Publikácia Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci (2011)

sep 23 2011

Andrej Mátel, Milan Schavel a kol.
Cieľom publikácie „Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci“ je predstavenie vybraných sociálno-patologických javov nielen vzhľadom na ich základnú charakteristiku a teórie príčin ich vzniku, ale predovšetkým z hľadiska sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie, ktorá sa usiluje o ich odstránenie, resp. zmiernenie negatívnych dôsledkov.

PREDHOVOR

Publikácia Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci, ktorú máte v rukách, je jednou z mnohých, ako napríklad Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce, Základy sociálnej práce, Sociálna prevencia, Sociálne poradenstvo a komunikácia, Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Etika v sociálnej práci, Aplikovaná etika v sociálnej práci, ktoré vznikajú prostredníctvom autorských kolektívov pedagógov aj praktikov na pôde Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Cieľom všetkých je priblížiť študentom, ale aj odborníkom z praxe a kolegom z iných profesií, odbor sociálna práca, pomôcť tak aj jeho identifikácii a potvrdeniu jeho autonómnosti medzi ďalšími profesiami, ktoré sa orientujú na riešenie sociálnych, zdravotných a iných problémov človeka.

V oblasti sociálno-patologických javov sme sa dosiaľ stretli s publikáciami, ktoré mali teoretický charakter. Našou snahou bolo nájsť prepojenie medzi sociálnou patológiou a sociálnou prácou tak, aby najmä študenti sociálnej práce mohli postupne v praxi konkrétne identifikovať svoje kompetencie pre prácu s cieľovými skupinami klientov u ktorých sa sociálno-patologické javy prezentujú. Práve aplikačná prax, teda hľadanie prepojenia medzi teóriu a praxou, môže pomôcť hlbšiemu vymedzeniu sociálnej práce ako spoločensko-vednej disciplíny. V Slovenskej republike sa práve v tomto období vytvára platforma pre vzájomnú diskusiu medzi odborníkmi na teóriu, vzdelávateľmi a praktikmi sociálnej práce. Výsledkom by malo byť skvalitnenie odboru sociálna práca a posilnenie jeho opodstatnenosti pre sociálnu prax.

Je samozrejmé, že sociálni pracovníci v súčasnej dobe, ako aj v budúcnosti, budú pracovať s cieľovými skupinami, v ktorých sa prezentujú sociálno-patologické javy. Ich eliminácia si vyžaduje spoluprácu v tíme odborníkov, najmä pri riešení tých problémov, ktoré prezentujeme v tejto publikácii. Nevyhnutná bude koordinácia tímu, v ktorom by mal mať výnimočné postavenie práve sociálny pracovník. Informácie, ktoré sú sústredné práve v tejto publikácii, by mali absolventi sociálnej práce pretaviť do vedomostí a zručností, ktoré by im toto výnimočné postavenie v praxi zabezpečilo. Nejde len o nejaké súperenie v praktickom profesionálnom dianí, ide aj o posilnenie kompetencií sociálnych pracovníkov, ktorí ešte stále aj vplyvom právnych predpisov nemajú na niektorých pozíciách systematizované a náležité miesta.

Autori jednotlivých kapitol sú vysokoškolskí pedagógovia, spolupracovníci vysokej školy alebo praktici v oblasti riešenia sociálno-patologických javov. Publikácia má v úvodnej časti teoretický charakter a v ďalších častiach sa približujú sprostredkované informácie práve aplikačnej praxe. Výber prezentovaných sociálno-patologických javov nie je absolútne vyčerpávajúci, niektoré problémy sú samostatne spracované inými odborníkmi, z iných profesií. Poznatky a skúsenosti predstavené v aplikovanej časti majú za cieľ pomôcť porozumieť jednotlivým sociálno-patologickým javov z hľadiska sociálnej práce natoľko, aby sociálni pracovníci a študenti sociálnej práce vedeli rozpoznávať, rozlišovať a charakterizovať jednotlivé sociálno-patologické javy vzhľadom na dôležitú terminológiu, identifikovateľné znaky sociálnej patológie a stav bádania. Ďalej im majú pomáhať zvoliť primeranú sociálnu intervenciu, resp. prevenciu poznajúc vhodné metódy sociálnej práce, ako aj súčasnú legislatívu a skúsenosti z dobrej praxe.

