Recenzia publikácie: Postavenie a význam assessment centier pri znižovaní fluktuácie zamestnanacov

júl 24 2020

Publication review: The position and importance of assessment centers in reducing employee turnover

PETROVÁ, G. – ZIMANOVÁ, R. 2018. Postavenie a význam assessment centier pri znižovaní fluktuácie zamestnancov. Praha: Česká andragogická společnost, z.s., 2018. 72 s. ISBN 978-80-906894-6-6.

Abstrakt: Publikácia ponúka v troch kapitolách spracovanie problematiky development centier z pohľadu stability a spokojnosti zamestnancov, ako aj pracovnej motivácie. Upriamuje pozornosť na rozvojové assessment centrá, s cieľom nachádzať súvislosti a spojitosti so stabilitou, fluktuáciou zamestnancov, pracovnou spokojnosťou ako i pracovnou motiváciou.
Kľúčové slová: assessment a development centrá, fluktuácia, pracovná motivácia.

Abstract: In three chapters, the publication offers an elaboration of the issue of development centers from the point of view of stability and employee satisfaction, as well as work motivation. It draws attention to development assessment centers, in order to find connections and connections with stability, employee turnover, job satisfaction as well as work motivation.
Key words: assessment and development center, turnover, work motivation.

Publikácia ponúka v troch kapitolách spracovanie problematiky development centier z pohľadu stability a spokojnosti zamestnancov, ako aj pracovnej motivácie. Upriamuje pozornosť na rozvojové assessment centrá, s cieľom nachádzať súvislosti a spojitosti so stabilitou, fluktuáciou zamestnancov, pracovnou spokojnosťou ako i pracovnou motiváciou.

Prvá kapitola sa venuje vzdelávaniu a rozvoju pracovníkov, definovaniu základných pojmov ako je ľudský kapitál a ľudské zdroje, psychologickou podstatou práce vo vzťahu k ľudským zdrojom. Development centrá sú prvkom, ktoré napomáhajú manažmentu udržiavať jednotlivcov s potenciálom motivovaných, čo sa následne môže odraziť na kvalite práce a pozitívnom vzťahu k organizácii. Ďalšie časti prvej kapitoly sa venujú vzdelávaniu, rozvoju a investíciám do ľudského kapitálu, pričom výchovu a vzdelávanie resp. podnikové a firemné vzdelávanie, chápu ako jednu z najvýznamnejších činností vzťahujúcu sa k rozvoju ľudského bytia vôbec, odvolávajúc sa na ďalších autorov. Upriamujú pozornosť na rozvojové programy v organizácii, t.j. na rovinu rozvoja zamestnancov, ktorá predstavuje ďalšie vzdelávanie, rozširovanie kvalifikácie v spojitosti s rozvojom a formovaním osobnosti a potenciálu pracovníka orientovaným na kariéru.

Druhá kapitola sa venuje fluktuácii a stabilite zamestnancov v podmienkach konkurencie. Fluktuácia sa stala bežným javom spoločnosti a úspešné organizácie pochopili, že investície do vzdelania a rozvoja zamestnancov, ako aj vytváranie podmienok pre ich stabilitu a spokojnosť, sú menej nákladné, ako sústavné nahrádzanie kvalitných zamestnancov. Jedným z faktorov fluktuácie podnikovej povahy, môže byť aj absentujúca motivácia. Motivácia je všeobecne chápaná ako hybná sila a bez efektívnej motivácie zamestnancov nemožno predpokladať prosperitu a rozvoj organizácie. Metóda development centra sa zameriava na motiváciu zamestanacov, od ktorých očkávame vyššiu zodpovednosť, pracovný výkon a motiváciu pre ostatných zamestnancov.

Tretia kapitola je venovaná assessment centrám a ich významu pri znižovaní fluktuácie. V rade efektívnych nástrojov rozvoja zamestnancov sa metóda development centra stáva stále populárnejšia. Možno ju využiť v rôznych smeroch, pričom autorky sa zamerali na použitie assesment a development centra (AC/DC) v rámci rozvoja a diagnostiky zamestnancov. V publikácii nájdeme popísanú základnú chrakteristiku, princípy a účel AC/DC. Pre laického čitateľa príp. pre tých čitateľov, ktorí by chceli lepšie pochopiť túto metódu, by bolo vhodné doplnenie aspoň jedného konkrétneho príkladu, ako tento proces prebieha v praxi. Ciele rozvojových centier prešli v posledných rokoch zmenami pričom pozornosť sa presunula z výberu, na rozvoj zamestnancov, ako efektívnej metódy, ktorá má značný vplyv na stabilizáciu a spokojnosť zamestnacov a tým znižovanie rizika fluktuácie zamestnancov. Podniky často využívajú rozvojové AC k zabezpečeniu stability kľúčových zamestnancov. Publikácia obsahuje príklady skúseností z praxe spojené s aplikáciou AC/DC, v súvislosti so stabilizáciou predovšetkým kľúčových zamestnancov. Metóda DC umožňuje kvalifikovane sa rozhodnúť o optimálnom postupe v troch smeroch rozvoja: postup v hierarchii a tomu zodpovedajúci rozvoj, prehlbovanie a zvyšovanie kompetencií a odbornosti, získavanie ďalších kompetencií a odbornosti prostredníctvom ich rozširovania. Metóda DC podľa autorov predstavuje jeden z najspolahlivejších nástrojov na poznanie potenciálu, zmapovanie charakteristík, definovanie silných a slabých stránok, identifikovanie rozvojových potrieb pre budúci kariérny vývoj.

Záverečná časť je venovaná postaveniu a kompetenciám profesijného andragóga v DC. V závere autorky aj na základe uvedeného konštatujú, že development centrá majú výrazný vplyv na stabilizáciu zamestnancov, ich spokojnosť a sú investíciou, ktorá prináša prosperitu a zároveň je jedným zo zaujímavých nástrojov znižovania fluktuácie.

Publikácia je síce stručná, avšak písaná čitateľným a prístupným štýlom, so zameraním na teoretické východiská jednotlivých javov v uvedenej problematike, ako aj zdôvodnenia a výsledky skúseností či výskumov, prečo použiť tento moderný nástroj nielen v procese výberu zamestnancov. Odporúčali by sme ju študentom vysokých škôl, ale aj pracovníkom v oblasti ľudských zdojov. Tento zväzok vhodne dopĺňa portfólio aktuálnych tém edície českej a slovenskej andragogiky.

Autorka: Mgr. Lenka Flikingerová

Zoznam bibliografických odkazov

PETROVÁ, G. – ZIMANOVÁ, R. 2018. Postavenie a význam assessment centier pri znižovaní fluktuácie zamestnancov. Praha: Česká andragogická společnost, z.s., 2018. 72 s. ISBN 978-80-906894-6-6.