zistil, ako jeden z najdôležitejších problémov nedostatočnú znalosť cudzieho jazyka. Neznalosť cudzieho jazyka v malej krajine ako Slovensko je hendikep ale zdá sa že absolventi sociálnej práce vidia najlepšie uplatnenie mimo Slovenska. Znalosť cudzieho jazyka, pokiaľ sa chceme uplatniť v tejto profesii, by nemala byť tak dôležitá ako v cestovnom ruchu.

Európsky sociálny model je tradične formovaný činnosťou mnohých organizácií, ktoré sú odlišné od súkromných korporácií a verejných inštitúcií. Sú to organizácie, ktoré majú iný cieľ než zisk pre svojich majiteľov a akcionárov. Ich zámerom je poskytovanie tovaru a služieb svojim členom, komunite alebo spoločnosti vo všeobecnosti. Takéto organizácie pôsobia v Európe viac ako dve storočia. Organizácie zamerané na zabezpečovanie potrieb všeobecného významu bývajú spoločne zahrnuté pod termín sociálna ekonomika. Tieto organizácie kladú osobitnú pozornosť na sociálny vplyv ich činnosti a mávajú často participatívnu a demokratickú formu správy. V osemdesiatych rokoch sa začalo rozvíjať sociálne podnikanie ako osobitná forma majúca formálnu podobu súkromného podnikania s obsahom a zameraním sociálnej ekonomiky.

Sociálna ekonomika je prítomná v mnohých európskych krajinách, na Slovensku prakticky neexistuje. V Európe zamestnáva viac ako 14,5 milióna platených zamestnancov, čo je asi 6,5 % zo všetkej pracujúcej populácie. V pôvodných 15 štátoch Európskej únie je to 7,4 % (s. 45, Social Economy, 2013). Medzi zamestnancami tu predstavujú výrazné zastúpenie sociálni pracovníci. Platí to aj pre manažérov. Títo často pracujú s ľudskými sociálnymi potrebami a so zamestnancami, ktorí sú v ziskovom sektore ťažko zamestnateľnými. To znamená, že sociálna ekonomika je Európe dôležitá nielen pre ľudí, ale aj pre ekonomiku. Sociálna ekonomika býva tradične zastúpená organizačnými skupinami, ako sú sociálne družstvá, svojpomocné organizácie, združenia a neziskové organizácie.

3. Organizácie sociálnych pracovníkov

Sociálna práca sa v súlade s meniacim svetom prispôsobuje novým okolnostiam tak ako si možno uvedomiť na základe diskusií v Medzinárodnej federácii sociálnych pracovníkov. V zásade sociálna práca aj dnes napomáha sociálnemu rozvoju a sociálnej súdržnosti. Úlohou sociálnej práce má byť okrem iného podporovanie ľudí vplývať na ich sociálne prostredie na dosiahnutie trvalo udržateľného blahobytu. Sociálna práca je profesia podopretá teóriami sociálnej práce, sociálnych vied a aj miestnymi poznatkami a hodnotami. Teda nie každá globálna hodnota musí byť plne akceptovaná, keďže je cudzia a nevhodná pre miestnu realitu. Princípy ľudských práv, spoločnej zodpovednosti a sociálna spravodlivosť sú zásadne pre prax sociálnej práce.

Na plnenie svojich úloh, poslaní a princípov sa sociálni pracovníci združujú do národných profesijných organizácií. I na Slovensku prebieha nedokončená debata o podobe a poslaní takéhoto subjektu. Navrhovaná komora sociálnych pracovníkov, zdá sa podľa autora, bude slúžiť predovšetkým zákonu o sociálnej práci.

Takéto organizácie (združenia, federácie, asociácie) poskytujú miestne (pobočky), celoštátne členstvo a medzinárodné zastupovanie. Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) poskytuje plnoprávne členstvo iba jednému celoštátnemu subjektu. Jednotlivci nemajú plné členstvo. Vytvárajú spoločenstvo, ktoré predstavuje akúsi sociálnu sieť (nielen virtuálnu internetovú) a potencionálnu lobistickú silu. Ich možnosti sú v napomáhaní pri hľadaní možnej práce a vo vzájomnom informovaní sa. Takéto organizácie poskytujú aj profesionálne poistenie. Sociálny pracovník sa môže ľahko dostať do ťažkostí, ak sleduje najlepšie záujmy svojho klienta, ktoré nemusia byť totožné so záujmami blízkych ľudí ich klienta a jeho okolia. Prípadne môžu byť z iných príčin obvinení z nevhodného postupu. Poskytujú sústavné vzdelávanie a kontinuálny prúd informácií. Vydávajú nezávislé hodnotenia, publikujú nezaujaté publikácie, príručky, návody a časopisy, ktoré nemusia vždy vyjadrovať názor vlády a podnikateľov. Takéto asociácie poskytujú odporúčania, osvedčenia, certifikáty, oprávnenia a dokumenty k spôsobilosti v praxi. Presadzujú práva sociálnych pracovníkov ale aj ich klientov (lobovanie, zastupovanie). Môžu si ustanoviť vlastné fondy pomoci pre právne konania a inú rôznu pomoc (napr. starobné pripoistenie): Vieme, že štátny systém sociálneho zabezpečenia ponúka v súčasnosti neprimeranú istotu príjmu v starobe, ktorá nezabráni chudobe väčšiny a nemá v podstate ani prvky zásluhovosti. Tieto združenia môžu podporovať nezávislé výskumy, podporovať vzdelávacie aktivity, poskytovať granty a aj ich získavať. Nezanedbateľná je ich aktivita v podnikaní. Existujú vernostné programy s rôznymi podnikateľskými subjektmi z dôvodu členstva, zľavy, prenájmy, dovolenky, stážovanie, štipendiá, výhodné finančné služby, ba i kreditné služby. To všetko sú zväčša aktivity poskytované organizáciami združujúcimi sociálnych pracovníkov v praxi, ktoré v slovenskom návrhu nie sú a ani tam vlastne nemajú miesto.

