Žena v tiesni

jún 3 2011

Občianske združenie ŽENA V TIESNI vzniklo v apríli roku 2005, aktívna činnosť centra začala v januári 2006. Jeho sídlom je Martin.
Krízové centrum ŽENA V TIESNI je odborná poradňa pre ženy zažívajúce násilie. V prevádzke má i telefonickú Krízovú linku.
Špecializované pracovisko sa komplexne zaoberá násilím v rámci Žilinského kraja, páchaných v párových vzťahoch najmä na ženách. Jeho prioritou je aktívne riešiť problémy párového násilia v rodine a eliminovať sociálno-patologické javy v spoločnosti sociálnou prevenciou, bezplatným odborným poradenstvom a sociálnymi službami. Svoje klientky sprevádza združenie počas celého, i niekoľkoročného procesu odpútania sa od násilníka. Všetky poskytované služby sú bezplatné a pri práci sa riadi odporúčanými štandardami Európskej únie.

Od začiatku činnosti Krízové centrum poskytlo pomoc 652 ženám zažívajúcich násilie a zaznamenalo 6 061 kontaktov od žien, ktoré násilie zažívajú. Preventívnych aktivít sa zúčastnilo vyše 7 000 študentiek stredných, vysokých škôl a verejnosť.

Odborné služby centra

Krízové centrum poskytuje nasledujúce služby:

 • krízovú intervenciu na krízovej telefonickej linke,
 • internetovú poradňu,
 • osobné konzultácie s klientkami,
 • osobnú asistenciu a terénnu prácu,
 • prípravu na súdne pojednávania,
 • prípravu na výsluch, priestupkové konania,
 • zastupovanie v trestných veciach,
 • podporné skupiny,
 • filiálnu terapiu,
 • sociálno-právne, psychologické poradenstvo,
 • preventívne aktivity,
 • distribúciu klientely ku kompetentným odborníkom,
 • sprostredkovanie ubytovania.

Pomoc a poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie

Ženám, na ktorých je páchané násilie, poskytuje združenie komplexný špecifický poradenský servis. Poradenské služby sú zabezpečené ambulantnou formou. Klientky sa môžu nakontaktovať cez krízovú linku alebo e-mailom.
Násilie môže u žien vyvolať pocity hanby, viny, strachu, neistoty. Telefonický kontakt je najlepšia forma ako získať informácie a ostať v anonymite. Nikto nikoho nesúdi, naopak, na prvom mieste je snaha pomôcť. Je na každej žene, či zavolá.
Krízová linka je určená na pomoc pre ženy, na ktorých je páchané násilie. Volať môžete anonymne, získané informácie sú dôverné.
Cieľom Krízovej linky je zabezpečiť odbornú pomoc ženám po útoku psychickom, fyzickom, ekonomickom, sexuálnom. Tiež pomôcť zorientovať sa klientke v probléme, prekonať bariéry, naštartovať proces odpútania sa od zneužívateľa, prípadne nasmerovať ju k špecialistovi, a tak jej pomôcť znovu si vybudovať plnohodnotný život.
Krízová linka poskytuje:

 • krízovú intervencia,
 • sociálne poradenstvo,
 • právne poradenstvo,
 • psychologické poradenstvo.

Čo môžete očakávať, keď zavoláte na Krízovú linku:

 • vypočutie a pomoc orientovať sa v aktuálnej situácii,
 • porozumenie a dôveru,
 • strániacu pomoc: za násilie je zodpovedný, ten kto ho pácha, nie vy,
 • aktívne riešenie situácie,
 • pomoc pri zostavení individuálneho bezpečnostného plánu,
 • praktické rady a pomoc pri hľadaní ďalších vhodných postupov,
 • informácie z oblasti sociálnej, právnej a trestnej.

Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky máte možnosť v krízových a v život ohrozujúcich situáciách volať s odbornou poradkyňou. Takto môžete rýchlo, bezpečne a bezplatne dostať erudovanú pomoc a podporu. Podľa potreby môžete sebe alebo svojim blízkym na diaľku zabezpečiť náležitú pomoc (napr. políciu, rýchlu záchrannú službu ...).
Výhody:

 • ľahká dostupnosť,
 • rýchla pomoc v ohrození,
 • zabezpečenie anonymity a súkromia,
 • možnosť volať podľa potreby,
 • šanca poskytnúť pomoc aj ženám z ďalekých oblastí regiónu.

Špecifické služby, ktoré združenie poskytuje klientkam, tvoria:

 • právne, sociálne, psychologické poradenstvo,
 • podporné skupiny,
 • filiálna terapia,
 • osobná asistencia,
 • sprevádzanie na súdy, políciu, sociálne oddelenia,
 • pomoc pri hľadaní bývania.

V rámci špecifických služieb poskytuje o. z. ŽENA V TIESNI aj bezplatné právne poradenstvo v oblasti rodinného, majetkového, trestného práva ženám/osobám zažívajúcim násilie. Súčasťou právneho poradenstva je analýza právneho problému, pomoc pri spísaní súdnych návrhov, príprava na súdne pojednávanie, sprostredkovanie právneho zastupovania, účasť pracovníčok poradne na súdnych pojednávaniach, príprava na priebeh trestného konania, zastupovane právničkou pri trestných konaniach.

