Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II.

feb 22 2013

MÁTEL, A. – HARDY, M. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2013. 507 s. ISBN 978-80-8132-074-3.

ÚVOD

Sociálna práca je vednou disciplínou a profesiou, ktorej cieľom je zvyšovanie kvality života sociálnych klientov. Nimi pritom nie sú len jednotlivci, ale aj rodiny, skupiny, rozličné typy komunít a inštitúcií. Práve na tieto cieľové skupiny klientov je zameraná predložená vysokoškolská učebnica. Ak sa v súčasnej sociálnej práci akcentuje, že najväčším odborníkom na svoj život je samotný klient, sociálny pracovník by mal byť odborníkom na metódy sociálnej práce, ktorých teoretická a praktická znalosť patrí k jeho kľúčovým kompetenciám.

Vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II je svojim obsahom určená primárne pre študentov magisterského štúdia sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a má ambíciu byť základným študijným materiálom pre predmety sociálna práca s rodinou (2. kapitola), metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou (3. a 4. kapitola), terénna sociálna práca (5. kapitola) a pomocným študijným textom pre predmety teória sociálnej práce (1. kapitola) a sociálna práca v zdravotníctve (podkapitola 6.2).

Autormi predložených učebných textov sú nielen vysokoškolskí pedagógovia, ale zároveň väčšina z nich sú aj praktici, ktorí majú bohaté skúsenosti v priamej práci s klientmi. Autorskí kolektív pritom tvoria najmä pedagógovia z dvoch pracovísk Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – Katedry sociálnej práce pre externú formu magisterského štúdia v Bratislave a Ústavu sociálnej práce Božieho milosrdenstva v Žiline.

Autori dúfajú, že predložené texty budú pomôckou nielen k skvalitneniu prípravy budúcich sociálnych pracovníkov na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ale budú inšpiratívne aj pre študentov na ďalších vysokých školách a sociálnych pracovníkov v priamej práci s klientmi.

Andrej Mátel, Mária Hardy

OBJEDNÁVKA KNIHY
OBSAH

1 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE – HISTORICKÝ VÝVOJ A POJMOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ
1.1 KLIENTI SOCIÁLNEJ PRÁCE
1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE
1.3 DEFINOVANIE METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE A INÝCH RELEVANTNÝCH POJMOV
1.3.1 Sociálna práca
1.3.2 Metódy a techniky sociálnej práce
1.3.3 Prístupy v sociálnej práci
1.3.4 Metodológia a metodika sociálnej práce
1.3.5 Klasifikácia metód / metodiky sociálnej práce
1.3.6 Teória sociálnej práce
1.3.7 Teória, metódy, prax a vzdelávanie v sociálnej práci
1.4 VYBRANÉ TEÓRIE SOCIÁLNEJ PRÁCE
1.4.1 Systémové a systemické teórie
1.4.2 Sociálno-ekologické teórie
1.4.3 Antiopresívne prístupy v sociálnej práci

2 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE S RODINOU
2.1 POSUDZOVANIE FUNKČNOSTI RODINY
2.1.1 Typológia rodín vo vzťahu k sociálnemu problému
2.1.2 Prehľad faktorov protektívnych pre rodiny
2.1.3 Vplyv rizikových sociálnych faktorov na vznik záťaže členov rodiny
2.2 METÓDY A TECHNIKY SOCIÁLNEJ PRÁCE S RODINOU V KRÍZE
2.2.1 Hodnotenie situácie ohrozeného dieťaťa
2.2.2 Terapeutické techniky rodinnej terapie
2.2.3 Sanácia rodiny
2.2.4 Sociálna asistencia
2.2.5 Sociálna rehabilitácia
2.2.6 Využívanie dobrovoľníctva pri práci s rodinami
2.2.7 Mediácia v oblasti rodiny
2.2.8 Rodinné skupinové konferencie
2.3 ŠPECIFICKÉ INTERVENČNÉ PODPORNÉ PROGRAMY
2.3.1 Špecifické metódy práce so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch
2.3.2 Preventívne programy podpory rizikových rodín
2.3.3 Programy poskytované v domácom prostredí
2.4 ŠTANDARDY SOCIÁLNEJ PRÁCE S RODINOU
2.4.1 Základné štandardy pri realizácii asistovaného styku rodičov a detí
2.4.2 Sieťovanie multidisciplinárneho tímu
2.4.3 Štandardy práce sociálneho pracovníka s rodinou
2.4.4 Hlavné princípy práce sociálneho pracovníka s rodinou
2.4.5 Otázky ohľadom praxe sociálnej práce s rodinou