4. Sociálni pracovníci majú svoje dni

Vo svete je zvykom pripomínať si rozmanité významné udalosti, okolnosti, profesie a iné spolu dohodnuté významné veci na ktoré chceme upozorniť, resp. nás tešia. Ponúkam výber takýchto medzinárodných, svetových a európskych dní. Je ich viac, možno som niektoré neoprávnene vynechal. Skúste sa inšpirovať a vložte si ich do kalendára a nechajte sa inšpirovať.
24. január – Podobne ako iní voči zamestnancom ústretoví zamestnávatelia i VŠSPZ sv. Alžbety má záujem umožniť sa pracovníkom poznať aj mimo kancelárií, učební a iných priestorov pracoviska.
9. február - Svetový deň manželstva sa oslavuje druhú nedeľu vo februári. Myšlienka oslavovať tento deň sa zrodila v roku 1981. Pripomíname si krásu, vernosť, obeť a radosť v manželskom živote. Manžel a manželka sú spojení srdcom a ich láska je sila, vďaka ktorej sú úspešní, životodarní a sú inšpiráciou pre ostatných.
20. február – Svetový deň sociálnej spravodlivosti vyhlásený novembri roku 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Pripomíname si ho od roku 2009. Tento deň je venovaný sociálnej spravodlivosti, boju proti chudobe, podpore plnej zamestnanosti, dôstojnej práci, rovnosti a spravodlivým podmienkam zamestnancov a v neposlednom rade dodržiavaniu ľudských práv a slobôd.
18. marec – Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov vznikol v roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW). Svetový deň sociálnej práce je každoročne organizovaná udalosť (tretí utorok v marci), ktorá má za cieľ poukázať na prínos sociálnej práce pre spoločnosť. Tento deň má pomôcť k dialógu so všetkými partnermi k tomu ako čo najlepšie riešiť sociálne problémy.
20. marec – Medzinárodný deň šťastia bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.
29. apríl - Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami sa pripomína od roku 2009 a je zastrešený Európskou platformou pre starších ľudí (AGE). Posolstvom je podporovať medzigeneračnú solidaritu, rozvíjať porozumenie medzi mladými a staršími ľuďmi prostredníctvom vzájomných stretnutí a výmeny skúseností a zručností.
1. máj - Sviatok práce - bol vyhlásený na ustanovujúcom kongrese II. internacionály v Paríži. Po vzniku ČSR bol od roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny sviatok, ktorý vyhlásil vtedajší prezident T. G. Masaryk. Mnohí zabúdajú na to, že tento deň je príležitosťou osláviť význam ľudskej práce a nezadržateľný prínos každého pracujúceho jedinca pre spoločnosť.
1. máj je aj sviatok sv. Jozefa robotníka, patróna všetkých pracujúcich - je kresťanským sviatkom. Sv. Jozef bol pestúnom Ježiša Krista. Pred zákonom bol jeho otcom a manželom Panny Márie. Ako umelecký remeselník, tesár predstavuje pre kresťanov vzorného robotníka.
15. máj – Svetový deň rodiny - verejnosť po celom svete si rodinu pripomína v deň, ktorý bol zaň vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Súčasne je možnosťou, aby sa národné inštitúcie zaoberajúce sa touto problematikou zamysleli nad rodinnou politikou v danej krajine.
7. júl – si pravidelne pripomíname narodenie bratislavskej rodáčky a patrónky školy - sv. Alžbety (7. 7. 1207). Význam krstného mena Alžbeta je veľmi pekný „Boh je štedrý“.
30. júl – deň priateľstva. Tradícia oslavy Medzinárodného dňa priateľstva začala v roku 1935 v USA. Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobru náladu. Tento deň by sme mali osláviť so svojimi priateľmi, vyjadriť im svoju vďaku, lásku a obdariť ich maličkosťou.
12. august – Medzinárodný deň mladých bol v roku 1999 vyhlásený Organizáciou Spojených národov a oslavuje sa od roku 2000. Mladí ľudia v súčasnosti čelia viacerým celosvetovým výzvam, a to či už ide o vysokú mieru absolventskej nezamestnanosti, zlé podmienky pre rozvoj dobročinnosti, alebo o prehliadanie.
5. september – Medzinárodný deň charity svet po prvýkrát slávil v roku 2013. Stanovilo ho Valné zhromaždenie OSN. Každoročne si ho budeme pripomínať na počesť blahoslavenej Márie Terézie z Kalkaty, nositeľky Nobelovej ceny za mier z roku 1979, ktorá zomrela 5. septembra 1997. Takéto uznanie Matky Terézie, je zároveň uznaním rozsiahlej charitatívnej činnosti, ktorú cirkev každodenne vykonáva v prospech najchudobnejších.
21. september - Svetový deň vďačnosti je príležitosťou ukázať svoju vďačnosť a uznanie, oceniť významné veci a činnosti jednotlivcov alebo skupiny.
1. október – Medzinárodný deň starších vyhlásila Organizácia Spojených národov v roku 1990. Dôvodom bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. Starnutie populácie so sebou prináša významné hospodárske a sociálne výzvy, tak pre vyspelé, ako aj rozvíjajúce sa krajiny. Poukázať má tiež na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí.
2. október – deň vzdelávateľov sociálnej práce si pripomína Európska asociácia sociálnych edukátorov (AIEJI). Spomeňme si na prácu našich vzdelávateľov, ktorí sú aj nie sú v slovenskej Asociácii vzdelávateľov sociálne práce.
17. november – je deň úmrtia sv. Alžbety (17. 11. 1231, Marburg), ktorá je patrónkou žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, núdznych, pekárov, čipkárov; charitatívnych organizácií a pochopiteľne nemôžem zabudnúť na našu školu.
5. december – Medzinárodný deň dobrovoľníctva v ekonomickom a sociálnom rozvoji v roku 1985 vyhlásila Organizácia Spojených národov, aby upozornila na úlohu dobrovoľníkov, dobrovoľnícke komunity a organizácie. V roku 1990 prijala Medzinárodná asociácia dobrovoľníckeho úsilia aj Všeobecnú deklaráciu dobrovoľníctva, ktorá uvádza že je založené na osobnej motivácii a individuálnom rozhodnutí, je formou podpory aktívnej občianskej účasti a záujmu o rozvoj komunity, zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu, poskytuje odozvu na dôležité sociálne výzvy a prispieva k vytvoreniu lepšieho a pokojnejšieho sveta.
10. december - Deň ľudských práv. Bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Sociálna práca zvykne iba označovaná ako ľudsko-právna profesia.
20. december – Medzinárodný deň ľudskej solidarity bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 2005. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je boj proti chudobe, korupcii a terorizmu, podpora pochopenia hodnoty a významu ľudskej solidarity na globálnej úrovni pri riešení globálnych problémov a splnení globálnych cieľov rozvoja.