Cieľom takto spracovanej publikácie bolo posilniť myšlienku praktického výkonu sociálnej práce, z administratívno-byrokratického rámca k intenzívnejšej práce s klientom pri rešpektovaní základných teoretických východísk jednotlivých popísaných problémov. Z pohľadu autorov je to cesta ako posunúť vzdelávanie a praktickú činnosť sociálnej práce na vyšší stupeň spoločenskej akceptácie a profesionálnej kompetencie. Našu snahu a vklad považujeme za súčasť procesu, na ktorom sa zúčastňujú vzdelávatelia, odborníci z praxe a študenti v odbore sociálna práca, ktorým je táto publikácia určená.

Autori
V Bratislave 15. augusta 2011

Názory recenzentov:

Od dob Herberta Spencera, který pojem sociální patologie uvedl v život v sociologické teorii resp. v sociálním biologismu se absolutní řešení patologických jevů nenašlo. Od těch dob se jednotlivé sociálně patologické jevy popisují, klasifikují, charakterizují, ale v samotné sociální patologii neřeší. A právě aplikované paradigma sociální práce je předurčeno k řešení sociálně patologických jevů. Postmodernisté tvrdí, že věda je vědou najde-li uplatnění na trhu. Jistěže diskutabilní tvrzení, ale ať pohlížíme na vědu z pohledu tradičního či postmoderního musíme se všemožně snažit o její rozvoj. A v sociálních vědách to platí dvojnásob. A právě sociální práce je k tomu předurčena.
... Na mnohé výše uvedené i nevyslovené otázky podává odpověď právě předkládaná monografie kolektivu odborníků, která v základních, jasných a strukturovaných kapitolách dává čtenáři základní představu o pojetí sociální práce, jakož i aplikační dimenze ve vztahu k sociální patologii.
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Autorský kolektív ašpiroval na neľahký, zároveň vysoký cieľ svojej práce. Priniesli v prvom rade bohatý a tvorivý exkurz do teoretického vymedzenia problematiky, s ktorou sa stretávame v mnohých statiach sociologických, psychologických i pedagogických s akcentom na nové informácie. Čo je však významnejšie, následné prepojenie so sociálnou prácou otvorilo nové rozmery do aplikačných intervenčných možností odboru sociálna práca. Tento počin autorov je oceneniahodný, s radosťou môžem konštatovať, že svoj cieľ autori splnili so cťou a ich publikácia, ktorej želám veľa spokojných čitateľov, je dôležitou súčasťou procesu profesionalizácie sociálnej práce.
doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

V sociálnej patológii je veľmi dôležitou otázka vplyvu doby a historického kontextu na vznik teórií a rozvoj sociálnej patológie ako vednej disciplíny. Tak vnímam publikáciu Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci, ktorej pridruženou hodnotou je aj snaha kolektívu autorov aplikovať metódy sociálnej práce vo vzťahu k jednotlivým typom klientov. Je to súčasný exkurz do jednotlivých typov patologických foriem správania predovšetkým v slovenskej spoločnosti, ale aj v komparácii rôznych zahraničných výskumov. Je potrebné analyzovať a skúmať aktuálne potreby spoločnosti vo vzťahu k patologickým formám správania, čo predložená monografia vo veľkej miere napĺňa.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Publikácia vydaná v roku 2011 už nieje v predaji. Nahradená bola novším vydaním z roku 2015: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/socialna-patologia-a-prevencia-vyb...


OBSAH:

I. VŠEOBECNÁ SOCIÁLNA PATOLÓGIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

1 SOCIÁLNA PATOLÓGIA A DEVIÁCIA
1.1 SOCIÁLNA PATOLÓGIA – POJEM A DEFINOVANIE
1.2 SOCIÁLNA PATOLÓGIA ALEBO DEVIÁCIA?
1.3 NORMA, NORMALITA, SOCIÁLNA KONTROLA A ĎALŠIE POJMY
1.4 STRUČNÝ PREHĽAD VYBRANÝCH TEÓRIÍ DEVIÁCIE
1.4.1 Biologické teórie
1.4.2 Psychologické a sociálno-psychologické teórie
1.4.3 Teória sociálnej dezorganizácie
1.4.4 Teórie anómie
1.4.5 Teórie subkultúry a kontrakultúry
1.4.6 Teórie sociálnej kontroly
1.4.7 Teórie labellingu (etiketizačné teórie)
1.4.8 Etnometodologické teórie
1.4.9 Radikálne teórie

