Publikácia Teória a metódy sociálnej práce I. (2013)

okt 29 2013

Publikácia, ktorú má čitateľ vo svojich rukách, je v skutočnosti knihou na presnú objednávku. Jej primárnymi objednávateľmi a zákazníkmi sú vysokoškolské študentky a študenti v bakalárskom stupni odboru sociálna práca. Ich očakávaním bolo, aby mali teóriu a metódy sociálnej práce v jednej publikácii, ktorá by im slúžila nielen ako študijný materiál na parciálne skúšky, ale aj pre štátne záverečné skúšky v svojom odbore.

ÚVOD

Každé ľudské dielo vzniká v konkrétnom čase a priestore, ktoré ho nielen ovplyvňuje, ale dáva mu aj istú podmienenosť. Publikácia, ktorú má čitateľ vo svojich rukách, je v skutočnosti knihou na presnú objednávku. Jej primárnymi objednávateľmi a zákazníkmi sú vysokoškolské študentky a študenti v bakalárskom stupni odboru sociálna práca. Ich očakávaním bolo, aby mali teóriu a metódy sociálnej práce v jednej publikácii, ktorá by im slúžila nielen ako študijný materiál na parciálne skúšky, ale aj pre štátne záverečné skúšky v svojom odbore.

Časom písania publikácie je obdobie, kedy sa všetky vysokoškolské inštitúcie pripravujú na komplexnú akreditáciu. Aby mali školy a pedagógovia dostatok bodov pre potreby akreditácie, nastáva aj istá „akreditačná patológia“. Keďže vyššie bodové hodnotenie majú monografie, vysokoškolskí pedagógovia by si mali dávať pozor, aby knihu nepredstavovali ako učebný text a v žiadnom prípade tam nemajú spomínať študentov ako jej adresátov. V podobnom duchu musia inštruovať aj recenzentov, aby im knihu nakoniec úradníci nepreradili z kategórie monografie do „nižšej kategórie“ vysokoškolských učebníc alebo nebodaj skrípt. V tomto kontexte sme sa ako autori postavili proti tomuto prúdu a publikáciu primárne adresujeme študentom odboru sociálna práca. Na druhej strane sme sa rozhodli odbornú úroveň posunúť tak, aby sa zachovala i jej vedecká hodnota.

Publikácia sa nezrodila „na zelenej lúke“, ale je pokračovaním a doplnením série viacerých kníh autorov, prevažne v oblasti metód sociálnej práce: Mátel, Oláh, Schavel a kol. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I (2011), Mátel, Hardy a kol. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II (2012), Mátel Metódy a prístupy v sociálnej práci (2013), Schavel, Oláh Sociálne poradenstvo a komunikácia (2010), Schavel a kol. Supervízia v sociálnej práci (2013). Viaceré myšlienky, s ktorými sa čitatelia stretnú v častiach o teórii, boli načrtnuté v knihách Mátel, Schavel a kol. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci (2011) a Mátel a kol. Etika sociálnej práce (2010, 2012).

Obsah publikácie ovplyvnili ešte dve dôležité udalosti. Prvou je medzinárodné dianie v oblasti sociálnej práce. Nachádzame sa v období, kedy sa kreuje nová medzinárodná definícia sociálnej práce, ktorá má nahradiť staršiu „Montrealskú definíciu“ Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov a Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce z roku 2000. Druhou je národné dianie.
Na Slovensku sa nachádzame v období, kedy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov škôl sociálnej práce zverejnilo návrh zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu sociálnej práce. V ňom sú už predstavené viaceré inovatívne kroky vzhľadom na zlepšenie inštitucionálnych podmienok výkonu sociálnej práce, napríklad zriadenie komory sociálnych pracovníkov, či sústavné vzdelávanie sociálnych pracovníkov.

Spojenie teórie a metód sociálnej práce bolo autormi knihy úmyselné. Teória sociálnej práce je nielen úzko spätá s praxou, ale do veľkej miery je ňou aj určovaná. Ak sa publikácia dostane do rúk sociálnych pracovníkov v priamej práci s klientom, za prvý úspech považujme skutočnosť, že v ich vnútri zostala túžba po celoživotnom vzdelávaní. Vyšším úspechom by bolo, ak by sa sociálni pracovníci inšpirovali potrebou kriticky reflexívnej praxe. Najväčším úspechom by bolo, ak by sa sociálni pracovníci pokúsili o teoretizovanie vlastnej praxe.

