Sborník z konference Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje), 6.4.2016 Praha (PDF)

sep 20 2016

MÁTEL, Andrej, PAVELKOVÁ, Jaroslava, JANECHOVÁ, Lucia (eds.). Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje). Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 320 s. ISBN 978-80-906146-8-0. (CD-ROM)

Mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje), se konala 6.4.2016 v Praze.

OBSAH

I . ETICKY SENZITIVNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Hodnoty ako základ etického kódexu sociálnej práce. ale ktoré?
Mátel Andrej

Trendy vyučovania etiky študentov sociálnej práce
Peter Mlynarčík

Podpora dôstojnosti a hodnoty ľudí – kategorický imperatív sociálnej práce
Martina Hrozenská

Identifikácia preferencie profesijných hodnôt študentmi sociálnej práce v bakalárskom stupni štúdia
Lenka Magátová, Zuzana Mališková

Implementácia eticky senzitívnej sociálnej práce v súčasnej spoločnosti
Zita Tomová

II. KVALITNÍ PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH

Aktuálne podmienky pre výkon supervízie v sociálnej praxi Milan Schavel, Bohuslav Kuzyšin,
Mária Gojdičová

Sociální práce a nové sociální problémy
Monika Nová

Evaluace sociální práce – mýtus či budoucnost?
Vojtěch Měřička

Pracovná motivácia terénnych sociálnych pracovníkov podľa Herzbergerovej dvojfaktorovej pracovnej motivácie
Martin Albert Botka, Marta Vaverčáková

Sociálno – terapeutická intervencia, dôležitý priestor pre sociálneho pracovníka
Peter Slovák, Angelika Dudžáková

Využitie metód expresívnych terapií v diagnostike sociálnych klientov
Jaroslava Malček

II. a) Multikulturální perspektivy

Globalizace, multikulturalismus a migrace v současné době
Jaroslava Pavelková

Spoločenské důsledky „korektní“ interpretace problematiky sociálního vyloučení
Miroslav Doležal

II. b) Sociálně-zdravotní perspektivy

Medicínske aspekty ranej starostlivosti o deti s Downovým syndrómom. história starostlivovosti na slovensku
Mária Šustrová

Úloha sociálneho pracovníka vo včasnej intervencii pre rodiny detí s Downovým syndrómom
Zuzana Krchňavá, Mária Šustrová

Posilnenie sociálního dialógu s dôrazom na zdravotníctvo a sociálne služby
Ľubica Černá

II. c) Rodina a náhradní péče

Sanácia rodinného prostredia, stabilizácia rodiny a posilnenie sebestačnosti klienta
Martina Ferri

Rizikové sexuálne správanie dieťaťa v detskom domove
Martina Vicáňová

Kvalitní diagnostika sociálního problému v rodině je základem úspěšné sanace rodiny
Lenka Průšová

Analýza súčasného stavu agendy kolízneho opatrovníka
Oľga Jarošová

II. d) Sociální služby a dlouhodobá péče

Standardy kvality, nepřátelé nebo pomocníci v sociální práci
Peter Fabián

Social service recipient versus individual planning
Daniela Patková

Sociálne služby a ich vplyv na kvalitu života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb
Mária Dávideková

Výhody a nevýhody domácej a inštitucionálnej starostlivosti o seniorov
Iveta Gallová

Vybrané zariadenia poskytujúce sociálne služby krízovej intervencie ľuďom bez domova v Bratislave
Imrich Bariak

Limity sociálnych služieb pre ženy so skúsenosťou so sexuálnym násilím a znásilnením
Ivana Klimentová

Přechod klientů z ústavu do podpory samostatného bydlení. jaký je skutečný život mimo ústav?
Jana Pilná

II. e) Sociální patologie

Činnosti probační a mediační služby v rámci práce s oběťmi trestných činů
Martin Jelínek

Sociálna práca so ženami zažívajúcimi násilie v rodinách
Ivan Rác

Školské prostredie ako pôsobisko mechanizmov a donucovacích praktík zhubných kultov a siekt
Peter Ďurkovský

III. INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝCH ZPŮSOBILOSTÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

Rozvíjanie psycho – sociálnych kompetencií sociálnych pracovníkov
Ján Gabura

Ukaž mi svůj příběh, já ti ho budu vyprávét
Joža Spurný

Systém vzdělávání v asociaci občanských poraden: vývoj a perspektivy
Hynek Kalvoda

Rozvoj multikulturních kompetencí v přípravě sociálních pracovníků
Andrea Preissová Krejčí, Jana Máčalová

Sociálna práca a sociálny pracovník na škole
Peter Hasa

Vzdelávanie v znalostnej spoločnosti ako permanentný proces
Anna Ondrejková

IV. EKONOMIKA A MANAGEMENT SOCIÁLNÍCH INSTITUCÍ VE VZTAHU K VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Lidské zdroje – významný faktor vývoje ekonomiky
Lucie Marková, Miroslav Kuře

Typologie osobnosti a její využitelnost při identifikaci kreativního účetnictví
Marcela Hradecká, Věra Hudečková

Finanční podpora sociálním službám v rámci marketingové strategie společenské odpovědnosti firem
Eva Jaderná, Tereza Cimrmannová

Ekonomika a manažment – prechod od funkčného usporiadania na procesné v zariadeniach sociálnych služieb
Andrea Gállová

Financování a provoz domů na půl cesty
Lenka Fulínová, Marie Pospíšilová


Název: Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje)
Sborník z mezinárodní vědecké konference
Editoři: Andrej Mátel, Jaroslava Pavelková, Lucia Janechová Recenzovali: doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.
doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD.
Vydavatel: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna
VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava
Místo vydání: Příbram
Vydání: 1.
Rok vydání: 2016
Počet stran: 320
Náklad: 150 ks
Tisk: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna
Typ vazby: CD-ROM
ISBN ISBN 978-80-906146-8-0.

PrílohaVeľkosť
Sbornik_Aktualni_trendy_socialni_prace_Praha_2016.pdf6.11 MB