Zhrnutie konferencie Nová sociálna edukácia človeka III. Terapie v pomáhajúcich profesiách.

nov 9 2014

Stalo sa už tradíciou, že sa na Pravoslávnej Bohosloveckej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove, dňa 3.novembra 2014, opäť uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Nová sociálna edukácia človeka.
Tento rok bola konferencia tematicky zameraná na rôzne aspekty predovšetkým sociálnej terapie a rovnako tak na duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška. V plenárnej časti konferencie odznelo trinásť príspevkov a v priebehu ďalšieho rokovania konferencie prezentovali v hojnom počte svoje príspevky odborníci z vysokoškolských pracovísk a odborníci z oblasti praxe z Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky.
Na konferencii boli predostreté mnohé významné vedecké a odborné názory a postoje, aj výsledky z výskumov a skúsenosti dobrej praxe.

Aspoň stručne a sumárne informujeme o okruhoch tém vystúpení účastníkov konferencie:

  • Teória, metodológia a prax sociálnej edukácie sa odvíja od chápania človeka, od jeho individuálnej antropológie a spôsobu žitia v súčasnom svete. Poznávanie má ľudí privádzať k životnej pravde. Problémom mnohých je však to, ako poznať a odlíšiť skutočnosť od ilúzii, lebo súčasný človek je podporovaný v ilúziách rôznymi podnetmi sociálneho prostredia, v ktorom žije. Človek neraz poznáva to, čo vlastne neexistuje a na druhej strane nepoznáva to, čo existuje a čo je pravdivé.
  • V konaní človeka sú rozhodujúce hodnoty a jeho chápanie zmyslu života. Obzvlášť dôležitá je preň interiorizácia (zvnútornenie) duchovných hodnôt. Sociálna edukácia má byť vymedzená hodnotovým kontextom. Otázka, ktorá vyvstáva v súvislosti s edukáciou človeka je nasledovná: Kto je chudobný? V biblickom zmysle je chudobný ten, kto nelipne na materiálnom bohatstve. Ak človeku chýba idea, nadšenie a zmysel života, potom sa ho zmocní chudoba ducha a tá plodí materiálnu chudobu.
  • Vzhľadom na rôznorodé sociálne problémy ľudí je potrebné pripravovať špecializovaných pracovníkov pre oblasť sociálnej edukácie, ktorí budú dosahovať vysokú odbornú a duchovnú úroveň. Príkladom je aj príprava pre duchovné sociálne poradenstvo, ktoré pomáha k uzdraveniu človeka. Jednou z ciest uzdravenia je vnímanie a písanie Ikony, ktorú na Slovensko priniesli vierozvestcovia sv. Cyril a sv. Metod. Človek sám je Ikona aj Ikonopisec, vníma ikonu podľa seba, hľadá v nej zdroj duchovnej sily. Preto má ikona významný edukačný a terapeutický vplyv na človeka.
  • V príspevkoch konferencie autori predostreli mnohé inšpirácie , skúsenosti a návrhy na prípravu, realizovanie a zhodnocovanie činností a podujatí sociálnej edukácie, ktoré vyvolali bohatú diskusiu. Informovali o skúsenostiach s edukačnou sociálnou prácou s rodinami a tiež s edukačným sociálnym poradenstvom v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí zo znevýhodnených sociálnych skupín a pre ľudí ohrozených sociálnym vylúčením.
  • Ďalšie tvorivé autorské námety účastníkov konferencie sa týkali projektu intervenčno-preventívnych programov pre sociálnu prácu s rodinami, ktorých dieťa má sociálno-patologické prejavy; ako aj inovatívnych postupov vo vrstovníckej sociálnej edukácii.
  • Na poskytovanie systémovej poradenskej pomoci je zameraný významný spoločenský projekt konštituovania a realizácie občianskych poradní na Slovensku.
  • Prezentovaná a diskutovaná bola problematika persuázie (vplyvu a komunikácie) v práci so sociálnymi klientmi, ako aj špecializovaná vysokoškolská príprava sociálnych pracovníkov pre preventívnu edukačnú sociálnu prácu a pre edukačných sociálnych poradcov zvlášť.
  • Pozornosť sa venovala multikultúrnej edukácii vrátane výskumu postojov pedagógov k danému sociálnemu fenoménu a tiež profesionálnym rodinám a edukácii profesionálnych rodičov.
  • Zvlášť významnými boli v rámci hlavnej témy konferencie príspevky k rôznym formám, metódam a účinnosti arteterapie, socioterapie, psychoterapie a metódam dosahovania duchovnej, psychickej a sociálnej zmeny osôb v rámci sociálnej edukácie, sociálneho poradenstva a andragogického vplyvu.
  • Teoreticky a empiricky bola prezentovaná participácia sociálnej edukácie v prevencii sociálno-patologických javov a diskutovalo sa o potrebnosti edukačnej sociálnej práce v penitenciárnej starostlivosti poskytovanej za múrmi nápravnovýchovných zariadení a v sociálnej kuratele.

Konferenciu Nová sociálna edukácia človeka III. charakterizovali tieto fenomény:
Internacionalita ako reálny obohacujúci princíp profesijnej a inštitucionálnej spolupráce odborníkov v oblasti sociálnej edukácie (to znamená oblasti výchovy, vzdelávania, poradenstva, terapie).
Interdisciplinarita ako nevyhnutná požiadavka synergického efektu vedeckej, výskumnej, a praktickej spolupráce odborníkov v oblasti sociálnej edukácie osôb, sociálnych skupín, sociálnych komunít.
Interpersonálna odborná komunikácia ako žiadaná cesta k rozvoju vedy, výskumu, praxe a osobností profesionálnych pracovníkov v oblasti sociálnej edukácie.

Konferencia poskytla účastníkom žičlivé prostredie pre vzájomné ľudské, odborné a kolegiálne obohacovanie sa navzájom, a to so zámerom podporovať chcenie a vôľu konať a pomáhať druhému človeku aj sebe, lebo odborníkom pôsobiacim v sociálnej edukácii nemôže byť ľahostajný vlastný život, ani život druhých.

Autor: Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Vedecká garantka konferencie Nová sociálna edukácia človeka III. Terapie v pomáhajúcich profesiách, ktorá sa konala dňa 3.11.2014 v Prešove