2 SOCIÁLNA PRÁCA V MULTIDISCIPLINÁRNOM PRÍSTUPE K SOCIÁLNEJ PATOLÓGII
2.1 MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP K SOCIÁLNEJ PATOLÓGII
2.1.1 Sociálna práca
2.1.2 Metódy a techniky sociálnej práce
2.1.3 Sociálne služby a SPODaSK
2.1.4 Sociálna prevencia
2.2 IDENTIFIKÁCIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV
2.3 KLASIFIKÁCIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV

II. APLIKOVANÁ SOCIÁLNA PATOLÓGIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

3 ZÁVISLOSTI
3.1 ZÁVISLOSTI – TERMINOLOGICKÉ UVEDENIE
3.1.1 Drogová závislosť
3.1.2 Alkoholová závislosť
3.1.3 Nelátkové závislosti
3.1.4 Príčiny vzniku a rizikové faktory
3.2 SOCIÁLNA PATOLÓGIA RODINY V RÁMCI ZÁVISLOSTÍ
3.2.1 Spoluzávislosť
3.2.2 Dospelé deti alkoholikov
3.3 IDENTIFIKOVATEĽNÉ ZNAKY SOCIÁLNEJ PATOLÓGIE ZÁVISLOSTÍ
3.4 MULTIDISCIPLINÁRNY TÍM V PROBLEMATIKE ZÁVISLOSTÍ
3.5 LIEČBA ZÁVISLOSTÍ A MIESTO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V NICH
3.5.1 Ambulantná starostlivosť
3.5.2 Ústavná starostlivosť
3.5.3 Nariadená ochranná liečba
3.6 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE SO ZÁVISLÝMI A SPOLUZÁVISLÝMI
3.6.1 Streetwork a harm reduction
3.6.2 Krízová intervencia pri závislostiach
3.6.3 Sociálna práca s rodinou závislého klienta
3.6.4 Sociálne poradenstvo pre závislých a spoluzávislých
3.6.5 Terapeutické komunity a socioterapeutické skupiny
3.6.6 Resocializácia
3.6.7 Spiritualita a rituály v procese uzdravovania
3.6.8 Svojpomocné skupiny
3.6.9 Sociálna práca a psychoterapia s DDA

4 KRIMINALITA
4.1 TERMINOLOGICKÉ UVEDENIE
4.2 PREDMET KRIMINOLÓGIE A JEDNOTLIVÉ OBLASTI
4.3 ŠTRUKTÚRA KRIMINALITY, JEJ DYNAMIKA A AKTUÁLNY STAV
4.3.1 Násilná kriminalita
4.3.2 Mravnostná kriminalita
4.3.3 Majetková kriminalita
4.3.4 Ekonomická kriminalita
4.3.5 Extrémizmus
4.3.6 Terorizmus
4.3.7 Korupcia
4.3.8 Drogová kriminalita
4.3.9 Organizovaná kriminalita
4.3.10 Verejný poriadok a uličná kriminalita
4.4 PENITENCIÁRNA STAROSTLIVOSŤ
4.4.1 Špecifiká výkonu väzby
4.4.2 Špecifiká výkonu trestu odňatia slobody
4.4.3 Penitenciárna sociálna práca

5 DOMÁCE NÁSILIE
5.1 SOCIÁLNA PATOLÓGIA RODINY
5.2 DOMÁCE NÁSILIE – TERMINOLOGICKÉ UVEDENIE
5.2.1 Týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa
5.2.2 Domáce násilie v partnerských vzťahoch
5.2.3 Týranie, zneužívanie a zlé zaobchádzanie so seniormi
5.3 IDENTIFIKOVATEĽNÉ ZNAKY SOCIÁLNEJ PATOLÓGIE
5.4 STATUS QUESTIONIS
5.5 MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP K DOMÁCEMU NÁSILIU
5.6 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE
5.6.1 Krízová intervencia obetiam domáceho násilia
5.6.2 Sociálno-právna ochrana detí a kuratívna sociálna práca
5.6.3 Sociálne poradenstvo obetiam domáceho násilia
5.6.4 Komplexná pomoc a rezidenciálne zariadenia
5.7 SOCIÁLNA PREVENCIA DOMÁCEHO NÁSILIA
5.7.1 Prevencia násilia páchaného na deťoch
5.7.2 Prevencia násilia páchaného na ženách
5.7.3 Prevencia zlého zaobchádzania so seniormi
5.8 POMOC PÁCHATEĽOM DOMÁCEHO NÁSILIA

