Podpora vzdelávania, ako forma sociálnej pomoci v Kambodži a otázky jej efektívnosti

sep 9 2011

ABSTRACT: The article presents the basic information about the Education system in Cambodia and the most frequent issues connected with the educational support from Non – Governmental Organizations operating in Cambodia. It introduces the project Komar Chlad (Smart Children) and explains some of the decisions which have to be made to fulfill the aim of successful study of the supported recipients. The article also includes the results of survey dedicated to the Impact of the Intervention of Non - Governmental Organisations in Andong community, Cambodia, slum situated close to the capital city Phnom Penh.

ÚVOD

Kambodža sa nachádza v juhovýchodnej Ázii, v ktorej žije viac ako 13 miliónov obyvateľov, susedí s Thajskom, Laosom a Vietnamom; na juhozápade má prístup k Thajskému zálivu Tichého oceánu. Krajina patrí medzi najchudobnejšie v regióne, najmä pričinením genocídnej občianskej vojny vyvolanej Červenými Kmérmi v rokoch 1975-1979, keď bola vyvraždená asi štvrtina vtedajšej populácie a tento režim mal ďalekosiahle následky na všetky oblasti života obyvateľstva . Školský systém v krajine je stále v rozvoji. Okrem neodbornosti a nedostatku pedagógov jeho pokrok spomaľuje aj rozsiahla korupcia, ktorá sťažuje realizáciu stanovených plánov, ale aj prácu mimovládnych organizácií v krajine. Tento článok by mal aspoň z časti priblížiť situáciu vo vzdelávaní v tejto rozvojovej krajine a poukázať na potrebu podpory vzdelávania chudobnej časti obyvateľstva, a tak jej dať šancu na rozvoj aj v iných oblastiach života. V článku sa ďalej nachádzajú výsledky z výskumu, ktorý sa uskutočnil v základnej škole v chudobnej slumovej časti mesta Phnom Penh.


VZDELÁVANIE V KAMBODŽI

Kedysi bolo vzdelávanie poskytované tradične v kláštoroch – pagodách (Wat) budhistickými mníchmi, ktorí poskytovali vzdelávanie exkluzívne mužskej populácii. V roku 1917 francúzska koloniálna vláda prijala Zákon o vzdelávaní a predstavila základné vzdelávanie na prvom a druhom stupni založené na francúzskom modeli. Tento systém však bol elitársky a siahal len k malému percentu populácie. Slúžil prevažne štátnym zamestnancom, ktorí pôsobili po celej Indočíne. Po vyhlásení nezávislosti bol nastavený univerzálny systém vzdelávania. Kambodža nemala žiadnu inštitúciu vyššieho vzdelávania do 60. rokov, keď bola založená Kmérska kráľovská univerzita. V roku 1975, po zmene režimu, Červení Kméri zakázali vzdelávanie, systematicky zničili vyučovací materiál, skriptá a vydavateľstvá. Školy a univerzity boli zatvorené, mnoho kvalifikovaných učiteľov, výskumníkov a technikov opustilo krajinu alebo zahynulo.(i) Po režime Červených Kmérov bola Kambodža odkázaná na príliv vzdelaných ľudí zo zahraničia. Vláda prijala potrebné kroky na zlepšenie situácie. Decentralizovala školstvo, pripravila Strategický plán vzdelávania. Kambodžská ústava vyhlasuje bezplatné deväťročné vzdelávanie a garantuje univerzálne právo na základné vzdelanie.(ii) Táto oblasť je v krajine jednou z najdiskutovanejších problematík, vzhľadom na to, že predstavuje budúcnosť krajiny a obyvateľstva. Mnoho medzinárodných organizácií vytvára tlak na vládu, aby zlepšila podmienky v školstve a samotný prístup detí k vzdelaniu. Napriek tomu je vzdelanie stále nedostatkovým tovarom. Deťom prevažne z vidieckych častí krajiny sa kvalitné štúdium nedostáva. Do školy musia prejsť neraz niekoľko kilometrov, pedagógovia sú nekvalifikovaní, podhodnotení a bez väčšej motivácie. V školstve zotrvávajú nízke platy učiteľov a s tým súvisiace platenie poplatkov, tzv. všimné. Neoficiálny mesačný poplatok na prvom stupni je 3500 rielov (1 USD = 4000 rielov) a 8000 rielov (2 USD) na nižšom druhom stupni; na vyššom druhom stupni poplatky dosahujú 10 200 rielov (asi 2,5 USD). Tieto poplatky nezahŕňajú výdavky na uniformu, školské potreby a pod. Aj z tohto dôvodu, ako ukazujú štatistiky, chudobné deti navštevujú školu najčastejšie len v 1. stupni, teda do šiesteho ročníka. Vo vyššom druhom stupni a na univerzitách nachádzame väčšinou študentov z majetných rodín.(iii) Budúcnosť Kambodže závisí od jej obyvateľstva a jej schopnosti prispôsobiť sa vysokým štandardom vo svete. Zvyšovanie vzdelanosti znamená zvýšenie konkurencieschopnosti obyvateľstva, a teda zvýšenie kvality života. Kambodža potrebuje odborníkov zo svojich radov v každej oblasti. Preto sa mnoho mimovládnych organizácií zaoberá podporou vzdelávania či už primárne alebo okrajovo v rámci svojej činnosti. Takto sa napríklad pomáha zvyšovať povedomie o HIV/AIDS, prevencii drogových závislostí, ochrane práv dieťaťa, prevencii domáceho násilia a pod.

