Monografia Edukačná sociálna práca (2014)

mar 26 2015

Autor: prof. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc.

Koncept edukačnej sociálnej práce a koncept edukačného sociálneho poradenstva ako inovatívnych zložiek systému preventívnej sociálnej práce – vedy, študijného odboru a sociálnej pomoci je výsledkom dlhoročnej teoretickej, výskumnej, pedagogickej i praktickej činnosti autorky.

V monografii je ukotvený holistický prístup v chápaní človeka, sociálneho prostredia a ich vzájomného dynamického vzťahu; systémový prístup v chápaní rozvoja človeka ako individuálneho systému, ktorý je súčasťou vyššieho a zložitejšieho systému sociálneho prostredia a edukačného prostredia; humanistický prístup v chápaní obsahu a významu edukácie ako prevencie a sociálnej pomoci, vedenia k svojpomoci a k rozvoju individuálneho potenciálu ľudí. Edukačná sociálna práca je vymedzená z hľadiska edukačnej paradigmy v sociálnej práci.

V monografii sú obsiahnuté náčrty týchto teoretických konceptov autorky:

  • Edukačná sociálna práca ako špecializovaná preventívna sociálna práca.
  • Edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých ako špecializované sociálne poradenstvo.
  • Individuálny potenciál (v kontexte edukačnej sociálnej práce).
  • Psychická dospelosť – vyspelosť (v kontexte edukačnej sociálnej práce).

Monografia má za cieľ prezentovať inovatívny koncept a podporiť konštituovanie edukačnej sociálnej práce, ktorú možno chápať ako preventívnu špecializovanú sociálnu prácu a ako preventívnu rozvojovú sociálnu prácu.

Koncept edukačnej sociálnej práce a v jej rámci edukačného sociálneho poradenstva je prezentovaný ako vedecky a odborne zdôvodnená formulácia špecializovanej sociálnej pomoci, s víziou perspektívy vytvorenia stratégie integrovanej sociálnej pomoci klientom sociálnej práce v budúcnosti.


OBJEDNAŤ KNIHU
OBSAH

1. KAPITOLA
EDUKAČNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

1.1 Zdôvodnenie edukačnej sociálnej práce
1.1.1 Identita vedy a odboru sociálna práca a Identita sociálneho klienta
1.2. Edukačná sociálna práca – edukačná paradigma
v sociálnej práci – vymedzenie konceptu
1.3 Edukačná sociálna práca ako preventívna rozvojová sociálna práca
1.3.1 Sociálna pomoc a individuálny potenciál a individualita
1.3.2 Individualita a psychická dospelosť
1.4 Individuálny potenciál v kontexte edukačnej sociálnej práce
1.4.1 Systémová spôsobilosť k žitiu a úlohy edukačnej sociálnej práce

2. KAPITOLA
EDUKAČNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

2.1 Edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých
2.1.1 Ciele edukačného sociálneho poradenstva z hľadiska kvality života
2.2 Úlohy edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých
2.2.1 Sociálni pracovníci a rola edukačného sociálneho poradcu
2.3 Sociálna pomoc – sociálna svojpomoc – rozvoj individuálneho potenciálu v edukačnom sociálnom poradenstve
2.4 Edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých – vymedzenie konceptu
2.5 Spoločenské zázemie edukačnej sociálnej práce a edukačného sociálneho poradenstva
2.6 Sociálni pracovníci v edukačnej sociálnej práci
2.6.1 Kompetencie sociálnych pracovníkov v edukačnej sociálnej práci

3. KAPITOLA
OSOBNOSŤ A PROSTREDIE

3.1 Osobnosť a sociálne prostredie
3.2 Systémový prístup k osobnosti
3.3 Vzťah osobnosti a prostredia
3.3.1 Sociálnopsychická adaptácia v prostredí
3.4. Výzvy pre edukáciu dospelých

4. KAPITOLA
POJMY EDUKÁCIE V SOCIÁLNOM KONTEXTE

4.1 Vzdelávanie a výchova
4.2 Celoživotné vzdelávanie a učenie sa
4.3 Účastníci a cieľové skupiny edukácie dospelých
4.4 Úspešnosť osobnosti v edukácii dospelých
4.5 Získavanie cieľových skupín edukácie dospelých

5. KAPITOLA
APLIKAČNÉ POLE EDUKAČNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE – PRÍKLADY

5.1 Nezamestnanosť v kontexte edukácie dospelých
5.2 Profesijné uplatnenie v seniorskom veku a diskriminácia v sociálnom kontexte
5.3 Šanca pre osobnostné uplatnenie sa v seniorskom veku
5.4 Osobné očakávania ľudí v spoločensko-politickom kontexte

6. KAPITOLA
OD TEÓRIE K PRAXI – PROJEKTY SOCIÁLNEJ PREVENCIE

6.1 Prínos k etablovaniu edukačnej sociálnej práce
6.2 Edukačná sociálna práca – nový koncept vo vysokoškolskom vzdelávaní
6.3 Inovatívny študijný program vysokoškolského vzdelávania Preventívna sociálna práca
6.4 Projekty edukačnej sociálnej práce
Projekt 1: Edukačná sociálna práca – implementácia diverzifikovaného subsystému študijného odboru Sociálna práca v procese terciárneho vzdelávania
Projekt 2: Ochrana životného prostredia edukáciou dospelýchk skvalitňovaniu života
Projekt 3: Centrum vedy a výskumu IMS, Brno
Projekt 4: Inštitucionalizácia a edukačné opatrenia na podporu rozvoja detí a mládeže rómskej populácie na Slovensku
Projekt 5: Sieť preventívnej edukačnej sociálnej pomoci pre deti, mládež, dospelých a seniorov


Názov: EDUKAČNÁ SOCIÁLNA PRÁCA
Autor: © prof. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc.

Recenzenti:
Doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD.
Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Prof. dr hab. Andrzej Lipczyňski
PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.

Preklad: Mgr. Elena Brtáňová

Počet strán: 326
Vydanie: prvé
Vydala: Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2014
ISBN 978-80-555-1118-4
EAN 9788055511184