Dobrovoľníctvo pre ukrajinských utečencov pred vojnou na slovensko-ukrajinskom pohraničí

mar 20 2022

Volunteering for Ukrainian refugees before the war on the Slovak-Ukrainian border

Abstrakt: Dobrovoľníctvo je bezplatná činnosť vykonávaná vo voľnom čase. Predstavuje rozvoj sociálnych zručností a naberanie nových skúseností. Pre dobrovoľníka zabezpečuje osobný, profesijný a všeobecný rozvoj, ktorý je tak prínosný pre celú spoločnosť. Daná činnosť vychádza zo zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. Výskyt dobrovoľníctva sa nachádza v sociálnej, zdravotnej, cirkevnej, kultúrnej, verejnej oblasti atď. 21. storočie je svedkom vojnových konfliktov, ktoré spôsobujú prílev utečencov z domoviny do cudziny. Cieľom utečencov je prežiť a dostať sa na bezpečné miesto, kde budú môcť dôstojne bývať a žiť svoj život. Pre túto cieľovú skupinu sa ako mimoriadne nápomocná ukazuje aj dobrovoľnícka činnosť. Predstavuje predĺženú ruku sociálnej práce pri výkone svojej činnosti pre trpiacich ľudí. Článok vychádza zo skúseností autora vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť pre utečencov z Ukrajiny zasiahnutej vojnou.
Kľúčové slová: Dobrovoľníctvo. Pomoc. Ukrajina. Utečenci. Vojna.

Abstract: Volunteering is a free activity performed in free time. It represents the development of social skills and the acquisition of new experiences. It provides the volunteer with personal, professional and general development, which is so beneficial for the whole society. The given activity is based on Act no. 406/2011 Coll. on volunteering. The occurrence of volunteering is in the social, health, church, cultural, public, etc. The 21st century is witnessing war conflicts that are causing an influx of refugees from home to abroad. The goal of the refugees is to survive and get to a safe place where they can live and live their lives with dignity. Volunteering also proves to be extremely helpful for this target group. It represents an extended arm of social work in the performance of its activities for suffering people. The article is based on the experience of an author volunteering for war-affected refugees from Ukraine.
Keywords: Volunteering. Help. Ukraine. Refugees. War.

Úvod

Vojnový konflikt sa nezaobchádza bez straty životov, obydlí, zdravia, odlúčenia od príbuzných, priateľov a známych. Najviac ľudských životov vyhasína v civilnom obyvateľstve, ktoré nie je súčasťou ozbrojených zložiek. Vojnou sa strácajú životné istoty. Život každého človeka zastihnutého vojnou sa mení na nepoznanie. Strach, obavy a neistota spôsobené vojnou spôsobujú celoživotné traumy. História si pamätá na vojnové konflikty, ktoré natrvalo zmenili neskoršie mierové spolunažívanie bojujúcich národov. Niekoľkoročná lokálna občianska vojna na Ukrajine prerástla do celoštátnych rozmerov. Za prvý týždeň vojny prešlo hranice milión utečencov z Ukrajiny. Na pomoc prichádzali a prichádzajú profesionáli, ale aj dobrovoľníci, ktorí svojou činnosťou predstavujú prvotnú sociálnu prácu pre trpiacich Ukrajincov.

Dobrovoľníctvo orientované na pomoc utečencom

S dobrovoľníctvom sa môžeme stretnúť vo viacerých oblastiach života. Chápeme ju ako bezodplatnú činnosť. „Zahŕňa všetky formy dobrovoľníckych aktivít, či už formálnych, alebo neformálnych, dlhodobých, alebo krátkodobých, uskutočňovaných vo svojej krajine alebo v zahraničí.“1 Vyžaduje si hlavne ochotu pomôcť a poslúžiť ľuďom v núdzi. Akékoľvek vzdelanie v oblasti sociálnej práce, psychológie a ďalších odborov na výkon dobrovoľníctva nie je nutné. Samozrejme, býva nápomocné pre dobrovoľníkov a môže predstavovať odovzdanie vedomostí i skorších skúseností ďalším. „Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb a dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníkom. Definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu poskytuje inej osobe dobrovoľnícku službu.“2 Podľa z. č. 406/2011 Z. z. §3 bod. (1) písm. a) sa za dobrovoľnícku činnosť považuje činnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva. Zákonom je stanovené dobrovoľníctvo vykonávané aj pre cudzincov.