Andrej Mátel, Milan Schavel
Publikácia v tomto vydaní už nieje v predaji. Nahradilo ju vydanie z roku 2015: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/teoria-a-metody-socialnej-prace

OBSAH

1 SOCIÁLNA PRÁCA
1.1 DEFINOVANIE SOCIÁLNEJ PRÁCE
1.1.1 Globálne definovanie sociálnej práce
1.1.2 Národné a odborné definície sociálnej práce
1.2 SOCIÁLNA PRÁCA AKO PROFESIA
1.2.1 Profesia, pomáhajúce profesie
1.2.2 Sociálna práca ako samostatná profesia
1.3 SOCIÁLNI PRACOVNÍCI
1.3.1 Profesionálne roly sociálnych pracovníkov
1.3.2 Orientácie sociálnych pracovníkov
1.4 VZDELÁVANIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
1.4.1 Vybrané míľniky dejinného vývoja vzdelávania
1.4.2 Graduálne vzdelávanie sociálnej práce po roku 1989
1.4.3 Globálne štandardy vzdelávania
1.4.4 Teoretické aspekty vzdelávania v sociálnej práci
1.4.5 Profil absolventa
1.4.6 Celoživotné vzdelávanie
1.5 CIEĽOVÉ OBJEKTY SOCIÁLNEJ PRÁCE – KLIENTI A SOCIÁLNE PROSTREDIE
1.5.1 Klienti sociálnej práce
1.5.2 Rozvojová a humanitárna pomoc
1.5.3 Sociálne prostredie ako objekt sociálnej práce
1.6 SOCIÁLNA PRÁCA AKO VEDNÝ ODBOR
1.6.1 Metodológia
1.6.2 Vedecké metódy
1.6.3 Výskum v sociálnej práci
1.6.4 Vedecká pojmológia
1.6.5 Teória sociálnej práce
1.6.6 Paradigmy sociálnej práce
1.7 INTERDISCIPLINÁRNY CHARAKTER SOCIÁLNEJ PRÁCE
1.7.1 Filozofia, etika a sociálna práca
1.7.2 Sociálna práca a sociálna politika
1.7.3 Sociológia a sociálna práca
1.7.4 Pedagogické disciplíny a sociálna práca
1.7.5 Psychológia a sociálna práca
1.7.6 Zdravotnícke odbory a sociálna práca
1.7.7 Právne vedy a kriminológia vo vzťahu k sociálnej práci
1.7.8 Ekonómia, ekonomika a sociálna práca
1.7.9 Charitatívna práca a sociálna práca

2 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE – UVEDENIE
2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE
2.2. METÓDY A TECHNIKY SOCIÁLNEJ PRÁCE
2.3 PRÍSTUPY V SOCIÁLNEJ PRÁCI
2.4 METODIKA SOCIÁLNEJ PRÁCE
2.5 KLASIFIKÁCIA METÓD / METODIKY SOCIÁLNEJ PRÁCE
2.6 TEÓRIA, METÓDY, PRAX A VZDELÁVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI

3 PRÍPADOVÁ SOCIÁLNA PRÁCA
3.1 VYBRANÉ TEÓRIE OVPLYVŇUJÚCE PRÍPADOVÚ PRÁCU
3.1.1 Prístup orientovaný na človeka
3.1.2 Logoterapia
3.1.3 Kognitívno-behaviorálne teórie
3.1.4 Prístupy orientované na úlohy
3.2 PRINCÍPY ETICKY SENZITÍVNEJ PRÍPADOVEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
3.3 ETAPY SOCIÁLNEJ PRÁCE
3.3.1 Etapa evidencie
3.3.2 Diagnostická etapa
3.3.3 Etapa navrhovania riešení
3.3.4 Etapa sociálnej intervencie
3.3.5 Etapa ukončenia intervencie
3.4 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

