Zborník z konferencie Metódy sociálnej práce s rodinou, Žilina, 2012 (PDF)

apr 17 2012

Konferencia, ktorá prináša náročnú tému, je vždy v centre záujmu pozornosti odborníkov i laikov, nie je tomu inak ani v téme metód sociálnej práce s rodinou. Prinášame Vám zborník z konferencie ktorú organizovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sociálnej práce a Božieho milosrdenstva Žilina, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Katedra sociálnej práce a sociálnych vied pod názvom ,,Metódy sociálnej práce s rodinou“, ktorá sa konala v Žiline v dňoch 27. – 28.3.2012.

OBSAH

BACHYNCOVÁ-GIERLIOVÁ DANIELA, ŠUVADA JÁN
CELOSPOLOČENSKÝ PROBLÉM POSILŇOVANIA IDENTITY RODINY

BARILLOVÁ ANNA
SALEZIÁNSKE PREVENTÍVNE PROGRAMY PRE RODINY: SPREVÁDZANIE RODÍN A DIMENZIA ZDRUŽOVANIA RODÍN

BEŇUŠ JÁN, BACHYNCOVÁ-GIERTLIOVÁ DANIELA
VÝZNAM KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA SOCIÁLNEJ PRÁCE S RODINOU V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

BIELOVÁ MÁRIA
POSOLSTVO RHODOSU 2010 A MOSKVY 2011

BÍLASOVÁ TERÉZIA MNOHOPROBLÉMOVA RODINA AKO OBJEKT SOCIÁLNEJ PRÁCE

BRŇÁK MARTIN
CHUDOBA A NEZAMESTANOSŤ - REÁLNE OHROZENIE SÚČASNEJ RODINY

BRNOVÁ TATIANA, TAKÁČOVÁ ZUZANA
ŠPECIFICKÉ METÓDY SO ŽENAMI ZAŹÍVAJÚCIMI NÁSILIE V INTÝMNYCH VZŤQAHOCH V SR

CAKOVÁ BARBARA
RODINA ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM AKO FAKTOR OVPLYVŇUJÚCI ICH VZŤAHY S INTAKTNOU POPULÁCIOU

CILEČKOVÁ KATEŘINA
VZTAH ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Z HLEDISKA POSKYTOVANÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORGANIZACEMI POVĚŘENÝMI SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANOU DĚTÍ

CZARNECKI PAWEŁ
CHARAKTERYSTYKA METOD PRACY SOCJALNEJ

ČMELOVÁ JANA
VYBRANÉ METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE Z RODINOU KLIENTA S DEPRESIOU

DANIŠKOVÁ ANNA
FAKTOR RIZIKA V ŽIVOTE RODINY A V PRÁCI SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA

DREXLEROVÁ BARBORA
NIEKTORÉ Z METÓD VYUŽÍVANÝCH V SOCIÁLNEJ PRÁCI SO ZADĹŽENÝMI RODINAMI

ĎURKOVSKÝ PETER
MÜNCHHAUSENOV SYNDRÓM V ZASTÚPENÍ V KONTEXTE SOCIÁLNEJ PRÁCE S RODINOU

FIALOVÁ ALENA, KRUPOVÁ DAGMAR
FAJČENIE AKO JEDEN SOCIÁLNY DETERMINANT ZDRAVIA ŠKOLÁKOV

FULA MILAN
ROZVOD A JEHO DÔSLEDKY AKO VÝZVA PRE RODINNÉ PORADENSTVO

GERBOVÁ MIRIAMA
TANEČNÁ A POHYBOVÁ TERAPIA AKO NÁSTROJ PRÁCE S RODINAMI

HANOBIK FRANTIŠEK
POHĽAD STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE NA INTERUPCIU

HARDY MÁRIA
PRINCÍPY PRÁCE SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA S RODINOU

HETTEŠ MILOSLAV, TOMKA MILAN
DEŇ SOCIÁLNEJ PRÁCE V ORGANIZÁCIÍ SPOJENÝCH NÁRODOV A GLOBÁLNA AGENDA

HROZENSKÁ MARTINA, KASANOVÁ ANNA
DILEMA A ETIKA TERAPEUTICKEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE S RODINOU

CHRENKOVÁ MONIKA
TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČĚ O OHROŽENÉ DĚTI VE VZTAHU K RODINĚ

KASANOVÁ ANNA, TOMKA MILAN
RODINA AKO SOCIÁLNY KAPITÁL BEZDOMOVCA

KLIMENT PAVEL
VÝZNAM SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINNÝM SYSTÉMEM SE ZÁVISLÝM NA ALKOHOLU

KLIMENTOVÁ EVA
MATKY V PSYCHOLOGICKO VÝCHOVNÉ SOCIÁLNÍ TERAPII MARIE KREKEŠOVÉ

KNAUSOVÁ IVANA
RODINY A JEJÍ REALIZACE V PRAXI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V ČESKÉM PROSTŘEDÍ

KORČOKOVÁ ZUZANA, MATIS JOZEF
SOCIÁLNA PRÁCA, SOCIÁLNE PORADENSTVO A SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÁ PODPORA VOJAKA V NASADENÍ A VOJENSKÁ RODINA

