Komunikácia vo svete edukácie

mar 11 2013

Uvedená publikácia slúži ako učebnica pre študentov, pedagógov a nielen pre nich. Človek nemôže nekomunikovať. Komunikujeme, aby sme poznali nie len iných, ale aj seba. Žiaci sú pre učiteľa „živým materiálom”. Najskôr ich musí spoznať, zistiť niečo o ich záujmoch a sociálnych vzťahoch v triede. Až potom môže plánovať výučbu, ktorá by bola vhodná pre žiakov, jemu samotnému i cieľom vzdelávania.

ÚVOD

Komunikácia nám poskytuje množstvo informácií. Prostredníctvom nej získavame poznatky, dozvedáme sa o názoroch, postojoch, hodnotách či spôsobe života iných ľudí. Komunikácia reguluje naše konanie a správanie, ovplyvňuje naše snaženie a výkon. Získavame ňou celkový pohľad na náš život i na život spoločnosti.

Človek nemôže nekomunikovať. Komunikáciou získavame celkový pohľad na náš život i na život spoločnosti. Komunikujeme, aby sme poznali nie len iných, ale aj seba. Žiaci sú pre učiteľa „živým materiálom”. Najskôr ich musí spoznať, zistiť niečo o ich záujmoch a sociálnych vzťahoch v triede. Až potom môže plánovať výučbu, ktorá by bola vhodná pre žiakov, jemu samotnému i cieľom vzdelávania.

Prevažná časť učenia a vyučovania sa uskutočňuje prostredníctvom sociálnej interakcie, ktorú uskutočňuje učiteľ zo žiakmi, žiaci s učiteľom i žiaci navzájom. Pre učiteľa i žiaka je preto veľmi dôležité utvárať také vzťahy, ktoré umožňujú vytvárať v triede priaznivú, tolerantnú a pomáhajúcu atmosféru, ovzdušie pohody a pokoja. Vzťah medzi učiteľom a žiakom vyplýva z komunikácie a z podstaty výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom prostredí.

V interakcii učiteľa a žiaka majú verbálne a neverbálne prostriedky komunikácie veľký význam. Spravidla sprevádzajú rečový prejav učiteľa, ale môžu sa použiť i samostatne. Závažné je aj to, že učitelia si ich zväčša neuvedomujú. Týka sa to najmä gestikulácie, kinezických pohybov, fyzických postojov, ale aj otázok priestoru a vzdelanosti pri komunikácii, mimiky. Pritom práve v týchto oblastiach sa môže vyskytnúť viacero zlozvykov a rušivých vplyvov, ktoré pôsobia na žiakov negatívne. Učiteľ a jeho správanie môže pre žiaka predstavovať pozitívny vzor, na základe ktorého si vytvorí kladný postoj k nemu a vzdelaniu vôbec, ale môže to byť i naopak. Učitelia, aj keď si to vždy neuvedomujú, môžu slúžiť aj ako vzory pre rolu dospelého. Dobrý učiteľ poskytuje žiakom príklad dospelého, akým sa môže stať. Žiaci totiž veľmi citlivo vnímajú správanie učiteľa nielen k nim, ale aj k ich rodičom, kolegom. Všímajú si, ako učiteľ reaguje na úspechy a neúspechy, radosti a starosti, ktoré prežívajú.

Učiteľ si so žiakmi buduje citový vzťah, pomocou ktorého motivuje žiakov učiť sa. Nie je to iba jednostranná komunikácia. Učiteľ získava od žiakov spätnú väzbu o svojej práci, na základe ktorej sa môže od svojich žiakov tiež učiť. Neformálny partnerský vzťah je prospešný ako pre žiaka, tak aj pre učiteľa. Partnerstvo nám otvára cestu k žiakovi a dáva nám možnosť ho navigovať správnym smerom. Analýze tejto problematiky venujeme pozornosť v tejto publikácii. Uvedený text slúži ako učebnica pre študentov, pedagógov a nie len pedagógov.

autori

OBSAH

1 VÝCHOVA AKO SÚČASŤ SOCIALIZÁCIE
1.1 Prostredie a výchova
1.2 Školské prostredie a výchova
1.3 Vybrané metodologické aspekty pedagogiky

2 OSOBNOSŤ PEDAGÓGA
2.1 Osobnosť tvorivého pedagóga
2.2 Typológia pedagóga
2.3 Kompetencie pedagóga

3 PEDAGOGICKÉ KOMPETENCIE UČITEĽA
3.1 Klasifikácia profesionálnych vedomostí učiteľa
3.2 Profesia pedagóga
3.3 Pedagóg ako subjekt výchovno-vzdelávacieho procesu

4 SOCIÁLNO - PEDAGOGICKÁ KOMUNIKÁCIA
4.1 Verbálna komunikácia
4.2 Princípy efektívnej verbálnej komunikácie
4.3 Neverbálna komunikácia
4.4 Kritika a konflikty v sociálno-pedagogickej komunikácii

Autori:
Doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.

Názov: Komunikácia vo svete edukácie
Recenzenti:
Prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.
Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Doc. PhDr. Jarmila Novotná, PhD.
Doc. PhDr. Marta Germušková, PhD.
ThLic. Peter Laca, PhD.
Jazyková úprava: PaedDr. Janka Čubirková
Vydavateľ: Institut mezioborových studií, Brno
Vydanie: prvé vydanie
Rok vydania: 2012
Počet strán: 194
Tlač: Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
ISBN: 978-80-87182-30-7