V Kambodži v súčasnosti pôsobia aj súkromné školy, ktoré poskytujú svoje služby za poplatok. Výška školného závisí od danej školy a miesta. Školy v hlavnom meste Phnom Penh bývajú spravidla drahšie ako v iných mestách. Zriaďovateľmi bývajú medzinárodné organizácie z USA, VB, Kórey, Austrálie, Francúzska a pod. Kvalita výučby je poväčšine omnoho lepšia, počet žiakov v triede nižší a vzdelanostná úroveň učiteľov, rovnako ako záujem o deti, vyšší. Do súkromných škôl sa však dostávajú len deti z majetnejších rodín, zatiaľ čo deti z najchudobnejších domácností nenavštevujú ani verejnú školu pre nedostatok finančných prostriedkov na školské pomôcky, alebo pre výpomoc v domácnosti či nutnosť pracovať.

V nasledujúcej tabuľke vidieť údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní obyvateľstva z posledného sčítania v roku 2008.

Tabuľka č.1 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie (2008)

100

Kategória Počet %
Žiadne vzdelanie 4,338,688 32.39
Neukončený 1. stupeň 4,688,366 35.00
1. stupeň (primary) 2,560,657 19.12
Nižší 2.stupeň 1,524,592 11.38
2.stupeň/technické školy 79,714 0.60
Vyššie vzdelanie 196,758 1.47
Iné vzdelanie 6,342 0.05
Spolu 13,395,117 0.05

(Cambodia General Population Census 2008, 2010) (iv)
SlumSlum
PODPORA VZDELÁVANIA – PROJEKT V PRAXI

Projekt Komar Chlad (čít. koma člád) je jedným z mnohých projektov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Spadá pod Fakultu misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II. a bol založený v decembri 2008. Účelom projektu je podpora vzdelávania chudobných detí a poskytovanie jedného teplého jedla denne podporovanému dieťaťu ako aj sociálne poradenstvo rodine dieťaťa. Na začiatku projekt podporoval 5 detí zo slumovej oblasti Andong, pri hlavnom meste Phnom Penh. Momentálne projekt podporuje 15 detí a svoju pôsobnosť rozšíril o výučbu angličtiny a počítačových zručností. Primárnym cieľom je podpora vzdelávania detí, najmä preklenutie hranice medzi prvým a druhým stupňom vzdelávania, aby sa tak v budúcnosti zvýšili ich šance na trhu práce. Projekt sa riadi Etickým kódexom sociálneho pracovníka a vlastnými zásadami, ako sú ochrana osobných údajov dieťaťa a rodiny, dôverný charakter sociálneho poradenstva, podpora len jedného dieťaťa v rodine, zabránenie vzniku závislosti rodiny od cudzej pomoci a neviazanosť podporovaného dieťaťa a rodiny na darcu. Študenti vykazujú dobré až veľmi dobré školské výsledky a vysokú motiváciu študovať, čo len prispieva k aktívnejšej spolupráci na riešení problémov rodiny a predpokladu úspešného štúdia i vo vyšších ročníkoch. Financovanie projektu je založené na dobrovoľnom darcovstve. Darca poskytuje svoju finančnú alebo inú pomoc projektu, čiže skupine detí a nie konkrétnemu dieťaťu, podporuje činnosť projektu, nie konkrétne dieťa. Takto zaručuje podporovanému dieťaťu napĺňanie vyššie spomínaných zásad.(v)

Matka s dieťaťom v slumeMatka s dieťaťom v slume
PODPORA VZDELÁVANIA A JEJ EFEKTÍVNOSŤ

V prípade poskytovania pomoci osobám so sociálnym znevýhodnením je dôležité zodpovedať si aj otázky o efektívnosti danej pomoci. Dobrá vôľa a úmysel niekedy nestačia na úspešné dosiahnutie cieľa. Je dôležité vedieť komu, prečo a za akých podmienok bude táto pomoc poskytnutá. Teda kto je cieľovou skupinou, keďže v rozvojových krajinách je potenciálnych prijímateľov sociálnej pomoci často mnohonásobne viac ako prostriedkov na jej poskytnutie. Preto je nutné určiť najzraniteľnejšie skupiny, jasný cieľ, ktorý je dosiahnuteľný v daných podmienkach a určiť zrozumiteľné pravidlá, ako pre prijímateľov, tak i poskytovateľov sociálnych služieb. Prieskum, ktorý bol realizovaný v komunite Andong, slumovej časti hlavného mesta Phnom Penh, nám ukázal niekoľko zaujímavých skutočností, ktoré je dobré si uvedomovať i v praxi. Na populačnej vzorke 227 žiakov štátnej základnej školy sme sa pokúsili preukázať vplyv podpory/intervencie mimovládnych organizácií v komunite Andong. Za najvhodnejší parameter sme si vybrali školskú dochádzku detí a pokúsili sme sa potvrdiť alebo vyvrátiť určité tvrdenia. Podarilo sa nám preukázať signifikantný rozdiel v dochádzke podporovaných a nepodporovaných detí.