6 PROSTITÚCIA A OBCHODOVANIE S ĽUĎMI
6.1 ZÁKLADNÉ TEORETICKÉ VYMEDZENIE PROSTITÚCIE
6.1.1 Druhy a formy prostitúcie
6.2 PROSTITÚCIA AKO SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝ JAV
6.2.1 Historický pohľad na prostitúciu
6.2.2 Prístupy k prostitúcia v súčasnosti a jej výskyt v SR
6.2.3 Negatívne dôsledky prostitúcie
6.3 PRÍČINY PROSTITÚCIE A STAV BÁDANIA
6.4 SOCIÁLNA PRÁCA V PROBLEMATIKE PROSTITÚCIE
6.4.1 Streetwork
6.4.2 Harm reduction a prostitúcia
6.5 PREVENCIA PROSTITÚCIE A OBCHODOVANIA S ĽUĎMI
6.6 NÁRODNÝ PROGRAM BOJA PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI

7 SEKTY A DEŠTRUKTÍVNE KULTY
7.1 TERMINOLOGICKÉ UVEDENIE
7.2 TYPOLÓGIA SIEKT A DEŠTRUKTÍVNYCH KULTOV
7.2.1 Typy organizačných štruktúr
7.2.2 Satanizmus
7.3 DÔVODY VSTUPU, NÁBOR, ČLENSTVO V SEKTE A JEJ OPUSTENIE
7.3.1 Správanie agitátora pri nábore
7.3.2 Vznik závislosti od deštruktívnych siekt a kultov
7.3.3 Nová identita členov sekty
7.3.4 Opustenie sekty
7.4 SOCIÁLNA PATOLÓGIA SIEKT
7.4.1 Negatívne vplyvy siekt
7.4.2 Negatívne vplyvy satanizmu
7.5 PREVENCIA A POMOC OSOBÁM S KULTOVOU ZÁVISLOSŤOU
7.5.1 Prevencia sociálnej patológie siekt
7.5.2 Deprogramovanie
7.5.3 Výstupové poradenstvo
7.5.4 Strategický interakčný prístup
7.5.5 Inštitúcie pomoci a prevencie

8 FUTBALOVÉ CHULIGÁNSTVO
8.1 FUTBALOVÉ CHULIGÁNSTVO A FUTBALOVÍ CHULIGÁNI
8.2 SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ SÚVISLOSTI FUTBALOVÉHO CHULIGÁNSTVA
8.3 TEORETICKÉ PRÍSTUPY K FUTBALOVÉMU CHULIGÁNSTVU
8.3.1 Inštitucionálne a legislatívne možnosti pomoci
8.4 SOCIÁLNA PRÁCA A PREVENCIA FUTBALOVÉHO CHULIGÁNSTVA
8.4.1 Fanprojekty ako forma sociálnej práce s mládežou
8.4.2 Streetwork s futbalovými fanúšikmi
8.4.3 Ambasády pre fanúšikov
8.5 PROBAČNÉ A RESOCIALIZAČNÉ PROGRAMY

9 SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ
9.1 SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ – ZÁKLADNÍ POJMY
9.2 TEORIE SEBEVRAŽEDNÉHO JEDNÁNÍ
9.2.1 Sociologický přístup
9.2.2 Medicínský přístup
9.2.3 Psychologický přístup
9.2.4 Náboženský přístup
9.3 IDENTIFIKOVATELNÉ ZNAKY SEBEVRAŽEDNÉHO JEDNÁNÍ
9.4 RIZIKOVÉ FAKTORY
9.5 MOŽNOSTI POMOCI
9.6 PREVENCE SEBEVRAŽEDNÉHO JEDNÁNÍ
9.7 SPOLEČENSKÉ POSTOJE A REAKCE NA SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ

10 CHUDOBA A BEZDOMOVESTVO
10.1 CHUDOBA
10.2 BEZDOMOVECTVO
10.3 PATRIA BEZDOMOVECTVO A CHUDOBA DO SOCIÁLNEJ PATOLÓGIE?
10.4 STATUS QUESTIONIS
10.4.1 Chudoba
10.4.2 Bezdomovectvo
10.5 ODSTRAŇOVANIE CHUDOBY
10.6 SOCIÁLNA PRÁCA S OSOBAMI BEZ DOMOVA
10.6.1 Systémový prístup
10.6.2 Streetwork
10.6.3 Sociálne služby poskytované ľuďom bez domova
10.6.4 Kuratívna sociálna práca
10.6.5 Sociálne poradenstvo

ZHRNUTIE

Cieľom publikácie „Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci“ je predstavenie vybraných sociálno-patologických javov nielen vzhľadom na ich základnú charakteristiku a teórie príčin ich vzniku, ale predovšetkým z hľadiska sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie, ktorá sa usiluje o ich odstránenie, resp. zmiernenie negatívnych dôsledkov.