3 SKUPINOVÁ SOCIÁLNA PRÁCA
3.1 TYPOLÓGIA SKUPINOVEJ PRÁCE
3.2 VÝZNAM A ŠPECIFIKÁ SKUPINOVEJ PRÁCE
3.3 VEDENIE SKUPINY
3.3.1 Sociálny pracovník/facilitátor pracujúci so skupinou
3.3.2 Komunikácia v práci so skupinou
3.4 SKUPINOVÁ DYNAMIKA
3.5 PRÍPRAVA A ETAPY SKUPINOVEJ PRÁCE
3.5.1 Etapy skupinovej práce
3.6 TECHNIKY V SKUPINOVEJ PRÁCI

4 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE S VYBRANÝMI TYPMI KOMUNITY
4.1 SOCIÁLNA PRÁCA S ÚZEMNOU KOMUNITOU
4.1.1 Účastníci komunitného plánovania
4.1.2 Etapy práce s územnou komunitou
4.1.3 Plánovanie v územnej komunite – plán komunitného sociálneho rozvoja
4.1.4 Nadväzovanie kontaktov a spájanie ľudí
4.1.5 Formovanie a realizácia plánov komunitného rozvoja
4.1.6 Vyhodnotenie a zakončenie práce v územnej komunite
4.2 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH
4.2.1 Historický vývoj a etnogenéza Rómov
4.2.2 Špecifiká komunitnej sociálnej práce s rómskou menšinou
4.3 METÓDY A TECHNIKY (SOCIÁLNEJ) PRÁCE V TERAPEUTICKEJ KOMUNITE

5 STREETWORK AKO METÓDA TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
5.1 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
5.2 STREETWORK AKO METÓDA TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
5.3 PROCES A ETAPY V STREETWORKU
5.4 NÍZKOPRAHOVOSŤ A NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY
5.4.1 Zariadenia uplatňujúce nízkoprahové prístupy
5.4.2 Harm reduction a Public health
5.5 VYBRANÉ CIEĽOVÉ SKUPINY STREETWORKU

6 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE S INŠTITÚCIAMI
6.1 PODNIKOVÁ SOCIÁLNA PRÁCA
6.2 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE V ZDRAVOTNÍCTVE
6.2.1 Človek a choroba, hospitalizácia, dimisia
6.2.2 Špecifiká sociálnej práce v ústavnej zdravotnej starostlivosti
6.2.3 Metódy sociálnej práce v ústavnej zdravotnej starostlivosti
6.3 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE V PENITENCIÁRNYCH ZARIADENIACH
6.3.1 Inštitucionálne zázemie aplikácie obmedzenia slobody v penitenciárnom zariadení
6.3.2 Legislatívne vymedzenie aplikácie výkonu väzby
6.3.3 Špecifiká výkonu väzby
6.3.4 Legislatívne vymedzenie aplikácie výkonu trestu odňatia slobody
6.3.5 Špecifiká výkonu trestu odňatia slobody
6.3.6 Sociálna práca v penitenciárnej praxi
Príloha č. 1 Štruktúra dotazníka funkčnosti rodiny
Príloha č. 2 Dvadsať prosieb detí po rozchode rodičov

ZÁVER

Vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II je primárne určená študentom magisterského študijného programu sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Jej cieľom je predstavenie teoretického konceptu metód sociálnej práce, ktorý má tvoriť základné vedomosti pre ich aplikovanie do priamej práce s vybranými klientmi sociálnej práce, najmä rodinou, skupinou, komunitou a inštitúciou.