Dobrovoľníctvo rozširuje pôsobnosť sociálnej práce určenej núdznym zasiahnutých vojnovým konfliktom v ich domovine. Samotní profesionálni sociálni pracovníci nestačia z kapacitného a časového hľadiska. Dobrovoľníctvo tu predstavuje predĺžené ruky výkonu sociálnej práce „Prínosy dobrovoľníctva v podstate môžeme vyjadriť ako hodnoty, ktoré majú význam pre samotného dobrovoľníka.“3 Platí to aj v prípade dobrovoľníctva na slovensko-ukrajinskom pohraničí venované utečencom pred vojnou. Ukazuje sa tu ľudskosť voči slabým a potreba mieru vo svete.

Situácia utečencov z Ukrajiny

Ukrajina sa administratívne člení na 24 oblastí. Po Rusku je najväčším slovanským štátom v Európe. V súčasnosti cez hranicu4 prechádzajú ukrajinskí utečenci zo všetkých oblastí štátu. Výnimkou nie sú ani občianskou vojnou zasiahnuté oblasti spred 8 rokov.5 Zo strachu utekajú utečenci aj z miest a dedín, ktoré nie sú zasiahnuté vojnou. Časté sirény a schovávanie sa civilistov v pivniciach potvrdzuje výnimočný stav krajiny. Utečenci6 prichádzajú aj z týchto oblasti, aj napriek tamojšej pokojnej situácii.

Hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom je rozdelený na prijímanie utečencov na tri časti. Prvá časť prijíma utečencov Ukrajincov na autách a ľudí tretieho sveta. Druhá časť hranice (cez ktorú sa ide zo Slovenska na Ukrajinu) prichádzajú peší utečenci. Tretia časť hranice kontroluje kamióny, ktorý potrebujú sa dostať na západnú časť Ukrajiny cez ktorú chcú prejsť do ďalších štátov.

Prechod cez hranice je momentálne ľahší ako zvyčajne. Ide o výnimočný – vojnový stav. Možnosť majú prejsť aj tí utečenci, ktorí nemajú platný cestovný doklad. Už hneď pri hranici je prvá zastávka, kde sa poskytuje občerstvenie, potravinové balíčky, hračky, plienky a farbičky s omaľovánkami pre deti. Pri hranici sú colníkom nápomocní členovia PZ SR a príslušníci OS SR.

Dobrovoľníci sú uvoľňovaní aj z kňazského seminára P. P. Gojdiča, kde sa na svoje budúce kňazské povolanie pripravujú seminaristi a poslucháči Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. „V tomto prípade tiež môžeme skonštatovať, že dobrovoľníctvo podnecuje mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a participácii na riešení sociálnych i spoločenských problémov, zároveň prácou pre druhých získavajú sebareflexiu a spätnú väzbu. Avšak azda najpodstatnejším prínosom je, že si zvyšujú svoju hodnotu na trhu práce, ale i v spoločnosti, získavajú pocit zmysluplnosti7 a posilňujú si tak osobnú spokojnosť i posilňujú životné hodnoty.“ 8 Takýto prínos je súčasťou všetkých dobrovoľníkov venujúcim sa utečencom. Predstavuje motiváciu vykonávať tento druh sociálnej práce.

Výkon sociálnej práce dobrovoľníkmi na slovensko-ukrajinskom pohraničí

Utečenci, ktorí prechádzajú hranicu kvôli tamojšiemu vojnovému konfliktu sú zložení prevažne zo žien a detí. Mužov je výrazne menej a zvyčajne sú nad 60 rokov.9 Niektorí muži mladší ako 60 rokov prechádzajú hranicou len udelenou výnimkou. Medzi prvé negatíva vojny prichádza odlúčenosť otcov od rodín. Skúsenosť učí, že citový chlad rodičov, absencia ich prítomnosti a zanedbávanie komunikácie s deťmi, spôsobujú psychologické i mravné poruchy u mladých.10 Absencia otcov a mužského príkladu kvôli vojne, odlúčenosť otcov od rodín, smrť na bojovom fronte môžu neskôr spôsobiť výskyt spomínaného patologického javu v rodinách.

