Služby krízovej intervencie na Slovensku

nov 16 2014

Crisis intervention services in Slovakia
Abstrakt: Príspevok poskytuje analýzu novej doplnenej legislatívnej zmeny v zákone Slovenskej republiky o krízovej intervencii a službách krízovej intervencie. Ponúka teórie zvládania krízovej intervencie a vymedzuje jej ciele.
Kľúčové slová: krízová intervencia, kríza, sociálny pracovník

Abstract: Provides a picture of the new post by legislative changes in the law of the Slovak Republic on crisis intervention and crisis intervention services. Offers a theory of coping with crisis intervention and defines its objectives.
Keywords: crisis intervention, crisis, social worker

Sociálne služby krízovej intervencie v zmysle legislatívy SR

Podľa zákona č. 448 z roku 2008 o sociálnych službách je sociálna služba odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané v prípade krízovej intervencie na jej riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny.

Podľa zákona č. 485 z roku 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy :
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života,
c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,“.
Ďalej upravuje a dopĺňa zákon č. 485/2013 pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,“ :
d) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu
e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
f) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo
g) z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, tým sa rozumie domáce násilie, rodovo podmienené násilie alebo násilný trestný čin. Pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.“
Krízová sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby. Sociálne služby krízovej intervencie môžu mať nízkoprahový charakter. Sociálne služby krízovej intervencie sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach,
ktorými sú:
2.1. nízkoprahové denné centrum,
2.2. integračné centrum,
2.3. komunitné centrum,
2.4. nocľaháreň,
2.5. útulok,
2.6. domov na polceste,
2.7. zariadenie núdzového bývania,
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,

Za sociálnu službu, ktorá má nízkoprahový charakter, sa považuje sociálna služba, ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná najmä vzhľadom na miesto, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava, a na výšku úhrady za sociálnu službu. Sociálna služba sa poskytuje anonymne bez preukazovania identity tejto fyzickej osoby dokladom totožnosti a bez ohľadu na prejavy požitia návykovej látky. Cieľom sociálnej služby s nízkoprahovým charakterom je uľahčiť fyzickej osobe kontakt so sociálnym prostredím, prístup k sociálnym službám alebo k podpore a pomoci poskytovanej podľa osobitných predpisov, a tým podporiť jej začlenenie do spoločnosti.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.

Krízová intervencia v praxi sociálneho pracovníka

Najzávažnejšie prejavy charakterizujúce krízu:
Akútna kríza príde prekvapivo, so zlovestným charakterom, je spojená so stratami na životoch alebo zraneniami, vyžaduje si zodpovedanie aktuálnosti hodnôt a cieľov, vytvára strach a bezmocnosť, ktoré vyžadujú rýchle rozhodovanie.

 • Každá kríza so sebou prináša destabilizáciu, a to ako v rámci psychickej, tak aj na sociálnej úrovni.
 • Kríza so sebou prináša zvýšenú ovplyvniteľnosť, ktorá môže spôsobiť zmeny v správaní (napr. pasivita vyžadujúca si niekedy až hospitalizáciu, odmietanie školy), ktoré si vyžadujú stabilizovať.
 • Vo fáze malých labilných príčin môže mať veľký vplyv napríklad slovo, ktoré vedie k agresii a ktoré môže mať nepredvídateľné následky pre budúcnosť. (Grundlagen der Krisenintervention: Einführung und Anleitung für helfende Berufe, 1997)