Záver

Autor sa pokúsil týmto príspevkom poukázať na niektoré príjemné i menej príjemné problémy zo života sociálnych pracovníkov. Dôležité je si uvedomiť predovšetkým význam a potenciál sociálnej práce v súčasnom globalizovanom starnúcom svete. zamestnanosti absolventov sociálnej práce. Sociálna práca nemôže byť zatláčaná do úzadia ani na Slovensku. Tento krátkozraký prístup ovplyvní nepripravenosť slovenskej spoločnosti na meniaci sa život. Samotní sociálni pracovníci majú značnú časť zodpovednosti za budúci vývoj na Slovensku a vo svete vo svojich rukách.

Autor: doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.
Zoznam bibliografických odkazov

EU Unemployment Rate and Social Situation, Quarterly Review December 2012 (2013): European Commission, Brusel, 79 s., ISBN 978-92-79-28115-0
FORROVÁ, L. (2013): Uplatnenie absolventov sociálnej práce končiacich v rokoch 2008-2010, Nitra, UKF, 2013. 62 s.
HETTEŠ, M. (2013): Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci, Nitra, UKF FSVZ, 198 s., ISBN 978-80-558-0256-5
HETTEŠ,.M. (2013): Zamestnanosť a sociálna práca, Bratislava, VŠZSP sv. Alžbety, 130 s., ISBN 978-80-8132-089-7
PEKAROVIČOVÁ, V. (2013): Uplatnenie absolventov sociálnej práce končiacich v roku 2011. Nitra, UKF, 2013. 62 s.
Social Economy and Social Entrepreneurship (2013), European Commission, Brusel, 108 s., ISBN 978-92-79-26866-3
Internetové zdroje
Charter of Rights of Social Workers: International Federation of Social Workers – Europe, http://dl.dropboxusercontent.com/u/40688767/ifsw%20modified%20copy.jpg, 11. november 2013
Membership Benefits (2013): National Association of Social Workers, Washington, USA, http://www.socialworkers.org/joinBenefits/benefits.asp, 11. november 2013
Social Workers (2013): Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, 2012-13 Edition, Social Workers, 26. august 2013, http://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/social-workers.htm