V prvej kapitole sú predstavení klienti sociálnej práce, ako aj historický a epistemologický teoretický rámec metód sociálnej práce. Historické uvedenie vychádzalo najmä z kontextu americkej sociálnej práce s prepojením na sociálnu prácu v európskom, najmä česko-slovenskom prostredí. Pojmologicky boli uvedené najmä výrazy metóda, technika, prístup v sociálnej práci, ďalej metodológia a metodika sociálnej práce, ako aj úzke prepojenie medzi teóriou, metódami, praxou a vzdelávaním v tejto disciplíne. Z teoretických konceptov boli vybrané najmä systémové a systemické teórie, sociálno-ekologické a antiopresívne prístupy.

Druhá kapitola je užšie zameraná na sociálnu prácu s rodinou ako špecifickým klientom sociálnej práce. Hovoríme v nej o funkčnosti rodiny, o jednotlivých metódach a technikách sociálnej práce s rodinou v kríze a špecifických podporných programoch.

Tretia kapitola sa zaoberá sociálnou prácou so skupinou. Ide o metódu sociálnej práce, v ktorej sa malé množstvo osôb, zdieľajúcich podobné záujmy alebo problémy, pravidelne stretáva a venuje aktivitám zameraným na dosiahnutie zvolených cieľov s podporou, sprevádzaním alebo facilitovaním sociálneho pracovníka. Práve prítomnosť a činnosť sociálneho pracovníka odlišuje skupinovú sociálnu prácu od skupinovej práce využívanej v ďalších profesiách, ako je psychológia, psychoterapia, sociálna pedagogika alebo andragogika. V rámci skupinovej sociálnej práce je venovaná pozornosť najmä vedeniu skupiny, skupinovej dynamike, príprave a etapám skupinovej práce.

Štvrtá kapitola vychádza z pomerne širokého chápania komunity ako klienta sociálnej práce. Okrem klasickej komunitnej práce s územnou komunitou je pozornosť venovaná aj rómskym komunitám a terapeutickej komunite. Vzhľadom na teoretickú prípravu študentov na priamu prácu s rómskou menšinou je najvýznamnejšou časťou tejto kapitoly časť o historickom vývoji a etnogenéze Rómov.

Piata kapitola je zameraná na špecifiká terénnej sociálnej práce a na streetwork. Šiesta kapitola je širšie koncipovaná vzhľadom na vybrané inštitúcie, ktoré patria medzi novšie cieľové skupiny sociálnej práce. Z množstva inštitúcií, kde je potrebná a vhodná činnosť sociálneho pracovníka, sú vybrané podnik, zdravotníctvo a penitenciárne zariadenia. V nich môže sociálny pracovník používať viaceré metódy sociálnej práce, avšak s prihliadaním na osobitý charakter danej inštitúcie a jej organizácií.

Predložená vysokoškolská učebnica má ašpiráciu byť prínosom nielen pre študentov sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ale aj pre študentov na ďalších vysokých školách a sociálnych pracovníkov v priamej práci s klientmi.

Autori:
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (kapitoly 1, 3, úvod ku kap. 4)
PhDr. Mária Hardy, PhD. (kapitola 2)
doc. PhDr. Daniela Giertliová, PhD. (kapitoly 4.1, 6.1)
prof. PhDr. René Lužica, ArtD. (kapitola 4.2)
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD. (kapitola 6.2)
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. (kapitola 6.3)
PhDr. Andrea Vasilescu, PhD. (kapitoly 3, 4.3)
PhDr. Martin Brňák (kapitola 5)
PhDr. Tatiana Brnová (kapitola 2.2.9)
PhDr. Zuzana Takáčová (kapitola 2.2.6)
PhDr. Ján Beňuš (kapitoly 4.1, 6.1)
Bc. Ján Sobotka (kapitola 4.3)

Recenzenti:
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave
doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku

Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, 2013
Vydanie prvé

ISBN 978-80-8132-074-3