Teória krízovej intervencie a ďalšie prístupy k pomoci

Jednou z predností teórie krízovej intervencie je to, že sa môže ľahko kombinovať s inými prístupmi k pomoci. Napríklad s ohľadom na:
Poradenstvo - vzhľadom k časovo obmedzenému charakteru krízy je nepravdepodobné, že by bolo vhodné dlhodobé poradenstvo. Avšak, v čase krízy sa môže krátkodobé intenzívne poradenstvo ukázať ako veľmi prospešné, pretože pre človeka v kríze je oveľa pravdepodobnejšie, že bude otvorene vykonávať potrebné zmeny v ich živote, než by tomu bolo v čase, keď sa usadil v relatívnom bezpečí homeostázy.
Kognitívno behaviorálna práca - základom tohto prístupu je myšlienka, že správanie, sa musí zmeniť z nejakého dôvodu (pretože spôsobuje problémy alebo úzkosť), potom základné presvedčenie ktoré vedie k správaniu, ktoré potrebuje zmeniť. V čase krízy je pravdepodobné, že bude silnejšie odhodlanie k zmene základného presvedčenia, väčšia motivácia na vyskúšanie nových nápadov alebo prístupov k situáciám.
Úlohy zamerané na prax - to znamená vznik, kde ste teraz, kde chcete byť , a aké kroky je potrebné prijať, aby prechod z (problematické, neprijateľné situácie) až (menej problematické, prijateľný stav). Tieto kroky sa potom vybudujú z hľadiska úloh, ktoré sa majú dosiahnuť. Veľa záleží na motivácii, a čase krízy, motivácia priniesť zmenu bude pravdepodobne vyšší, než inokedy .
Prístupy zamerané na riešenie - zameriava sa na silné stránky, a najmä určenie a stanovenie situácie, keď sa na problém otázka nevzťahuje (napríklad, ak niekto má záchvaty paniky, aké sú situácie , kedy on alebo ona nemá paniku? Ako poučenie z tohto potom použije situáciu, kedy dochádza k panike?). To je veľmi konzistentné s dôrazom na pozitívny potenciál v krízovej intervencii.
Advokátska - ľudia v kríze sa samozrejme snažia vyrovnať. V takýchto prípadoch môže byť ťažké postaviť sa za svoje práva a aby sa zabránilo zneužívaniu alebo nespravodlivosti. Môžu preto potrebovať podporu advokáta, aby im pomohol prekonať toto ťažké obdobie. Advokátsky plán na princípe krízovej intervencie je pravdepodobné, že na začiatku pôsobí priamo ako obhajca, ale potom na podporu dotknutej osoby rozvíja sebaobhajovanie tak, že sú schopní využívať pozitívny potenciál krízy, učiť sa novým zručnostiam a rozvíjať nové osobné zdroje. Tu by sme mohli ešte doplniť služby mediácie ako mimosúdneho riešenia sporu.
Skupinová práca - týka sa krízovej práce v obmedzenom čase a môže byť ťažké koordinovať účastníkov do práce v skupine. Avšak, ak je to možné, môže byť veľmi užitočná a motivujúca, pretože dotknutá osoba môže využívať podporu skupiny ako emocionálnych a praktických zdrojov, rovnako ako rozvíjanie nových spôsobov zvládania.

Krízová intervencia predstavuje akútny profesionálny zásah zo strany pomáhajúceho profesionála u klienta, ktorý sa ocitol v kríze a nedokáže adekvátne riešiť svoju problémovú situáciu. Cieľom je eliminácia ohrozenia a vytvorenie takých strategických foriem pomoci, ktoré eliminujú ohrozenie klienta a jeho okolia, vytvoria priestor na aktivizáciu klienta a jeho stabilizáciu a obnovia vnútornú rovnováhu. V krízovej intervencií ide v prvom kroku o poskytnutie okamžitej pomoci, ktorá zahŕňa emocionálnu podporu, sociálno-právnu pomoc a poskytnutie z možností sociálnych strategických sietí takú, ktorá uspokojí potreby daného klienta a jeho momentálnej krízovej situácie.

Everly & Mitchell (1999 In. George W. Doherty, 2007) definujú krízovú intervenciu ako ' poskytovanie psychologickej starostlivosti obetiam v núdzi, pomoci týmto obetiam pri návrate do adaptívnej úrovne fungovania, aby sa zabránilo potenciálu negatívneho vplyvu a psychickej traume.'

Osoba v krízovej situácii, by mala v rámci riešenia záťažovej situácie, využiť v prvom rade svoj potenciál a teda cestu svojpomoci. Po nej nastupuje pomoc z okolia teda užšieho a širšieho sociálneho prostredia. V rámci svojho sociálneho prostredia využíva sociálnu oporu. Keď sa danú situáciu nepodarí zvládnuť vlastnými silami nastupuje pomoc sociálneho pracovníka, prípadne iného profesionála či lajka, v rámci pomoci pri zvládnutí krízového stavu.

Teda nastupuje krízová intervencia, ktorej základ je zvládnutie stavu krízovej situácie pomocou dostupných strategických postupov (ventilácia emócií, upokojenie) a stanovení cieľov. Po ich zvládnutí je potrebná pomoc a vedenie klienta k opätovnej svojpomoci a sebauplatneniu.

V rámci konfigurácia cieľov v procese krízovej intervencie – čiže riešeniu tu a teraz - je dôležité po bezprostrednej eliminácie ohrozenia života klienta a zabezpečení základných potrieb – na základe už získaných vedomostí o problematike si spoločne s klientom charakterizovať ciele a zosúladiť ich spolu (ak je klient schopný po fyzickej a psychickej stránke) na celkový teda hlavný cieľ a ciele čiastkové, ktoré sú potrebné riešiť v rámci vyriešenia problému bezprostredne a následne. Nastáva:

 • Samostatná práca sociálneho pracovníka, ktorého úlohou je zmapovať dostupné strategické možnosti riešenia daného problému s objasnením individuálnych možností klienta a jeho užšieho sociálneho prostredia, ktoré mu môžu byť nápomocné.
 • Konštruovať možnosti sociálnej a organizačnej štruktúry regiónu pre riešenie problému a mapovať sociálnu sieť
 • Analyzovať poznatky o danom probléme, ktorým sa zaoberá na základe možností odborných, kazuistických a informačných

Zásah v krízovej intervencii je vždy krátkodobý a zahŕňa vytvorenie špecifických cieľov v rámci špecifického správania, ktoré môže byť vytvorené len krátkom časovom horizonte, bez vopred naplánovaných postupov.