KOVÁČ ERNEST
ROZVOD, MEDIÁCIA A STRIEDAVÁ VÝCHOVA

KRUPOVÁ DAGMAR, FIALOVÁ ALENA
PROBLEMATIKA SPOLUZÁVISLOSTI AKO EXISTUJÚCEHO SOCIÁLNÉHO PROBLÉMU SÚČASNEJ RODINY

KURKOVÁ ZUZANA
REVITALIZÁCIA V ŽELEZNIČNEJ SPOLOČNOSTI CARGO SLOVAKIA, A.S. S DOPADOM NA NEZAMESTNANOSŤ

LEŠKOVÁ LÝDIA
SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY

LUBINA EWA
ONLINE COUNSELLING IN FAMILY SOCIAL WORK

MAJCHRÁKOVÁ ZUZANA
KOMUNIKÁCIA V RODINE

MARTINSKÁ MÁRIA, MATIS JOZEF
POSTAVENIE VOJAČKY - ŽENY, VO VOJENSKEJ ORGANIZÁCII Z ASPEKTU RODOVO ORIENTOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

MAŤKO ONDREJ, DÁVIDOVÁ VIDROVÁ ANITA
MOŽNOSTI POSKYTOVANIA ODBORNÝCH SLUŽIEB RODINÁM S DEŤMI S DIAGNÓZOU ADHD ALEBO PORUCHAMI SPRÁVANIA

MIKLOŠKOVÁ MONIKA
MODEL KONFERENCIE RODINNÝCH SKUPÍN V SOCIÁLNEJ PRÁCI S RODINOU

PAVELOVÁ ĽUBA
PERSPEKTÍVY INTERVENCIÍ SOCIÁLNEJ PRÁCE V PROBLÉMOVÝCH RODINÁCH

ŠUPÍNOVÁ MÁRIA
VPLYV KULTÚRY CHUDOBY NA VÝCHOVU RÓMSKYCH DETÍ V RODINE

SVÍTKOVÁ MARTINA
NEZAMESTNANOSŤ A CHUDOBA V RODINE ŠAVRNOCHOVÁ MICHAELA SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU ZÁVISLÉHO KLIENTA

TORNÓCZYOVÁ ĽUBICA
ASISTOVANÝ STYK - NOVÁ VÝZVA PRE SOCIÁLNU PRÁCU S RODINOU

VALLOVÁ JANA
RODINA SO SOCIÁLNO-EKONOMICKÝMI PROBLÉMAMI A NEZAMESTNANOSŤ AKO NÁSLEDOK CHUDOBY NA SLOVENSKU

PREDHOVOR

Konferencia, ktorá prináša náročnú tému, je vždy v centre záujmu pozornosti odborníkov i laikov, nie je tomu inak ani v téme metód sociálnej práce s rodinou. Deficit efektívnych intervencií v práci s rodinou zvyšuje náročnosť tejto témy a núti nás k nasledujúcim úvahám.

Zmienka o fungujúcej rodine, ktorá je základom pre zdravý vývin dieťaťa, vyvoláva rôzne predstavy a otázky. Ak opustíme všetky teórie a necháme sa unášať svojimi predstavami, vidíme rodinu ako zdravé vzťahové a komunikačné prostredie, v ktorom napĺňajú svoje partnerské, rodičovské a detské potreby všetci jej členovia. Toto prostredie dáva príležitosť k rastu všetkých členov rodiny a zabezpečuje dostatok podnetov k ich kvalitnému životu. Ak si predstavíme rodinu, ktorá nezabezpečuje svoje funkcie, vidíme nefunkčnú, problémovú, často viacproblémovú rodinu, v ktorej vyššie uvedené atribúty strácajú svoju hodnotu.

Zároveň sa na rodinu pozeráme z perspektívy cirkularity, kedy konanie každého jedného člena v rámci rodinného systému je ovplyvnené konaním iného. A tak môžeme uvažovať o situáciách, keď rodič neplní svoju rolu a ovplyňuje zdravý vývin svojho dieťaťa, keď problémové dieťa zvyšuje tenziu rodičov, keď si partneri vzájomne nerozumejú... O tom, že je zrejmé, že každé konanie jedinca má spätný dopad na jednotlivých členov sledovaného systému, ako i na samotnú konajúcu osobu hovoria aj von Schlippe, Schweitzer (2006).

Všetky informácie o tom, čo sa v našich rodinách deje, môžeme využívať v sociálnej práci s problémovými rodinami. Sociálna práca je ako vedná disciplína neustále konfrontovaná zmenami, ktoré prináša spoločenský systém a ľudia v ňom. Tieto zmeny prinášajú nové problémy aj v práci s rodinou a nútia hľadať nové prístupy a metódy v práci sociálneho pracovníka. Nestačí však o tom iba rozprávať. Dôležité je pripraviť komplexné programy a preukázať legitimitu a schopnosť sociálnej práce vstupovať do teritória práce s rodinou, aby sme prostredníctvom efektívnych intervencií dokázali pracovať s rodinami dostatočne včas a profesionálne.

Organizáciou tejto konferencie sme otvorili priestor na výmenu skúseností a názorov na možnosti a perspektívy metód sociálnej práce v práci s rodinou. Predpokladáme, že sa nám to podarilo.
Doc. Pavelová, UKF Nitra


Hardy, Mária – Briššáková, Janka - Pavelová Ľuba – Tomka Milan (eds.)
Metódy sociálnej práce s rodinou
Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

Vydala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Bratislava, marec 2012

ISBN 978-80-8132-050-7
EAN 9788081320507

PrílohaVeľkosť
Zbornik_metody_sp_s_rodinou_2012.pdf4.34 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!