4 SOCIÁLNE PORADENSTVO
4.1 PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ SFÉRE
4.2 SOCIÁLNE PORADENSTVO
4.2.1 Vývoj sociálneho poradenstva vo svete a na Slovensku
4.2.2 Špecifiká sociálneho poradenstva
4.2.3 Úrovne sociálneho poradenstva
4.2.4 Oblasti využitia sociálneho poradenstva

5 MEDIÁCIA
5.1 DEFINOVANIE MEDIÁCIE A JEJ LEGISLATÍVNY RÁMEC V SR
5.2 CIELE A VÝHODY MEDIÁCIE
5.3 OBLASTI MEDIÁCIE A KONFLIKTOV
5.4 MEDIÁCIA AKO METÓDA SOCIÁLNEJ PRÁCE
5.5 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRI UPLATŇOVANÍ MEDIÁCIE
5.6 ETAPY MEDIÁCIE

6 KRÍZOVÁ INTERVENCIA
6.1 KRÍZA
6.2 KRÍZOVÁ INTERVENCIA
6.2.1 Krízová intervencia ako teória sociálnej práce
6.2.2 Krízová intervencia ako praktická činnosť

7 MANAŽMENT
7.1 MANAŽMENT AKO PROCES A VEDA
7.2 MANAŽMENT V SOCIÁLNEJ PRÁCI
7.2.1 Sebariadenie sociálneho pracovníka
7.2.2 Prípadový manažment
7.2.3 Sociálny pracovník ako manažér sociálnej organizácie

8 PROJEKTOVANIE
8.1 DÔVODY PRE PÍSANIE PROJEKTOV
8.2 TYPOLÓGIA PROJEKTOV
8.3 SOCIÁLNE PROJEKTY
8.4 PROCES RIADENIA PROJEKTU
8.4.1 Projektový tím – riadenie ľudských zdrojov
8.4.2 Sledovanie postupu činnosti na projekte – monitoring
8.4.3 Riadenie zmien

8.5 MERATEĽNÉ KRITÉRIÁ ÚSPEŠNOSTI
8.6 EVALUÁCIA – HODNOTENIE PROJEKTU
8.7 FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH PROJEKTOV
9 SUPERVÍZIA
9.1 SUPERVÍZIA – CHARAKTERISTIKA POJMU
9.2 HISTORICKÝ NÁČRT VÝVOJA SUPERVÍZIE
9.3 SUPERVÍZIA NA SLOVENSKU
9.4 FORMY A TYPY SUPERVÍZIE
9.5 CIELE V SUPERVÍZII
9.6 FUNKCIE SUPERVÍZIE
9.7 ZAMERANIE SUPERVÍZIE

10 ADMINISTRÁCIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
10.1 VEDENIE DOKUMENTÁCIE V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
10.2 RIADENIE INFORMÁCIÍ A TERMINOLÓGIA ZNALOSTNÉHO MANAŽMENTU
10.3 SPRACÚVANIE ÚDAJOV
11 KOMUNIKÁCIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI (TEÓRIA A PRAX)
11.1 KOMUNIKÁCIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
11.2 VERBÁLNA A NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
11.3 SPÔSOBY KOMUNIKÁCIE V PROFESIJNEJ ČINNOSTI
11.4 ZÁSADY OPTIMÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
11.5 NEGATÍVNE PREJAVY V KOMUNIKÁCII
11.6 ROZHOVOR AKO PROSTRIEDOK KOMUNIKÁCIE

PRÍLOHY:
PRÍLOHA Č. 1 ANAMNETICKÉ HÁRKY 432
PRÍLOHA Č. 2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 435
PRÍLOHA Č. 3 BEZPEČNOSTNÝ PLÁN 438
PRÍLOHA Č. 4 PROJEKT ORGANIZÁCIE TABITA N.O. 441


Autori:
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof. (kapitoly 1, 2, 3, 5-7, 10)
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. (kapitoly 4-7, 9, 11, podkapitola 1.7.4)
prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (kapitola 3)
doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. (kapitola 11)
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. (kapitoly 8,10)
Ing. Magdaléna Šišová (podkapitola 1.7.8)

Lektorovali:
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Recenzenti:
prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku

Vydavateľ: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce
Rok vydania: 2013
Vydanie prvé
Počet strán: 446
Tlač: BEKI Design s.r.o., Košice
Náklad: 250 ks
ISBN: 978-80-971445-1-7

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!