Intervencia

Pri traumatických krízach je cieľom intervencie predovšetkým zníženie psychofyziologické napätie či stresová úroveň pacienta. Aj keď už vnútorné alebo vonkajšie hrozby neexistujú, mali by sa pacientovi následne k tomu odporučiť, aby sa odobral na psychoterapeutické liečenie k zvládnutiu krízovej udalosti.


Obrázok: 4 Fáza modelu traumatickej krízy od Cullberga

Preto je krízová intervencia časovo obmedzená intervencia, so špecifickými, na bezprostrednú stabilizáciu pacienta zameraný terapeutický prístup: pacient by ma byť emocionálne odľahčený a jeho činnosť a rozhodovacie schopnosti obnovené. V zásade by mala krízová intervencia spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • rýchlejší začiatok,
 • časová hranica intervencie,
 • zaistenie bezpečnosti pre pacientov a životné prostredie,
 • pri samo- a cudzo poškodzovaní vytvoriť rýchlu interdisciplinárnu spoluprácu (psychoterapeut, lekár, havarijný personál, polícia),
 • liečebné ohnisko vyrovnať na aktuálny krízový spúšťač situácie a/alebo krízový spúšťač,
 • s cieľom rýchlej úľavy v súvislosti s krízou psychosociálného utrpenia stavov,
 • použitie prostriedkov pacienta a jeho sociálneho prostredia,
 • flexibilný terapeutický postoj, od načúvania po direktívnu konverzáciu či aktívne vyjednávanie, v závislosti na stave pacientov,
 • transparentný, zrozumiteľný a jednoznačný terapeutický prístup s jasnou komunikáciu. (D'Amelio R., Archonti C., Falkai P., Pajonk F., 2006)

Poskytovateľ sociálnych služieb krízovej intervencie musí získať oprávnenie na poskytovanie týchto služieb podľa osobitného zákona a musí byť zapísaný v registri poskytovateľov. Odborné činnosti krízovej intervencie vykonávajú: Terénny sociálny pracovník, sociálny pracovník obce, sociálny kurátor, sociálny poradca, sociálny terapeut, sociálny asistent, psychológ. Pre ilustráciu uvádzame aj formy krízovej intervencie:


Tab.: Formy krízovej intervencie (Kozoň a kol., s. 353, 2013)
Ambulantná pomoc – je poskytovaná klientom, ktorí sa osobne dostavia do poradne (resp. ambulancie) určité inštitúcie prvotne určené k poskytovaniu pomoci ľuďom v kríze (napr. ambulancie krízových centier), poprípade inštitúcie v ktorých kompetencii je poskytovanie krízovej intervencie sekundárne (napr. ambulancie psychoterapeutických pracovísk, ordinácie klinického psychológa, psychiatrické ordinácie, rodinná poradňa a pod.). Klienti môžu vyhľadať ambulantnú pomoc na základe vlastného zváženia, zvyčajne sú ale „nasmerovaný“ inými zariadeniami – linkami dôvery, pracovníkmi zdravotníckych alebo sociálnych inštitúcii, políciou a pod.
Hospitalizácia – je krátkodobé umiestnenie klienta v kríze na tzv. „krízové“ lôžko najlepšie v inštitúciách na to určené, teda v krízovom centre. K hospitalizácii dochádza v prípade, ak je klientov stav taký, že neumožňuje zostať v domácom prostredí a poskytovanie iných foriem pomoci.
Terénne a mobilné služby – pozostávajú v prenesení procesu krízovej intervencie (a teda i premiestnení krízového mobilného tímu alebo krízového interventa) na miesto, kde sa nachádza jedinec (poprípade jednotlivci) v kríze (môže to byť škola, domov, nemocnica, ulica alebo miesto, kde došlo ku katastrofe alebo nešťastiu).
Telefonická pomoc – ponúka klientom v kríze podporu a pomoc prostredníctvom telefónu. Zabezpečujú ju zvyčajne linky dôvery. Linky dôvery môžu byť úzko špecializované na nejakú skupinu klientov (Gay linka pomoci, linka dôvery pre deti a mládež) poprípade na nejaký konkrétny problém (Help line AIDS, linka dôvery DINGIR pre problematiku siekt, antikoncepčná linka Cilestína) alebo môžu poskytovať služby celému širokému spektru volajúcich.
Internetová pomoc – sa realizuje prostredníctvom pomerne nového média – internetu. Vzhľadom ku stále rastúcemu počtu používateľov internetu a k veľkým komunikačným možnostiam tohto médiám môžeme predpokladať rastúci záujem o túto formu pomoci (Špatenková a kol., 2004).