K dispozícii sú stany, ktoré poskytujú potrebné šatstvo, občerstvenie, informácie k ďalšej ceste na ubytovanie, poskytovanie potrieb pre deti. Utečenci sú zásobovaný potravinami, potrebným šatstvom, liekmi a ďalšími potrebami pre deti. Pod hranicou čakajú utečencov autobusy, ktorých odvážajú do ďalších slovenských miest a krajín EÚ. Frekventované sú krajiny, v ktorých sú ukrajinské komunity a príbuzní utečencov.11Medzi takéto krajiny patria: Česko, Poľsko, Rakúsko a Nemecko. Niektorí ostávajú na Slovensku a žiadajú o azyl.

Dobrovoľníci vykonávajúci sociálnu prácu pre utečencov sú zložení zo sociálnych pracovníkov, zdravotníkov, ozbrojených zložiek, z radov duchovenstva a seminaristov, pedagógov, vysokoškolákov, nezamestnaných atď. Nápomocní sú dobrovoľníci z miest a obcí nenachádzajúce sa v blízkosti slovensko-ukrajinského pohraničia. Nápomocní sú aj Ukrajinci žijúci blízko za hranicou.

Výhody a náročnosť dobrovoľníckej činnosti

Náročnosť výkonu dobrovoľníckej práce s utečencami spočíva v jej množstve, občasne v jazykovej bariére, pohľadom na utrpenie,12 v usmerňovaní dezorientovaných utečencov,13 osvojovanie si nových informácii pre poskytovanie utečencom, v trpezlivosti pri komunikácii, ktorá je v takýchto prípadoch náročnejšia. „Sociálna komunikácia je základnou zložkou medziľudských vzťahov a väzieb, je podmienkou existencie spoločnosti. Umením komunikácie pomáhajúcej profesii je pomáhať komunikujúcemu partnerovi – klientovi, aby cítil, že je prijímaný ako rovnocenný a má nárok na pravdivé, úplné a presné informácie.“14 Rovnako to platí aj pri dobrovoľníckej činnosti vykonávanej pre vojnových utečencov a azylantov z Ukrajiny. Pri dlhšom pokračovaní vojnového konfliktu na Ukrajine je potrebné počítať s ďalšou vlnou utečencov. Každý dobrovoľník má svoje limity. Okrem dobrovoľníckej činnosti má na starosti ďalšie povinnosti. Predpokladáme, že časom môže dôjsť k únave a nedostatku počtu dobrovoľníkov. Je potrebné hľadať nové sily.

V súčasnosti narastá potreba sociálnych väzieb a kontaktov medzi ľuďmi. Je to spôsobené najmä individualizmom typický pre dnešné časy. Absencia medziľudských vzťahov vedie k ochudobneniu života, frustráciám a častokrát nenaplnením zmyslu svojho bytia. Dobrovoľníctvo tu predstavuje ako možnosť a efektívny nástroj utvárania sociálnych väzieb a odstraňovania individualizmu v spoločnosti. Dobrovoľníctvo posilňuje sociálnu súdržnosť. Dobrovoľnícka práca poskytuje priestor pre sociálne začlenenie marginalizovaných skupín, či možnosť aktívnej participácie detí a mládeže. Pri výkone dobrovoľníckych činností sa stretávajú ľudia z rôznych vrstiev spoločnosti.15 Sú spojení pomôcť trpiacim a vykonať tak dobro pre nich a pre spoločnosť.

