Publikácia Aktivity Cirkvi zamerané na pomoc rodinám, PDF (2017)

okt 20 2017

Súčasná doba je poznamenaná krízou rodiny, kedy sa vytrácajú základné rodinné hodnoty. Preto vznikla kniha, ktorej cieľom je ponúknuť prehľad aktivít a prorodinných programov, ktoré ponúka Cirkev v rámci jednotlivých združení a hnutí. Snahou je taktiež poukázať na silné a slabé stránky starostlivosti o rodiny v Cirkvi. Najdôležitejšou časťou knihy je výskum s osamelými matkami v krízových centrách. Zistenia poukazujú na často nevyhovujúce životné podmienky a v mnohých oblastiach nedostatočnú pomoc štátu. Kniha môže byť prínosom pre farnosti, pastoráciu rodín, školy ale aj jednotlivcov.

1. DOKUMENTY ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU RODINY

NADNÁRODNÉ DOKUMENTY A INŠTITÚCIE
Medzinárodnoprávna ochrana detí a mládeže
Verejný ochranca práv – ombudsman
Dokumenty Cirkvi
Synoda o rodine

NÁRODNÉ DOKUMENTY
Štátna rodinná politika
Normatívna základňa právnych vzťahov rodiny
Dokumenty Katolíckej cirkvi na Slovensku

2. SOCIÁLNA PATOLÓGIA RODINY

DYSFUNKČNÉ RODINY
Kohabitácia
Domáce násilie
Chudoba rodín
Rozpad rodín a psychická deprivácia detí
Prevencia sociálnopatologických javov

SANÁCIA RODÍN
Formy úpravy rodinného prostredia
Miera zanedbávania dieťaťa v rodine
Vhodnosť sanácie a jej posúdenie

3. CIRKEV A JEJ STAROSTLIVOSŤ O RODINY

CHARITATÍVNE ORGANIZÁCIE
Inštitút Krista Veľkňaza
Maják nádeje
Arcidiecézna charita Košice
Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo

HNUTIA A ZDRUŽENIA
Inštitút rodiny v Košiciach
Diakonia Hnutia Svetlo – Život
Stretnutia Kána
Hnutie kresťanských rodín
Komunita Jána Krstiteľa
Manželské stretnutia

4. KVANTITATÍVNY VÝSKUM

METODOLÓGIA KVANTITATÍVNEHO VÝSKUMU
Výskumné otázky a hypotézy
Výberový súbor a jeho rozsah
Časový plán a materiálno-technické zabezpečenie výskumu
Terénny zber dát

VYHODNOTENIE KVANTITATÍVNEHO VÝSKUMU
Interpretácia (verifikácia alebo falzifikácia hypotéz)


Aktivity Cirkvi zamerané na pomoc rodinám
Mgr. Soņa Vancáková, PhD.
Vydavateľ: občianske zdruņenie Maják nádeje
Miesto vydania: Końice Rok vydania: 2017
Forma vydania: online
ISBN 978-80-89937-04-2
EAN: 9788089937042

PrílohaVeľkosť
Aktivity Cirkvi zamerane na pomoc rodinam.pdf1.39 MB