Cieľmi krízovej intervencie sú:

 • poskytovanie komplexného poradenstva (sociálne, psychologické, právne a ekonomické),
 • poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb (krízová intervencia, sociálna asistencia, telefonická linka, individuálny prístup, prevencia...),
 • eliminovanie násilia a jeho negatívnych následkov v spoločnosti,
 • ochrana ľudských a občianskych práv a právom chránených záujmov klientov všetkých vekových kategórií,
 • prevencia sociálno-patologických javov, prevencia prehlbovania negatívnych dôsledkov krízi,
 • kooperácia s policajnými zbormi, so štátnymi úradmi a neštátnymi organizáciami a združeniami,
 • vydávanie a distribúcia informačných materiálov pre širokú verejnosť týkajúca sa poslania a náplni práce jednotlivých krízových stredísk

Poskytované služby krízovej intervencie

 • krízová intervencia,
 • sociálno-právne poradenstvo,
 • prevádzka krízovej telefonickej linky,
 • podporné skupiny,
 • internetová poradňa,
 • rôzne druhy terapie,
 • sociálna diagnostika,
 • sociálna asistencia,
 • distribúcia klientely ku kompetentným odborníkom, preventívne aktivity,
 • sprostredkovanie právnych, psychologických a pedagogických služieb,
 • pomoci na zvládnutie krízy, krízová intervencia a pomoc v krízových stavoch,
 • psychologickej starostlivosti: psychodiagnostika, krízová intervencia a pomoc v stave psychickej krízy, poskytovanie individuálnej a skupinovej intervencie a psychoterapie, psychologická pomoc, metodická pomoc, spracovávanie komplexných správ na požiadanie orgánov a súdov.
 • zabezpečuje materiálne podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb či už priamo alebo sprostredkovane.

Záver

Legislatíva Slovenskej republiky v súlade s platným právnym stavom plní krízová intervencia v existujúcom systéme sociálnej pomoci na Slovensku dve hlavné úlohy – riešiť akútny krízový stav jedinca skupiny alebo komunity, v rámci zabezpečenia nielen ich potrieb ale ich zároveň informovať o nárokoch, ktoré občanovi plynú z právnych noriem upravujúcich systém sociálnej ochrany, poskytovania sociálnych služieb a sociálnej prevencie, dávok sociálnej pomoci a pomáhať občanom v hmotnej a predovšetkým v sociálnej núdzi.

Autor: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
Zoznam bibliografických odkazov

GEORGE W. DOHERTY : Crisis intervention training for disaster workers , Rocky Mountain DMH Institute Press; 1st edition, 2007, p.288, ISBN-10: 1932690425 , ISBN-13: 978-1932690422
D'AMELIO R., ARCHONTI C., FALKAI P., PAJONK F. Psychologische Konzepte und Möglichkeiten der Krisenintervention in der Notfallmedizin. In Notfall Rettungsmedizin. [online]. 2006. roč. 2, č. 9, s. 194-204. [cit. 2013-10-18]. Dostupné na internete: . ISSN 1436-0578.
ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. Krizová intervence pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, 200 s. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0586-9.
Grundlagen der Krisenintervention: Einführung und Anleitung für helfende Berufe/Základy krízovej intervencie Úvod a príručka pre pomáhajúce profesie.
Freiburg im Breisgau : Lambertus-Verlag 1977. 245 S. : 13 graph. Darst. ; 21 cm Broschiert; ISBN: 3784101526 (EAN: 9783784101521 / 978-3784101521)
NEIL THOMPSON: Crisis intervention, Publisher - Russell House Publishing Limited, s. 128, ISBN-10,1905541678, ISBN-13,9781905541676
ZÁKON NR SR č. 448/2008 Z.z. SR z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
BAŠTECKÁ, Bohumila a kol. Terénní krizová práce: psychosociální intervenční týmy. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2005, 300 s. ISBN 80-247-0708-X.
KOZOŇ, Antonín a kol. Etické otázky socializácie: sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. Trenčín: Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove, Univerzita Jana Amose Komenského, Praha, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Vysoká škola Karlovy Vary, Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, Trenčín, 2013, 474 s. ISBN 978-80-89533-10-7.