Publikácia Komunikácia v sociálnej práci - Rozvoj komunikačnej spôsobilosti sociálnych pracovníkov

apr 1 2014

Autor: doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.,
Predslov

Publikáciou Komunikácia v sociálnej práci (Rozvoj komunikačnej spôsobilosti sociálnych pracovníkov) sa prihovárame študentom, ktorí sa pripravujú v rôznych stupňoch pregraduálneho vysokoškolského vzdelávania na profesijné pôsobenie v sociálnej oblasti. Obraciame sa tiež k odborníkom, ktorých profesionálna činnosť je orientovaná na vzdelávanie dospelých a na poradenskú činnosť v rámci sociálnej práce. Publikácia možno zaujme aj laických čitateľov, pretože téma komunikácie je životné významná pre každého človeka.

Publikáciu sme zostavili tak, aby sa pre čitateľov stala manuálom k ich vlastnej činnosti vzdelávateľa, lektora a sociálneho poradcu pre dospelých. K zvyšovaniu úrovne sociálnej práce v praxi môžu sociálni pracovníci prispieť aj uplatnením svojej komunikačnej spôsobilosti.

Text je výsledkom našej dlhoročnej (cca 20 ročnej) koncepčnej, metodickej, lektorskej a vzdelávateľskej činnosti, ktorú sme realizovali v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých, v mnohých organizáciách a pre rozmanité cieľové skupiny, vrátane znevýhodnených a marginalizovaných skupín, v Slovenskej republike.

Mária Machalová - Bratislava, 2011
OBSAH

1 Interpersonálna komunikácia – súčasť profesijnej kompetencie sociálnych pracovníkov

2 Edukačný charakter sociálnej skupiny a rozvoj komunikácie jej členov
2.1 Interpersonálna komunikácia
2.2 Vedenie rozhovoru

3 Stavanie a ničenie mostov dorozumenia medzi ľuďmi
3.1 Asertivita a asertívne správanie
3.2 Rozhovor v záťažových situáciách
3.3 Optimálna a tvorivá komunikácia – základ duševnej Rovnováhy .

4 Ako uspieť v jednaní s ľuďmi

5 Sebapoznanie ako základ optimálnej komunikácie - ukážka metód


Názov: KOMUNIKÁCIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Rozvoj komunikačnej spôsobilosti sociálnych pracovníkov

Autor: doc. PhDr. Mária Machalová, CSc., 2011

Recenzenti:
doc. PhDr. Ľuba Končeková, PhD.
PhDr. Katarina Miklošová
PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.

Technický redaktor: ThDr. Ján Husár, PhD.

Vydala PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, PRAVOSLÁVNA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA, PREŠOV

Rok vydania: 2011
Prvé vydanie Počet strán: 77
Tlač: CUBE consulting, s.r.o.

ISBN 978-80-555-0328-8
EAN 9788055503288