Záver

Utečenec pred vojnou uteká do vedľajšieho štátu, alebo blízkych okolitých štátov, kde nie je vojna. Cieľom je zachrániť si svoju existenciu. To sa teraz na začiatku vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou iba potvrdzuje. Ľudia z obavy o svoj život utekajú pred vojnou aj z pokojných oblastí, kde nepočuť výbuchy bômb a strely zbraní. Strach je však na mieste. Dobrovoľníctvo na slovensko-ukrajinských hraniciach predstavuje prvotný zásah sociálnej práce na zmiernenie utrpenia ľudí postihnutých vojnou. Pomoc sociálnej práce, vrátane psychologickej a pastoračnej pomoci bude nasledovať pri dočasnom, resp. trvalom usídlení utečencov. Vojna prináša negatívne trvalé následky na ľudských životoch. Je úlohou každého z nás zamyslieť sa, ako pomôcť utečencom a zmierniť ich utrpenie.

Autor: Mgr. JUDr. PhDr. Stanislav Bujda, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Z. č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve
BUGRI, Š. BEŇO, P., ANDREJIOVÁ, L (etc.).: Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť. I. časť. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 2013. 517 s. ISBN 978-80-89464-23-4.
BUGRI, Š. BEŇO, P., ANDREJIOVÁ, L (etc.).: Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť. II. Časť. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 2013. 502 s. ISBN 978-80-89464-22-7.
BUGRI, Š. BEŇO, P., ANDREJIOVÁ, L (etc.).: Spolupráca pomáhajúcich profesií – determinant kvality života populácie. II. zväzok. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 2012. 594 s. ISBN 978-80-89464-10-4.
HARDY, M., DUDÁŠOVÁ, T., VRANKOVÁ, E. HRAŠKOVÁ, A. (etc.): Sociálna patológia rodiny. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011. 365 s. ISBN 978-80-8132-000-2.


1 BRIŠŠÁKOVÁ, J. MAJCHRÁNKOVÁ, Z. MADAROVÁ, E. HARDY, M.: Dobrovoľníctvo v žilinskom regióne s akcentom na OZ Návrat. In: Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť. I. časť. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 2013. s. 236.
2 BRIŠŠÁKOVÁ, J. MAJCHRÁNKOVÁ, Z. MADAROVÁ, E. HARDY, M.: Dobrovoľníctvo v žilinskom regióne s akcentom na OZ Návrat. In: Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť. I. časť. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 2013. s. 236.
3 CINTULOVÁ, L.: Iniciatíva a hodnoty vysokoškolských dobrovoľníkov. In: Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť. I. časť. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 2013. s. 215.
4 Hraničný priechod Ubľa a Vyšné Nemecké.
5 Oblasti Donecka a Luhanska.
6 O. i. niektorí utečenci zo vzdialenejších častí Ukrajiny cestovali 4 dni k ukrajinsko-slovenskému pohraničiu aby prešli do mierovej krajiny. Pre stres nespali celý čas, vrátane detí.
7 Ide aj o šírenie kresťanských hodnôt a nadobúdanie zmyslu vo svojej budúcej profesii.
8 CINTULOVÁ, L.: Iniciatíva a hodnoty vysokoškolských dobrovoľníkov. In: Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť. I. časť. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 2013. s. 210.
9 Kvôli domobrannej povinnosti vyhlásenej Ukrajinou muži vo veku 18 – 60 rokov ostávajú v štáte.
10 Porov. DUDÁŠOVÁ, T., STEMPELOVÁ, J.: Spoločenské podmienky a ich dosah na rodinu. In: Sociálna patológia rodiny. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011.s. 81.
11 Uvedené vyššie
12 Od ktorého je potrebné odosobniť sa.
13 Spôsobené strachom z vojny a opustením domoviny.
14] DŽAČOVSKÁ, S., CHOVANEC, J.: Ľudský vzťah ako súčasť komunikácie pracovníka pomáhajúcich profesií. In: In: Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť. II. časť. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 2013. s. 210.
15 Porov. MICHEĽ, R.: Dobrovoľníctvo a jeho výhody pre spoločnosť. In: Spolupráca pomáhajúcich profesií – determinannty kvality život populácie. II. Zväzok. Prešov: Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 2012, s. 32.
Dobrovoľníci, ktorí poskytovali občerstvenie a potraviny.
20220302 122317 00001
20220302 122315 00001
20220302 121626 00001
20220302 111033 00001 01
20220302 111140 00001

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!