Autormi jednotlivých kapitol sú vysokoškolskí pedagógovia a praktici v oblasti riešenia jednotlivých sociálno-patologických javov. Z hľadiska štruktúry tvoria prvé dve kapitoly všeobecný úvod do sociálnej patológie a ostatných osem kapitol predstavuje jednotlivé sociálno-patologické javy aplikované na intervenciu sociálnej práce.

V prvej kapitole Andrej Mátel predstavuje terminologické uvedenie do relevantných pojmov, akými sú sociálna patológia, deviácia, normy, normalita, sociálna kontrola a pod. V súčasnosti možno konštatovať, že v protiklade k opusteniu výrazu a konceptu sociálnej patológie v druhej polovici 20. storočia v sociológii, sociálnej práci a ďalších disciplínach Západu, sa na Slovensku a v iných krajinách východnej Európy výraz „sociálna patológia“ a s ním spojený koncept plne domestifikoval, a to najmä v sociálnej práci. Je vhodné, aby sa z hľadiska sociálnej práce výrazy sociálna patológia a deviácia rozlišovali, pričom práve sociálna patológia zdôrazňuje negatívne dôsledky odchýlky (deviácie) pre jednotlivca, rodinu, skupinu alebo spoločnosť, ktoré sa stávajú predmetom sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie. Súčasťou tejto propedeutickej kapitoly je aj stručný prehľad vybraných teórií deviácie.

V druhej kapitole Milan Schavel a Andrej Mátel predstavujú multidisciplinárny prístup k sociálnej patológii s akcentom na sociálnu prácu. Stručne uvádzajú najčastejšie metódy sociálnej práce, ktoré sociálni pracovníci využívajú na odstraňovaní alebo zmierňovaní dôsledkov sociálno-patologického správania. Osobitá pozornosť je venovaná identifikačným kritériám podľa ktorých je možné daný jav označiť v sociálnej práci za sociálno-patologický.

Andrea Vasilescu sa v tretej kapitole venuje závislostiam od drog, alkoholu a nelátkovej závislosti. Popisuje v nej možnosti liečby a metódy sociálnej práce pre oblasť závislostí. Okrem toho poukazuje na dôležitosť doliečovania v procese uzdravovania závislých formou svojpomocných a socioterapeutických skupín. Jej osobitým prínosom je predstavenie problematiky spoluzávislosti, ktorej sa u nás dosiaľ nevenovala náležitá pozornosť. V sociálnej práci je preto dôležité poskytovať poradenstvo spoluzávislým zamerané na vyrovnanie sa s existujúcim problémom, získanie nadhľadu a uvoľňovanie napätia.

Tibor a Ladislav Roman vo štvrtej kapitole predstavujú jeden z najzávažnejších sociálno-patologických javov pre spoločnosť, ktorým je kriminalita. Cez vysvetlenie pojmov potrebných pre poznanie špecifík kriminality sú podrobne, pre potreby sociálnej práce, identifikované jednotlivé druhy kriminality, ich dynamika a aktuálny stav. Ďalej pozornosť autori venujú aj problematike ukladania trestu; predstavujú špecifiká výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody spôsobom, ktorý je verejnosti i odboru sociálna práca menej známy Pre penitenciárnu a postpenitenciárnu sociálnu prácu ponúka množstvo otvorených tém na budúce bádanie a potrebu zmien v spôsobe ukladania trestu spoločnosťou.

Andrej Mátel sa v piatej kapitole venuje domácemu násiliu ako novšiemu sociálno-patologickému javu v jeho rozličných podobách akými je CAN syndróm, násilie v partnerských vzťahoch a zlé zaobchádzaniu so seniormi. Identifikované sú všetky sociálno-patologické znaky domáceho násilia a stav bádania v danej oblasti. Jadrom kapitoly sú metódy sociálnej práce s obeťami domáceho násilia, najmä krízová intervencia, kuratívna sociálna práca a sociálne poradenstvo. Pozornosť je venovaná aj rezidenciálnej starostlivosti, prevencii a práci s páchateľmi domáceho násilia.