Filiálna terapia – ide o tréning rodičovských zručností pre matky s deťmi, ktorý sa uskutočňuje metódou hravej terapie. Násilie zo strany muža k žene v partnerskom vzťahu narúša zdravú atmosféru v rodine. Tým, že žena žije v strese a v strachu o svoj život a život dieťaťa, sústreďuje množstvo energie na prežitie, na odpútanie sa od násilníka. V mnohých prípadoch tak trpí vzťah matky s dieťaťom. Narušila sa medzi nimi komunikácia, vzťah dôvery a opory, ktoré dieťa potrebuje ku svojmu zdravému vývoju. Filiálna terapia je jedným zo spôsobov ako zlepšiť vzťah dieťaťa s matkou. Matky sa naučia nové komunikačné a výchovné zručnosti v prístupe k dieťaťu.

Podporné skupiny vedú dve odborné pracovníčky centra. V rámci skupinových stretnutí ženám poskytujú nielen emočnú podporu, náhľad na situáciu, možnosť sebaprejavenia, prežitia zážitkov spolupatričnosti a korigovania emočných skúseností, efektívnu spätnú väzbu, no najmä pomoc a vedenie pri riešení konkrétnych problémov v násilníckom vzťahu.

Bezplatné služby pre každého

Služby poskytované združením sú prístupné pre všetky ženy bez ohľadu na štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, politickú príslušnosť...
Sú poskytované

 • bezplatne,
 • rýchle a nebyrokraticky – ženy, ktoré vyhľadajú tieto služby, nepotrebujú žiadne odporúčanie a nevyžadujú sa od nich žiadne informácii až do času, kým sa klientka sama nerozhodne ich poskytnúť. Hoci je zavedený systém objednávania, čakacie lehoty sú kratšie než 3 dni, v akútnych prípadoch je krízová intervencia poskytnutá okamžite,
 • dlhodobo – poskytovanie služieb jednej klietke trvá zvyčajne niekoľko mesiacov, a nezriedka aj rokov; ich trvanie závisí aj od rýchlosti práce súdov, ako aj od času potrebnom na uzdravenie klientky a jej detí z prežitej psychickej traumy,
 • ženy pomáhajú ženám - práci s klientelou sa venujú výhradne ženy – poradkyne,
 • anonymita – údaje sa neposkytujú bez súhlasu klientky,
 • feministický prístup – citlivosť k ženským témam,
 • strániacu pomoc – pracovníčky sú na strane klientok, chránia ich záujmy a pomáhajú uplatňovať ich práva,
 • pomoc svojpomocou – pomoc adresovaná potrebám a záujmom ženy, posilňovanie kompetencií klientok, zdôrazňovanie jej silných stránok,
 • vyškolení pracovníci.

Projekty zamerané na prevenciu

Projekty, zamerané na prevenciu, sú určené pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, ale aj pre širokú verejnosť. Ich snahou je:

 • zvýšenie informovanosti o téme násilia páchaného na ženách,
 • zorientovanie sa v téme rodovo podmieneného násilia,
 • propagácia poradne a témy prostredníctvom letákov,
 • zníženie tolerancie voči násiliu páchaného na ženách,
 • oboznámenie žien s ich právami a povinnosťami,
 • odstránenie zaužívaných rodových stereotypov.

Cyklus prednášok o téme násilia páchaného na ženách sa uskutočňuje už štvrtý rok v rámci stredných škôl Turčianskeho regiónu. Snahou je neustále podchytávať mladú generáciu žien, ktoré sú potenciálne ohrozené násilníckym partnerom, aby sa vedeli brániť takémuto násiliu.

Regionálne aktivity
Projekt UMLČANÉ SVEDKYNE:
Pripomenul osudy žien, ktoré násilne zomreli rukou manžela, bývalého manžela, partnera alebo známeho. Výstava upozornila v siedmich mestách Žilinského regiónu – Martin, Vrútky, Turčianske Teplice, Ružomberok, Čadca, Žilina, Dolný Kubín – na spoločenský problém násilia páchaného na ženách a na vplyv dlhodobého násilia na život žien. Projekt sa realizoval za finančnej podpory Žilinského samosprávneho kraja.Projekt ŽENU ANI KVETINOU NEUDRIEŠ:
Stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži, ale i verejnosti dal citlivo do povedomia problematiku a elimináciu násilia na ženách. V piatich mestách Žilinského kraja – Martin, Žilina, Čadca, Ružomberok, Dolný Kubín – a v piatich mestách Banskobystrického kraja – Banská Bystrica, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Žiar nad Hronom – sa premietali dva dokumentárne filmy: To všechno z lásky, 2004, Jen se dívej, 2005 o domácom násilí a násilí na ženách spojené s diskusiou s účastníkmi. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Ministerstva vnútra, Žilinského a Banskobystrického kraja.

Preventívne akcie sú podporené aj rozsevom informačných letákov. Týmto spôsobom oslovení občania majú možnosť získať informácie o občianskom združení a o téme násilia páchaného na ženách – formy, cyklus, príčiny, následky. Na podporu informovanosti občanov slúži i webová stránka http://www.zenavtiesni.sk.

V tomto roku sa uskutoční výstava Výstup z kruhu násilia. Plánovaná je na september a október v mestách Martin, Žilina, Čadca, Dolný Kubín a Ružomberok. Výstava má poukázať na osudy žien, ktoré násilne zomreli ale i na tie, ktorým sa podarilo z násilníckeho vzťahu vymaniť. Bude ju tvoriť 12 figurín žien v životnej veľkosti.

Spracovala: Mária Mišovičová

Zdroj: Občianske združenie Žena v tiesni
Link: http://www.zenavtiesni.sk

KRÍZOVÁ LINKA
pondelok – piatok od 8.00 do 15.00 hod.
043 422 08 53
pondelok – piatok od 8.00 do 20.00 hod.
0907 346 374
pondelok – piatok od 8.00 do 20.00 hod.
0911 346 374

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!