Tabuľka č. 2 Nonparametrická korelácia (Podpora, vymeškané dni spolu)

Na analýzu sme použili Spearmanovu nonparametrickú koreláciu, ktorá bola vhodnejšia pre našu distribúciu parametrov. Súvislosť medzi sledovanými parametrami je nízka a negatívna, čo znamená, že s podporou študenta klesá počet vymeškaných dní. Na základe výsledkov realizovaného testovania môžeme konštatovať, že na hladine významnosti 0,01 je korelácia síce nízka, ale zistenie je signifikantné.(vi)

Zistili sme tiež, že podporované dievčatá majú menší počet vymeškaných dní a predpokladáme, že ich podporou sú MVO schopné udržať väčší počet dievčat vo vzdelávacom procese. Najviac žiakov odchádza v 5. ročníku, preto predpokladáme, že finančný tlak, ktorý pociťuje rodina s narastajúcim vekom dieťaťa a výškou „všimného“ dosahuje kritický bod práve v 5. ročníku, keď je dieťa dostatočne vyspelé na určitý druh práce a zároveň už disponuje základnými vedomosťami ako je písanie a čítanie, ale absentuje tu pocit blízkosti ukončenia základného vzdelávania, ktorý predpokladáme, že je výrazný v 6. ročníku a súvisí s rozhodnutím ukončiť začaté vzdelávanie. Preto považujeme za dôležité nielen priebežné podporovanie dieťaťa vo vzdelávaní od nízkeho veku, ale aj podchytenie žiakov 5. ročníka, s dôrazom na vzdelávanie dievčat.

Slumova ulička v období dažďovSlumova ulička v období dažďov
Tabuľka č. 3 Korelácia – 5. Ročník

Korelačný koeficient je stredne silný a negatívny, čo znamená, že existuje stredne silná závislosť medzi premennými podpora a vymeškané dni. Z uvedeného vyplýva, že podporovaní žiaci v 5. ročníku majú menej vymeškaných dní, a to pri štatistickej hladine významnosti 0,01.(vii)

Z uvedených údajov v prieskume sme ďalej zistili, že počet dievčat vo vzdelávaní je výrazne nižší ako chlapcov. Z celkového počtu 183 žiakov, ktorí študovali po celý školský rok 2009/2010, bolo len 37 % dievčat, čo z nich robí ohrozenejšiu skupinu a je namieste, aby sa na ne MVO zamerali. Toto zistenie podporuje aj vyhlásenie organizácie UNICEF Cambodia (2005), že dievčatá sú ohrozenejšou skupinou ako chlapci vo vzťahu k získaniu plnohodnotného vzdelávania.

Ďieťa v slumeĎieťa v slume
ZÁVER

Prieskum bol realizovaný na základe analýzy dostupných dokumentov, informácií od ľudí pôsobiacich v danej oblasti a podporený štúdiom dostupných zdrojov literatúry. Poskytol nám údaje o efektívnosti poskytovania pomoci v oblasti vzdelávania, cieľových skupinách tejto pomoci a dosiahnuteľnosti cieľov ako je dokončenie vzdelávacieho procesu na základnej škole u podporovaných detí a možnosť zvládnutia prechodu z prvého stupňa vzdelávania do druhého stupňa, tak ako sa to úspešne podarilo v projekte Komar Chlad, kde všetky deti zo 6. ročníka nastúpili do 7. ročníka na škole druhého stupňa. Je dôležité tiež upozorniť, že finančná pomoc žiakom nie je jedinou podmienkou úspešnej podpory vzdelávania detí, jej súčasťou musí byť i práca s rodinou dieťaťa a kvalitné sociálne poradenstvo, ktoré zabezpečí oporu dieťaťu počas jeho prípravy na lepšiu budúcnosť.

Autor: PhDr. Petra Sláviková

(i)Cambodia Cultural Profile. 2005. [online]. Education. [citované 30. 11. 2010]. Dostupné na:
(ii)Tamtiež
(iii) Education for All National Plan 2003-2015. 2003. [online]. Ministry of Education, Youth and Sports. [citované 9.11. 2010]. Dostupné na:
(iv)Cambodia Demographics Profile 2010. 2010. [online]. [citované 3. 9. 2010]. Dostupné na:
(v) Interné materiály Vysokej školy zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety.2011.Komar Chlad.Bratislava.2011
(vi) Sláviková,P.2011. Vplyv Intervencie mimovládních organizácií v komunite Andong, Kambodža. Rigorózna práca.Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety. Bratislava. 2011. 80s.
(vii) Tamtiež

Phnom Penh, Cambodia:

Zväčšiť mapu

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!