Barbora Kuchárová predstavuje v šiestej kapitole prostitúciu a obchodovanie s ľuďmi ako závažné sociálno-patologické javy súčasnosti. Sociálnu prácu v problematike prostitúcie zameriava najmä na streetwork a prístup harm reduction. Ako jedna z kompetentných zaangažovaných odborníčok predstavuje Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Sekty a nové náboženské hnutia sú výrazom protestu proti súčasným náboženským, rodinným, spoločenským pomerom a svojou existenciou sú pre spoločnosť čoraz aktuálnejšou výzvou. Lenka Látalová a Andrej Mátel v siedmej kapitole predstavujú úlohu pomáhajúcich profesií, vrátane sociálnej práce, v tejto oblasti. Medzi jej priority patrí minimalizovať riziko vstupu do siekt a kultov, ktoré môžu byť v dôsledku svojej ideológie škodlivé či nebezpečné pre jednotlivcov, rodiny i celú spoločnosť. Pre osoby, ktoré už negatívne skúsenosti so sektami alebo deštruktívnymi kultmi mali, je predstavený systém komplexnej pomoci a poradenstva.

Jednou z nových oblastí ofenzívnej sociálnej prevencie sociálno-patologických javov je sociálne prostredie rizikových futbalových fanúšikov, ktorých nazývame futbaloví chuligáni. V ôsmej kapitole Peter Jusko predstavuje možnosti sociálnej práce v tejto oblasti, najmä v prevencii diváckeho násilia. Sociálna práca s rizikovými futbalovými fanúšikmi sa realizuje najmä vo forme fanprojektov, terénnej sociálnej práce a probačných a resocializačných programov.

Suicidalita patrí k tradičným sociálno-patologickým javov, ktorým venuje sociológia mimoriadnu pozornosť. Česká autorka Alena Vozáb Gabrielová v deviatej kapitole predstavuje zrozumiteľný prehľad o danej problematike, teóriách príčin samovražedeného správania a rizikových faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú. Osobitú pozornosť venuje prevencii suicidálneho správania a možnostiam pomoci tým, ktorí sa o samovraždu pokúsili alebo o nej uvažujú.

V záverečnej kapitole Jaroslava Poloňová, Andrej Mátel a Eva Romanová predstavujú chudobu a bezdomovectvo ako sociálne javy, ktoré bývajú označované ako deviácie, ale ich klasifikovanie medzi sociálno-patologické javy v sociálnej práci je diskutabilné. Nakoľko obom javom je v sociálnej práci venovaná osobitná pozornosť vzhľadom na početnú klientelu, ich zaradenie do publikácie je istým typom dialógu a hľadania odpovede na otázku, či patria do sociálnej patológie. Najmä z etického hľadiska v prípadoch chudoby a bezdomovectva zvyčajne nejde o vedomé a slobodné konanie jedincov, rodín alebo komunít. Vzhľadom na sociálnu prácu môže byť vhodnejšie ich klasifikovanie medzi sociálno-ekonomické problémy spoločnosti, resp. medzi problémy porušovania základných ľudských práv. Na ich odstraňovaní v spoločnosti sú preto nevyhnutné systémové prístupy. Vzhľadom na sociálnu prácu s osobami bez domova je okrem toho pozornosť venovaná streetworku, sociálnym službám, kuratívnej práci a poradenstvu.

Autori:
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (kapitoly 1, 2, 5, 7, 10)
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. (kapitola 2)
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. (kapitola 8)
PhDr. Andrea Vasilescu, PhD. (kapitola 3)
PhDr. Tibor Roman, PhD. (kapitola 4)
PhDr. Ladislav Roman, PhD. (kapitola 4)
PhDr. Lenka Látalová, PhD. (kapitola 7)
Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. (kapitola 10)
PhDr. Eva Romanová, PhD. (kapitola 10)
Mgr. Barbora Kuchárová (kapitola 6)
Mgr. Alena Vozáb Gabrielová (kapitola 9)

Recenzenti
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.
Institut mezioborových studií Brno
doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku

Jazyková úprava: Mgr. Mária Mišovičová
Návrh obálky: Mgr. Lucia Janechová

Vydavateľ
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. et al. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011. 442 s. ISBN 978-80-8132-009-5.
PROHU
Bratislava
Rok: 2011
Vydanie druhé
Tlač: BEKI Design s. r. o.
ISBN: 978-80-89535-03-3

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!