Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Chudoba v PDF (2009)

apr 1 2014

Reflexie cez prizmu sociálnej náuky Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied.

Konferencia sa konala 26. marca 2009 v Poprade.
Ide o mimoriadne aktuálnu tému - tak zložitú a náročnú akou je chudoba. Ide o tému, ktorá je v súčasnosti predmetom častých diskusií v dôsledku ekonomicko sociálnych zmien, ktorými naša spoločnosť, Európa či svet prechádzali a aj v súčasnom čase finančnej krízy
prechádzajú. Je to fenomén, na ktorý treba nazerať v komplexnosti horizontálnej i vertikálnej. Pri fenoméne chudoby je potrebné otvoriť rovinu axiologickú, sociálnu, ekonomickú, psychologickú, teologickú, pedagogickú a mnohé iné.

Obsah:

Rôzne formy chudoby – rôzne formy riešenia
Stanislav Košč

Poverty as a social problem
Dr Klemens Płeczkan

The functioning of poor families in the era of globalization
Dr Klemens Płeczkan

Manažérske prístupy a riešenie chudoby
Michal Pružinský

Tuberkulóza ako stigma
Ivan Solovič

Může nás zachránit „nějaký bůh“? Výchova mladých křesťanů pro společnost v krizi a po krizi
Ludmila Muchová

Strategia gospodarczego rozwoju Kalwarii Zebrzydowskiej w kontekście kultu religijnego i rzemiosła

Augustyn Ormanty
Posługa najuboŜszym w nauczaniu Jana Pawła II

Piotr Mazur
Ubóstwo rodziny w myśli Jana Pawła II

Jolanta Karbowniczek
Príčiny a riešenie chudoby v intenciách sociálnej náuky Cirkvi a ekonomickej teórie
Jana Piteková

Hľadanie zmyslu života – cesta z duchovnej chudoby
Eva Žiaková

Problém globálnej nerovnosti - filozofický a futurologický aspekt
Ladislav Hohoš

Pleonektická osobnosť
Slavomír Krupa / Albín Masarik

Vybrané problémy rómskej komunity súvisiace s chudobou
Danka Matiová

Ako chudoba a detská práca vo svete ovplyvňuje slovenskú migračnú politiku
Ľudmila Krajčíriková

Teologická reflexia o kérygmatickom význame pojmu „chudoba“ v kontexte makarizmov v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu
František Ábel

Dobrovoľná chudoba filozofov
Marián Ambrozy

Ako vplýva chudoba na nezamestnanosť a vzdelávanie
Matej Čevan, Ľudmila Slovíková

Chudoba ako sociálny fenomén
Eva Dirgová

Filozoficko-etický pohľad na človeka v núdzi
Eva Dirgová, Peter Kalanin

Chudoba a kríza srdca
František Drozd

Aktuálnosť encykliky Populorum progressio a Solicitudo rei socialis v náplni humanitárnych projektov VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave
Daniel Dian

Rodina verzus chudoba
Soňa Dvorská

Hľadanie zmyslu sociálnej nerovnosti a návrhy na jej riešenie.
Anton Fabian

Dôvera v ľudské schopnosti ako aktuálna úloha kultúry z pohľadu encykliky Centesimus Annus
Iveta Franzenová

Historický náčrt fenoménu chuoba interpretovaná životom sv. Františka z Assisi a sv. Vincent a de Paul .
Miroslav Gejdoš

Kategórie ľudí najviac ohrozené chudobou
Miroslav Gejdoš

Aspekti spravodlivosti a ich realizácia v spoločnosti
Jarmila Chovancová

Chudoba z pohľadu sociálneho hriechu
Mária V. Szaniszló

Sociálne vylúčenie v pohľade vybraných biblických textov
Milan Jurík

Niesprawiedliwy systém spoleczny pryczyna ubóstwa w swiecie
Jerzy Koperek, Adam Koperek

Dekonštrukcia potenciálnej dichotómie pojmu chudoba
Peter Kondrla

Práca s literárnym textom ako prostriedok humanizácie
Brigita Lehoťanová

Nadčasový odkaz cirkevných otcov pri riešení problému chudoby
Štefan Mordel

Chudoba – dôvod rezignácie na zmysel života?
Mária Sedláková

Problém záškoláctva u Rómov z Letanoviec
Martin Skladaný

Rodina- škola solidarity v službe chudobným
Martin Sumec

Filozofický a sociálno politický pohľad pápeža Achille Rattiho do sociálnej filozofie 20. storočia
Marcel Šefčík

Sociálna práca a charizmy
Dušan Šlosár

Chudoba ako narušujúci faktor dôstojnosti ľudskej osoby v magistériu Jána Pavla II. Štefan Vojtek

Beznádej očami „Emauzkých učeníkov“
Petr Vyhnal

Chudoba ako sociálny jav v modernej spoločnosti
Mária Agafonová

Chudoba z pohľadu ekonómie a manažmentu
Alena Bertová

Bezdomovectvo a problémy odchodu detí z detských domovov ako odraz chudoby
Michal Guľáš – Anna Bičárová

Hodnotenie systému dávok v hmotnej núdzi pomocou modelovania
Róbert Bílek – Michal Jenčo

Manažment a bohatstvo (chudoba) spoločnosti v historickom kontexte
Pavol Budaj

Etika zodpovednosti a enviromentálne problémy v aspekte chudoby a bohatstva
Vladimír Ďurčík

Úloha sociálneho pracovníka v prevencií kultovej závidslosti
Peter Ďurkovský

_________________________________________

Editori: Ing. Pavol Budaj, PhD.
Mgr. Matej Čevan
Ing. Miroslav Špánik

© Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi
pracovisko Poprad
ISBN 978 – 80 – 8084 – 459 – 2

PrílohaVeľkosť
Jan_Pavol_II_2009-chudoba_Zborník.pdf3.87 MB